Sdělení ze dne 18.12.2003 o vydání Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)

31.12.2003 | Sbírka:  490/2003 Sb. | Částka:  160/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Prováděcí: ST67/2007
Pasivní derogace: 363/2012 Sb., 241/2011 Sb., 201/2007 Sb., 228/2004 Sb.
490/2003 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 18. prosince 2003
o vydání Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
Změna: 228/2004 Sb.
Změna: 201/2007 Sb.
Změna: 241/2011 Sb.
Změna: 363/2012 Sb.
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, vydává s účinností od 1. ledna 2004 úplnou Klasifikaci územních statistických jednotek (dále jen "klasifikace CZ-NUTS").
Klasifikace CZ-NUTS je shodná s Klasifikací územních statistických jednotek, která byla zavedena opatřením ČSÚ ze dne 27. dubna 1999 (uveřejněno v částce 33/1999 Sb.) a aktualizována opatřením ČSÚ ze dne 15. června 2001 (uveřejněno v částce 88/2001 Sb.).
Platné znění klasifikace CZ-NUTS je k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Příloha
KLASIFIKACE ÚZEMNÍCH STATISTICKÝCH JEDNOTEK CZ-NUTS
I.
METODICKÁ ČÁST
1.
Úvod
Usnesením vlády České republiky č. 707/1998 k návrhu na vymezení územních jednotek NUTS v ČR pro potřeby statistické, analytické a pro potřeby Evropské unie (EU) vláda doporučila předsedovi ČSÚ, aby po dohodě se Statistickým úřadem Evropských společenství (Eurostatem) vymezil statistické územní jednotky NUTS na území České republiky. Český statistický úřad proto vypracoval Klasifikaci územních statistických jednotek CZ-NUTS na podkladě metodických principů vytvořených Eurostatem. Označení CZ v názvu klasifikace znamená národní verzi mezinárodního standardu NUTS.
2.
Metodické principy mezinárodní klasifikace NUTS
Klasifikace NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) byla zavedena Statistickým úřadem Evropských společenství ve spolupráci s ostatními orgány EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek.
Klasifikace NUTS se využívá ke statistickému monitorování a k analýzám sociální a ekonomické situace v regionech a pro potřeby přípravy, realizace a hodnocení regionální politiky.
Od roku 1988 je klasifikace NUTS používána v legislativě EU (Council Regulation No 2052/88 a navazující předpisy) zejména pro úkoly spojené s čerpáním ze Strukturálních fondů EU.
Klasifikace obsahuje 6 úrovní NUTS (NUTS 0, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, NUTS 4 a NUTS 5), které představují velikostní skupiny. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou.
Třídění NUTS je kombinací alfabetického a číselného kódu. Kromě NUTS 0 a NUTS 5 se u každé položky používá 1 místo. Tam, kde počet kódovaných položek překročí 10 pozic, používá se čísel 1 až 9 a dále se používají písmena bez háčků a čárek. To znamená, že číslo A = 10, B = 11 atd. U NUTS 0 se používá dvoumístný alfabetický kód státu podle číselníku zemí.
3.
Klasifikace CZ-NUTS
Vláda usnesením č. 707/1998 doporučila vymezit statistické územní jednotky na území ČR ve shodě s vymezením NUTS v rámci EU. Proto je klasifikace CZ-NUTS vypracována na podkladě metodických principů a standardu Eurostatu.
Na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb. bude ČR dělena od 1. 1. 2000 na 14 krajů - vyšších územních samosprávných celků (VÚSC). Průměrná velikost těchto krajů je v porovnání s průměrem NUTS 2 za EU menší co do počtu obyvatel 2,5krát, co do rozlohy 4krát. Tyto kraje jsou proto zařazeny do úrovně NUTS 3. Pro potřeby poskytování dat, zejména k čerpání Strukturálních fondů EU, je v tomto případě nutné vytvořit sdružené kraje, tzv. oblasti na úrovni NUTS 2. Vytvoření této úrovně NUTS 2 v podmínkách ČR má ryze statistický charakter.
Při vymezování územních jednotek NUTS se brala v úvahu zejména tato hlediska:
a) respektování velikosti územních jednotek dle doporučení EU,
b) respektování principu skladebnosti a vztahu na administrativně správní dělení státu,
c) podobnost jednotek nižšího řádu vytvářejících jednotku řádu vyššího,
d) zabezpečení souboru dat a informací požadovaných ze strany EU,
e) uplatňování pravomoci zastupitelských sborů a orgánů státní správy na úrovni kraje (VÚSC).
Rozhodujícím pro sdružování krajů do regionů soudržnosti (NUTS 2) byla jejich velikost měřená počtem obyvatelstva, aby byla zajištěna porovnatelnost údajů za regiony soudržnosti NUTS 2 v ČR s oblastmi stejné úrovně NUTS v EU. V ČR to má být územní jednotka, jejíž počet obyvatelstva je vyšší než 1 milion. Přitom z hlediska využití pro vnitrostátní komparace bylo užitečné sledovat i relativně rovnoměrné rozdělení obyvatelstva do regionů soudržnosti NUTS 2.
Vymezení územních jednotek NUTS schválené vládou bylo zasláno Eurostatu k posouzení. Eurostat rozdělení územních jednotek v ČR přijal, tzn. na úrovni NUTS 1 je jedna územní jednotka, NUTS 2 je 8 územních jednotek a na úrovni NUTS 3 je 14 územních jednotek.
Podle výše uvedených principů byla stanovena konstrukce klasifikace CZ-NUTS.
4.
Předmět klasifikace CZ-NUTS
Předmětem klasifikace CZ-NUTS je klasifikování územních jednotek v ČR podle principů vytvořených v rámci EU.
Klasifikace má 6 úrovní NUTS s následujícím významem:
NUTS 0 = stát (tj. ČR)
NUTS 1 = území (tj. ČR)
NUTS 2 = region soudržnosti (tj. sdružené kraje)
NUTS 3 = kraj (tj. vyšší územní samosprávné celky - VÚSC)
NUTS 4 = okres
NUTS 5 = obec (tj. zpravidla základní územní jednotky - ZÚJ).
5.
Konstrukce klasifikace CZ-NUTS
Pro třídění je v klasifikaci CZ-NUTS využita kombinace alfabetického a číselného kódu.
             1 2 3 4 5 6 7 až 12
             x x x x x x xxxxxxx
             -+- - - - - ---+---
              | | | | |   |
Oddíl   (NUTS 0) -------+ | | | |   |
Pododdíl  (NUTS 1) ----------+ | | |   |
Skupina  (NUTS 2) ------------+ | |   |
Podskupina (NUTS 3) --------------+ |   |
Třída   (NUTS 4) ----------------+   |
Podtřída  (NUTS 5) ----------------------+
Oddíl (NUTS 0) - vyjadřuje stát Českou republiku - využívá dvoumístný alfabetický kód (dle číselníku zemí) - tj. CZ.
Pododdíl (NUTS 1) - vyjadřuje území České republiky - kód 0.
Skupina (NUTS 2) - vyjadřuje regiony soudržnosti - tj. sdružené kraje (celkem 8) - číslované od 1 do 8 (pouze použité kódy).
Podskupina (NUTS 3) - vyjadřuje kraje - VÚSC (celkem 14) - číslované od 1 do 9 vždy v rámci oblasti (sdruženého kraje), přičemž použité kódy jsou 1 - 3.
Třída (NUTS 4) - vyjadřuje okresy (celkem 91 vč. 15 obvodů Prahy) - číslované od 1 do 9 a dále písmenem A až Z v rámci daného kraje řazené abecedně (použito A - F).
Podtřída (NUTS 5) - vyjadřuje obce (celkem 6 244) - pro číslování se využívá stávající číselník základních územních jednotek (číselník obcí, který je šestimístný a je k dispozici na ČSÚ v odboru informačních služeb v elektronické podobě).
Kód do úrovně NUTS 4 je šestimístný a celkový kód s vyjádřením obcí, tj. NUTS 5, je dvanáctimístný.
6.
Využití klasifikace CZ-NUTS
Klasifikace CZ-NUTS je určena především pro statistické účely, dále pro potřeby analytické a pro potřeby poskytování údajů ve vztahu k EU, zejména pro úkoly spojené s čerpáním z tzv. Strukturálních fondů.
7.
Vazba na předchozí číselník
Opatřením ČSÚ ze dne 5. října 1995 byl zaveden Číselník krajů a okresů - ČKO (částka 69/1995 Sb.), který se klasifikací CZ-NUTS nahrazuje.
Vazba kódů krajů a okresů CZ-NUTS a kódů krajů a okresů ČKO je uvedena v části III. této klasifikace.
II.
SYSTEMATICKÁ ČÁST KLASIFIKACE
Přehled skupin (NUTS 2 - regiony soudržnosti):
Praha
Střední Čechy
Jihozápad
Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod
Střední Morava
Moravskoslezsko
Přehled podskupin (NUTS 3 - kraje):
Hl. m. Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Členění v tabulce je uvedeno do úrovně NUTS 4, protože kód pro NUTS 5 se přebírá z číselníku základních územních jednotek - ZÚJ (číselníku obcí).
Kód     stát      území      region    kraj        okres
                      soudržnosti
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ     Česká republika
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0             Česká republika
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ01                     Praha
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ010                           Hl. m. Praha
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0101                                    Praha 1
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0102                                    Praha 2
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0103                                    Praha 3
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0104                                    Praha 4
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0105                                    Praha 5
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0106                                    Praha 6
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0107                                    Praha 7
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0108                                    Praha 8
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0109                                    Praha 9
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ010A                                    Praha 10
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ010B                                    Praha 11
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ010C                                    Praha 12
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ010D                                    Praha 13
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ010E                                    Praha 14
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ010F                                    Praha 15
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ02                     Střední Čechy
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ020                           Středočeský kraj
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0201                                    Benešov
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0202                                    Beroun
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0203                                    Kladno
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0204                                    Kolín
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0205                                    Kutná Hora
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0206                                    Mělník
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0207                                    Mladá Boleslav
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0208                                    Nymburk
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0209                                    Praha-východ
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ020A                                    Praha-západ
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ020B                                    Příbram
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ020C                                    Rakovník
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ03                     Jihozápad
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ031                           Jihočeský kraj
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0311                                    České Budějovice
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0312                                    Český Krumlov
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0313                                    Jindřichův Hradec
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0314                                    Písek
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0315                                    Prachatice
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0316                                    Strakonice
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0317                                    Tábor
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ032                           Plzeňský kraj
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0321                                    Domažlice
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0322                                    Klatovy
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0323                                    Plzeň-město
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0324                                    Plzeň-jih
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0325                                    Plzeň-sever
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0326                                    Rokycany
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0327                                    Tachov
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ04                     Severozápad
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ041                           Karlovarský kraj
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0411                                    Cheb
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0412                                    Karlovy Vary
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0413                                    Sokolov
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ042                               Ústecký kraj
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0421                                    Děčín
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0422                                    Chomutov
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0423                                    Litoměřice
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0424                                    Louny
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0425                                    Most
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0426                                    Teplice
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0427                                    Ústí nad Labem
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ05                     Severovýchod
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ051                           Liberecký kraj
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0511                                    Česká Lípa
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0512                                    Jablonec nad Nisou
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0513                                    Liberec
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0514                                    Semily
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ052                           Královéhradecký kraj
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0521                                    Hradec Králové
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0522                                    Jičín
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0523                                    Náchod
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0524                                    Rychnov nad Kněžnou
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0525                                    Trutnov
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ053                           Pardubický kraj
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0531                                    Chrudim
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0532                                    Pardubice
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0533                                    Svitavy
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0534                                    Ústí nad Orlicí
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ06                     Jihovýchod
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ061                           Vysočina
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0611                                    Havlíčkův Brod
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0612                                    Jihlava
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0613                                    Pelhřimov
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0614                                    Třebíč
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0615                                    Žďár nad Sázavou
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ062                           Jihomoravský kraj
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0621                                    Blansko
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0622                                    Brno-město
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0623                                    Brno-venkov
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0624                                    Břeclav
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0625                                    Hodonín
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0626                                    Vyškov
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0627                                    Znojmo
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ07                     Střední Morava
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ071                           Olomoucký kraj
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0711                                    Jeseník
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0712                                    Olomouc
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0713                                    Prostějov
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0714                                    Přerov
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0715                                    Šumperk
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ072                           Zlínský kraj
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0721                                    Kroměříž
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0722                                    Uherské Hradiště
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0723                                    Vsetín
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0724                                    Zlín
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ08                     Moravskoslezsko
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ080                           Moravskoslezský kraj
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0801                                    Bruntál
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0802                                    Frýdek - Místek
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0803                                    Karviná
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0804                                    Nový Jičín
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0805                                        Opava
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0806                                    Ostrava - město
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZZ             Extra-Regio
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZZZ                     Extra-Regio
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZZZZ                           Extra-Regio
--------------------------------------------------------------------------------------------
CZZZZZ                                    Extra-Regio
--------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Kód    NUTS 0        NUTS 1        NUTS 2        NUTS 3
      stát         území         region         kraj
                          soudržnosti
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CZ    Česká republika
CZ0              Česká republika
CZ01                         Praha
CZ010                                   Hlavní město Praha
CZ02                         Střední Čechy
CZ020                                   Středočeský kraj
CZ03                         Jihozápad
CZ031                                   Jihočeský kraj
CZ032                                   Plzeňský kraj
CZ04                         Severozápad
CZ041                                   Karlovarský kraj
CZ042                                   Ústecký kraj
CZ05                         Severovýchod
CZ051                                   Liberecký kraj
CZ052                                   Královéhradecký kraj
CZ053                                   Pardubický kraj
CZ06                         Jihovýchod
CZ063                                   Kraj Vysočina
CZ064                                   Jihomoravský kraj
CZ07                         Střední Morava
CZ071                                   Olomoucký kraj
CZ072                                   Zlínský kraj
CZ08                         Moravskoslezsko
CZ080                                   Moravskoslezský kraj
CZZ              Extra-Regio
CZZZ                         Extra-Regio
CZZZZ                                   Extra-Regio
-----------------------------------------------------------------------------------------------
III.
PŘEVODNÍK CZ-NUTS - ČKO
V tabulce je uveden převodník kódů krajů a okresů podle CZ-NUTS na kódy podle bývalého Číselníku krajů a okresů (ČKO).
------------------------------------------------------------------
Kód NUTS  Název území
      (kraj + okres)  Zkratka okresu   Dřívější kód
(ČKO)
------------------------------------------------------------------
CZ011   Hl. m. Praha              31
CZ0111   Praha 1                3101
CZ0112   Praha 2                3102
CZ0113   Praha 3                3103
CZ0114   Praha 4                3104
CZ0115   Praha 5                3105
CZ0116   Praha 6                3106
CZ0117   Praha 7                3107
CZ0118   Praha 8                3108
CZ0119   Praha 9                3109
CZ011A   Praha 10                3110
CZ011B   Praha 11                 -
CZ011C   Praha 12                 -
CZ011D   Praha 13                 -
CZ011E   Praha 14                 -
CZ011F   Praha 15                 -

CZ021   Středočeský kraj             32
CZ0211   Benešov        BN        3201
CZ0212   Beroun         BE        3202
CZ0213   Kladno         KD        3203
CZ0214   Kolín         KO        3204
CZ0215   Kutná Hora       KH        3205
CZ0216   Mělník         ME        3206
CZ0217   Mladá Boleslav     MB        3207
CZ0218   Nymburk        NB        3208
CZ0219   Praha-východ      PY        3209
CZ021A   Praha-západ      PZ        3210
CZ021B   Příbram        PB        3211
CZ021C   Rakovník        RA        3212

CZ031   Jihočeský kraj               -
CZ0311   České Budějovice    CB        3301
CZ0312   Český Krumlov     CK        3302
CZ0313   Jindřichův Hradec   JH        3303
CZ0314   Písek         PI        3305
CZ0315   Prachatice       PT        3306
CZ0316   Strakonice       ST        3307
CZ0317   Tábor         TA        3308

CZ032   Plzeňský kraj                -
CZ0321   Domažlice       DO        3401
CZ0322   Klatovy        KT        3404
CZ0323   Plzeň-město      PM        3405
CZ0324   Plzeň-jih       PJ        3406
CZ0325   Plzeň-sever      PS        3407
CZ0326   Rokycany        RO        3408
CZ0327   Tachov         TC        3410

CZ041   Karlovarský kraj              -
CZ0411   Cheb          CH        3402
CZ0412   Karlovy Vary      KV        3403
CZ0413   Sokolov        SO        3409

CZ042   Ústecký kraj                -
CZ0421   Děčín         DC        3502
CZ0422   Chomutov        CV        3503
CZ0423   Litoměřice       LT        3506
CZ0424   Louny         LN        3507
CZ0425   Most          MO        3508
CZ0426   Teplice        TP            3509
CZ0427   Ústí nad Labem     UL        3510

CZ051   Liberecký kraj               -
CZ0511   Česká Lípa       CL        3501
CZ0512   Jablonec nad Nisou   JN        3504
CZ0513   Liberec        LI        3505
CZ0514   Semily         SM        3608

CZ052   Královéhradecký kraj            -
CZ0521   Hradec Králové     HK        3602
CZ0522   Jičín         JC        3604
CZ0523   Náchod         NA        3605
CZ0524   Rychnov nad Kněžnou  RK        3607
CZ0525   Trutnov        TU        3610

CZ053   Pardubický kraj               -
CZ0531   Chrudim        CR        3603
CZ0532   Pardubice       PU        3606
CZ0533   Svitavy        SY        3609
CZ0534   Ústí nad Orlicí    UO        3611

CZ061   Kraj Vysočina               -
CZ0611   Havlíčkův Brod     HB        3601
CZ0612   Jihlava        JI        3707
CZ0613   Pelhřimov       PE        3304
CZ0614   Třebíč         TR        3710
CZ0615   Žďár nad Sázavou    ZR        3714

CZ062   Jihomoravský kraj              -
CZ0621   Blansko        BK        3701
CZ0622   Brno-město       BM        3702
CZ0623   Brno-venkov      BI        3703
CZ0624   Břeclav        BV        3704
CZ0625   Hodonín        HO        3706
CZ0626   Vyškov         VY        3712
CZ0627   Znojmo         ZN        3713

CZ071   Olomoucký kraj               -
CZ0711   Jeseník        JE        3811
CZ0712   Olomouc        OC        3805
CZ0713   Prostějov       PV        3709
CZ0714   Přerov         PR        3808
CZ0715   Šumperk        SU        3809

CZ072   Zlínský kraj                -
CZ0721   Kroměříž        KM        3708
CZ0722   Uherské Hradiště    UH        3711
CZ0723   Vsetín         VS        3810
CZ0724   Zlín          ZL        3705

CZ081   Moravskoslezský kraj            -
CZ0811   Bruntál        BR        3801
CZ0812   Frýdek-Místek     FM        3802
CZ0813   Karviná        KI        3803
CZ0814   Nový Jičín       NJ        3804
CZ0815   Opava         OP        3806
CZ0816   Ostrava-město     OV        3807