Sdělení ze dne 9.9.2003 o zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

30.9.2003 | Sbírka:  320/2003 Sb. | Částka:  106/2003ASPI
320/2003 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 9. září 2003
o zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
Změna: 448/2004 Sb.
Změna: 310/2005 Sb.
Změna: 455/2005 Sb.
Změna: 391/2006 Sb.
Změna: 535/2006 Sb.
Změna: 308/2007 Sb.
Změna: 264/2008 Sb.
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. října 2003 Klasifikaci kmenových oborů vzdělání (dále jen "KKOV") včetně změn a doplňků.
Předmětem KKOV jsou kmenové obory vzdělání, které vymezují jednotlivé oblasti či dílčí úseky vzdělání na základě jejich obsahové podobnosti nebo vzájemné odlišnosti. KKOV je základním systematickým nástrojem pro statistické sledování a analýzu struktury obyvatelstva podle dosaženého vzdělání a obsahové podobnosti přípravy (směru studia). KKOV je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a dále v případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis. KKOV nahradí stávající Klasifikaci kmenových oborů vzdělání, která byla vydána opatřením Českého statistického úřadu ze dne 16. června 1998 uveřejněným v částce 68/1998 Sb., včetně jejích změn a aktualizací.
Platné znění KKOV včetně její aktualizace (změn a doplňků) je k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Josefská 6, Praha 1 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
Metodická část
1. Předmět a účel klasifikace
Předmětem klasifikace jsou kmenové obory vzdělání, které vymezují jednotlivé oblasti či dílčí úseky vzdělání na základě jejich obsahové podobnosti. Kmenové obory vzdělání představují kategorie shrnující obory vzdělání (vzdělávací programy a v případě vysokých škol studijní programy), které se liší (podle druhu škol) názvem, odchylkami v učebním plánu, dílčími koncepčními záměry, uspořádáním vzdělávací trasy nebo svým obsahem, ale jejichž absolventi jsou připravováni pro uplatnění ve stejné oblasti lidské činnosti.
Účelem klasifikace kmenových oborů vzdělání je možnost uspořádávání, začleňování a třídění oborů vzdělání (vzdělávacích programů nebo studijních programů). To znamená, že kmenové obory vzdělání vytvářejí registr, kde k jednotlivým kmenovým oborům vzdělání jsou přiřazovány existující i nově schvalované obory vzdělání (vzdělávací programy nebo studijní programy).
Do klasifikace kmenových oborů vzdělání jsou začleněny kmenové obory vysokých, vyšších a středních škol včetně škol speciálních.
Klasifikace kmenových oborů vzdělání nahrazuje dosavadní soustavu Jednotné klasifikace oborů vzdělání (JKOV). Ta je příliš podrobná v oblasti technických oborů a nevyhovující v oblasti oborů terciární sféry, kde nemá dostatečnou rozlišovací schopnost a stala se nevyhovující vlivem neustálého nárůstu počtu oborů vzdělání, které se často jen nepatrně odlišují.
Základním kritériem, podle něhož jsou v klasifikaci rozvrženy první a druhý stupeň třídění, je obecná povaha vědních disciplín z hlediska jejich vlastního předmětu, jejich místa na daném stupni vývoje specializace věd a míry jejich bezprostředního či zprostředkovaného vlivu na ostatní lidské činnosti.
Vlastní kmenové obory vycházejí z vymezení požadavků na jednotlivé vzdělávací či studijní programy, jsou konstruovány s přihlédnutím k systémům odborné přípravy v zemích EU a zajišťují možnost mezinárodního srovnávání zejména v kategorii "dosažené vzdělání".
Obory vzdělání uvedené v JKOV jsou přiřazeny k jednotlivým kmenovým oborům vzdělání v převodníku (část IV. publikace KKOV).
2. Konstrukce klasifikace kmenových oborů vzdělání
Klasifikace je dvourozměrným systémem. V prvním rozměru se třídí kmenové obory vzdělání ve skupinách tvořících účelové uspořádání věd a nauk. Ve druhém rozměru (jedná se o alfabetický údaj) se uvádí dosažené (dokončené) vzdělání, navazující na třídění podle prvního rozměru. Pětimístným kódem lze u každého jedince vyjádřit jak kmenový obor studia, tak i dosažené vzdělání.
Schéma kódu kmenového oboru vzdělání : xx-xx-x
  1. rozměr    2. rozměr

x   x  xx     x
-+- -+- -+-    -+-
 |  |  |     |   hlavní skupina
 +----+----+----------+------------------------------
   |  |     |   skupina
   +----+----------+------------------------------
      |     |   kmenový obor vzdělání
      +----------+------------------------------
           |   dosažené vzdělání*)
           +------------------------------
*) - kmenové obory stejného názvu jsou pro různé kategorie dosaženého vzdělání uváděny slovně pouze jednou s tím, že v písmenovém kódu druhého rozměru - dosaženého vzdělání - může být uvedeno více možností (xx-xx-X,Y,Z - tj. pro všechny možné kategorie dosaženého vzdělání pro daný kmenový obor). Např.: 41-03-R,T,V - zvolený příklad názorně ukazuje, že v kmenovém oboru "Zootechnika" lze připravovat odborníky ve třech kategoriích dosaženého vzdělání, a to: R - vysokoškolské bakalářské vzdělání, T - vysokoškolské magisterské vzdělání a V - vysokoškolské doktorské vzdělání nebo vědecká výchova.
Kódové značení skupin kmenových oborů a kmenových oborů vzdělání je uvedené v systematické části klasifikace kmenových oborů vzdělání (část III. publikace KKOV).
V této klasifikaci jsou již promítnuty změny a doplňky KKOV provedené k 1.9.1999.
  Kódové označení kategorie dosaženého vzdělání podle KKOV a
   návaznost na dosažené vzdělání podle JKOV a ISCED 1997

-------------------------------------------------------------------------------
Kód         Dosažené vzdělání        Kód       ISCED97
                           JKOV
-------------------------------------------------------------------------------
   bez vzdělání                    0        0
 A  bez vzdělání, nedokončený 1. stupeň základní
   školy
-------------------------------------------------------------------------------
   neúplné základní vzdělání             0        1
 B  neúplné základní vzdělání, dokončený 1. stupeň
   základní školy
-------------------------------------------------------------------------------
   základní vzdělání                 1        2
 C  základní vzdělání, jednoletá a dvouletá      3*
   praktická škola
-------------------------------------------------------------------------------
   nižší střední vzdělání               3*        2
 D  nižší střední vzdělání, tříletá příprava v
   praktické škole
-------------------------------------------------------------------------------
   nižší střední odborné vzdělání           0        2
 E  nižší střední odborné vzdělání (vzdělávací
   programy učilišť, odborných učilišť)       2**
-------------------------------------------------------------------------------
   střední odborné vzdělání s výučním listem     2        3C
 H  střední odborné vzdělání dosažené absolvováním
   nematuritních vzdělávacích programů
   poskytujících výuční list, s výjimkou programů
       uvedených v bodě E
-------------------------------------------------------------------------------
   střední nebo střední odborné vzdělání bez     3        3C
 J  maturity i výučního listu
   střední nebo střední odborné vzdělání dosažené
   absolvováním středoškolských nematuritních
   vzdělávacích programů neposkytujících výuční
   list
-------------------------------------------------------------------------------
   úplné střední všeobecné vzdělání          5        3A
 K  úplné střední všeobecné vzdělání
-------------------------------------------------------------------------------
   úplné střední odborné vzdělání s vyučením i    4        3A
 L  maturitou                    6****       4
   úplné střední odborné vzdělání dosažené
   absolvováním studijních programů SOU ukončených
   maturitou a vzdělávacích programů SOU i SOŠ pro
   absolventy tříletých učebních oborů ukončených
   maturitou
-------------------------------------------------------------------------------
   úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez  6        3A
 M  vyučení)                     5***       4
   úplné střední odborné vzdělání dosažené
   absolvováním vzdělávacích programů ukončených
   maturitou, s výjimkou programů uvedených v bodě
   L; pomaturitní studium kvalifikační
-------------------------------------------------------------------------------
   vyšší odborné vzdělání               7        5B
 N  vyšší vzdělání dosažené absolvováním       (kromě       4
   vzdělávacích programů vyšších odborných škol,  bakalářského)
   konzervatoří a tanečních konzervatoří;
   pomaturitní studium specializační a inovační
-------------------------------------------------------------------------------
   bakalářské vzdělání                 7        5A
 R  vysokoškolské vzdělání dosažené absolvováním   (jen      (5B)+
   bakalářských studijních programů vysokých škol  bakalářské
-------------------------------------------------------------------------------
   vysokoškolské vzdělání               8        5A
 T  vysokoškolské vzdělání dosažené absolvováním
   magisterských (tj. i inženýrských a lékařských)
   studijních programů vysokých škol
-------------------------------------------------------------------------------
   vysokoškolské doktorské vzdělání          9        6
 V  vysokoškolské doktorské vzdělání dosažené
   absolvováním studia v doktorském studijním
   programu, postgraduální studium a vědecká
   výchova ++
-------------------------------------------------------------------------------
Poznámky:
 3* -  jen absolventi praktické školy
 2** -  jenom absolventi vzdělávacích programů odborných učilišť
 ++ do r. 2001, viz § 100 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách,
     ze dne 29.5.1998
 5*** -  jen absolventi lyceí
 6**** - jen absolventi studia absolventů tříletých učebních
     oborů
 + -   směřující na pracovní trh
3. Vazba klasifikace na bývalou JKOV
Vazba bývalých oborů vzdělání JKOV je uvedena v části IV. publikace KKOV.
Návaznost označení dosaženého vzdělání, které se v nové klasifikaci označuje alfabeticky pro možnost vyjádření všech kategorií dosaženého vzdělání a pro možnost snadného převodu na mezinárodní klasifikaci ISCED 1997, je uvedena na str. 3 v tabulce Kódové označení kategorie dosaženého vzdělání podle KKOV a návaznost na dosažené vzdělání podle JKOV a ISCED 1997.
Následující tabulka znázorňuje změny, ke kterým došlo na úrovni hlavních skupin a skupin oborů vzdělání.
  Hlavní skupiny a skupiny oborů vzdělání podle KKOV a JKOV

------------------------------------------------------------------------
Kód Název hlavní skupiny a    Kód Název hlavní skupiny a skupiny
  skupiny kmenových oborů      oborů vzdělání
  vzdělání
------------------------------------------------------------------------
  KKOV               JKOV
------------------------------------------------------------------------
1  PŘÍRODNÍ VĚDY A NAUKY    1  PŘÍRODNÍ VĚDY
------------------------------------------------------------------------
11 Matematické obory      11  Fyzikálně-matematické vědy
12 Geologické obory       12  Geologické vědy
13 Geografické obory      13  Geografické vědy
14 Chemické obory        14  Chemické vědy
15 Biologické obory       15  Biologické vědy
16 Ekologie a ochrana životního 16  Ochrana životního prostředí
  prostředí
17 Fyzikální obory
18 Informatické obory
------------------------------------------------------------------------
2,3 TECHNICKÉ VĚDY A NAUKY    2, 3 TECHNICKÉ VĚDY A NAUKY
------------------------------------------------------------------------
21 Hornictví a hornická     21  Hornictví a hornická geologie
  geologie, hutnictví a
  slévárenství
                 22  Hutnictví
23 Strojírenství a strojírenská 23  Strojírenství a ostatní kovodělná
  výroba              výroba
                 24  Strojírenství a ostatní kovodělná
                   výroba - obory studia na SOU
26 Elektrotechnika,       26  Elektrotechnika
  telekomunikační a výpočetní
  technika
                 27  Technická chemie silikátů
28 Technická chemie a chemie  28  Technická chemie ostatní (kromě
  silikátů             chemie silikátů)
29 Potravinářství a       29  Potravinářství
  potravinářská chemie
31 Textilní výroba a oděvnictví 31  Textil a oděvnictví
32 Kožedělná a obuvnická výroba 32  Zpracování kůže, plastů a pryže a
  a zpracování plastů        výroba obuvi
33 Zpracování dřeva a výroba  33  Zpracování dřeva a výroba
  hudebních nástrojů        hudebních nástrojů
34 Polygrafie, zpracování    34  Polygrafie, zpracování papíru,
  papíru, filmu a fotografie    filmu a fotografie
35 Architektura         35  Architektura
36 Stavebnictví, geodézie a   36  Stavebnictví, geodézie a
  kartografie            kartografie
37 Doprava a spoje       37  Doprava, pošty a telekomunikace
39 Speciální a         39  Speciální technické obory
  interdisciplinární obory
------------------------------------------------------------------------
4  ZEMĚDĚLSKO-LESNICKÉ A    4  ZEMĚDĚLSKO-LESNICKÉ A VETERINÁRNÍ
  VETERINÁRNÍ VĚDY A NAUKY     VĚDY A NAUKY
------------------------------------------------------------------------
41 Zemědělství a lesnictví   41  Zemědělsko-lesnické vědy
                 42  Zemědělství a lesní hospodářství
43 Veterinářství a veterinární 43  Veterinární vědy
  prevence
                 45  Zemědělství a lesní hospodářství
                   - obory studia na SOU
------------------------------------------------------------------------
5  ZDRAVOTNICTVÍ, LÉKAŘSKÉ A  5  LÉKAŘSKÉ A FARMACEUTICKÉ VĚDY
  FARMACEUTICKÉ VĚDY A NAUKY    A NAUKY
------------------------------------------------------------------------
51 Lékařské vědy        51  Lékařské vědy
52 Farmaceutické vědy      52  Farmaceutické vědy
53 Zdravotnictví        53  Zdravotnictví
                 55  Zdravotnictví - obory studia na
                   SOU
------------------------------------------------------------------------
6,7 SPOLEČENSKÉ VĚDY, NAUKY A  6,7 SPOLEČENSKÉ VĚDY, NAUKY A SLUŽBY
  SLUŽBY
------------------------------------------------------------------------
61 Filozofie, teologie     61  Filozofické vědy
62 Ekonomie           62  Ekonomické vědy
63 Ekonomika a administrativa  63  Ekonomika a organizace, obchod a
                   služby
64 Podnikání v oborech, odvětví 64  Ekonomika a organizace, obchod a
                   služby - obory studia na SOU
65 Gastronomie, hotelnictví a
  turismus
66 Obchod
67 Sociální vědy        67  Politické vědy
68 Právo, právní a       68  Právní vědy
  veřejnosprávní činnost
69 Osobní a provozní služby
71 Obory z oblasti historie   71  Historické vědy
72 Publicistika, knihovnictví a 72  Publicistika, knihovnictví a
  informatika            vědecké informace
73 Filologické vědy       73  Filologické vědy
74 Tělesná kultura, tělovýchova 74  Vědy o tělesné kultuře
  a sport
75 Pedagogika, učitelství a   75  Pedagogické vědy
  sociální péče
                 76  Učitelství
77 Obory z oblasti psychologie 77  Psychologické vědy
78 Obecně odborná příprava
79 Obecná příprava       79  Úplné střední vzdělání na
                   gymnáziu
------------------------------------------------------------------------
8  VĚDY A NAUKY O KULTUŘE A   8  VĚDY A NAUKY O KULTUŘE A UMĚNÍ
  UMĚNÍ
------------------------------------------------------------------------
81 Teorie a dějiny umění    81  Vědy o umění
82 Umění a užité umění     82  Umění, užité umění a rukodílná
                   umělecko-řemeslná výroba
                 85  Umění, užité umění a rukodílná
                   umělecko-řemeslná výroba - obory
                       studia na SOU
------------------------------------------------------------------------
9  VOJENSKÉ VĚDY A NAUKY    9  VOJENSKÉ VĚDY
------------------------------------------------------------------------
91 Teorie vojenského umění
95 Vojenské zdravotnictví
------------------------------------------------------------------------
4. Využívání klasifikace
Významnou výhodou KKOV proti dřívější JKOV je zpřehlednění a stabilizace soustavy oborů vzdělání.
Nově zavedené kmenové obory tedy představují kategorie, do kterých jsou seskupovány obory vzdělání (vzdělávací či studijní programy), které jsou charakterizovány zejména u středního školství společným základem učiva, obsahovou příbuzností odborné přípravy, podobnými nároky na vybavení školy a potřebu kvalifikace učitelů a zejména obdobnou uplatnitelností v praxi.
Klasifikace kmenových oborů vzdělání tedy opět poskytne možnost jednotného kódování vzdělání každého jednotlivce, umožňující snadnou přiřaditelnost v rámci využití katalogů prací i katalogů povolání i v oblasti systémů evidence pracovníků i nezaměstnaných. Rovněž výrazně zjednoduší statistické sledování ve školské sféře.
Dosavadní obory vzdělání JKOV jsou přiřazeny k jednotlivým kmenovým oborům v převodníku (část IV. publikace KKOV).
Nově vznikající obory vzdělání (vzdělávací či studijní programy) budou přiřazovány k existujícím kmenovým oborům v rámci schvalovacího řízení MŠMT. Rovněž evidence těchto nově vznikajících oborů vzdělání (vzdělávacích či studijních programů) bude realizována pouze v rámci působnosti MŠMT.
ČSÚ bude v případě potřeby zajišťovat pouze aktualizaci klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV).
5. Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání - ISCED
Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání - ISCED (International Standard Classification of Education) byla vypracována a vydána UNESCO v roce 1976, aby sloužila "jako nástroj vhodný pro shromažďování, zpracování a zpřístupňování vzdělávacích statistik jak v jednotlivých zemích, tak v mezinárodním měřítku". Tato klasifikace byla pětimístná. První místo označovalo úroveň vzdělávání a další dvě místa skupinu vzdělávacích programů, resp. obory vzdělávání. Podrobnější třídění vzdělávacích programů bylo provedeno posledními kódy klasifikace. Klasifikace ISCED se již řadu let aktualizuje. V listopadu 1997 byly na Generální konferenci UNESCO v Paříži schválené změny týkající se úrovně vzdělávání i oborů vzdělávání. Další část aktualizace (tzv. uživatelská příručka) ještě nebyla ukončena.
(V současné době je aktualizovaná část klasifikace ISCED uvedena na Internetu pod adresou: unescostat.unesco.org).
Klasifikace kmenových oborů vzdělávání byla vypracována tak, aby byla snáze převoditelná na mezinárodní standard ISCED 1997 zejména pokud se jedná o úrovně (kategorie) vzdělávání.
Klasifikace ISCED 1997 má 7 úrovní vzdělávání (0 až 6), které můžou mít vnitřní členění A až C.
   Informativní přehled kódového značení úrovní vzdělávání
            podle ISCED 1997
-----------------------------------------------------------------
kód    úroveň vzdělávání
-----------------------------------------------------------------
0     preprimární vzdělávání (bez vzdělání)
-----------------------------------------------------------------
1     primární vzdělávání
-----------------------------------------------------------------
2     nižší sekundární vzdělávání
      2A - stupeň, ze kterého je možné přejít na vyšší
        vzdělávání
      2B - přípravný stupeň pro pracovní trh
      2C - stupeň směřující na pracovní trh
-----------------------------------------------------------------
3     vyšší sekundární vzdělávání
      3A - stupeň, ze kterého je možné přejít na vyšší
        vzdělávání
      3B - přípravný stupeň pro pracovní trh
      3C - stupeň směřující na pracovní trh
-----------------------------------------------------------------
4     postsekundární vzdělávání nižší než terciární
      4A - stupeň, ze kterého je možné přejít na vyšší
        vzdělávání
      4B - prakticky zaměřené studium
-----------------------------------------------------------------
5     první stupeň terciárního vzdělávání
      5A - stupeň, ze kterého je možné přejít na vyšší
        vzdělávání
      5B - prakticky zaměřené studium
-----------------------------------------------------------------
6     druhý stupeň terciárního vzdělávání
-----------------------------------------------------------------
Tabulka v metodické části (str. 3) - Kódové značení kategorie dosaženého vzdělání - obsahuje návaznost dosaženého vzdělání jak na bývalou klasifikaci JKOV, tak i na klasifikaci ISCED 1997.
Překlad ISCED 1997 vydal Ústav pro informace ve vzdělávání Praha v roce 1999. V publikaci je u každé úrovně vzdělávání uvedeno odpovídající vzdělávání poskytované v ČR.
SYSTEMATICKÁ ČÁST
 
-----------------------------------------------------------------
Kód         Název kmenového oboru vzdělání
-----------------------------------------------------------------
        1  PŘÍRODNÍ VĚDY A NAUKY
-----------------------------------------------------------------
        11 Matematické obory
        --------------------------------------------------
11-01-R,T,V     Matematika

11-03-R,T,V     Aplikovaná matematika
        --------------------------------------------------
        12 Geologické obory
        --------------------------------------------------
12-01-R,T,V     Geologie

12-02-R,T,V     Aplikovaná geologie
        --------------------------------------------------
        13 Geografické obory
        --------------------------------------------------
13-01-R,T,V     Geografie

13-02-R,T,V     Kartografie

13-03-R,T,V     Demografie
        --------------------------------------------------
        14 Chemické obory
        --------------------------------------------------
14-01-R,T,V     Anorganická chemie

14-02-R,T,V     Organická chemie

14-03-R,T,V     Analytická chemie

14-04-R,T,V     Fyzikální chemie

14-05-R,T,V     Makromolekulární chemie

14-06-R,T,V     Biochemie

14-07-R,T,V     Chemie

14-08-R,T,V     Jaderná chemie
        --------------------------------------------------
        15 Biologické obory
        --------------------------------------------------
15-01-R,T,V     Biologie

15-02-R,T,V     Zoologie

15-04-R,T,V     Genetika

15-07-R,T,V     Botanika

15-10-R,T,V     Mikrobiologie

15-11-R,T,V     Fyziologie a imunologie

15-12-R,T,V     Antropologie

15-15-R,T,V     Molekulární a buněčná biologie
        --------------------------------------------------
        16 Ekologie a ochrana životního prostředí
        --------------------------------------------------
16-01-L,M,N     Ekologie a ochrana prostředí

16-02-M,N      Průmyslová ekologie

16-03-R,T,V     Ekologie

16-04-R,T,V     Ochrana prostředí
        --------------------------------------------------
        17 Fyzikální obory
        --------------------------------------------------
17-01-R,T,V     Fyzika

17-02-R,T,V     Aplikovaná fyzika
        --------------------------------------------------
        18 Informatické obory
        --------------------------------------------------
18-01-R,T,V     Informatika

18-02-R,T,V     Aplikovaná informatika

18-20-M       Informační technologie
-----------------------------------------------------------------
        2,3 TECHNICKÉ VĚDY A NAUKY
-----------------------------------------------------------------
        21 Hornictví  a hornická  geologie, hutnictví
          a slévárenství
        --------------------------------------------------
21-01-R,T,V     Hornictví a geologie

21-02-R,T,V     Nerostné suroviny

21-09-R,T,V     Metalurgické inženýrství

21-31-N       Hutní a slévárenská výroba

21-41-J,M      Užitá geologie

21-42-J,L,M,N    Těžba a zpracování surovin

21-43-J,L,M     Hutní výroba a druhovýroba

21-44-J,L,M     Slévárenská výroba

21-51-E,H      Horník, hornické práce

21-52-E,H      Hutník, hutnické práce

21-53-E,H      Modelář, modelářské práce

21-54-E,H      Formíř, formířské práce

21-55-E,H      Slévač, slévačské práce
        --------------------------------------------------
        23 Strojírenství a strojírenská výroba
        --------------------------------------------------
23-01-R,T,V     Strojní inženýrství

23-02-R,T,V     Stroje a zařízení

23-03-R,T,V     Strojírenská technologie

23-04-R,T,V     Vojenská technika strojní

23-05-R,T,V     Strojírenství      se  zaměřením  na ekonomiku
          a řízení

23-06-R,T,V     Letecká a raketová technika

23-31-N       Konstrukce strojů

23-41-J,L,M,N,R   Strojírenství

23-42-J,L,M     Automatizace ve strojírenství

23-43-L       Strojírenská výroba

23-44-L       Montáž strojů a zařízení

23-45-J,L,M,N    Servis a opravy strojů a zařízení

23-46-L       Obsluha strojů a zařízení

23-51-E,H      Zámečník, zámečnické práce a údržba

23-52-E,H      Nástrojař, nástrojařské práce

23-53-E,H      Rytec kovů, rytecké práce

23-54-E,H      Kovotepec, kovotepecké práce, výroba kovové
          bižuterie

23-55-E,H      Klempíř, klempířské práce ve strojírenství

23-56-E,H      Obráběč kovů, obráběčské práce

23-57-E,H      Strojní kovář, kovářské práce

23-58-E,H      Úpravář kovů, úpravářské práce

23-59-E,H      Povrchová úprava, práce při povrchové úpravě

23-61-E,H      Lakýrník, lakýrnické práce

23-62-E,H      Optik

23-63-E,H      Hodinář, hodinářské práce

23-64-E,H      Strojní mechanik, montérské práce

23-65-E,H      Strojník, práce při obsluze strojů

23-66-E,H      Mechanik opravář, opravářské práce

23-67-E,H      Seřizovač textilních strojů, seřizovací práce

23-68-E,H      Automechanik, technické práce v autoservisu

23-69-E,H,L     Puškař

23-71-E,H      Nožíř
        --------------------------------------------------
        26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní
          technika
        --------------------------------------------------
26-01-R,T,V     Slaboproudá elektrotechnika

26-02-R,T,V     Elektrotechnologie

26-08-R,T,V     Elektrotechnika se  zaměřením na ekonomiku
          a řízení

26-09-R,T,V     Elektrotechnická specializace

26-11-R,T,V     Vojenská technika - elektrotechnická

26-12-R,T,V     Elektrotechnika a informatika

26-31-N       Výpočetní technika a informační technologie
26-41-J,L,M,N    Elektrotechnika
26-42-       Silnoproudá elektrotechnika
J,L,M,N,R,T,V

26-43-J,L,M,N    Elektronika

26-44-J,L,M,N    Automatizace

26-45-J,L,M,N    Telekomunikace

26-46-J,L,M,N    Aplikovaná elektronika
26-47-J,L      Výpočetní technika
26-47-N       Výpočetní technika
26-51-E,H      Elektrikář, elektrotechnické práce

26-52-E,H      Mechanik elektrotechnických zařízení

26-53-E,H      Mechanik elektronických zařízení

26-54-E,H      Montér elektrorozvodných sítí

26-55-E,H      Mechanik automatizační techniky

26-56-E,H      Mechanik zabezpečovací techniky

26-57-E,H      Autoelektrikář

26-58-E,H      Mechanik telekomunikační techniky

26-59-E,H      Mechanik telekomunikačních sítí
        --------------------------------------------------
        28 Technická chemie a chemie silikátů
        --------------------------------------------------
28-01-R,T,V     Chemie a chemická technologie

28-02-R,T,V     Chemie a technická chemie

28-04-R,T,V     Vojenská chemie

28-05-R,T,V     Chemie  a  technologie  ochrany  životního
          prostředí

28-06-R,T,V     Spotřební chemie

28-07-R,T,V     Chemické a procesní inženýrství

28-08-R,T,V     Chemie a technologie materiálů

28-10-R,T,V     Biochemie a biotechnologie

28-11-R,T,V     Chemie a technologie paliv

28-31-N       Průmyslová chemie a chemická technologie
28-32-N       Chemie silikátů
28-41-J,M      Chemická technologie

28-42-J,L,M     Průmyslová chemie

28-43-J,L,M     Analytická chemie aplikovaná

28-44-J,L,M,N    Aplikovaná chemie

28-45-J,L,M     Sklářská výroba

28-46-J,L,M     Keramická výroba

28-47-L       Bižuterní výroba a výroba ozdobných předmětů

28-51-E,H      Chemik-laborant, práce v chemické laboratoři

28-52-E,H      Chemik, práce v chemické výrobě

28-53-E,H,J     Farmaceutická výroba

28-54-E,H      Výrobce a zpracovatel silikátových vláken

28-55-E,H      Gumař-plastikář,   práce   v  gumárenské
          a plastikářské výrobě

28-56-E,H      Výrobce papíru, papírenské práce

28-57-E,H      Keramik, keramické práce

28-58-E,H      Sklář, sklářské práce

28-59-E,H      Výroba stavebních materiálů

28-61-E,H      Brusič skla, brusič technického a šperkového
          kamene

28-62-E,H      Malíř skla a keramiky

28-63-E,H      Výrobce bižuterie, bižuterní práce

28-64-E,H      Výrobce ozdobných předmětů, vánočních ozdob
          a zapínadel
        --------------------------------------------------
        29 Potravinářství a potravinářská chemie
        --------------------------------------------------
29-01-R,T,V     Chemie a technologie potravin

29-31-N       Potravinářská technologie
29-41-J,L,M,N    Potravinářství
29-42-J,L,M     Analýza potravin

29-43-J,L,M     Technologie sacharidů

29-44-J,L,M     Technologie masa

29-45-J,L,M     Kvasná technologie

29-46-J,L,M     Technologie mléka

29-47-J,L,M     Technologie tuků

29-48-J,L,M     Konzervárenská technologie

29-51-E,H      Potravinář, potravinářské práce

29-52-E,H      Mlynář, mlynářské práce

29-53-E,H      Pekař, pekařské práce

29-54-E,H      Cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce

29-55-E,H      Mlékař, mlékařské práce

29-56-E,H      Řezník-uzenář, řeznické a uzenářské práce

29-57-E,H      Sladovník, pivovarník, pivovarnické práce

29-58-E,H      Konzervář, konzervárenské práce

29-59-E,H      Biochemik pro lihovarskou výrobu a výrobu vín
        --------------------------------------------------
        31 Textilní výroba a oděvnictví
        --------------------------------------------------
31-06-R,T,V     Textilní inženýrství

31-07-R       Textil


31-31-N       Textil a oděvnictví
31-41-J,L,M     Textilnictví
31-42-J,L,M     Zušlechťování textilií

31-43-J,L,M     Oděvnictví

31-51-E,H      Přadlák, přádelnické práce

31-52-E,H      Plsťař, plsťařské práce

31-53-E,H      Tkadlec, tkalcovské práce, výroba koberců

31-54-E,H      Pletař, pletařské práce

31-55-E,H      Prýmkař, prýmkařské práce

31-56-E,H      Textilní chemik, zušlechťovací práce

31-57-E,H      Výrobce textilií, textilní výroba

31-58-E,H      Krejčí, krejčovské práce

31-59-E,H      Švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic

31-61-E,H      Strojní vyšívačka

31-62-E,H      Kloboučník, kloboučnické práce
        --------------------------------------------------
        32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování
          plastů
        --------------------------------------------------
32-31-N       Zpracování usní, plastů a pryže
32-41-E,J,L,M    Zpracování usní, plastů a pryže

32-42-J,L,M     Kožedělná výroba

32-43-J,L,M     Kožešnická výroba

32-44-J,L,M     Výroba obuvi

32-51-E,H      Koželužský chemik, zpracování kůže

32-52-E,H      Brašnář, brašnářské práce

32-53-E,H      Kožešník, kožešnické práce

32-54-E,H      Obuvník, obuvnické práce

32-55-E,H      Rukavičkář, rukavičkářské práce

32-56-E,H      Sedlář, sedlářské práce

32-57-E,H      Svrškař, svrškařské práce

32-58-E,H      Výroba obuvi a kožené galanterie

32-59-E,H      Kopytář

32-61-E,H      Výrobce ortopedicko-protetických pomůcek
        --------------------------------------------------
        33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
        --------------------------------------------------
33-01-R,T,V     Dřevařské inženýrství
33-31-N       Zpracování dřeva
33-41-J,L,M,R    Dřevařství

33-42-J,L,M     Nábytkářství

33-43-J,L,M     Výroba hudebních nástrojů

33-51-E,H      Bednář, bednářské práce

33-52-E,H      Kartáčník, kartáčnické práce

33-53-E,H      Košíkář, košíkářské práce

33-54-E,H      Mechanik hudebních nástrojů

33-55-E,H      Rámař-pozlacovač

33-56-E,H      Truhlář, truhlářské práce

33-57-E,H      Zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb,
          výroba sportovních potřeb

33-58-E,H      Zpracovatel přírodních pletiv

33-59-E,H      Čalouník, čalounické práce
        --------------------------------------------------
        34 Polygrafie,  zpracování   papíru,  filmu
          a fotografie
        --------------------------------------------------
34-31-N       Polygrafie

34-41-           Polygrafie
J,L,M,N,R,T,V

34-42-J,L,M     Obalová technika, zpracování papíru

34-51-E,H,L     Sazeč, sazečské práce

34-52-E,H,L     Tiskař na polygrafických strojích, tiskařské práce

34-53-E,H,L     Reprodukční grafik, litografické a montážní práce

34-54-E,H      Polygrafická výroba

34-55-E,H      Filmový laborant

34-56-E,H      Fotograf, fotografické práce
34-57-L       Knihař, knihařské práce
        --------------------------------------------------
        35 Architektura
        --------------------------------------------------

35-01-R,T,V     Architektura a urbanismus
        --------------------------------------------------
        36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
        --------------------------------------------------
36-02-R       Geomatika
36-06-R,T,V     Vojenské stavby
36-07-R       Stavební inženýrství
36-08-R,T,V     Pozemní stavby a architektura

36-41-J,L,M,N    Pozemní stavitelství

36-42-J,L,M,N    Dopravní a vodohospodářské stavitelství

36-43-J,M      Stavební materiály a výrobky

36-44-E,H,J,L    Stavební provoz

36-45-J,L,M     Technická zařízení budov

36-46-       Geodézie a kartografie
J,L,M,R,T,V

36-47-J,L,M,N,R   Stavebnictví

36-51-E,H      Dlaždič-cestář, dlaždičské práce

36-52-E,H      Instalatér, instalatérské práce

36-53-E,H      Izolatér, izolatérské práce

36-54-E,H      Kameník, kamenické práce

36-55-E,H      Klempíř, klempířské práce ve stavebnictví

36-56-E,H      Kominík, kominické práce

36-57-E,H      Malíř-natěrač, malířské a natěračské práce

36-58-E,H      Montér-vodopotrubář

36-59-E,H      Podlahář, podlahářské práce

36-61-E,H      Silničář, silničářské práce

36-62-E,H      Sklenář, sklenářské práce

36-63-E,H      Štukatér, štukatérské práce

36-64-E,H      Tesař, tesařské práce

36-65-E,H      Vodař-meliorátor, meliorátorské práce

36-66-E,H      Suché montáže

36-67-E,H      Zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce

36-68-E,H      Železobetonář, železobetonářské práce

36-69-E,H      Pokrývač, pokrývačské práce
        --------------------------------------------------
        37 Doprava a spoje
        --------------------------------------------------
37-06-R,T,V     Dopravní a spojová infrastruktura

37-07-R,T,V     Ekonomika a řízení v dopravě a spojích

37-08-R,T,V     Dopravní inženýrství a spoje

37-11-R,T,V     Automatizace a řízení v dopravě a spojích

37-41-J,L,M,N    Provoz, organizace a ekonomika dopravy

37-42-J,L,M,N    Provoz, organizace a ekonomika pošt

37-51-E,H      Manipulant poštovního provozu a přepravy

37-52-E,H      Železničář, práce v dopravě
        --------------------------------------------------
        39 Speciální a interdisciplinární obory
        --------------------------------------------------
39-01-R,T,V     Aplikované vědy v inženýrství

39-02-R,T,V     Inženýrská informatika

39-04-R,T,V     Inženýrská ekologie

39-06-R,T,V     Speciální technologie

39-07-R,T,V     Energetika
39-08-L       Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
39-09-R,T,V     Procesní inženýrství

39-11-R,T,V     Materiálové vědy

39-14-R,T,V     Krajinné inženýrství
39-17-R       Soudní inženýrství
39-26-R,T,V     Vojenské technologie
39-41-J,L,M,N    Technický interdisciplinární
39-42-R,T,V     Nanotechnologie            
-----------------------------------------------------------------
        4  ZEMĚDĚLSKO-LESNICKÉ A VETERINÁRNÍ VĚDY A NAUKY
-----------------------------------------------------------------
        41 Zemědělství a lesnictví
        --------------------------------------------------
41-01-R,T,V     Zemědělské inženýrství

41-02-R,T,V     Fytotechnika

41-03-R,T,V     Zootechnika

41-04-M       Rostlinolékařství

41-06-R,T,V     Zemědělská specializace

41-07-R,T,V     Lesní inženýrství

41-08-R,T,V     Zahradnické inženýrství

41-09-R,T,V     Zahradní a krajinářská architektura

41-31-N,R      Zemědělství

41-32-N,R      Lesnictví

41-41-J,L,M     Obecné zemědělství

41-42-J,L,M     Pěstování rostlin

41-43-J,L,M     Chov hospodářských zvířat

41-44-J,L,M,R,N   Zahradnictví

41-45-J,L,M     Zemědělská a lesnická technika

41-46-J,L,M     Lesní hospodářství

41-51-E,H      Zemědělec, zemědělské práce

41-52-E,H      Zahradník, zahradnické práce

41-53-E,H      Chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské
          práce

41-54-E,H      Kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce

41-55-E,H      Opravář zemědělských strojů, opravářské práce

41-56-E,H      Lesní výroba, lesnické práce

41-57-E,H      Zpracovatel dřeva
        --------------------------------------------------
        43 Veterinářství a veterinární prevence
        --------------------------------------------------
43-01-R       Veterinární lékařství
43-02-R,T,V     Veterinární hygiena a ekologie

43-31-N       Veterinářství

43-41-M       Veterinární prevence
-----------------------------------------------------------------
        5  ZDRAVOTNICTVÍ, LÉKAŘSKÉ A FARMACEUTICKÉ VĚDY
          A NAUKY
-----------------------------------------------------------------
        51 Lékařské vědy
        --------------------------------------------------
51-03-R       Všeobecné lékařství

51-04-R       Stomatologie
        --------------------------------------------------
        52 Farmaceutické vědy
        --------------------------------------------------
52-06-R       Farmacie
52-07-R,T,V     Zdravotnická bioanalytika
        --------------------------------------------------
        53 Zdravotnictví
        --------------------------------------------------
53-41-V       Ošetřovatelství

53-42-V       Rehabilitace
53-43-M,N      Laborant ve zdravotnictví

53-44-L,M,N     Technik ve zdravotnictví

53-45-M,N,R,T,V   Specializace ve zdravotnictví
53-46-V       Ekonomika a řízení zdravotnictví
-----------------------------------------------------------------
        6,7 SPOLEČENSKÉ VĚDY, NAUKY A SLUŽBY
-----------------------------------------------------------------
        61 Filozofie, teologie
        --------------------------------------------------
61-01-R,T,V     Filozofie
61-07-V       Humanitní studia
61-41-M,N,R,T,V   Teologie
        --------------------------------------------------
        62 Ekonomie
        --------------------------------------------------
62-01-R,T,V     Ekonomické teorie

62-02-R,T,V     Hospodářská politika a správa

62-07-R,T,V     Kvantitativní metody v ekonomice

62-08-R,T,V     Ekonomika a management

62-09-R,T,V     Systémové inženýrství a informatika

62-10-R,T,V     Mezinárodní ekonomické vztahy
        --------------------------------------------------
        63 Ekonomika a administrativa
        --------------------------------------------------
63-41-J,L,M,N    Ekonomika a podnikání

63-42-J,L,M     Administrativa
63-42-N       Administrativa
63-43-J,L,M,N    Finančnictví a bankovnictví

63-51-H,J          Technicko-administrativní pracovník,
          technicko-administrativní práce

63-52-H       Zpracování technické dokumentace
        --------------------------------------------------
        64 Podnikání v oborech, odvětví
        --------------------------------------------------
64-31-N       Management 

64-41-J,L,M     Podnikání v oborech

64-42-J,L,M     Organizace a management v odvětví

64-43-J,L,M     Ekonomika odvětví (oborů)
        --------------------------------------------------
        65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
        --------------------------------------------------
65-01-R,T,V     Řízení cestovního ruchu

65-41-J,L,M,N    Gastronomie

65-42-J,L,M,N    Hotelnictví a turismus
65-43-L,M,N     Cestovní ruch

65-51-E,H      Kuchař-číšník, práce ve společném stravování

65-52-E,H      Kuchař, kuchařské práce

65-53-E,H      Číšník, servírka
        --------------------------------------------------
        66 Obchod
        --------------------------------------------------
66-41-J,L,M,N    Provoz obchodu

66-42-J,L,M     Propagace

66-43-J,L,M     Knihkupectví

66-44-J,L      Skladové hospodářství

66-51-E,H      Prodavač, obchodník, obchodní provoz

66-52-E,H      Aranžér, propagační práce

66-53-E,H      Skladník, práce ve skladu
        --------------------------------------------------
        67 Sociální vědy
        --------------------------------------------------
67-01-R,T,V     Politologie

67-02-R,T,V     Mezinárodní teritoriální studia

67-03-R,T,V     Sociologie

67-31-N,R,T,V    Sociální politika a sociální práce
        --------------------------------------------------
        68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
        --------------------------------------------------
68-01-R,T      Teoretické právní vědy
68-04-R       Právní specializace
68-04-T       Právní specializace

68-04-V       Právní specializace

68-05-R,V      Právo a právní věda

68-06-V       Bezpečnostně právní studia
68-41-J,M,N     Obecně právní činnost

68-42-J,L,M,N    Bezpečnostně právní činnost

68-43-J,L,M,N    Veřejnosprávní činnost
        --------------------------------------------------
        69 Osobní a provozní služby
        --------------------------------------------------
69-41-J,L,M,N    Osobní služby

69-42-J,L,M     Provozní služby

69-43-J,L,M     Pečovatelské služby

69-51-E,H      Kadeřník

69-52-H       Kosmetička

69-53-E,H      Provoz služeb

69-54-E,H      Práce v čistírnách a prádelnách

69-55-E,H,J     Pečovatelské práce
        --------------------------------------------------
        71 Obory z oblasti historie
        --------------------------------------------------
71-05-R,T,V     Historické vědy
        --------------------------------------------------
        72 Publicistika, knihovnictví a informatika
        --------------------------------------------------
72-01-R,T,V     Informační studia a knihovnictví

72-02-R,T,V     Mediální a komunikační studia

72-41-J,M,N     Informační služby, knihovnictví

72-42-L,M,N     Publicistika
        --------------------------------------------------
        73 Filologické vědy
        --------------------------------------------------
73-10-R,T,V     Filologie
        --------------------------------------------------
        74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport
        --------------------------------------------------
74-01-V       Tělesná výchova a sport

74-03-R,T      Kinantropologie
74-41-H,L,M,N    Tělesná kultura
        --------------------------------------------------
        75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
        --------------------------------------------------
75-01-R,T,V     Pedagogika

75-02-R,T,V     Sociální péče

75-03-R,T,V     Učitelství pro základní školy

75-04-R,T,V     Učitelství pro střední školy
75-05-V       Vychovatelství
75-06-R,T,V     Speciální pedagogika

75-07-R,T,V     Specializace v pedagogice
75-31-V       Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-32-M,N      Sociální práce a sociální pedagogika
75-33-N       Pedagogické asistentství
75-41-J,L,M,N    Sociální činnost
        --------------------------------------------------
        77 Obory z oblasti psychologie
        --------------------------------------------------
77-01-R,T,V     Psychologie
        --------------------------------------------------
        78 Obecně odborná příprava
        --------------------------------------------------
78-41-E,H,J,M    Rodinná příprava

78-42-M       Lyceum

78-51-E,H,J     Odborná základní příprava

78-61-D       Tříletá praktická škola

78-62-C       Jednoletá a dvouletá praktická škola
        --------------------------------------------------
        79 Obecná příprava
        --------------------------------------------------
79-01-B       Základní škola                   
79-01-C       Základní škola        
79-41-K       Gymnázium

79-42-K       Sportovní gymnázium
-----------------------------------------------------------------
        8  VĚDY A NAUKY O KULTUŘE A UMĚNÍ
-----------------------------------------------------------------
        81 Teorie a dějiny umění
        --------------------------------------------------
81-01-R,T,V     Teorie a dějiny výtvarných umění

81-02-R,T,V     Teorie a dějiny hudebního umění

81-03-R,T,V     Teorie a dějiny tanečního umění

81-04-R,T,V     Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií

81-06-R,T,V     Teorie a dějiny literatury

81-09-R,T,V     Obecná teorie a dějiny umění a kultury
        --------------------------------------------------
        82 Umění a užité umění
        --------------------------------------------------
82-01-R,T,V     Hudební umění

82-02-R,T,V     Taneční umění

82-03-R,T,V     Dramatická umění

82-04-R,T,V     Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

82-06-R,T,V     Výtvarná umění

82-07-R,T,V     Literární tvorba

82-41-L,M,N     Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba

82-42-L,M,N     Konzervátorství a restaurátorství

82-43-M,N      Audiovizuální tvorba a výroba

82-44-J,M,N     Hudba

82-45-M,N      Zpěv

82-46-M,N      Tanec
82-47-M       Dramatické umění
82-47-N       Dramatické umění
82-48-H,L,M     Oceňování, uložení a prodej uměleckých předmětů

82-51-H,L      Výtvarné a uměleckořemeslné práce
-----------------------------------------------------------------
        9  VOJENSKÉ VĚDY A NAUKY
-----------------------------------------------------------------
        91 Teorie vojenského umění
        --------------------------------------------------
91-01-R,T,V     Teorie obrany státu

91-07-R,T,V     Vojenská geodézie a kartografie

91-08-R,T,V     Vojenská logistika

91-09-R,T,V     Teorie řízení a bojového použití jednotek
          pozemního vojska

91-11-R,T,V     Ochrana vojsk a obyvatel
91-11-N       Ochrana vojsk a obyvatel
91-15-R,T,V     Vojenské specializace
        --------------------------------------------------
        95 Vojenské zdravotnictví
        --------------------------------------------------
95-07-R,T,V     Vojenský zdravotnický management
-----------------------------------------------------------------