Vyhláška ze dne 6.11.2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky

5.12.2002 | Sbírka:  506/2002 Sb. | Částka:  174/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 402/2005 Sb., 478/2003 Sb.
506/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. listopadu 2002,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky
Změna: 478/2003 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 37a odst. 1 k provedení § 4 odst. 2, § 14 odst. 1 a § 18 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., (dále jen "zákon"):
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST
§ 1
Vyhláška stanoví:
a) rozsah a způsob sestavování účetní závěrky,
b) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce,
c) uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce,
d) směrnou účtovou osnovu a
e) účetní metody.
§ 2
Vyhláška se vztahuje na Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky, které jsou právnickými osobami podle zvláštního právního předpisu1) a účetními jednotkami podle § 1 odst. 2 písm. a) zákona, (dále jen "Fondy").
ČÁST DRUHÁ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
(K § 4 odst. 8 zákona)
HLAVA I
ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
§ 3
(1) Účetní závěrka účetních jednotek podle § 2 zahrnuje rozvahu (bilanci) a přílohu.
(2) V rozvaze (bilanci) jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv. Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) se stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Výkaz zisku a ztráty Fondy nesestavují.
(4) Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze (bilanci).
§ 4
(1) V rozvaze (bilanci) se položky podle přílohy č. 1 k této vyhlášce uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí. Další podrobnější členění těchto položek lze provést za podmínky, že zůstane zachováno stanovené uspořádání.
(2) Položky rozvahy (bilance) se označují kombinací velkých písmen latinské abecedy, římských číslic a arabských číslic a názvem položky; položky lze členit na podpoložky.
(3) Každá z položek rozvahy (bilance) obsahuje též informaci o výši této položky vykázané za bezprostředně předcházející účetní období (dále jen "minulé účetní období"). V případě, že informace uváděné za minulé účetní období a běžné účetní období nejsou srovnatelné, upraví se informace za minulé účetní období s ohledem na významnost dle § 19 odst. 6 zákona a v příloze se tato úprava odůvodní.
(4) Položky rozvahy (bilance) v souladu s odstavcem 2, k nimž nejsou žádné číselné hodnoty za běžné účetní období ani za minulé účetní období, se neuvádějí.
(5) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a jednotlivé položky se vykazují v celých tisících Kč. Položky "Aktiva celkem" a "Pasiva celkem" se musí rovnat.
HLAVA II
OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK ROZVAHY (BILANCE)
§ 5
Dlouhodobý majetek
(1) Položka "A. Dlouhodobý majetek" obsahuje pořizovací cenu nehmotného a hmotného majetku, který slouží provozní činnosti Fondů.
(2) Položka "A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje zejména software, ocenitelná práva a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ceny určené účetní jednotkou při splnění podmínek stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.
(3) Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek uvedený do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání.
(4) Položka "A.I.4. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání.
(5) Položka "A.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.
(6) Položka "A.II.1. Pozemky" obsahuje pozemky ve vlastnictví Fondů bez ohledu na jejich pořizovací cenu.
(7) Položka "A.II.2. Stavby" obsahuje bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti stavby2) včetně budov, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního právního předpisu a jiná stavební díla podle zvláštních právních předpisů, která jsou ve vlastnictví Fondů.
(8) Položka "A.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí" obsahuje samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.
(9) Položka "A.II.4. Umělecká díla a předměty" obsahuje umělecká díla, která nejsou součástí stavby, movité kulturní památky,3) předměty kulturní hodnoty4) a obdobné movité věci ve vlastnictví Fondů, a to bez ohledu na výši pořizovací ceny.
(10) Položka "A.II.5. Jiný dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje dlouhodobý hmotný majetek, který podle své povahy není zachycen v předchozích položkách.
(11) Položka "A.II.6. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje pořizovaný hmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání.
§ 6
Majetek Fondu převzatý k privatizaci
(1) Položka "B.I. Majetek Fondu" obsahuje
a) zůstatek majetku k privatizaci převzatého Fondem národního majetku České republiky podle zvláštního předpisu1) ke konci rozvahového dne,
b) zůstatek majetku převzatého do vlastnictví Pozemkového fondu České republiky po odstoupení od privatizační smlouvy ke konci rozvahového dne.
(2) Položka "B.II. Majetek Fondu v pronájmu" obsahuje
a) majetek Fondu národního majetku České republiky, dosud nezprivatizovaný, pronajatý na základě uzavřených nájemních smluv,
b) majetek ve vlastnictví Pozemkového fondu České republiky, převzatý po odstoupení od privatizační smlouvy ke konci rozvahového dne a pronajatý na základě uzavřených nájemních smluv.
§ 7
Finanční majetek
(1) Položka "C.I.2. Bankovní účty" obsahuje peněžní zůstatky prostředků určené výhradně k úhradám veškerých nákladů spojených s provozní činností Fondů včetně finančních prostředků sociálního fondu.
(2) Položka "C.I.3. Bankovní účty zvláštních peněžních prostředků" obsahuje peněžní zůstatky prostředků plynoucích z jednotlivých operací privatizace majetku vyplývajících ze statutu Fondů, snížený o převod finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s provozní činností Fondů.
(3) Položka "C.I.7. Cenné papíry a vklady" obsahuje majetkové vklady Fondů v akciových společnostech a ve společnostech s ručením omezeným.
§ 8
Pohledávky
(1) Položka "C.II.1. Pohledávky v zahraničí" obsahuje pohledávky za dlužníky, kteří mají sídlo v zahraničí, při splnění dodávky ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních vztahů.
(2) Položka "C.II.2. Pohledávky tuzemské" obsahuje pohledávky za dlužníky, kteří mají sídlo v tuzemsku, při splnění dodávek ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů.
§ 9
Vlastní jmění
(1) Položka "A.I. Základní jmění" obsahuje stav základního jmění Fondů vyčleněný pro jeho provozní činnost z fondu privatizace ve výši pořizovací ceny dlouhodobého majetku.
(2) Položka "A.II.1. Fond privatizace" obsahuje zůstatek zdrojů z privatizace podle zvláštních právních předpisů po odpočtu vynaložených nákladů na provozní činnost a pořízení dlouhodobého majetku k provozní činnosti Fondů.
(3) Položka "A.II.2. Ostatní fondy" obsahuje zůstatek dalších finančních zdrojů, které Fondy vytvářejí nebo spravují podle zvláštních předpisů. O podrobnějším členění této položky rozhodují Fondy ve své kompetenci.
§ 10
Závazky
(1) Položka "B.I.1. Dodavatelé" obsahuje závazky vyplývající ze smluv, které Fondy uzavřely s nabyvateli privatizovaného majetku při přímém prodeji majetku a nebo je převzaly s privatizovaným majetkem (a. s. založené Fondem národního majetku České republiky) z titulu odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací podle zvláštních právních předpisů. Součástí této položky jsou i závazky Fondů vůči dodavatelům z titulu provozní činnosti Fondů.
(2) Položka "B.I.2. Směnky k úhradě" obsahuje vystavené dlužné směnky vlastní a akceptované směnky cizí při jejich použití k uspokojování závazků vůči věřiteli.
(3) Položka "B.I.10. Emitované dluhopisy" vyjadřuje zůstatek vydaných dluhopisů ve výši příslušné emise.
HLAVA III
USPOŘÁDÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYSVĚTLUJÍCÍCH A DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
§ 11
Příloha se sestavuje popisným způsobem nebo ve formě tabulek k zajištění přehlednosti a srozumitelnosti předkládaných informací. Součástí přílohy je přehled tvorby a použití fondu privatizace.
§ 12
(1) V příloze uvedou Fondy údaje podle § 18 odst. 2 zákona, zejména popis organizační struktury a její změny během uplynulého účetního období, jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni, průměrný počet zaměstnanců, z toho řídících pracovníků, osobní náklady, které byly vynaloženy na zaměstnance a z toho na řídící pracovníky, odměny statutárních a dozorčích orgánů (uvádějí se úhrnné údaje, nikoliv údaje o jednotlivých pracovnících).
(2) K položkám pohledávek uvedených v rozvaze uvedou Fondy v příloze reálnou hodnotu těchto pohledávek, která je podložena jejich skutečnou bonitou na podkladě kvalifikovaného odhadu účetní jednotky.
(3) Fondy v příloze uvedou důležité informace týkající se pohledávek a závazků, zejména po lhůtě splatnosti, a vysvětlí každou významnou událost, která se stala mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky v souladu s § 19 odst. 5 zákona.
(4) V příloze Fondy uvedou komentář k těm položkám tvorby a použití fondu privatizace, které v uplynulém účetním období významně ovlivnily jeho konečný zůstatek.
§ 13
Přehled tvorby a použití fondu privatizace
(1) Přehled tvorby a použití fondu privatizace se člení na oddíly A, B, C, D a obsahuje údaje o výnosech (příjmech) a použití (výdajích) prostředků privatizace majetku v rámci činnosti Fondů podle zvláštních předpisů a pro zabezpečení vlastní provozní činnosti Fondů na základě schváleného rozpočtu pro příslušné účetní období.
(2) V oddíle A se uvádí počáteční stav fondu privatizace k prvnímu dni účetního období a jednotlivé položky, které na základě právních předpisů zvyšují stav fondu privatizace.
(3) V oddíle B se uvádějí položky, které snižují výši zdrojů z privatizace majetku. Odděleně se uvádějí náklady na zabezpečení provozní činnosti Fondů.
(4) V oddíle C se uvádí konečný zůstatek fondu privatizace k rozvahovému dni. Tato položka je rovna v rozvaze (bilanci) položce "A.II.1. Fond privatizace".
(5) V oddíle D se uvádějí údaje o vynaložených nákladech provozní činnosti Fondů, členěné podle druhů včetně výdajů na pořízení dlouhodobého majetku.
ČÁST TŘETÍ
SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA A ÚČETNÍ METODY
HLAVA I
SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA
(K § 4 odst. 8 zákona)
§ 14
Účtové skupiny směrné účtové osnovy jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 15
(1) V rámci účtových skupin uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce Fondy uplatní syntetické účty končící číselnými znaky 0 až 9.
(2) Uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci účtových skupin směrné účtové osnovy si volí Fondy ve své kompetenci v účtovém rozvrhu.
(3) V rámci příslušných syntetických účtů přistupují Fondy k vytváření analytických účtů s přihlédnutím ke konkrétním potřebám zajištění přehledných a průkazných podkladů pro sestavení účetní závěrky a dalším potřebám informací o činnosti a majetku, který Fondy dle zvláštních předpisů vlastní nebo spravují.
HLAVA II
ÚČETNÍ METODY (K § 4 odst. 8 a § 28 odst.1 zákona)
§ 16
Základní metoda účtování Fondů
(1) Účetnictví Fondů je organizováno do dvou samostatných okruhů. V prvém okruhu se účtují provozní náklady a náklady na pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se zabezpečením provozní činnosti těchto účetních jednotek v rámci jejich působnosti dané právními předpisy.1) Druhý okruh obsahuje účetní případy týkající se převodu majetku určeného k privatizaci a jeho privatizace podle zvláštních předpisů. Tyto dva okruhy jsou spojeny účtem vnitřního zúčtování a představují souhrnně účetnictví Fondů jako účetních jednotek ve smyslu zákona.
(2) Fondy jsou účetními jednotkami, které nevykazují výsledek hospodaření. Náklady (výdaje) na zabezpečení provozní činnosti jsou hrazeny z fondu privatizace, výnosy (příjmy) Fondů zvyšují fond privatizace.
(3) Materiál určený výhradně k provozní činnosti Fondů se účtuje při jeho pořízení do spotřeby. Tento materiál se po dobu skladování, za účelem jeho ochrany, eviduje v seznamech tohoto majetku a podléhá inventarizaci.
(4) Drobný nehmotný majetek a drobný hmotný majetek určený k zabezpečení provozní činnosti Fondů s dobou použitelnosti delší než jeden rok, v ocenění určeném účetní jednotkou do částky stanovené pro dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, se účtuje při pořízení do nákladů. Tento majetek se až do jeho vyřazení eviduje na podrozvahových účtech a podléhá inventarizaci.
(6) Na účtech účtové třídy 5 - Náklady se účtují výhradně náklady spojené se zabezpečením provozní činnosti Fondů. Tyto náklady jsou obsahově vymezeny a limitovány schválenými rozpočty Fondů.
(7) Výdaje na pořízení dlouhodobého majetku k provozní činnosti Fondů snižují fond privatizace a zvyšují základní jmění Fondů.
(8) Pořizovací cena dlouhodobého majetku sloužícího provozní činnosti Fondů se při jeho vyřazení prodejem nebo likvidací zúčtuje na vrub základního jmění.
(9) U pohledávek z privatizace lze na příslušný analytický účet konkrétního dlužníka vyúčtovat jako pasivní položky
a) přijaté zálohy (záruky), které dlužník zaplatí v časovém předstihu před uzavřením kupní smlouvy na zajištění nákupu privatizovaného majetku,
b) přijaté částky u tzv. rozpracovaných projektů, kdy kupující nepodepsal předávací protokol a převzetí privatizovaného majetku, avšak zaplatil za majetek.
(10) Pasivní položky na účtech pohledávek za konkrétními dlužníky snižují celkový objem pohledávek vyúčtovaný podle rozvah privatizovaných subjektů v případech, kdy Fondy převzaly majetek privatizovaných subjektů a uskutečnily prodej podle schválených privatizačních projektů.
(11) Pozemkový Fond České republiky účtuje nemovitý majetek sloužící zemědělské nebo lesní výrobě, který přešel do správy Fondu ze zákona,5) v podrozvaze. Při dohledávání tohoto majetku se prověřená aktualizovaná data z katastrálních úřadů na listech vlastnictví zavádějí do účetnictví Fondu nejméně čtyřikrát ročně u pozemků, u staveb a budov průběžně. V analytické evidenci se odděleně účtují stavby a pozemky.
§ 17
Odpisování majetku Fondů
Fondy majetek neodpisují.
§ 18
Účtování tvorby a použití fondu privatizace
(1) Systém účetnictví Fondů je založen na kontinuitě k bilancím původních státních subjektů. Stav majetku privatizovaných subjektů, který přichází na Fondy a zvyšuje fond privatizace, musí být doložen účetní závěrkou privatizovaného subjektu sestavenou podle účetních předpisů, inventurními soupisy a inventarizačními zápisy. V příloze v účetní závěrce musí být uveden přehled práv průmyslových nebo jiného duševního vlastnictví; zvlášť musí být uveden majetek, který není veden v účetnictví privatizovaného subjektu na rozvahových účtech.
(2) Majetek určený k privatizaci, který přechází na Fondy podle právních předpisů, je zdrojem fondu privatizace.
(3) Pozemkový fond České republiky účtuje ve prospěch fondu privatizace také tržby z prodeje staveb a pozemků, které má ve správě a o nichž účtuje v podrozvaze.
(4) Použití majetku Fondů podle právních předpisů s výjimkou jeho pronájmu snižuje fond privatizace.
(5) Při pronájmu majetku Fondů jinému subjektu se zaúčtuje snížení stavu majetku Fondů a zvýšení stavu majetku Fondu v pronájmu. K datu ukončení smlouvy o nájmu majetku Fondů jinému subjektu Fondy převezmou rozvahu privatizovaného majetku po zúčtování výsledku hospodaření k datu ukončení smlouvy.
(6) Ve všech dalších krocích v rámci privatizace (například při odstoupení od kupních smluv, pronajímání nebo vkládání majetku) je povinným základním kontrolním prvkem celého procesu inventarizace majetku a závazků.
§ 19
Metody oceňování majetku Fondů
(1) Cenné papíry a podíly v majetku Fondů se oceňují pořizovací cenou. Reálnou hodnotu cenných papírů a pohledávek určených k obchodování dle zákona k rozvahovému dni vyjádří Fondy v příloze v účetní závěrce.
(2) Privatizovaný majetek na účtu Majetek Fondu se oceňuje souhrnně pořizovací cenou ve výši rozdílu mezi aktivy celkem a cizími zdroji privatizovaného subjektu. Rozvaha (bilance) privatizovaného subjektu je podkladem pro vyhotovení účetního dokladu a poskytuje průkazný přehled o ocenění a struktuře majetku privatizovaného subjektu. Analytická evidence je vedena odděleně podle jednotlivých privatizovaných subjektů.
(3) Dlouhodobý majetek ve správě5) Pozemkového fondu České republiky se v účetnictví ocení dle účetní závěrky předávajícího podniku nebo reálnou hodnotou,6) pokud zůstatková cena předávaného, resp. nově nalezeného dlouhodobého majetku není známa. Při stanovení reálné hodnoty tohoto majetku se vychází z kvalifikovaného odhadu stanoveného účetní jednotkou.
(4) Pozemky ve správě Pozemkového Fondu České republiky v katastrálním území s provedenou digitalizací se ocení dle jednotlivých přiřazených bonitovaných půdně ekologických jednotek, u pozemků bez provedené digitalizace průměrnou cenou pozemků daného katastrálního území.
(5) Majetek Fondů pronajatý jinému subjektu se oceňuje podle rozvahy privatizovaného subjektu.
§ 20
Časové rozlišení
(1) Fondy zachycují náklady zásadně do období, v němž byly náklady vynaloženy. Fondy neúčtují o nákladech, výdajích, výnosech a příjmech příštích období.
(2) Na dohadných účtech aktivních a pasivních Fondy účtují pouze v případech, které nelze zaúčtovat jako běžné pohledávky (dohadné účty aktivní), nebo například v případech, kdy není možno stanovit do data uzavírání účetních knih konečnou výši závazků (dohadné účty pasivní).
ČÁST ČTVRTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 21
Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na účetní závěrky sestavené za účetní období započaté před účinností této vyhlášky.
§ 22
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.
Příl.1
Uspořádání položek rozvahy (bilance)
AKTIVA CELKEM
A. Dlouhodobý majetek
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek
A.I.1. Software
2. Ocenitelná práva
3. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
4. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek
A.II.1. Pozemky
2. Stavby
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
4. Umělecká díla a předměty
5. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
6. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
B. Majetek převzatý k privatizaci celkem
B.I. Majetek Fondu
B.II. Majetek Fondu v pronájmu
C. Oběžná aktiva
C.I. Finanční majetek celkem
C.I.1. Peníze
2. Bankovní účty
3. Bankovní účty zvláštních peněžních prostředků
4. Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách
5. Peníze na cestě
6. Peněžní prostředky v zahraniční měně na cestě
7. Cenné papíry a vklady
8. Ceniny
C.II. Pohledávky celkem
C.II.1. Pohledávky v zahraničí
2. Pohledávky tuzemské
3. Poskytnuté provozní zálohy
4. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
5. Daň z příjmů
6. Ostatní přímé daně
7. Ostatní daně a poplatky
8. Jiné pohledávky
D. Přechodné účty aktivní
D.I. Dohadné účty aktivní
PASIVA CELKEM
A. Vlastní jmění
A.I. Základní jmění A.II. Finanční a zvláštní fondy
A.II.1. Fond privatizace
2. Ostatní fondy
A. Cizí zdroje
B.I. Závazky celkem
B.I.1. Dodavatelé
2. Směnky k úhradě
3. Zaměstnanci
4. Ostatní závazky k zaměstnancům
5. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění
6. Daň z příjmů
7. Ostatní přímé daně
8. Ostatní daně a poplatky
9. Ostatní závazky
10. Emitované dluhopisy
11. Bankovní úvěry
C. Přechodné účty pasivní
C.I. Dohadné účty pasivní
Příl.2
Uspořádání položek přehledu tvorby a použití fondu privatizace
A. TVORBA FONDU
A.I. Počáteční stav fondu privatizace
A.I.1. Nabytí majetku privatizovaných subjektů
2. Podíl na zisku akciových a jiných obchodních společností
3. Ziskové rozdíly z prodeje akcií a podílů
4. Podíl na likvidačním zůstatku společností (přebytek)
5. Přijaté nájemné z pronájmu majetku Fondu
6. Přijaté bankovní úroky z vkladových účtů
7. Přijaté tržby z prodeje a likvidace majetku v provozní činnosti Fondu
8. Podíl z prodeje a transformace majetku Fondu
9. Ostatní
A.II. Tvorba fondu celkem (pol. A.I.1. až A.I.9.)
B. POUŽITÍ FONDU
B.I.
1. Provozní a investiční náklady na činnost Fondu (pol. D)
2. Převod majetku na obce
3. Převod majetku pro účely zdravotního a sociálního pojištění
4. Podíl na ztrátě obchodních společností
5. Ztrátové rozdíly z prodeje akcií a podílů
6. Podíl na likvidačním zůstatku společností
7. Plnění závazků podniků určených k privatizaci
8. Vyrovnání nároků oprávněných osob podle právních předpisů
9. Podíl z prodeje a transformace majetku Fondů
10. Ostatní
B.II. Použití fondu celkem (pol.
B.I.1. až B.I.10.)
A. Zůstatek fondu privatizace (pol. A.I.+ A.II.- B.II.)
B. Náklady na zabezpečení provozní činnosti Fondu
D.I. Spotřeba
materiálu a služeb
D.I.1. Spotřeba materiálu
2. Spotřeba energie
3. Opravy a udržování
4. Cestovné
5. Náklady na reprezentaci
6. Ostatní služby
7. Náklady na realizaci privatizačních projektů
D.II. Osobní a sociální náklady
D.II.1. Mzdové náklady
2. Zdravotní a sociální pojištění
3. Tvorba sociálního fondu
4. Ostatní sociální náklady
D.III. Finanční náklady
D.III.1. Daně a poplatky
2. Pokuty a penále
3. Manka a škody
4. Ostatní finanční náklady
D.IV. Pořízení dlouhodobého majetku
Příl.3
Směrná účtová osnova
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek pro provozní činnost Fondu a majetek převzatý Fondem k privatizaci
Účtová skupina
01 - Dlouhodobý nehmotný majetek
02 - Dlouhodobý hmotný majetek kromě pozemků, uměleckých děl a předmětů kulturní hodnoty
03 - Pozemky, umělecká díla a předměty kulturní hodnoty
04 - Nedokončený dlouhodobý majetek
05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
06 - Majetek převzatý Fondem k privatizaci
Účtová třída 2 - Finanční účty a zúčtovací vztahy pro okruh privatizace
Účtová skupina
20 - Cenné papíry a podíly v s. r. o.
21 - Vkladové účty a bankovní úvěry
22 - Bankovní účty v zahraniční měně
23 - Zahraniční pohledávky
24 - Tuzemské pohledávky
25 - Závazky
26 - Závazky směnečné
28 - Pohledávky směnečné
29 - Vnitřní zúčtování
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy, peníze, ceniny a bankovní účty pro okruh provozní činnosti
Účtová skupina
31 - Pohledávky
32 - Závazky
33 - Zúčtovací vztahy se zaměstnanci a institucemi
34 - Zúčtování daní
35 - Bankovní účty
36 - Peníze a peníze na cestě
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
Účtová třída 5 - Náklady správní činnosti
Účtová skupina
50 - Spotřebované nákupy
51 - Služby
52 - Osobní náklady
53 - Daně a poplatky
54 - Finanční náklady
59 - Převodové účty
Účtová třída 7 - Závěrkové účty
Účtová skupina
70 - Počáteční a konečné účty rozvažné
Účtová třída 9 - Fondy, vydané dluhopisy a podrozvahové účty
Účtová skupina
91 - Finanční fondy
92 - Základní jmění a vydané dluhopisy
94 - Zvláštní fondy
95 - 99 Podrozvahové účty
Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 478/2003 Sb.
Ustanovení přechodné
Účetní závěrky za účetní období započatá před účinností této vyhlášky se sestaví podle dosavadních právních předpisů.
1) Zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb.
5) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 27 odst. 1 písm. d), odst. 2 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.