Vládní nařízení ze dne 16.6.1932, jímž se zastavuje vedení vojenské evidence u okresních úřadů

27.6.1932 | Sbírka:  95/1932 Sb. | Částka:  33/1932ASPI

Vztahy

Nadřazené: 193/1920 Sb.
Aktivní derogace: 141/1927 Sb.
Pasivní derogace: 92/1949 Sb.
95/1932 Sb. z. a n.
Vládní nařízení
ze dne 16. června 1932,
jímž se zastavuje vedení vojenské evidence u okresních úřadů
Vláda republiky Československé nařizuje podle branného zákona ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n., ve znění § 10 zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. a n.:
§ 1
Vedení vojenské evidence podle ustanovení § 284, odst. 5, a § 287 branných předpisů, vydaných vládním nařízením ze dne 15. září 1927, č. 141 Sb. z. a n., se u okresních úřadů zastavuje dnem, který stanoví ministerstvo národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra, nejpozději však dnem 31. prosince 1932.
§ 2
(1) V případě potřeby, zejména pak za mobilisace a ve válce, bude vedení vojenské evidence u okresních úřadů obnoveno dnem, který stanoví ministerstvo národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra.
(2) Ministerstvo národní obrany zařídí v dohodě s ministerstvem vnitra, čeho třeba, aby vedení vojenské evidence u okresních úřadů mohlo býti dnem, stanoveným podle odst. 1, ihned obnoveno.
§ 3
Ustanovení branných předpisů, v nichž se stanoví, že se některé zápisy (záznamy) mají činiti též v evidenčních protokolech vedených u okresních úřadů a že se k tomu konci mají těmto úřadům zasílati příslušné doklady, podle nichž se dotčené zápisy (záznamy) provádějí, pozbývají účinnosti na dobu, počínající dnem uvedeným v § 1 a končící dnem, uvedeným v § 2, odst. 2.
§ 4
(1) Evidenční protokoly, které vedly okresní úřady podle ustanovení § 287 branných předpisů, odevzdají se spolu i s evidenčním rejstříkem domovským doplňovacím okresním velitelstvím.
(2) Další opatření potřebná k osobní i věcné likvidaci agendy vojenských evidenčních orgánů, exponovaných u okresních úřadů, učiní ministerstvo národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra.
(3) týmž způsobem se vydají bližší směrnice potřebné k provedení tohoto nařízení, zejména též pokud jde o činnost okresních úřadů, jež jim byla brannými předpisy uložena se zřetelem k vojenské evidenci, kterou dosud vedly.
§ 5
Okresními úřady se rozumějí též města se zvláštním statutem, pokud vykonávají působnost okresních úřadů, a města se zřízeným magistrátem.
§ 6
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provésti je ukládá se ministru národní obrany v dohodě s ministrem vnitra.
Udržal v. r.
Dr. Slávik v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Trapl v. r.
Dr. Viškovský v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Czech v. r.
Dr. Matoušek v. r.
Dr. Spina v. r.
Hůla v. r.
Bechyně v. r.
Dostálek v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Šrámek v. r.