Sdělení ze dne 26.9.2002 o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)

8.11.2002 | Sbírka:  464/2002 Sb. | Částka:  160/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: OP19/93
Pasivní derogace: 486/2003 Sb.
464/2002 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 26. září 2002
o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. ledna 2003 úpravy a změny v Odvětvové klasifikaci ekonomických činností (dále jen "klasifikace OKEČ"), zavedené opatřením Českého statistického úřadu ze dne 1. prosince 1993 uveřejněným v částce 77/1993 Sb. a aktualizované opatřeními ze dne 4. prosince 1995 (částka 83/1995 Sb.) a 17. září 1998 (částka 80/1998 Sb.).
Úprava a změny klasifikace OKEČ byly vypracovány na základě změn evropského standardu odvětvové klasifikace činností "NACE rev. 1.1" a jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.
Celé znění klasifikace OKEČ vydává Český statistický úřad jako 3. vydání, které nahradí 2. upravené vydání z roku 1998.
Platné znění klasifikace OKEČ bude uveřejněno na internetových stránkách Českého statistického úřadu (www.czso.cz).
Úpravy a změny klasifikace OKEČ včetně celého platného znění budou k dispozici také na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Josefská 6, Praha 1.
Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.
Příl.
Přehled změn a úprav systematické části OKEČ
(proti 2. upravenému vydání z roku 1998)
----------------------------------------------------------------------------
Kód     Název                    ISIC rev. 3 Pozn.
----------------------------------------------------------------------------
A     ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST, LESNICTVÍ               U
ODDÍL 01
01.1    Rostlinná výroba; zelinářství, zahradnictví,    011    U
      sadařství
01.12   Pěstování zeleniny a zahradnických specialit    0112    U
01.13   Pěstování ovoce, ořechů, rostlin pro výrobu nápojů
      a koření                      0113    U
01.13 2  Pěstování rostlin pro výrobu nápojů a koření    0113b   U

01.4    Činnosti v rostlinné a živočišné výrobě kromě
      veterinárních činností; terénní úprava zahrad,
      parků,
      sadů a jiných zelených ploch            014    R
01.41   Činnosti v rostlinné výrobě; terénní úprava
      zahrad,
      parků, sadů a jiných zelených ploch        0140x   R
01.42   Činnosti v živočišné výrobě kromě veterinárních  0140x   U
      činností

01.5    Lov, odchyt a chov divokých zvířat a související  015    U
      činnosti
01.50   Lov, odchyt a chov divokých zvířat a související  0150    U
      činnosti
ODDÍL 02
02     Lesnictví a související činnosti               U
02.0    Lesnictví a související činnosti          020    U
02.02   Činnosti související s pěstováním lesa a těžbou  0200x   U
      dřeva
02.02 1  Činnosti související s pěstováním lesa       0200xa   U
02.02 2  Činnosti související s těžbou dřeva        0200xb   U

B     RYBOLOV A CHOV RYB                      U
ODDÍL 05
05     Rybolov, chov ryb a související činnosti           U
05.0    Rybolov, chov ryb a související činnosti      050    U
05.01   Rybolov a související činnosti           0500x   U
05.02   Chov ryb a související činnosti          0500x   U

C     TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN                   U

CA     TĚŽBA ENERGETICKÝCH SUROVIN                  U
ODDÍL 10
10     Těžba uhlí, lignitu a rašeliny                U
10.1    Těžba černého uhlí a výroba černouhelných briket  101    U
10.10   Těžba černého uhlí a výroba černouhelných briket  1010    U

10.2    Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných 102    U
      briket
10.20   Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných 1020    U
      briket

10.3    Těžba rašeliny a výroba rašelinových briket    103    U
10.30   Těžba rašeliny a výroba rašelinových briket    1030    U
ODDÍL 11
11     Těžba ropy, zemního plynu a související činnosti
      kromě průzkumných vrtů                    U
11.1    Těžba ropy a zemního plynu             111    U
11.10   Těžba ropy a zemního plynu             1110    U

11.2    Činnosti související s těžbou ropy a zemního plynu
      kromě průzkumných vrtů               112    U
11.20   Činnosti související s těžbou ropy a zemního plynu
      kromě průzkumných vrtů               1120    U
ODDÍL 12
12     Těžba a úprava uranových a thoriových rud           U
12.0    Těžba a úprava uranových a thoriových rud     120    U
12.00   Těžba a úprava uranových a thoriových rud     1200    U

CB     TĚŽBA OSTATNÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN              U
ODDÍL 13
13     Těžba a úprava ostatních rud                 U
13.1    Těžba a úprava železných rud            131    U
13.10   Těžba a úprava železných rud            1310    U

13.2    Těžba a úprava neželezných rud kromě
      uranových a thoriových rud             132    U
13.20   Těžba a úprava neželezných rud kromě
      uranových a thoriových rud             1320    U
ODDÍL 14
14     Těžba a úprava ostatních nerostných surovin          U
14.1    Těžba a úprava kamene               141x    U
14.11   Těžba a úprava dekoračního a stavebního kamene   1410x   U
14.12   Těžba a úprava vápence, sádrovce, křídy a dolomitu 1410x   U
14.13   Těžba a úprava břidlice              1410x   U

14.2    Těžba a úprava kameniva, písků, štěrkopísků,
      kaolinu,
      jílů a jílovitých zemin              141x    U
14.21   Těžba a úprava kameniva, písků a štěrkopísků    1410x   U
14.21 1  Těžba a úprava sklářských a slévárenských písků  1410xa   D
14.21 2  Těžba a úprava kameniva, písků j. n. a štěrkopísků 1410xb   D

14.22   Těžba a úprava kaolinu, jílů a jílovitých zemin  1410x   U
14.22 1  Těžba a úprava kaolinu               1410xc   D
14.22 2  Těžba a úprava jílů a jílovitých zemin       1410xd   D

14.3    Těžba a úprava surovin pro chemický průmysl
      a výrobu hnojiv                  142x    U
14.30   Těžba a úprava surovin pro chemický průmysl
      a výrobu hnojiv                  1421    U
14.30 1  Těžba a úprava surovin pro výrobu chemických    1421a   U
      hnojiv
14.30 2  Těžba a úprava ostatních surovin pro chemický   1421b   U
      průmysl

14.4    Těžba a úprava chloridu sodného (soli)       142x    U
14.40   Těžba a úprava chloridu sodného (soli)       1422    U

14.5    Těžba a úprava ostatních nerostných surovin j. n. 142x    U
14.50   Těžba a úprava ostatních nerostných surovin j. n. 1429    U


DA     VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ,
      TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ                      U
ODDÍL 15
15     Výroba potravinářských výrobků a nápojů            U
15.1    Výroba, zpracování a konzervování masa a masných
      výrobků                      151x    U
15.12   Výroba, zpracování a konzervování masa z drobných
      hospodářských zvířat a zvěřiny           1511x   U
15.13   Výroba masných výrobků               1511x   U

15.2    Zpracování a konzervování ryb a rybích výrobků   151x    U
15.20   Zpracování a konzervování ryb a rybích výrobků   1512    U

15.3    Zpracování a konzervování ovoce, zeleniny a    151x    U
      brambor
15.31   Zpracování a konzervování brambor         1513x   U
15.33   Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny j. n.  1513x   U

15.5    Zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků
          a zmrzliny                     152    U
15.51   Zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků a  1520x   U
      sýrů

15.7    Výroba krmiv                    153x    U
15.71   Výroba krmiv pro hospodářská zvířata        1533x   U
15.72   Výroba krmiv pro domácí zvířata          1533x   U

15.86   Zpracování čaje a kávy               1549x   U
15.87   Výroba koření a aromatických výtažků        1549x   U
15.89   Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.   1549x   U

15.91   Výroba destilovaných alkoholických nápojů     1551x   U
ODDÍL 16
16     Výroba tabákových výrobků                   U
16.0    Výroba tabákových výrobků             160    U
16.00   Výroba tabákových výrobků             1600    U

DB     VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ   U
ODDÍL 17
17     Výroba textilií a textilních výrobků             U
17.16   Výroba šicích nití                 1711x   U
17.17   Úprava a spřádání ostatních textilních vláken   1711x   U

17.4    Výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů 172x    U
17.40   Výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů 1721    U
17.40 9  Výroba ostatních konfekčních textilních výrobků
      kromě oděvů                    1721e   U

17.5    Výroba ostatních textilních výrobků kromě oděvů  172x    U
17.54   Výroba jiných textilních výrobků          1729x   U
17.54 9  Výroba jiných textilních výrobků j. n.       1729xd   U

17.7    Výroba pletených a háčkovaných výrobků       173x    U
17.71   Výroba pletených a háčkovaných punčochových    1730x   U
      výrobků
17.72   Výroba pletených a háčkovaných výrobků
      kromě punčochových                 1730x   U
ODDÍL 18
18     Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin          U
18.21   Výroba pracovních oděvů              1810x   U
18.22   Výroba jiných svrchních oděvů           1810x   U
18.23   Výroba osobního prádla               1810x   U
18.24   Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků j. n.  1810x   U
18.24 9  Výroba ostatních oděvních doplňků z textilních   1810xb   U
      materiálů

18.3    Zpracování a barvení kožešin, výroba
      kožešinových výrobků                182    U
18.30   Zpracování a barvení kožešin, výroba
      kožešinových výrobků                1820    U

DC     VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ                 U
ODDÍL 19
19     Činění a úprava usní, výroba brašnářských
      a sedlářských výrobků a obuvi                 U
19.2    Výroba brašnářských, sedlářských a podobných    191x    U
      výrobků
19.20   Výroba brašnářských, sedlářských a podobných    1912    U
      výrobků

DD     ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH
      VÝROBKŮ KROMĚ NÁBYTKU                     U
ODDÍL 20
20     Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,
      proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku         U
20.2    Výroba dýh, překližek a aglomerovaných
      dřevařských výrobků                202x    U
20.20   Výroba dýh, překližek a aglomerovaných
      dřevařských výrobků                2021    U

20.4    Výroba dřevěných obalů               202x    U
20.40   Výroba dřevěných obalů               2023    U

20.5    Výroba jiných dřevařských, korkových, proutěných
      a slaměných výrobků kromě nábytku         202x    U
20.51   Výroba jiných dřevařských výrobků kromě nábytku  2029x   U
20.52   Výroba korkových, proutěných a slaměných výrobků
      kromě nábytku                   2029x   U

DE     VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ
      Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK                U
ODDÍL 21
21     Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru          U
21.2    Výroba výrobků z papíru a lepenky         210x    U
21.21   Výroba vlnitého papíru a vlnité lepenky,
      obalů z papíru a lepenky              2102    U
21.24   Výroba papírových tapet              2109x   U
21.25   Výroba výrobků z papíru a lepenky j. n.      2109x   U
ODDÍL 22
22     Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných         U
      nosičů
22.1    Vydavatelství                   221    U

22.2    Tisk a činnosti související s tiskem        222    U
22.22   Tisk ostatní j. n.                 2221x   U
22.23   Vázání knih                    2222x   Z (22.25)
22.24   Příprava tisku                   2222x   U
22.25   Ostatní činnosti související s tiskem       2222x   R (22.23)

22.33   Rozmnožování softwaru               2230x   U

DF     VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ
      ZPRACOVÁNÍ ROPY                        U
ODDÍL 23
23     Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské
      zpracování ropy                        U

DG     VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ, LÉČIV
      A CHEMICKÝCH VLÁKEN                      U
ODDÍL 24
24     Výroba chemických látek, přípravků, léčiv
      a chemických vláken                      U
24.16   Výroba plastů v primárních formách         2413x   U
24.17   Výroba syntetického kaučuku a latexu
      v primárních formách                2413x   U

24.2    Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků 242x    U
24.20   Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků 2421    U

24.3    Výroba nátěrových hmot a podobných
      ochranných materiálů, tiskařských černí a tmelů  242x    U
24.30   Výroba nátěrových hmot a podobných
      ochranných materiálů, tiskařských černí a tmelů  2422    U

24.4    Výroba léčiv, chemických látek, rostlinných
      přípravků
      a dalších prostředků pro zdravotnické účely    242x    U
24.41   Výroba základních látek pro farmaceutické     2423x   U
      přípravky
24.42   Výroba léčiv a prostředků pro zdravotnické účely  2423x   U
24.42 2  Výroba vaty, obvazových a dalších prostředků
      pro zdravotnické účely               2423xb   U

24.5    Výroba mýdla a saponátů, čisticích a lešticích
      prostředků a kosmetických přípravků        242x    U
24.51   Výroba mýdla a saponátů, čisticích a lešticích   2424x   U
      prostředků

24.6    Výroba ostatních chemických látek
      a chemických přípravků               242x    U
24.62   Výroba klihů a želatiny              2429x   U
24.63   Výroba éterických (vonných) olejů         2429x   U
24.64   Výroba chemických materiálů pro fotografické účely 2429x   U
24.65   Výroba nenahraných nosičů dat           2429x   U
24.66   Výroba ostatních chemických látek
      a chemických přípravků j. n.            2429x   U
24.66 9  Výroba dalších chemických látek a přípravků j. n. 2429xc   U

DH     VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ             U
ODDÍL 25
25.11   Výroba pryžových plášťů a duší           2511x   U
25.12   Protektorování pneumatik              2511x   U

25.2    Výroba plastových výrobků             252    U
25.21   Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a  2520x   U
      profilů
25.22   Výroba plastových obalů              2520x   U
25.23   Výroba plastových výrobků pro stavebnictví     2520x   U
25.24   Výroba ostatních plastových výrobků        2520x   U
25.24 1  Výroba plastových výrobků pro konečnou spotřebu  2520xa   U
25.24 2  Výroba plastových součástí pro výrobní spotřebu  2520xb   U

DI     VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH
      MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ                      U
ODDÍL 26
26.1    Výroba skla a skleněných výrobků          261    U
26.14   Výroba skleněných vláken              2610x   U
26.15   Výroba a zpracování ostatního skla včetně     2610x   U
      technického

26.2    Výroba nežáruvzdorných keramických a porcelánových
      výrobků kromě výrobků pro stavební účely; výroba
      žáruvzdorných keramických výrobků         269x    U
26.21   Výroba keramických a porcelánových výrobků
      převážně pro domácnost a ozdobných předmětů    2691x   U
26.22   Výroba keramických sanitárních výrobků           2691x   U
26.23   Výroba keramických izolátorů a izolačního     2691x   U
      příslušenství
26.24   Výroba ostatních technických keramických výrobků  2691x   U
26.25   Výroba keramických výrobků j. n.          2691x   U

26.4    Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic
      a podobných výrobků                269x    U
26.40   Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic
      a podobných výrobků                2693x   U

26.6    Výroba betonových, sádrových, vápenných
      a cementových výrobků               269x    U
26.61   Výroba stavebních betonových prvků         2695x   U
26.62   Výroba stavebních sádrových prvků         2695x   U
26.63   Výroba betonu připraveného k lití         2695x   U
26.64   Výroba suchých maltových a omítkových směsí    2695x   U
26.65   Výroba vláknocementových výrobků          2695x   U
26.66   Výroba jiných betonových, sádrových, vápenných
      a cementových výrobků               2695x   U

26.7    Řezání, tvarování a konečná úprava ozdobného
      a stavebního přírodního kamene           269x    U
26.70   Řezání, tvarování a konečná úprava ozdobného
      a stavebního přírodního kamene           2696    U

26.81   Výroba brusných výrobků              2699x   U

DJ     VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ,
      HUTNÍCH A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ                 U
ODDÍL 27
27     Výroba základních kovů a hutních výrobků           U
27.1    Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých
      výrobků, tváření výrobků za tepla         271x    R
27.10   Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých
      výrobků, tváření výrobků za tepla         2710x   R

27.2    Výroba litinových a ocelových trub a trubek    271x    U
27.21   Výroba litinových trub a trubek          2710x   U
27.22   Výroba ocelových trub a trubek           2710x   U

27.3    Jiné hutní zpracování železa a oceli        271x    R
27.31   Tažení oceli za studena              2710x   U
27.32   Válcování ocelových úzkých pásů za studena     2710x   U
27.33   Tváření nebo ohýbání ocelových výrobků za studena 2710x   U
27.34   Tažení ocelového drátu               2710x   U
27.35                                  V (27.10)
ODDÍL 28
28.1    Výroba kovových konstrukcí a prefabrikátů     281x    U
28.12   Výroba kovových prefabrikátů            2811x   U

28.2    Výroba kovových nádrží, zásobníků a kontejnerů;
      výroba topných těles a kotlů pro ústřední topení  281x    U
28.21   Výroba kovových nádrží, zásobníků a kontejnerů
      (s obsahem nad 300 litrů)             2812x   U

28.3    Výroba parních kotlů kromě kotlů pro ústřední   281x    U
      topení
28.30   Výroba parních kotlů kromě kotlů pro ústřední   2813    U
      topení

28.4    Kování, lisování, ražení, válcování, protlačování
      kovů;
      prášková metalurgie                289x    U
28.40   Kování, lisování, ražení, válcování, protlačování
      kovů;
      prášková metalurgie                2891    U

28.5    Povrchová úprava a zušlechťování kovů;
      všeobecné strojírenské činnosti          289x    U
28.51   Povrchová úprava a zušlechťování kovů       2892x   U
28.52   Všeobecné strojírenské činnosti          2892x   U

28.6    Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských
      výrobků                      289x    U
28.61   Výroba nožířských výrobků             2893x   U

28.7    Výroba ostatních kovodělných výrobků        289x    U
28.71   Výroba ocelových sudů a podobných nádob
      (s obsahem 300 litrů a menším)           2899x   U
28.73   Výroba drátěných výrobků              2899x   U
28.74   Výroba spojovacího materiálu, řetězů a pružin   2899x   U
28.75   Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.     2899x   U

DK     VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N.            U
ODDÍL 29
29     Výroba a opravy strojů a zařízení j. n.            U
29.1    Výroba a opravy strojů pro výrobu a využití
      mechanické
      energie kromě motorů pro letadla, automobily a   291x    U
      motocykly
29.11   Výroba a opravy motorů a turbín kromě motorů
      pro letadla, automobily a motocykly        2911    U
29.12   Výroba a opravy čerpadel a kompresorů       2912x   U
29.13   Výroba a opravy potrubních armatur         2912x   U
29.14   Výroba a opravy ložisek, ozubených kol, převodů
      a jejich dílů                   2913    U

29.2    Výroba a opravy jiných strojů a zařízení
      pro všeobecné účely                291x    U
29.21   Výroba a opravy pecí a hořáků           2914    U
29.22   Výroba a opravy zvedacích a manipulačních zařízení 2915    U
29.23   Výroba a opravy průmyslových chladicích
      a vzduchotechnických zařízení           2919x   U
29.24   Výroba a opravy jiných strojů pro všeobecné účely 2919x   U
      j. n.

29.3    Výroba a opravy zemědělských a lesnických strojů  292x    U
29.31   Výroba a opravy zemědělských a lesnických traktorů 2921x   U
29.32   Výroba a opravy ostatních zemědělských
      a lesnických strojů                2921x   U

29.4    Výroba a opravy obráběcích a tvářecích strojů   292x    U
29.40                                  V (29.41-29.43)
29.41   Výroba přenosného ručního mechanizovaného
      nářadí a nástrojů                 2922x   D
29.42   Výroba a opravy ostatních kovoobráběcích strojů  2922x   D
29.43   Výroba a opravy ostatních obráběcích strojů j. n. 2922x   D

29.5    Výroba a opravy ostatních účelových strojů     292x    U
29.51   Výroba a opravy strojů pro metalurgii       2923    U
29.52   Výroba a opravy těžebních a stavebních strojů   2924    U
29.53   Výroba a opravy strojů na výrobu potravin, nápojů
      a zpracování tabáku                2925    U
29.54   Výroba a opravy strojů na výrobu textilií,
      textilních
      a oděvních výrobků, usní              2926    U
29.55   Výroba a opravy strojů na výrobu papíru a lepenky 2929x   U
29.56   Výroba a opravy ostatních účelových strojů j. n.  2929x   U
29.56 1  Výroba a opravy strojů a zařízení pro zpracování
      pryže a plastů                   2929xa   U
29.56 3  Výroba a opravy strojů a zařízení pro tisk,
      brožování a vazbu knih               2929xb   U
29.56 9  Výroba a opravy jiných účelových strojů j. n.   2929xc   U

29.6    Výroba a opravy zbraní a munice          292x    U
29.60   Výroba a opravy zbraní a munice          2927    U

29.7    Výroba přístrojů a zařízení převážně pro domácnost 293    U
29.71   Výroba elektrických přístrojů a zařízení
      převážně pro domácnost               2930x   U
29.72   Výroba neelektrických přístrojů a zařízení
      převážně pro domácnost               2930x   U

DL     VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH
      PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ                     U
ODDÍL 30
30     Výroba kancelářských strojů a počítačů            U
30.0    Výroba kancelářských strojů a počítačů       300    U
30.01   Výroba kancelářských strojů            3000x   U
30.02   Výroba počítačů a ostatních zařízení pro
      zpracování informací                3000x   U
ODDÍL 31
31     Výroba elektrických strojů a zařízení j. n.          U
31.2    Výroba elektrických rozvodných, řídicích a
      spínacích
      zařízení                      312    U
31.20   Výroba elektrických rozvodných, řídicích a
      spínacích
      zařízení                      3120    U

31.3    Výroba izolovaných vodičů a kabelů         313    U
31.30   Výroba izolovaných vodičů a kabelů         3130    U

31.6    Výroba elektrických zařízení j. n.         319    U
31.61   Výroba elektrických zařízení pro motory a vozidla 3190x   U
      j. n.
31.62   Výroba ostatních elektrických zařízení j. n.    3190x   U
ODDÍL 32
32.3    Výroba rozhlasových a televizních přijímačů,
      přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo
      obrazu a podobných rádiových zařízení       323    U
32.30   Výroba rozhlasových a televizních přijímačů,
      přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo
      obrazu a podobných rádiových zařízení       3230    U
ODDÍL 33
33.1    Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení,
      chirurgických a ortopedických     pomůcek       331x    U
33.10   Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení,
      chirurgických a ortopedických pomůcek       3311    U

33.2    Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních,
      navigačních
      a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro
      řízení
      průmyslových procesů                331x    U
33.20   Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních,
      navigačních
      a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro
      řízení
      průmyslových procesů                3312    U

33.4    Výroba optických a fotografických přístrojů a   332    U
      zařízení
33.40   Výroba optických a fotografických přístrojů a   3320    U
      zařízení

DM     VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ            U
ODDÍL 34
34     Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů),
      výroba přívěsů a návěsů                    U
34.1    Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů)
      a jejich motorů                  341    U
34.10   Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů)
      a jejich motorů                  3410    U

34.2    Výroba karoserií pro motorová vozidla,
      výroba přívěsů a návěsů              342    U
34.20   Výroba karoserií pro motorová vozidla,
      výroba přívěsů a návěsů              3420    U

34.3    Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla
      (kromě
      motocyklů) a jejich motory             343    U
34.30   Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla
      (kromě
      motocyklů) a jejich motory             3430    U
ODDÍL 35
35     Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení       U
35.11   Stavba a opravy lodí                3511    U

35.2    Výroba a opravy železničních a tramvajových
      lokomotiv
      a vozového parku                  352    U
35.20   Výroba a opravy železničních a tramvajových
      lokomotiv
      a vozového parku                  3520    U

35.3    Výroba a opravy letadel a kosmických lodí     353    U
35.30   Výroba a opravy letadel a kosmických lodí     3530    U

35.4    Výroba motocyklů, jízdních kol a invalidních    359x    U
      vozíků
35.43   Výroba a opravy invalidních vozíků         3592x   U

35.5    Výroba a opravy jiných dopravních prostředků a   359x    U
      zařízení
35.50   Výroba a opravy jiných dopravních prostředků a   3599    U
      zařízení
ODDÍL 36
36.2    Výroba klenotů a příbuzných předmětů        369x    U
36.21   Ražení mincí                    3691x   Z (36.22,36.61)
36.22   Výroba klenotů a příbuzných předmětů j. n.     3691x   U

36.4    Výroba sportovních potřeb             369x    U
36.40   Výroba sportovních potřeb             3693    U

36.62   Výroba kartáčnických výrobků            3699x   U
36.63   Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.        3699x   U
36.63 1  Výroba zapínadel, deštníků a slunečníků      3699xa   U
36.63 3  Výroba školních a kancelářských potřeb kromě
      potřeb z papíru j. n.               3699xc   U
ODDÍL 37
37     Recyklace druhotných surovin                 U
37.1    Recyklace kovového odpadu a šrotu         371    U
37.10   Recyklace kovového odpadu a šrotu         3710    U

37.2    Recyklace nekovového odpadu            372    U
37.20   Recyklace nekovového odpadu            3720    U
ODDÍL 40
40     Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie      U
40.10                                  V (40.11-40.13)
40.11   Výroba elektřiny                  4010x   D (40.10)
40.12   Přenos elektřiny                  4010x   D (40.10)
40.13   Rozvod elektřiny a obchod s elektřinou       4010x   D (40.10)

40.2    Výroba a rozvod plynných paliv prostřednictvím   402    U
      sítí
40.20                                  V (40.21,40.22)
40.21   Výroba plynných paliv               4020x   D (40.20)
40.22   Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí a
      obchod
      s plynnými palivy                 4020x   D (40.20)

40.3    Výroba a rozvod tepelné energie          403    U
40.30   Výroba a rozvod tepelné energie          4030    U
40.30 2  Výroba a rozvod chladu               4030b   U
40.30 3  Výroba ledu                    4030c   D
ODDÍL 41
41     Shromažďování, úprava a rozvod vody              U
41.0    Shromažďování, úprava a rozvod vody        410    U
41.00   Shromažďování, úprava a rozvod vody        4100    U
41.00 1  Provoz vodních toků a vodních zdrojů        4100a   U
ODDÍL 45
45.1    Příprava staveniště                451    U
45.12   Průzkumné vrtné práce               4510x   U

45.2    Pozemní a inženýrské stavitelství         452    U
45.22   Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních 4520x   U
      krytin
45.23   Výstavba komunikací, letišť a sportovních areálů  4520x   U
45.24   Výstavba vodních děl                4520x   U
45.25   Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální   4520x   U
      řemesla

45.3    Stavební montážní práce              453    U
45.32   Izolační práce (kromě hydroizolace)        4530x   U
45.33   Instalatérské práce                4530x   U
45.34   Ostatní stavební montážní práce          4530x   U

45.4    Dokončovací stavební činnosti           454    U
45.41   Omítání                      4540x   U
45.42   Stavební zámečnictví a stavebně truhlářské práce  4540x   U

45.5    Pronájem stavebních a demoličních strojů
      a zařízení s obsluhou               455    U
45.50   Pronájem stavebních a demoličních strojů
      a zařízení s obsluhou               4550    U

G     OBCHOD; OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL
      A VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU
      A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST                   U
ODDÍL 50
50     Obchod, opravy a údržba motorových vozidel;
      maloobchodní prodej pohonných hmot              U
50.1    Obchod s motorovými vozidly (kromě motocyklů)   501    U
50.10   Obchod s motorovými vozidly (kromě motocyklů)   5010    U

50.2    Opravy a údržba motorových vozidel (kromě     502    U
      motocyklů)
50.20   Opravy a údržba motorových vozidel (kromě     5020    U
      motocyklů)

50.3    Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová
      vozidla
      (kromě motocyklů)                 503    U
50.30   Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová
      vozidla
      (kromě motocyklů)                 5030    U

50.4    Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím,
      opravy a údržba motocyklů             504    U
50.40   Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím,
      opravy a údržba motocyklů             5040    U
ODDÍL 51
51.11   Zprostředkování velkoobchodu se základními
      zemědělskými produkty, živými zvířaty,
      textilními surovinami a polotovary         5110x   U
51.15   Zprostředkování velkoobchodu s nábytkem,
      železářským
      zbožím a potřebami převážně pro domácnost     5110x   U
51.16   Zprostředkování velkoobchodu s textilem, oděvy,
      oděvními doplňky, obuví a koženými výrobky     5110x   U
51.17   Zprostředkování velkoobchodu s potravinami, nápoji
      a tabákovými výrobky                5110x   U
51.18 9  Zprostředkování specializovaného velkoobchodu
      s ostatním zbožím j. n.              5110xb   U
51.19   Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu  5110x   U

51.22   Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami    5121x   U
51.24   Velkoobchod s kůžemi, kožešinami a usněmi     5121x   U

51.3    Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými
      výrobky                      512x    U
51.31   Velkoobchod s ovocem, zeleninou, bramborami
      a výrobky z nich                  5122x   U
51.35   Velkoobchod s tabákovými výrobky          5122x   U
51.39   Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji
      a tabákovými výrobky                5122x   U

51.4    Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost    513    U
51.43       Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
      převážně pro domácnost               5139x   U
51.44   Velkoobchod s porcelánovými, keramickými
      a skleněnými výrobky, kovovými kuchyňskými
      potřebami, tapetami a čisticími prostředky     5139x   U
51.45   Velkoobchod s kosmetickými a toaletními výrobky,
      pracími prostředky                 5139x   U
51.45 1  Velkoobchod s kosmetickými a toaletními výrobky  5139xa   U
51.46   Velkoobchod se zdravotnickými přístroji,
      farmaceutickými a ortopedickými výrobky      5139x   U
51.47   Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro    5139x   U
      domácnost

51.5    Velkoobchod s meziprodukty (kromě zemědělských),
      odpadem a šrotem                  514    U
51.51   Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy
      a příbuznými výrobky                5141    U
51.52   Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky    5142    U
51.53   Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály,
      nátěrovými hmotami a sanitárním zařízením     5143x   U
51.54   Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými
      a topenářskými potřebami              5143x   U
51.56   Velkoobchod s ostatními meziprodukty
      (kromě zemědělských)                5149x   U
51.56 9  Velkoobchod s ostatními meziprodukty j. n.
      (kromě zemědělských)                5149xb   U
51.57   Velkoobchod s odpadem a šrotem           5149x   U

51.6                                   V (51.8)
51.61                                  V (51.81)
51.62                                  V (51.82)
51.63                                  V (51.83)
51.64                                  V (51.84,51.85)
51.65                                  V (51.86,51.87)
51.66                                  V (51.88)

51.7                                   V (51.9)
51.70                                  V (51.90)

51.8    Velkoobchod se stroji, strojním zařízením a    515    D (51.6)
      potřebami
51.81   Velkoobchod s obráběcími stroji          5150x   D (51.61)
51.82   Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a   5150x   D (51.62)
      zařízením
51.83   Velkoobchod se strojním zařízením určeným
      pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji  5150x   D (51.63)
51.84   Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním
      zařízením a softwarem               5150x   D (51.64)
51.85   Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a   5150x   D (51.64)
      zařízením
51.86   Velkoobchod s ostatními elektronickými součástkami
      a zařízením                    5150x   D (51.65)
51.87   Velkoobchod s ostatním strojním zařízením určeným
      pro průmysl, obchod a navigaci           5150x   D (51.65)
51.88   Velkoobchod se zemědělskými stroji,
      příslušenstvím a nářadím (včetně traktorů)     5150x   D (51.66)

51.9    Ostatní velkoobchod                519    D (51.7)
51.90   Ostatní velkoobchod                5190    D (51.70)
ODDÍL 52
52     Maloobchod kromě motorových vozidel;
      opravy výrobků pro osobní potřebu
      a převážně pro domácnost                   U
52.1    Maloobchod v nespecializovaných prodejnách     521    U
52.11   Maloobchod s převahou potravin, nápojů a
      tabákových
      výrobků v nespecializovaných prodejnách      5211    U
52.12   Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách 5219    U

52.2    Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými
      výrobky
      ve specializovaných prodejnách           522    U
52.21   Maloobchod s ovocem, zeleninou, bramborami
      a výrobky z nich                  5220x   U
52.23   Maloobchod s rybami, korýši, měkkýši a výrobky z  5220x   U
      nich
52.24   Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými
      výrobky a cukrovinkami               5220x   R
52.27   Ostatní maloobchod s potravinami, nápoji a
      tabákovými
      výrobky ve specializovaných prodejnách       5220x   U

52.3    Maloobchod s farmaceutickým, zdravotnickým,
      kosmetickým, toaletním a drogistickým zbožím
      ve specializovaných prodejnách           523x    U
52.33   Maloobchod s kosmetickým, toaletním a drogistickým
      zbožím                       5231x   U

52.44   Maloobchod s nábytkem, svítidly a výrobky převážně
      pro domácnost j. n.                5233x   U
52.45   Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
      převážně pro domácnost               5233x   U
52.46   Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem
      a potřebami pro kutily               5234    U
52.47   Maloobchod s knihami, novinami, časopisy
      a papírnickým zbožím                5239x   U
52.48   Ostatní maloobchod s novým zbožím ve
      specializovaných
      prodejnách j. n.                  5239x   U
52.48 1  Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením
      a potřebami                    5239xa   R
52.48 5  Maloobchod s květinami, pěstitelskými a
      chovatelskými
      potřebami                     5239xe   R
52.48 6  Maloobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy
      (kromě pohonných hmot)               5239xf   R

52.5    Maloobchod s použitým zbožím provozovaný v     524    U
      prodejnách
52.50   Maloobchod s použitým zbožím provozovaný v     5240    U
      prodejnách

52.6    Maloobchod provozovaný mimo prodejny        525    U
52.61   Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby    5251    U
52.62   Maloobchod provozovaný ve stáncích a na trzích   5252    U
52.63   Ostatní maloobchod provozovaný mimo prodejny    5259    U

52.7    Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně
      pro domácnost                   526    U
52.71   Opravy obuvi, brašnářských a podobných výrobků   5260x   U
52.72   Opravy elektrospotřebičů a elektroniky převážně
      pro domácnost                   5260x   U
52.74   Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně
      pro domácnost j. n.                5260x   U

H     UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ                    U
ODDÍL 55
55     Ubytování a stravování                    U
55.1    Hotely a podobná ubytovací zařízení        551x    U
55.10   Hotely a podobná ubytovací zařízení        5510x   D (55.11,55.12)
55.10 1  Hotely                       5510xa   D
55.10 2  Motely, botely                   5510xb   D
55.10 9  Ostatní podobná ubytovací zařízení         5510xc   D
55.11                                  V (55.10)
55.12                                  V (55.10)

55.2    Kempy a jiná zařízení pro krátkodobé ubytování   551x    U
55.21   Turistické ubytovny a horské boudy         5510x   U
55.22   Kempy včetně tábořišť pro obytné přívěsy      5510x   U
55.23   Ostatní zařízení pro krátkodobé ubytování     5510x   U
55.23 1  Rekreační střediska a prázdninové tábory      5510xa   U
55.23 9  Ostatní zařízení pro krátkodobé ubytování j. n.  5510xd   U

55.3    Restaurace                     552x    U
55.30   Restaurace                     5520x   U

55.4    Výčepy a bary                   552x    U
55.40   Výčepy a bary                   5520x   U

55.51 1  Stravování v závodních kuchyních          5520xa   U

I     DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE                  U
ODDÍL 60
60     Pozemní a potrubní doprava                  U
60.2    Ostatní pozemní doprava              602    U
60.21   Ostatní pravidelná osobní pozemní doprava     6021    U
60.21 1  Městská a příměstská pravidelná osobní doprava   6021a   U
60.21 2  Dálková pravidelná autobusová doprava       6021b   D
60.21 9  Ostatní pravidelná osobní pozemní doprava j. n.  6021c   U
60.22   Osobní taxislužba a pronájem osobních vozů s    6022x   U
      řidičem
60.22 1  Osobní taxislužba                 6022xa   D
60.22 2  Pronájem osobních vozů s řidičem          6022xb   D
60.23 1  Dálková nepravidelná autobusová doprava      6022xc   D
60.23 2  Pronájem autobusů a autokarů s řidičem       6022xd   D
60.23 9  Ostatní nepravidelná osobní pozemní doprava j. n. 6022xe   D
ODDÍL 63
63     Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; činnosti
      cestovních kanceláří a agentur                R
63.2        Ostatní vedlejší činnosti v dopravě        630x    U
63.21   Ostatní vedlejší činnosti v pozemní dopravě    6303x   U
63.22   Ostatní vedlejší činnosti ve vodní dopravě     6303x   U
63.23   Ostatní vedlejší činnosti v letecké dopravě    6303x   U

63.3    Činnosti cestovních kanceláří a agentur;
      průvodcovské činnosti               630x    U
63.30   Činnosti cestovních kanceláří a agentur;
      průvodcovské činnosti               6304    U
63.30 3  Činnosti cestovních agentur            6304c   D
63.30 4  Činnosti turistických informačních středisek    6304d   D

63.4    Ostatní činnosti související s dopravou      630x    U
63.40   Ostatní činnosti související s dopravou      6309    U
ODDÍL 64
64     Spoje                             U
64.1    Poštovní a kurýrní činnosti            641    U
64.11   Činnosti státní pošty               6411    U
64.11 1  Poštovní podací a dodací činnosti         6411a   U
64.11 2  Poštovní přepážkové činnosti            6411b   U
64.12   Kurýrní činnosti jiné než činnosti státní pošty  6412    U

J     FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ                   U
ODDÍL 65
65     Finanční zprostředkování kromě
      pojišťovnictví a penzijního financování            U
65.11   Centrální bankovnictví               6511    U
65.12   Ostatní peněžní zprostředkování          6519    U

65.21   Finanční leasing                  6591    U
65.23   Ostatní finanční zprostředkování j. n.       6599    U
ODDÍL 66
66     Pojišťovnictví a penzijní financování kromě
      povinného sociálního zabezpečení               U
66.0    Pojišťovnictví a penzijní financování kromě
      povinného
      sociálního zabezpečení               660    U
66.02   Penzijní financování                6602    U
66.03   Neživotní pojištění                6603    U
ODDÍL 67
67     Pomocné činnosti související s finančním
      zprostředkováním                       U
67.1    Pomocné činnosti související s finančním
      zprostředkováním kromě pojišťovnictví
      a penzijního financování              671    U
67.11   Správa finančních trhů               6711    U
67.12   Obchodování s cennými papíry a správa fondů    6712    U
67.13   Pomocné činnosti související s finančním
      zprostředkováním j. n.               6719    U

67.2    Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím
      a penzijním financováním              672    R
67.20   Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím
      a penzijním financováním              6720    R

K     ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ A PRONÁJMU;
      PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
ODDÍL 70
70.1    Činnosti v oblasti vlastních nemovitostí (kromě  701x    U
      pronájmu)
70.11   Činnosti související s výstavbou nemovitostí
      za účelem prodeje                 7010x   U
70.12   Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí   7010x   U

70.3    Činnosti v oblasti nemovitostí na základě honoráře
      nebo smlouvy                    702    U
70.31   Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur  7020x   U
70.32   Správa nemovitostí na základě honoráře nebo    7020x   U
      smlouvy
ODDÍL 71
71     Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy,
      pronájem výrobků pro osobní potřebu
      a převážně pro domácnost                   U
71.1    Pronájem osobních a lehkých dodávkových
      automobilů do 3,5 tuny               711x    U
71.10   Pronájem osobních a lehkých dodávkových
      automobilů do 3,5 tuny               7111x   U

71.2    Pronájem ostatních dopravních prostředků      711x    U
71.22   Pronájem vodních dopravních prostředků       7112    U
71.23   Pronájem leteckých dopravních prostředků      7113    U

71.3    Pronájem strojů a zařízení             712    U
71.33   Pronájem kancelářských strojů a zařízení včetně  7123    U
      počítačů

71.4    Pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně
      pro domácnost j. n.                713    U
71.40   Pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně
      pro domácnost j. n.                7130    U
ODDÍL 72
72     Činnosti v oblasti výpočetní techniky             U
72.1    Poradenství v oblasti hardwaru           721    U
72.10   Poradenství v oblasti hardwaru           7210    U

72.2    Publikování, dodávky a poradenství v oblasti    722    U
      softwaru
72.20                                  V (72.21,72.22)
72.21   Publikování a dodávky standardního softwaru    7220x   D (72.20)
72.22   Jiné dodávky softwaru a poradenství v oblasti   7220x   D (72.20)
      softwaru

72.4    Činnosti v oblasti databází            724    U
72.40   Činnosti v oblasti databází            7240    U

72.5    Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů  725    U
72.50   Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů  7250    U

72.6    Jiné činnosti související s výpočetní technikou  729    U
72.60   Jiné činnosti související s výpočetní technikou  7290    U
ODDÍL 73
73.2    Výzkum a vývoj v oblasti společenských
      a humanitních věd                 732    U
73.20   Výzkum a vývoj v oblasti společenských
      a humanitních věd                 7320    U
ODDÍL 74
74     Ostatní podnikatelské činnosti                U
74.1    Právní a účetní činnosti a jejich revize; daňové
      poradenství;
      průzkum trhu a veřejného mínění; poradenství v
      oblasti
      podnikání a řízení, holdingové společnosti     741    U
74.11   Právní činnosti                  7411    U
74.12   Účetní a auditorské činnosti a jejich revize;
      daňové poradenství                 7412    U
74.14   Poradenství v oblasti podnikání a řízení      7414x   U
74.15   Činnosti v oblasti řízení holdingových společností 7414x   U

74.2    Architektonické a inženýrské činnosti a
      související
      technické poradenství               742x    U
74.20   Architektonické a inženýrské činnosti a
      související
      technické poradenství               7421    U
74.20 1  Architektonické a inženýrské činnosti (včetně   7421a   U
      projektování)

74.3    Technické zkoušky a analýzy            742x    U
74.30   Technické zkoušky a analýzy            7422    U

74.5    Zprostředkování (nábor) a obstarávání pracovních  749x    U
      sil
74.50   Zprostředkování (nábor) a obstarávání pracovních  7491    U
      sil

74.6    Pátrací a ochranné činnosti            749x    U
74.60   Pátrací a ochranné činnosti            7492    U

74.7    Průmyslové čištění a všeobecný úklid        749x    U
74.70   Průmyslové čištění a všeobecný úklid        7493    U

74.8    Různé podnikatelské činnosti j. n.         749x    U
74.81   Fotografické činnosti               7494    U
74.83                                  V (74.85)
74.84                                  V (74.87)
74.85   Sekretářské a překladatelské činnosti       7499x   D (74.83)
74.86   Činnosti zprostředkovatelských středisek po    7499x   D (74.83)
      telefonu
74.87   Ostatní podnikatelské činnosti j. n.        7499x   D (74.84)

L     VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA;
      POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ                 U
ODDÍL 75
75     Veřejná správa a obrana; povinné sociální
      zabezpečení                          U
75.1    Veřejná správa a hospodářská a společenská     751    U
      politika
75.11   Všeobecné činnosti veřejné správy         7511    U
75.12   Usměrňování činností institucí poskytujících
      zdravotnickou péči, vzdělávání, kulturní a jiné
      sociální
      služby kromě sociálního zabezpečení        7512    U
75.13   Činnosti usměrňující podnikání a přispívající k
      jeho
      efektivnějšímu chodu                7513    U
75.14   Podpůrné činnosti pro vládní instituce jako celek 7514    U

75.2    Činnosti pro     společnost jako celek         752    U
75.21   Činnosti v oblasti zahraničních věcí        7521    U
75.22   Činnosti v oblasti obrany             7522    U
75.23   Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví   7523x   U
75.24   Činnosti v oblasti veřejné bezpečnosti, zákona a  7523x   U
      pořádku
75.25   Činnosti v oblasti protipožární ochrany a ostatní
      záchranné práce                  7523x   U

75.3    Činnosti v oblasti povinného sociálního      753    U
      zabezpečení
75.30   Činnosti v oblasti povinného sociálního      7530    U
      zabezpečení

M      VZDĚLÁVÁNÍ                          U
ODDÍL 80
80     Vzdělávání                          U
80.1    Předškolní výchova a základní vzdělávání
      (preprimární a primární vzdělávání)        801    U
80.10   Předškolní výchova a základní vzdělávání
      (preprimární a primární vzdělávání)        8010    U
80.10 2  Základní vzdělávání                8010b   U

80.2    Střední (sekundární) vzdělávání          802    U
80.21   Střední (sekundární) všeobecné vzdělávání     8021    U
80.22   Střední (sekundární) odborné vzdělávání      8022    U
80.22 1  Vzdělávání na středních odborných učilištích    8022a   U
80.22 2  Vzdělávání na středních odborných školách     8022b   U

80.3    Vyšší (postsekundární)
      a vysokoškolské (terciární) vzdělávání       803    U
80.30   Vyšší (postsekundární)
      a vysokoškolské (terciární) vzdělávání       8030    U
80.30 1  Vyšší vzdělávání                  8030a   U
80.30 2  Vysokoškolské vzdělávání              8030b   U

80.4    Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání       809    U
80.41   Činnosti autoškol, leteckých a obdobných škol   8090x   U
80.42   Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání j. n.    8090x   U
80.42 9  Ostatní vzdělávání j. n.              8090xc   U

N     ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE;
      VETERINÁRNÍ ČINNOSTI                     U
ODDÍL 85
85     Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti        U
85.1    Činnosti související se zdravotní péčí       851    U
85.13   Zubní péče                     8512x   U
85.14   Ostatní činnosti související se zdravotní péčí   8519    U
85.14 1  Ochrana veřejného zdraví              8519a   U
85.14 2  Hygienický dozor                  8519b   D
85.14 9  Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. 8519c   U
      n.

85.3    Sociální péče                   853    U
85.31   Ústavní sociální péče               8531    U
85.32   Ostatní sociální péče               8532    U
ODDÍL 90
90     Odstraňování odpadních vod a odpadů,
      čištění města, sanační a podobné činnosti           U
90.0    Odstraňování odpadních vod a odpadů,
      čištění města, sanační a podobné činnosti     900    U
90.00                                  V (90.01-90.03)
90.00 1                                 V (90.01)
90.00 2                                 V (90.02,90.03)
90.00 3                                 V (90.03)
90.01   Odvádění a čištění odpadních vod          9000x   D (90.00 1)
90.02   Sběr a zpracování ostatních odpadů         9000x   D (90.00 2)
90.03   Čištění města, sanační a podobné činnosti     9000x   D (90.00 2,
                                       90.00 3)
ODDÍL 91
91     Činnosti odborových, profesních a podobných
      organizací j. n.                       U
91.1    Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských
      a profesních organizací              911    U
91.11   Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských
      organizací                     9111    U
91.12   Činnosti profesních organizací           9112    U

91.31   Činnosti náboženských organizací          9191    U
91.32   Činnosti politických stran a organizací      9192    U
91.33   Činnosti ostatních členských organizací j. n.   9199    U
ODDÍL 92
92.1    Činnosti v oblasti filmů a videozáznamů      921x    U
92.12   Distribuce filmů a videozáznamů          9211x   U

92.2    Rozhlasové a televizní činnosti          921x    U
92.20   Rozhlasové a televizní činnosti          9213    U

92.3    Umělecké a ostatní zábavní činnosti        921x    U
92.31   Umělecká a literární tvorba            9214x   U
92.32   Provoz kulturních zařízení             9214x   U
92.34   Ostatní zábavní činnosti j. n.           9219x   U

92.4    Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a   922    U
      agentur
92.40   Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a   9220    U
      agentur

92.52   Činnosti muzeí a galerií, ochrana historických   9232    U
      památek
92.53   Činnosti botanických a zoologických zahrad,
      přírodních rezervací a národních parků       9233    U

92.61   Provoz sportovních areálů a stadionů        9241x   U
92.62   Ostatní sportovní činnosti             9241x   U

92.7    Ostatní rekreační činnosti             924x    U
92.71   Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    9249x   U
92.72   Ostatní rekreační činnosti j. n.          9249x   U
ODDÍL 93
93     Ostatní činnosti                       U
93.0    Ostatní činnosti                  930    U
93.01   Praní a chemické čištění textilních, kožených
      a kožešinových výrobků               9301    U
93.02   Kadeřnické, kosmetické a podobné služby      9302    U
93.03   Pohřební a související služby           9303    U
93.04   Služby v oblasti tělesné hygieny          9309x   U
93.05   Ostatní činnosti j. n.               9309x   U

P     ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ                      R
ODDÍL 95
95     Činnosti domácností jako zaměstnavatelů
      domácího personálu                      U
95.0    Činnosti domácností jako zaměstnavatelů
      domácího personálu                 950x    U
95.00   Činnosti domácností jako zaměstnavatelů
      domácího personálu                 9500x   U
ODDÍL 96
96     Činnosti domácností produkujících blíže neurčené
      výrobky pro vlastní potřebu                  D
96.0    Činnosti domácností produkujících blíže neurčené
      výrobky pro vlastní potřebu            950x    D
96.00   Činnosti domácností produkujících blíže neurčené
      výrobky pro vlastní potřebu            9500x   D
ODDÍL 97
97     Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené
      služby pro vlastní potřebu                  D
97.0    Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené
      služby pro vlastní potřebu             950x    D
97.00   Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené
      služby pro vlastní potřebu             9500x   D

Q     EXTERITORIÁLNÍ ORGANIZACE A INSTITUCE             U
ODDÍL 99
99     Exteritoriální organizace a instituce             U
99.0    Exteritoriální organizace a instituce       990    U
99.00   Exteritoriální organizace a instituce       9900    U
----------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky:
zkratky ve sloupci Pozn.:
D - doplnění položky (v závorce může být uveden dřívější kód)
V - vyškrtnutí položky (v závorce je uveden nový kód)
R - rozšíření obsahu položky (v závorce může být uveden dřívější kód)
U - upřesnění názvu položky beze změny obsahu
Z - zúžení obsahu položky (v závorce může být uveden kód, ke kterému byla část obsahu převedena)
zkratky v textu:
j. n. - jinde neuvedené