Opatření ze dne 23.9.2003, kterým se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv

1.10.2003 | Sbírka:  2/2003 (CBN) | Částka:  15/2003ASPI
2/2003
OPATŘENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ZE DNE 23. ZÁŘÍ 2003
KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV
Změna: 3/2003
Změna: 4/2004
Změna: 2/2006
Změna: 6/2007
Česká národní banka podle § 26a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
§ 1
Povinné minimální rezervy
(1) Povinnost držet povinné minimální rezervy1 na účtu, resp. účtech u České národní banky podle tohoto opatření se vztahuje na banky a pobočky zahraničních bank (dále jen „banky“).
(2) Povinné minimální rezervy činí 2% ze základu pro výpočet povinných minimálních rezerv (§ 2). Banky drží povinné minimální rezervy v českých korunách.
(3) Výše stanovených povinných minimálních rezerv vypočtená podle odstavce 2 se zaokrouhluje matematicky na celé koruny.
(4) Pokud se banky účastní platebního systému provozovaného Českou národní bankou, povinné minimální rezervy udržují na svém účtu platebního styku a též na účtu pro výběry a skládání hotovostí u České národní banky, pokud mají tento zřízen. Pokud se banka neúčastní platebního systému provozovaného Českou národní bankou, povinné minimální rezervy udržuje na účtu pro skládání a výběry hotovostí, má-li tento účet zřízen. V případě, že se banka neúčastní platebního systému provozovaného Českou národní bankou a nemá zřízen účet pro skládání a výběr hotovostí, povinné minimální rezervy udržuje na zvláštním účtu pro držení povinných minimálních rezerv u České národní banky. V tomto případě banka požádá o zřízení tohoto zvláštního účtu alespoň 10 dní před začátkem udržovacího období, ve kterém je banka povinna poprvé uložit povinné minimální rezervy u ČNB.
(5) Udržovací období začíná vždy první čtvrtek v měsíci a končí středou před prvním čtvrtkem v měsíci následujícím. Kalendář udržovacích období je uveden v úředním sdělení České národní banky vydaném k tomuto opatření.
§ 2
Základ pro výpočet povinných minimálních rezerv
(1) Základ pro výpočet povinných minimálních rezerv bank tvoří následující závazky vůči osobám, které nejsou bankou nebo zahraniční bankou (dále jen „nebankovní subjekty“), jejichž splatnost nepřevyšuje 2 roky:
a) vklady klientů,
b) úvěry přijaté od klientů,
c) emitované neobchodovatelné cenné papíry v držení nebankovních subjektů,
d) emitované ostatní dluhové cenné papíry v držení nebankovních subjektů.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na závazky z repo operací.
(3) Závazky podle odstavce 1 se rozumí závazky v českých korunách i závazky znějící na cizí měnu.
(4) Základ pro výpočet povinných minimálních rezerv pro jednotlivá udržovací období (§ 1 odstavec 5) se zjistí ze statistických výkazů, které jsou banky povinny předkládat ČNB, sestavených ke konci měsíce, který o jeden měsíc předchází měsíc, v němž začíná udržovací období. Technická specifikace stanovení základu pro výpočet povinných minimálních rezerv je uvedena v úředním sdělení České národní banky vydaném k tomuto opatření.
§ 3
Postup při potvrzování stanovené výše povinných minimálních rezerv
(1) Banka je povinna si stanovenou výši povinných minimálních rezerv sama vypočítat a nahlásit, telefonicky nebo elektronickou poštou, České národní bance, nejpozději do 25. kalendářního dne měsíce, který předchází měsíci, v němž začíná udržovací období. Tato povinnost se považuje za splněnou potvrzením výše stanovených povinných minimálních rezerv Českou národní bankou. Česká národní banka potvrdí stanovenou výši povinných minimálních rezerv stejným způsobem jako přijala její nahlášení, nejpozději do konce pracovního dne, který bezprostředně předchází počátku udržovacího období.
(2) Česká národní banka může přijmout opravy stanovené výše povinných minimálních rezerv z důvodu provedení nápravy chybného vykázání závazků v bankovní statistice a to nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce, ve kterém začalo udržovací období. Náležitostmi oprav jsou písemná forma, uvedení výše závazků, jejichž změna ovlivnila základ pro výpočet povinných minimálních rezerv, opravená výše stanovených povinných minimálních rezerv a stručné odůvodnění. Česká národní banka zašle své vyjádření v písemné formě do tří pracovních dnů od obdržení požadavku.
(3) Není-li den, na který má připadnout konec lhůty podle odstavce 1 a 2, dnem pracovním, příslušná lhůta se zkracuje tak, aby její konec připadl na nejbližší předcházející pracovní den.
(4) Nevykáže-li banka příslušné statistické informace potřebné ke stanovení základu pro výpočet stanovených povinných minimálních rezerv, Česká národní banka odhadne na základě předchozích informací výši stanovených minimálních rezerv pro příslušné udržovací období a oznámí ji příslušné bance.
§ 4
Plnění povinných minimálních rezerv
(1) Povinné minimální rezervy jsou splněny, jestliže skutečná průměrná výše povinných minimální rezerv za dané udržovací období není nižší než částka stanovených povinných minimálních rezerv, vypočítaná podle ustanovení § 1.
(2) Základem pro výpočet skutečné průměrné výše povinných minimálních rezerv jsou denní konečné stavy účtu, popř. účtů, na kterých podle ustanovení § 1 udržuje banka povinné minimální rezervy. Skutečná průměrná výše povinných minimálních rezerv za dané udržovací období se vypočte jako součet těchto denních konečných stavů v jednotlivých dnech udržovacího období dělený počtem kalendářních dní udržovacího období. U nepracovních dní se pro součet konečných stavů těchto účtů použije konečný stav nejbližšího předcházejícího pracovního dne. Skutečná průměrná výše povinných minimálních rezerv se zaokrouhluje matematicky na celé Kč.
§ 5
Úročení povinných minimálních rezerv a opatření ukládané při jejich neplnění
(1) Udržované povinné minimální rezervy jsou úročeny do výše stanovené povinnosti průměrnou úrokovou sazbou pro 2T repo operace České národní banky platnou během udržovacího období. Základem pro výpočet průměrné úrokové sazby je limitní sazba pro 2T repo operace České národní banky vyhlašovaná ve Věstníku České národní banky. Úrok se vypočítá podle vzorce:
   
             PMRt x nt x USt
           Rt = ---------------
               360 x 100

                nt  usi
            USt = suma -----
               i=1  nt
               
               
kde
Rt = úrok za držení povinných minimálních rezerv v udržovacím období t
PMRt = skutečná průměrná výše, maximálně však stanovená výše povinných minimálních rezerv v udržovacím období t
nt = počet kalendářních dní udržovacího období t
USt = průměrná úroková sazba za udržovací období t
i = i-tý kalendářní den udržovacího období
usi = limitní úroková sazba pro 2T repo operace v daném dni i
(2) Při výpočtu úroku Česká národní banka provádí propočty na 3 desetinná místa a konečný úrok matematicky zaokrouhlí na nejbližší haléř.
(3) Úrok z udržovaných povinných minimálních rezerv zúčtuje Česká národní banka druhý pracovní den po uplynutí udržovacího období, za něž úrok přísluší.
(4) Pokud banka nedodrží stanovenou výši povinných minimálních rezerv, je Česká národní banka oprávněna zúčtovat jí z částky, o kterou není stanovená výše naplněna, úrok ve výši odpovídající dvojnásobku platné lombardní sazby2). Úrok se vypočítá podle vzorce:
              NDt x nt x SUSt
           SUt = ---------------
                360 x 100

                nt susi
            SUSt = suma ----
                i=1  nt
                
kde:
SUt = sankční úrok za nedodržení povinných minimálních rezerv v udržovacím období
NDt = částka nedodržení (rozdíl mezi stanovenou výší povinných minimálních rezerv a skutečnou průměrnou výší povinných minimálních rezerv v udržovacím období t)
SUSt = průměrná sazba za neplnění povinných minimálních rezerv v udržovacím období t
i = i-tý kalendářní den udržovacího období t
susi = sazba pro neplnění povinných minimálních rezerv v kalendářním dni i (dvojnásobek lombardní sazby)
nt = počet kalendářních dní udržovacího období t
(5) Při výpočtu úroku za nedodržení povinných minimálních rezerv Česká národní banka provádí výpočty na 3 desetinná místa a konečný úrok matematicky zaokrouhlí na nejbližší haléř.
(6) Úrok za nedodržení povinných minimálních rezerv zúčtuje Česká národní banka inkasní formou vždy 15. kalendářní den měsíce následujícího po měsíci, v němž udržovací období začalo. Pokud není tento den dnem pracovním, je Česká národní banka oprávněna zúčtovat úrok následující pracovní den.
(7) Pokud se banka účastní platebního systému provozovaného Českou národní bankou, úrok z udržovaných povinných minimálních rezerv a případný úrok za nedodržení povinných minimálních rezerv se zúčtuje na vnitřní účty banky. Banka sdělí České národní bance vnitřní účet pro zúčtování úroku z udržovaných povinných minimálních rezerv a vnitřní účet pro zúčtování úroku za nedodržení povinných minimálních rezerv, případně změny těchto účtů.
(8) Pokud banka udržuje povinné minimální rezervy pouze na účtu pro skládání a výběry hotovosti, úrok z udržovaných povinných minimálních rezerv a případný úrok za nedodržení povinných minimálních rezerv se zúčtuje na tento účet.
(9) Pokud banka udržuje povinné minimální rezervy pouze na zvláštním účtu pro držení povinných minimálních rezerv u České národní banky, úrok z udržovaných povinných minimálních rezerv a případný úrok za nedodržení povinných minimálních rezerv se zúčtuje na tento účet.
§ 6
Udržování povinných minimálních rezerv v případě zániku, sloučení a rozdělení banky
(1) Povinnost banky, s výjimkou pobočky zahraniční banky podnikající na území České republiky v režimu jednotné licence3), udržovat povinné minimální rezervy končí počátkem udržovacího období, ve kterém zaniká bankovní licence4).
(2) V případě pobočky zahraniční banky, podnikající na území České republiky v režimu jednotné licence3) povinnost udržovat povinné minimální rezervy končí počátkem udržovacího období, ve kterém pobočka zahraniční banky ukončí vykonávání činností uvedených v § 5d zákona č. 21/1992 Sb, o bankách, ve znění pozdějších předpisů, na území České republiky.
(3) Při fúzi bank během udržovacího období přechází povinnost udržování povinných minimálních rezerv fúzujících bank na banku nástupnickou. Pro účely posouzení splnění stanovené výše povinných minimálních rezerv se udržované rezervy fúzujících bank sčítají. Pro udržovací období následující po fúzi se stanovená výše povinných minimálních rezerv vypočítá ze součtu základů pro výpočet povinných minimálních rezerv fúzujících bank, z nichž by se vycházelo pro dané udržovací období, kdyby fúze nenastala. Povinnost nahlášení stanovené výše povinných minimálních rezerv dle § 3 přechází na nástupnickou banku.
(4) Pro udržovací období, v němž dojde k rozdělení banky, přechází povinnost udržování povinných minimálních rezerv rozdělované banky na nástupnické banky, nebo na banku přebírající část majetku a závazků rozdělované banky. Výše této povinnosti nástupnické banky je úměrná jí přidělené části základu pro stanovení povinných minimálních rezerv rozdělované banky. Povinné minimální rezervy udržované rozdělovanou bankou během udržovacího období, v němž se uskutečňuje rozdělení, se rozdělí mezi nástupnické banky stejným poměrem, jako stanovená výše povinných minimálních rezerv rozdělované banky. Od udržovacího období, které následuje po udržovacím období, během nějž došlo k rozdělení, až do okamžiku, kdy nástupnická banka předloží své závazky pro výpočet stanovené výše povinných minimálních rezerv v rámci měsíční bilance aktiv a pasiv, přebírá každá nástupnická banka navíc ke své vlastní povinnosti udržovat povinné minimální rezervy ještě povinnost vypočtenou z jí přidělené části základu pro výpočet stanovené povinné minimální rezervy rozdělované banky.
(5) Konkrétní situaci při plnění povinnosti udržovat povinné minimální rezervy v případě fúze nebo rozdělení bank je třeba konzultovat s Českou národní bankou v dostatečném časovém předstihu.
Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 7
Vzhledem k úpravě termínů udržovacího období podle tohoto opatření se zkracuje udržovací období povinných minimálních rezerv začínající dnem 24.10.2003 na 13 dní a končí dnem 5.11.2003. Úrok za toto udržovací období bude zúčtován dne 7.11.2003.
§ 8
Zrušuje se opatření České národní banky č. 41 ze dne 8.11.2001, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků, zveřejněné ve Sbírce zákonů částce 156/2001.
§ 9
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 6. listopadu 2003 s výjimkou ustanovení § 7, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Guvernér:
v z. RNDr. Luděk Niedermayer v.r.
Sekce bankovních obchodů odpovědný zaměstnanec:
Ing. Hiršalová,
tel. 224 414 472
1 § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 26 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb.
3) § 5a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
4) § 7a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů