Usnesení ze dne 14.5.2003 o přijetí Stavovského předpisu, kterým se stanoví jednorázová částka náhrady nákladů kárného řízení

21.8.2003 | Sbírka:  EK04/2003 | Částka:  1/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 120/2001 Sb.
EK04/2003
Usnesení
Prezidia Exekutorské komory České republiky
ze dne 14. května 2003
Prezidium Exekutorské komory ČR rozhodlo podle § 111 odst. 6 písm. o), p), r) , zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen"zákon") takto:
Čl.1
Jednorázová částka náhrady nákladů kárného řízení se stanoví ve výši 6.000 Kč, nestanoví-li se dále jinak.
Čl.2
V případě, že došlo k zastavení kárného řízení (§ 119 odst.1 a § 120 odst.3 zákona) nebo kárný senát kárně obviněného kárné žaloby zprostil (§ 120 odst.2 zákona ), se náhrada kárného řízení nestanoví.
Čl.3
V kárných řízeních, která již byla započata a nebyla ke dni účinnosti tohoto usnesení pravomocně skončena, bude rozhodnuto rovněž dle článku 1 shora.
Čl.4
Toto usnesení nabude účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku Exekutorské komory ČR nebo na Internetových stránkách Exekutorské komory ČR.
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D.
prezident EK ČR