Zákon ze dne 26.6.2003, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

31.7.2003 | Sbírka:  225/2003 Sb. | Částka:  79/2003ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 151/2000 Sb., 29/2000 Sb.
Pasivní derogace: 127/2005 Sb.
225/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. června 2003, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
Změna: 127/2005 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o poštovních službách
Čl.II
Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 1 se slova "350 g" nahrazují slovy "hmotnost, kterou stanoví vláda nařízením".
2. V § 19 písm. a) se slova "350 g" nahrazují slovy "hmotnost, kterou stanoví vláda nařízením".
3. V § 41 se za slovo "nařízením" vkládají slova "hmotnost a".
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dvacátým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.