Sdělení ze dne 18.12.2003 o vydání Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)

31.12.2003 | Sbírka:  497/2003 Sb. | Částka:  160/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Pasivní derogace: 358/2006 Sb.
497/2003 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 18. prosince 2003
o vydání Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)
Změna: 358/2006 Sb.
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, vydává s účinností od 1. ledna 2004 Klasifikaci služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (dále jen "klasifikace CZ-COPNI").
Klasifikace CZ-COPNI je shodná s Klasifikací služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu, která byla zavedena opatřením ČSÚ ze dne 9. srpna 2000 (uveřejněno v částce 89/2000 Sb.).
Platné znění klasifikace CZ-COPNI je k dispozici v knižní i elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz. Publikace je k dispozici i na adrese: SIAK, s. r. o., Boženy Němcové 451, 760 01 Zlín.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem (CZ-COPNI)
Metodická část CZ-COPNI
Úvod
Český statistický úřad vydal, sdělením ČSÚ ze dne 18. prosince 2003 s účinností od 1. ledna 2004 (Sbírka zákonů č. 497/2003, částka 160) Klasifikaci služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu - CZ-COPNI (dále jen klasifikace CZ-COPNI), která je určena zejména pro potřeby statistického zjišťování a mezinárodního porovnávání statistických dat. Klasifikace CZ-COPNI je vypracována na podkladě mezinárodní klasifikace COPNI - Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households (CZ znamená národní verzi mezinárodního standardu COPNI). COPNI je jednou ze čtyř funkčních klasifikací (další tři klasifikace jsou COICOP, COFOG a COPP) schválených (jejich aktualizované verze) Statistickou komisí Spojených národů v březnu 1999 a určených pro využití v Systému národních účtů (SNA)1). Sdělením Českého statistického úřadu je klasifikace CZ-COPNI aktualizovaná s účinností od 1. září 2006 (Sbírka zákonů č. 358/2006, částka 111).
Předmět klasifikace CZ-COPNI
Předmětem klasifikace CZ-COPNI je v zásadě třídění služeb, resp. výdajů neziskových institucí domácnostem podle účelu. Dle zvyklostí jsou všechny spotřební výdaje neziskových institucí sloužících domácnostem (dále jen výdaje NISD)2) v SNA z roku 1993 pokládány za individuální spotřebu. Hlavním účelem použití klasifikace CZ-COPNI je klasifikovat výdaje NISD shodným způsobem jako jsou identifikovány účely výdajů individuální spotřeby domácnostmi (CZ-COICOP)3) a vládními institucemi (CZ-COFOG)4). Cílem je získat souhrnnou aktuální individuální spotřebu domácností.
Výdaje, které klasifikace CZ-COPNI pokrývá
Tabulka 1 uvádí druhy výdajů NISD odpovídající transakcím SNA, které mohou být v principu klasifikovány podle klasifikace CZ-COPNI. Transakcí se rozumí jakýkoliv převod majetku nebo majetkových práv. Mezi neopomenutelné transakce patří kapitálové a běžné transfery, výdaje na konečnou spotřebu a čisté pořízení (přírůstek) finančního majetku. Kód proto musí být přidělen např. ke každé koupi, výplatě mzdy, transferu, vyplacení půjčky a k jiným příjmům a výdajům podle funkce, které daná transakce slouží. Pro možnost určení "výdajů na konečnou (finální) spotřebu" je však nezbytné, aby ke každé výdajové transakci byly přiřazeny i příslušné příjmy. Hlavní důraz je kladen na klasifikaci výdajů konečné spotřeby (P3), ze kterých po převedení do klasifikace CZ-COICOP, oddíl 13, je možno získat skutečnou konečnou spotřebu domácností (nebo skutečnou individuální spotřebu).

tab. 1
-----------------------------------------------------------------------------
Výdaj                       Transakční kód SNA 1993
-----------------------------------------------------------------------------
Výdaje na konečnou (finální) spotřebu, z nich5):  P3 
- Výrobní spotřeba                 P2 
- Náhrady zaměstnancům-odměna za práci       D1 
- Spotřeba fixního kapitálu            K1 
- minus Tržby z prodeje              P11
-----------------------------------------------------------------------------
Tvorba hrubého kapitálu              P5 
Dotace (subvence)                 D3 
Důchody z vlastnictví               D4 
Sociální dávky jiné než sociální transfery
v naturáliích                   D62 
Jiné běžné transfery                D7 
Kapitálové transfery                D9 
Cenné papíry jiné než akcie            F3 
Půjčky, úvěry                   F4 
Akcie a jiné účasti                F5 
-----------------------------------------------------------------------------

Zásady identifikace funkcí klasifikace CZ-COPNI
Klasifikace CZ-COPNI v zásadě klasifikuje individuální výdaje neziskových institucí sloužících domácnostem (výdaje NISD) podle účelu, kterému slouží. Většina výdajů NISD má jeden účel a může být nepochybně v klasifikaci CZ-COPNI vymezena jednoznačně. Jestliže je výdaj NISD definovaný v širším pojetí a splňuje dvě nebo více funkcí (např. u nemocnic, škol zřízených náboženskými organizacemi nebo při organizování náboženských obřadů), je nutno vždy určit samostatnou jednotku pro každou funkci. Nelze-li tuto jednotku určit nebo najít odhad odpovídající jednotlivé funkci, potom výdaj NISD jako celek musí být přiřazen k tomu účelu, který převládá podle zaměstnanosti nebo celkových výdajů.
Výjimku z výše uvedeného tvoří fondy, nadace a charitativní instituce, které kryjí kapitálem výzkum a vědecké studie ve dvou nebo více funkcích. Výdaje na tyto studie mohou být vymezeny odděleně podle příslušné, nikoliv podle převládající funkce.
Závaznost a využití klasifikace CZ-COPNI
Klasifikace CZ-COPNI je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a dále v případech, kde tak stanoví zvláštní zákon, případně jiný legislativní předpis.
Klasifikace CZ-COPNI může být také použita k usnadnění mezinárodního srovnání činností NISD. Činnosti neziskových institucí jsou důležitým doplňkem výdajů vládních institucí při poskytování vzdělávacích a zdravotních služeb a služeb souvisejících zvláště s ochranou obyvatelstva. Spotřební výdaje NISD se mohou také stát převažující v netradičních oblastech, jako je ochrana životního prostředí, ochrana lidských práv a obrana menšinových skupin.
Klasifikace CZ-COPNI je vhodná rovněž k porovnání výdajů na tradiční funkce a výdajů na nově zavedené účely.
Je možné ji využít i k sestavení satelitního účtu NI, podle metodiky OSN, protože se do klasifikace CZ-COPNI zahrnuly i některé služby NI ze sektoru 11, které slouží stejnému účelu jako NISD ze sektoru 15 (Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů)8).
Konstrukce klasifikace CZ-COPNI
Klasifikace CZ-COPNI je třístupňová a pro jednotlivé stupně je stanoveno toto označení:
1. stupeň - oddíl - je označen dvoumístným kódem.
2. a 3. stupeň - skupina a třída postupuje dekadicky po jednom místě, to znamená, že číselné kódy na třetím klasifikačním stupni jsou čtyřmístné.
Klasifikace CZ-COPNI je tvořena 9 oddíly, 26 skupinami a 54 třídami.
Číselný kód je konstruován takto:
 
         1 2 . 3. 4
         ---  -- --
         xx   x  x
         ---  -- --
         |   | |
1. stupeň 
oddíl
--| | | 2. stupeň
skupina
-------| | 3. stupeň
třída
------------|
Související mezinárodní klasifikace
Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu - COPNI je jednou ze čtyř funkčních klasifikací (další klasifikace jsou COFOG, COICOP, COPP) v Systému národních účtů (SNA) z roku 1993.
Čtyři klasifikace byly vytvořeny ke klasifikaci transakcí: neziskových institucí sloužících domácnostem (NISD), vládních institucí a výrobců. Výsledkem těchto transakcí jsou peníze (vyplacené nebo mající být zaplaceny) na pořízení provozních a investičních výrobků nebo za odvedenou práci či jiné služby, k získání finančních aktiv nebo splacení finančních závazků.
- COICOP je používán ke klasifikaci výdajů jednoho druhu - individuální spotřeby: domácností, NISD a vládních institucí sloužících domácnostem.
- COPNI a COFOG jsou používány ke klasifikaci transakcí včetně výdajů na konečnou spotřebu, mezispotřebu, hrubý přírůstek základního kapitálu a ke klasifikaci kapitálových a běžných transferů, vykazovaných u NISD a vládních institucí.
- COPP je používán ke klasifikaci mezispotřeby, kapitálových výdajů (finančních a nefinančních) jednotlivých společností i podniků.
Funkční klasifikace jsou vzájemně příbuzné a jejich příbuznost je spjata rovněž i s jinými mezinárodními klasifikacemi, které jsou speciálně předmětem zájmu COICOP, COPNI a COFOG. Společná všem třem klasifikacím je Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání z roku 1997 (ISCED-97)6) s opětně zavedenou třídou - Vzdělávání nedefinované podle úrovně. Tato třída je tedy znova obsažena v uvedených třech klasifikacích. Jako příbuzná klasifikace COPNI byla v Institutu Univerzity Johna Hopkinse pro studium řízení vyvinuta Mezinárodní klasifikace neziskových organizací (ICNPO)7). Skládá se z 12 hlavních skupin jako je Kultura a rekreace, Vzdělávání a výzkum, Zdraví, Sociální ochrana, Životní prostředí, Náboženství atd., které jsou podobné oddílům COPNI. Klasifikace ICNPO se odlišuje zejména tím, že představuje více klasifikaci činností než klasifikaci podle účelu. V klasifikaci ICNPO je např. veškerý výzkum zahrnut do jedné podskupiny, v COPNI je rozdělen podle účelu, kterému slouží. Údaje klasifikované podle ICNPO by bylo třeba přizpůsobit pro možnost převedení do COPNI.
Poznámka:
Klasifikace CZ-COFOG, CZ-COICOP a CZ-COPNI jsou již u nás zavedeny. Se zavedením čtvrté klasifikace COPP se zatím nepočítá.
Společné funkce
Tabulka 2 uvádí některé ze sociálně-ekonomických cílů, které jsou společné pro dvě nebo více výše uvedených klasifikací (označeno X).
označení „X" znamená, že funkce je identifikována v dané klasifikaci, protože je považována za důležitou pro zařazení do příslušného institucionálního sektoru8) ; označení „ - " znamená, že funkce není identifikována v dané klasifikaci, protože v tomto sektoru není důležitá nebo se očekává, že její hodnota bude kvantitativně nevýznamná.
Identifikované funkce v těchto klasifikacích jsou ty, které jsou v posledních letech považovány za důležité jak pro většinu zemí, tak pro jednotlivé země. Pro další léta je předpokládáno, že některé funkce mohou být nahrazeny jinými, které nyní ještě nejsou předvídány. Společná všem mezinárodním klasifikacím zůstává nadále potřeba přizpůsobit funkční klasifikace národním požadavkům a zároveň je revidovat takovým způsobem, aby zahrnuly změněné okolnosti.

tab. 2  
                        
Příklady funkcí společných pro více než jednu klasifikaci

------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
Funkce            Domácnosti Neziskové instituce  Vládní instituce Společnosti a    
               COICOP   sloužící domácnostem COFOG       jednotlivé podniky  
                     COPNI                  (výrobci)      
                                         COPP         
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
Zdraví              X        X          X         X 
Rekreace             X        X          X         X 
Kultura             X        X          X         X 
Vzdělávání            X        X          X         X 
Sociální ochrana (péče)     X        X          X         X 
Ochrana životního prostředí   -        X          X         X 
Výzkum a vývoj          -        X          X         X 
Bydlení             X        X          X         - 
Doprava             X        -          X         X 
Pošty a telekomunikace      X        -          X         X 
Pomoc při haváriích       -        X          X         - 
Hospodářská pomoc zahraničí   -        X          X         - 
Náboženství           -        X          X         - 
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
V systému národních účtů (SNA) z roku 1993 jsou používaná kritéria třídění podle „účelu" a „funkce" vzájemně zaměnitelná (třídění podle „předmětu" bylo použito v SNA z roku 1968).
Tato tři kritéria třídění slouží k vyjádření stejného významu - tj. sociálně-ekonomických cílů, které chtějí vybrané jednotky dosáhnout prostřednictvím různých druhů výdajů.
Vysvětlivky ke klasifikaci CZ-COPNI
Vysvětlivky ke klasifikaci CZ-COPNI (uvedené v části IV.) pro snazší orientaci při zatřiďování obsahují věcné a adresné definiční vymezení až do hloubky tříd klasifikace (4 místa). Výčet služeb nemusí být všude vyčerpávající, ale jasně určuje, kam příbuzné, neuvedené služby patří.
Přehled oddílů klasifikace CZ-COPNI
1. Bydlení
2. Zdraví
3. Rekreace a kultura
4. Vzdělávání
5. Sociální péče
6. Náboženství
7. Politické strany, odborové a profesní organizace
8. Ochrana životního prostředí
9. Služby jinde neuvedené
Systematická část CZ-COPNI
Systematická část klasifikace CZ-COPNI

01   BYDLENÍ

01. 0  Bydlení
01.0.1 Společná správa bydlení
01.0.2 Nájemní vztahy
01.0.9 Ostatní služby spojené s bydlením

02   ZDRAVÍ

02.1  Léčiva a zdravotnické prostředky
02.1.1 Léčiva
02.1.2 Ostatní zdravotnické výrobky
02.1.3 Léčebné a protetické prostředky

02.2  Ambulantní zdravotní péče
02.2.1 Ambulantní lékařská péče
02.2.2 Ambulantní stomatologická péče
02.2.3 Ambulantní zdravotní péče ostatní

02.3  Ústavní zdravotní péče
02.3.0 Ústavní zdravotní péče

02.4  Veřejné zdravotnické služby
02.4.0 Veřejné zdravotnické služby

02.5  Výzkum a vývoj v oblasti zdravotnictví
02.5.0 Výzkum a vývoj v oblasti zdravotnictví

02.6  Ostatní zdravotnické služby
02.6.0 Ostatní zdravotnické služby

03   REKREACE A KULTURA

03.1  Rekreační a sportovní služby
03.1.1 Sportovní služby
03.1.2 Rybářství a myslivost
03.1.3 Podpora zájmových činností
03.1.9 Ostatní rekreační služby

03.2  Kulturní služby
03.2.1 Umění
03.2.2 Média, informace a vydavatelství
03.2.3 Uchování kulturních hodnot
03.2.9 Ostatní kulturní služby

04   VZDĚLÁVÁNÍ

04.1  Preprimární a primární vzdělávání
04.1.1 Preprimární vzdělávání
04.1.2 Primární vzdělávání

04.2  Sekundární vzdělávání
04.2.1 Sekundární všeobecné vzdělávání
04.2.2 Sekundární odborné vzdělávání

04.3  Postsekundární vzdělávání nižší než terciární
04.3.0 Postsekundární vzdělávání nižší než terciární

04.4  Terciární vzdělávání
04.4.0 Terciární vzdělávání

04.5  Vzdělávání nedefinované podle úrovně
04.5.1 Environmentální vzdělávání
04.5.9 Ostatní vzdělávání nedefinované podle úrovně

04.6  Výzkum a vývoj v oblasti vzdělávání
04.6.0 Výzkum a vývoj v oblasti vzdělávání

04.7  Ostatní vzdělávací služby
04.7.1 Podpora vzdělávání
04.7.2 Mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže
04.7.9 Ostatní vzdělávací služby jinde neuvedené

05   SOCIÁLNÍ PÉČE

05.1  Služby sociální péče
05.1.1 Sociální péče s ubytováním
05.1.2 Sociální péče bez ubytování

05.2  Výzkum a vývoj v oblasti sociální péče
05.2.0 Výzkum a vývoj v oblasti sociální péče

06   NÁBOŽENSTVÍ

06.0  Náboženství
06.0.0 Náboženství

07   POLITICKÉ STRANY, ODBOROVÉ A PROFESNÍ ORGANIZACE

07.1  Služby politických stran
07.1.0 Služby politických stran

07.2  Služby odborových organizací
07.2.0 Služby odborových organizací

07.3  Služby profesních organizací
07.3.0 Služby profesních organizací

08   OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

08.1  Služby ochrany životního prostředí
08.1.1 Ochrana flóry a krajiny
08.1.2 Ochrana fauny
08.1.9 Ostatní služby ochrany životního prostředí

08.2  Výzkum a vývoj v oblasti ochrany životního prostředí
08.2.0 Výzkum a vývoj v oblasti ochrany životního prostředí

09   SLUŽBY JINDE NEUVEDENÉ

09.1  Ostatní služby
09.1.1 Požární ochrana a jiná pomoc v krizi
09.1.2 Místní a regionální rozvoj
09.1.3 Ochrana lidských práv
09.1.4 Služby právní a obdobné pomoci
09.1.5 Humanitární pomoc jiným zemím
09.1.6 Přátelství a porozumění mezi národy
09.1.7 Služby hospodářských svazů
09.1.8 Služby ochrany domácích zvířat
09.1.9 Ostatní služby jinde neuvedené

09.2    Výzkum a vývoj v oblasti služeb jinde neuvedených
09.2.0   Výzkum a vývoj v oblasti služeb jinde neuvedených


Vysvětlivky CZ-COPNI
Význam použitých zkratek:
Z - zahrnuje
, znamená, že daná skupina, příp. třída COPNI zahrnuje uvedené služby; výčet služeb nemusí být vyčerpávající.
ZT - zahrnuje také
, znamená, že daná skupina, příp. třída CZ-COPNI kromě služeb uvedených v názvu nebo pod zkratkou Z zahrnuje také další související služby.
N - nezahrnuje
, znamená, že daná skupina, příp. třída CZ-COPNI nezahrnuje poskytované služby uvedené pod touto zkratkou. V tom případě je v závorce uveden kód CZ-COPNI, kam daná položka spadá.
Poznámka:
jinde neuvedené označuje kategorie funkcí "které nejsou klasifikovány jinde" a nelze je přiřadit k předchozím skupinám či třídám uvedeného oddílu (jedná se o údaje, které nelze oddělit podle funkce)
01 BYDLENÍ
01.0 BYDLENÍ
01.0.1 Společná správa bydlení
Z: služby NISD týkající se:
- výstavby, rekonstrukce a modernizace bytů
- správy a údržby bytového fondu
01.0.2 Nájemní vztahy
Z: služby NISD týkající se:
poskytování bydlení prostřednictvím pronájmu
01.0.9 Ostatní služby spojené s bydlením
Z: služby NISD týkající se např.:
- poskytování finanční podpory na pořízení bydlení
- právně osvětové činnosti v oblasti bydlení
02 ZDRAVÍ
Z: služby NISD týkající se:
- všeobecné a specializované ústavní péče (v nemocnicích, odborných léčebných ústavech, léčebnách pro dlouhodobě nemocné - LDN, sanatoriích a ozdravovnách, lázeňských léčebnách, kojeneckých ústavech a dětských domovech do věku tří let dítěte, hospicích atd.)
- zdravotní péče ambulantní včetně péče v návštěvní službě
- rehabilitačních center, v nichž převažujícím předmětem činnosti je poskytování zdravotní péče o pacienty a nikoliv dlouhodobé sociální péče
- dobrovolných organizací zdravotnického personálu a posádek sanitek vykonávajících pohotovostní lékařskou službu
- organizací, které na veřejnosti propagují zdravý životní styl a zdravotní vzdělávání
- organizací, které poskytují zdravotnické služby obětem války, hladu a přírodních katastrof v jejich vlastní zemi nebo v cizině
- organizací, které řeší vědecké a výzkumné úkoly a provádějí vědecká studia v oblasti medicíny a zdraví včetně svěřeneckých fondů nebo charitativních organizací, které takovou činnost financují
- charitativních fondů, které poskytují finanční podporu nemocnicím, soukromým sanatoriím, ordinacím apod. (i pacientům)
ZT: nemocnice, soukromá sanatoria, ordinace apod., financované náboženskými organizacemi
N: domovy důchodců a podobné instituce pro staré a nepřizpůsobivé občany (05.1.1), ubytovny pro bezdomovce (05.1.1)
02.1 LÉČIVA A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
Z: služby NISD týkající se:
léčiv, protéz, léčebných přístrojů, vybavení a jiných výrobků souvisejících se zdravím, určených pro spotřebu nebo použití mimo zdravotnické zařízení nebo instituci a jsou jednotlivci nebo domácnostmi získávány na lékařský předpis (poukaz) nebo bez lékařského předpisu (poukazu) v zařízeních lékařské péče, v lékárnách či výdejnách nebo od dodavatelů léčebných přístrojů a prostředků zdravotnické techniky
N: léčiva, příp. jiné zdravotnické prostředky poskytované pacientům přímo při ambulantní nebo ústavní léčbě lékaři nebo zdravotnickými odborníky (02.2) nebo (02.3)
02.1.1 Léčiva
Z: služby NISD týkající se:
léčiv - léčivých látek nebo jejich směsí a dalších léčivých přípravků (uvedených v platném lékopisu), např. značkových léků, sér, vakcín
ZT: vitaminy a minerály, rybí tuk a tuk z jater platýse, antikoncepční přípravky podávané ústy apod.
02.1.2 Ostatní zdravotnické výrobky
Z: služby NISD týkající se:
poskytování zdravotnických výrobků, jako jsou:
- obvazový materiál, náplasti
- zdravotnické textilní zboží (elastické punčochy, chrániče kolen apod.)
- lékařské teploměry, injekční stříkačky
- soupravy první pomoci, láhve na horkou vodu, pytle na led a termosáčky
- těhotenské testy
- kondomy a jiné mechanické antikoncepční prostředky
- podobné zdravotnické výrobky
02.1.3 Léčebné a protetické prostředky
Z: služby NISD týkající se: poskytování léčebných a protetických prostředků, jako jsou:
- dioptrické brýle a kontaktní čočky, skleněné oči, sluchadla
- ortopedické korzety a podpěry, umělé údy a jiné protetické pomůcky
- ortopedická obuv, chirurgické pásy, kýlní pásy
- zdravotnická masážní zařízení a ozařovací lampy
- kolečkové židle, invalidní vozíky s motorem nebo bez motoru, zvedáky, berle
- elektronické a ostatní zařízení pro sledování krevního tlaku
ZT: umělý chrup bez ceny za zkoušky a úpravy, opravy a údržbu léčebných a protetických prostředků
N: půjčování léčebných a protetických prostředků (02.2.3)
02.2 AMBULANTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Z: lékařské, stomatologické a jiné zdravotnické služby poskytované ambulantním pacientům lékaři, stomatology, středním zdravotnickým personálem, odborníky - nelékaři a asistenty; služby mohou být poskytovány v samostatných ordinacích, zdravotnických střediscích, v poliklinikách (sdružených ambulantních zařízeních) nebo v ambulantní části nemocnic včetně návštěvních služeb v domovech pacientů, případně v jiných nezdravotnických zařízeních
ZT: léčiva a ostatní zdravotnické prostředky (včetně stomatologických) používané přímo při poskytování ambulantní zdravotní péče
N: zdravotní péči poskytovanou pacientům v ústavní péči (02.3)
02.2.1 Ambulantní lékařská péče
Z: služby NISD týkající se:
L lékařské péče poskytované pacientům v samostatných ambulantních zařízeních nebo v ambulantních částech ústavních zařízení včetně lékařské péče v návštěvní službě
ZT:
- lékařskou službu první pomoci (LSPP)
- služby specialistů ortodoncie (rovnání zubů)
- radiologické, kardiologické a jiné zkoušky prováděné přímo lékaři
- přednemocniční neodkladnou lékařskou péči
N:
- služby zdravotnických laboratoří provádějících rozbory a radiologických středisek (02.2.3)
- služby odborníků tradiční medicíny (02.2.3)
- ambulantní stomatologickou péči (02.2.2)
- ambulantní zdravotní péči poskytovanou středním zdravotnickým personálem (02.2.3)
02.2.2 Ambulantní stomatologická péče
Z: služby NISD týkající se:
stomatologické péče poskytované zubními lékaři, zubními techniky a zubními laboranty
ZT: náklady spojené se zkouškami, úpravami a osazením umělého chrupu
N:
- umělý chrup (02.1.3)
- služby specialistů ortodoncie (02.2.1)
- služby zdravotnických laboratoří provádějících rozbory a radiologických středisek (02.2.3)
02.2.3 Ambulantní zdravotní péče ostatní
Z: služby NISD týkající se:
Zdr
zdravotní péče poskytované pacientům středním zdravotnickým personálem nebo odborníky - nelékaři v samostatných ambulantních zařízeních a v ambulantních částech ústavních zařízení; patří sem např.:
- služby zdravotnických laboratoří provádějících rozbory a služby radiologických pracovišť
- služby fyzioterapeutů, logopedů, psychologů, chiropraktiků apod.
- zdravotní péče ženských, dětských, geriatrických sester a porodních asistentek
- lékařsky předepsaná terapie a rehabilitace včetně domácí zdravotní péče a nápravných cvičení
- vodoléčba nebo termální koupele pro ambulantní pacienty
- půjčování léčebných a protetických pomůcek
- zdravotní péče v záchytných stanicích, v záchranné službě poskytované středním zdravotnickým personálem
ZT: služby sanitek jiných než nemocničních (doprava nemocných, raněných, rodiček), služby odborníků - nelékařů tradiční medicíny (akupunktura apod.)
N:
- služby veřejných zdravotnických laboratoří (02.4.0)
- laboratoře zaměřené na určování příčin nemocí (02.5.0)
02.3 ÚSTAVNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Ústavní zdravotní péče je zdravotní péče poskytovaná hospitalizovaným pacientům. Hospitalizace je umístění nemocného, jehož zdravotní stav vyžaduje léčebný režim při soustavném odborném dohledu, v zařízeních ústavní zdravotní péče (v nemocnici, odborném léčebném ústavu atd.) včetně stravování.
Z: služby NISD týkající se:
- ústavní zdravotní péče poskytované v nemocnicích, odborných léčebných ústavech (vč. rehabilitačních ústavů, psychiatrických léčeben apod.), v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v hospicích, v sanatoriích, ozdravovnách a lázeňských léčebnách, kde převažujícím předmětem činnosti je poskytování zdravotní péče pacientům a ne dlouhodobé sociální péče
- zdravotní péče dětských klinik, porodnic, sanatorií (určených dospělým pacientům), ozdravoven (sloužících dětem), poskytované především hospitalizovaným pacientům
- léčeben pro dlouhodobě nemocné - zařízení ústavní péče určených k poskytování specializované péče zaměřené na ošetřovatelskou a rehabilitační péči včetně služeb dalších ošetřovatelských institucí pečujících o staré občany (převažujícím předmětem činnosti u těchto léčeben je poskytování zdravotní péče pacientům a ne poskytování dlouhodobé sociální péče)
- rehabilitačních ústavů a center poskytujících zdravotnickou péči a rehabilitační léčbu hospitalizovaným pacientům
02.3.0 Ústavní zdravotní péče
Z: služby NISD týkající se:
- anesteziologicko-resuscitační péče (u stavu akutního selhávání životních funkcí)
- intenzivní zdravotní péče (u stavu akutního ohrožení životních funkcí)
- standardní zdravotní péče při akutním onemocnění či akutním zhoršení chronického onemocnění nebo stavu
- plánované odborné zdravotní péče vyžadující hospitalizaci
- dlouhodobého ošetřování po zvládnutí akutního stavu
- léčebné rehabilitace na lůžku
- zdravotní péče v odborných léčebných ústavech (OLÚ)
- zdravotní péče v lázeňských léčebnách
- ošetřovatelské zdravotní péče
ZT:
- stomatologické služby poskytované hospitalizovaným pacientům
- přepravu sanitními vozy (jako nemocniční služba)
- náklady na správu, ubytování, stravování
- náklady na nelékařský personál (jako komplexní nemocniční služba)
- poskytování léků a zdravotnických prostředků hospitalizovaným pacientům
N:
- služby zdravotnických zařízení, jako jsou ordinace, kliniky a ošetřovny, které se zaměřují na péči o ambulantní pacienty (02.2)
- služby domovů důchodců, institucí pro invalidní osoby a rehabilitačních center, kde převažujícím předmětem činnosti je poskytování dlouhodobé sociální péče a ne zdravotní péče (05.1)
02.4 VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY
02.4.0 Veřejné zdravotnické služby
Z: služby NISD týkající se:
- péče o životní a pracovní podmínky
- přípravy a rozšiřování informací o veřejných zdravotních záležitostech, plánovaném rodičovství apod.
- činnosti krevní banky (sběr, zpracování, skladování a přeprava)
- předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění (TBC, sexuálně přenosných chorob, AIDS apod.) - očkování a imunizace
- prevence a opatření před zneužíváním návykových látek (drog, alkoholu apod.)
- ověřování zachování podmínek veřejného zdraví, sběru epidemiologických údajů atd.
- sledování dětí (kojenecká výživa, dětské zdraví)
N:
- zdravotnické laboratoře provádějící rozbory (02.2.3 )
- laboratoře zaměřené na určování příčin nemocí (02.5.0)
02.5 VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ
02.5.0 Výzkum a vývoj v oblasti zdravotnictví
Z: služby NISD týkající se:
organizací provádějících cílený výzkum a experimentální vývoj vztahující se k medicíně a zdraví
ZT: laboratoře zaměřené na určování příčin nemocí
02.6 OSTATNÍ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY
02.6.0 Ostatní zdravotnické služby
Z: služby NISD týkající se zdraví a neuvedené pod (02.1.1) až (02.5.0), kde převažujícím předmětem činnosti je poskytování zdravotní péče
03 REKREACE A KULTURA
03.1 REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ SLUŽBY
03.1.1 Sportovní služby
Z: služby NISD týkající se:
- klubů pro pěstování sálových sportů nebo sportů ve volné přírodě včetně sportovních soutěží
- fitcenter, klubů plachtařských, veslařských, kanoistických, speleologických, horolezeckých, parašutistických, akvalungových, závěsného létání atd.
- organizací, které zajišťují finance nebo jinou podporu pro účast sportovců a hráčů v mezinárodních soutěžích nebo na podporu sportovní činnosti
03.1.2 Rybářství a myslivost
Z: sdružení myslivců a rybářů
ZT:
- výdaje na rybí sádky nebo rezervace zvěře (bažantnice atd.)
- jiné záležitosti a služby související s myslivosti, např. odchyt zvěře
- subjekty a organizační útvary, které šíří informace a sestavují statistiky o rybolovu a lovu zvěře
03.1.3 Podpora zájmových činností
Z: služby NISD týkající se:
- klubů a organizací pro mladistvé, jako jsou skauti, mladí turisté včetně vedoucích oddílů
- klubů pro činnosti ve volné přírodě, jako je všeobecná turistika, pěší turistika
- sdružení modelářů, milovníků vlaků, automobilových veteránů, filatelistů, sběratelů starožitností
- sdružení chovatelů domácích zvířat, včelařů, lovců ptáků a motýlů apod.
- útulků a nemocnic pro zvířata, veterinárních služeb pro malá domácí zvířata
- zájmových skupin a sdružení na podporu zájmové činnosti
03.1.9 Ostatní rekreační služby
Z: služby NISD týkající se:
- společenských klubů, jako jsou sdružení veteránů, Lion klub, Rotary klub apod.
- klubů pro příležitostné hry sálové nebo ve volné přírodě, hry zručnosti apod.
- zájmových skupin a sdružení na podporu rekreační činnosti
03.2 KULTURNÍ SLUŽBY
03.2.1 Umění
Z: služby NISD týkající se: divadelních a tanečních skupin, orchestrů, sborů, pěveckých a hudebních těles atd., které provozují živá představení (hry, opery, balety, hudbu atd.)
03.2.2 Média, informace a vydavatelství
Z: služby NISD týkající se: televizního a rozhlasového vysílání, šíření informací a komunikace, vydavatelských služeb
03.2.3 Uchování kulturních hodnot
Z: služby NISD týkající se:
- knihoven, muzeí a uměleckých galerií
- sdružení se zaměřením na návštěvy a uchování historických památek, válečných hřbitovů, zoologických a botanických zahrad a akvárií
03.2.9 Ostatní kulturní služby
Z: služby NISD týkající se:
- historických, literárních, humanistických a filozofických společností
- klubů fotografických, filmových a uměleckých
- fan-klubů herců, zpěváků, filmových hvězd a jiných výkonných umělců
- zájmových skupin a sdružení na podporu kulturní činnosti
N: sdružení propagující alternativní životní styly (07.1.0)
04 VZDĚLÁVÁNÍ
Z: služby NISD týkající se:
- poskytování preprimárního a primárního vzdělávání (předškolní výchova a školy poskytující 1. stupeň základního vzdělávání)
- poskytování nižšího sekundárního vzdělávání (školy poskytující nižší sekundární vzdělávání nebo 2. stupeň základního vzdělávání)
- poskytování vyššího sekundárního všeobecného nebo odborného vzdělávání
- poskytování postsekundárního vzdělávání nižšího než terciárního (školy poskytující nástavbové vzdělávání apod.)
- univerzit, fakult apod. poskytujících terciární vzdělávání (vyšší odborné, bakalářské, vysokoškolské)
- organizací provádějících vzdělávací programy nedefinovatelné podle úrovně
- sdružení učitelů a rodičů apod.
- organizací provádějících výzkum nebo jiné vědecké studie související se vzděláváním, svěřeneckých a charitativních fondů vzniklých proto, aby financovaly tuto činnost
- charitativních fondů, které poskytují podporu školám, fakultám, univerzitám atd. a charitativních fondů, které poskytují stipendia a finanční podporu studentům
ZT:
- školy provozované nevládními subjekty pro zdravotně postižené občany, poskytující hlavně všeobecné vzdělávání a nikoliv poskytující průpravu k začlenění se do společnosti
- večerní školy a vzdělávací instituce provozované odborovými organizacemi a pracovními spolky
- semináře a fakulty pro vyškolení páterů, pastorů, kněží, rabínů a jiných činovníků náboženských organizací
- vzdělávání prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání
N:
- azylové domy pro děti v nouzi (05.1.1)
- zařízení provozované nevládními subjekty pro zdravotně postižené občany, poskytující hlavně průpravu k začlenění se do společnosti a nikoliv poskytování všeobecného vzdělávání (05.1.1)
Rozdělení vzdělávacích služeb je založeno na bázi úrovně vzdělání podle Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání z roku l997 (ISCED-97). Překlad ISCED-97 vypracoval Ústav pro informace ve vzdělávání v roce 1999. V publikaci je u každé úrovně vzdělání ISCED uvedeno odpovídající vzdělání získané v České republice.
04.1 PREPRIMÁRNÍ A PRIMÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
04.1.1 Preprimární vzdělávání
Z: úroveň 0 ISCED-97 - předškolní výchovu
04.1.2 Primární vzdělávání
Z: úroveň 1 ISCED-97 - první stupeň základního vzdělávání (1. - 5. ročník ZŠ)
04.2 SEKUNDÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
04.2.1 Sekundární všeobecné vzdělávání
Z: úroveň 2 ISCED-97 - druhý stupeň základního vzdělávání (6. - 9. ročník ZŠ) úroveň 3 ISCED-97 - vzdělávání na středních školách (gymnázia)
ZT: kurzy pro doplnění základního vzdělání
04.2.2 Sekundární odborné vzdělávání
Z: úroveň 3 ISCED-97 - vzdělávání na středních odborných školách (střední odborné školy, střední odborná učiliště, učiliště a odpovídající vzdělávání na speciálních školách)
ZT: další vzdělávání dospělých a mladých lidí na středoškolské úrovni
04.3 POSTSEKUNDÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NIŽŠÍ NEŽ TERCIÁRNÍ
04.3.0 Postsekundární vzdělávání nižší než terciární
Z: úroveň 4 ISCED-97 - postsekundární vzdělávání nižší než terciární, které následuje po ukončení vyššího sekundárního vzdělávání (ukončené závěrečnou nebo maturitní zkouškou); jedná se např. o nástavbové studium, rekvalifikační kurzy apod.
ZT: mimoškolní vzdělávání pro dospělé po předchozím absolvování vzdělávání úrovně 3 ISCED-97
04.4 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
04.4.0 Terciární vzdělávání
Z: úroveň 5 ISCED-97 a úroveň 6 ISCED-97 - první stupeň terciárního vzdělávání (vzdělávání, které nesměřuje přímo k vědecké kvalifikaci, tj. studium na vyšších odborných školách, ve vyšších ročnících konzervatoří, bakalářské a magisterské studium na vysokých školách) a druhý stupeň terciárního vzdělávání (tj. vzdělávání, které směřuje přímo k vědecké kvalifikaci, např. k získání titulu PhD., dříve CSc., DrSc.)
04.5 VZDĚLÁVÁNÍ NEDEFINOVANÉ PODLE ÚROVNĚ
04.5.1 Environmentální vzdělávání
Z: vzdělávací programy z oblasti životního prostředí pro školy, pedagogy a veřejnost
04.5.9 Ostatní vzdělávání nedefinované podle úrovně
Z: vzdělávací programy určené zejména pro dospělé, které nevyžadují žádnou zvláštní předchozí přípravu (např. odborné školení, jazykovou výuku a kulturní rozvoj)
04.6 VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ
04.6.0 Výzkum a vývoj v oblasti vzdělávání
Z: služby určitých subjektů NISD související s cíleným výzkumem a experimentálním vývojem v oblasti vzdělávání
04.7 OSTATNÍ VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY
04.7.1 Podpora vzdělávání
Z: služby subjektů podporujících institucionální vzdělávání (např. sdružení rodičů a přátel školy, spolky absolventů apod.)
04.7.2 Mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže
Z: služby NISD týkající se: výchovy a vzdělávání dětí a mládeže v jednorázových volnočasových aktivitách, např. pořádání přednášek, exkurzí
04.7.9 Ostatní vzdělávací služby jinde neuvedené
Z: ostatní vzdělávací služby poskytované NISD a neuvedené v předchozích položkách
05 SOCIÁLNÍ PÉČE
05.1 Služby sociální péče
Z: služby NISD týkající se:
pomoci a podpory osobám, které jsou invalidní, postižené pracovními úrazy a nemocemi, dále osobám nezaměstnaným, v tísni, bez prostředků, s nízkými příjmy, bezdomovcům, imigrantům apod., osobám zotavujícím se ze závislosti na alkoholu, omamných látkách, drogách apod.
ZT: pomoc a podporu poskytovanou rodinám, manželstvím, mládeži a dětem
05.1.1 Sociální péče s ubytováním
Z: služby NISD týkající se:
- domovů důchodců a podobných institucí pro staré občany
- ústavů pro zdravotně postižené občany a mládež, kde převažujícím předmětem činnosti je poskytování dlouhodobé ústavní ošetřovatelské péče a nikoliv dlouhodobé ústavní zdravotní péče (např. hospice)
- organizací, které poskytují ubytování pro bezdomovce, fyzicky týrané ženy apod.
- organizací, které poskytují ústavní sociální péči osobám závislým na alkoholu a omamných látkách, hazardních hrách apod., případně zotavujícím se z jejich závislosti
- organizací, které poskytují ubytování a ošetřovatelskou péči osobám jako jsou uprchlíci, osoby bez prostředků nebo s nízkými příjmy
ZT: azylové domy pro děti v nouzi, stacionáře a ubytovny pro osoby v tísni
N: hospice, kde převažujícím předmětem činnosti je poskytování dlouhodobé ústavní zdravotní péče (02.3.0)
05.1.2 Sociální péče bez ubytování
Z: služby NISD týkající se:
- zařízení pro zdravotně postižené občany, poskytující hlavně průpravu k začlenění se do společnosti a nikoliv poskytování všeobecného vzdělávání
- organizací poskytujících peněžitou pomoc, jídlo, oblečení a podobné služby osobám jako jsou uprchlíci, osoby bez prostředků nebo s nízkými příjmy
- organizací poskytujících služby úklidu domovů, služby denní péče, prázdninové péče, dopravní služby pro staré a nemocné občany apod.
- organizací, které poskytují poradenské služby obětem katastrof, napadení, znásilnění, zneužití a potenciálním sebevrahům
- organizací, které poskytují poradenské služby týkající se arbitráže, pěstounských, opatrovnických a adopčních záležitostí pro rodiny
- organizací, které se snaží zlepšit podmínky ve věznicích (i pro návštěvy) a zabývající se sociální rehabilitací vězňů
- organizací, které usilují o poskytnutí příležitostí pro ekonomický nebo sociální rozvoj skupin společensky nepřizpůsobivých občanů v jejich vlastní zemi nebo v cizině
05.2 VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE
05.2.0 Výzkum a vývoj v oblasti sociální péče
Z: služby NISD týkající se:
- organizací, které provádějí cílený výzkum a experimentální vývoj související s oblastí sociální péče
- fondů, nadací a charitativních organizací, které tuto výzkumnou činnost financují
06 NÁBOŽENSTVÍ
06.0 NÁBOŽENSTVÍ
06.0.0 Náboženství
Z: služby NISD týkající se:
- organizací, které podporují jednotlivé náboženské víry, vykonávají náboženské služby a obřady, udržují a podporují místa bohoslužeb, poskytují místa pro meditace nebo náboženské učení
- kostelů, klášterů, mešit, synagog, chrámů, svatyní apod.
ZT: neobvyklé kulty a sekty
N:
- nemocnice, soukromá sanatoria, ošetřovny apod. financované náboženskými organizacemi (02.2.1) až (02.4.0),
- uchování válečných hřbitovů (03.2.3)
- školy, fakulty, univerzity apod., financované náboženskými organizacemi (04.1.1) až (04.5.9)
- semináře a fakulty pro vyškolení kněží, páterů, pastorů, rabínů a jiných činovníků náboženských organizací (04.1.1) až (04.5.9)
- azylové domy pro děti v nouzi, stacionáře a ubytovny pro osoby v tísni financované náboženskými organizacemi (05.1.1)
07 POLITICKÉ STRANY, ODBOROVÉ A PROFESNÍ ORGANIZACE
07.1 SLUŽBY POLITICKÝCH STRAN
07.1.0 Služby politických stran
Z: služby NISD týkající se:
- politických stran
- politických akčních skupin a organizací, které se snaží zvýšit úctu k lidským právům ve vlastní zemi nebo v cizině
- politických akčních a jiných skupin vytvořených za účelem podpory politických práv či boje proti znevýhodňování v zaměstnání nebo vystupujících proti diskriminaci rasy, pohlaví, věku nebo sexuálního zaměření
- politických stran a akčních skupin, které se hlavně zaměřují na jediný sporný problém, jako je ochrana životního prostředí, zrušení krvavých sportů, kontrola zbraní, trest smrti nebo právo na život
- výzkumných útvarů přímo svázaných s politickými stranami a politickými akčními skupinami
07.2 SLUŽBY ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ
07.2.0 Služby odborových organizací
Z: služby NISD týkající se:
odborů, pracovních svazů a podobných skupin, jejichž cílem je zlepšit nebo upravit životní podmínky členů
07.3 SLUŽBY PROFESNÍCH ORGANIZACÍ
07.3.0 Služby profesních organizací
Z: služby NISD týkající se:
- profesních sdružení podporujících zájmy svých členů, provádějících výměnu informací mezi členy nebo vydávajících pravidelné publikace ve vztahu k odpovídající profesi
- svazů sdružujících pracovníky stejného povolání nebo stejného profesního zaměření
08 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
08.1 SLUŽBY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
08.1.1 Ochrana flóry a krajiny
Z: služby NISD týkající se:
- sdružení, která se snaží chránit volně rostoucí druhy rostlin prostřednictvím ochrany jejich jedinců, biotopů apod.
- organizací, které usilují o ochranu lesů, vodních ploch, přírodních zdrojů a jiných krajinných fenoménů a prvků územního systému ekologické stability
08.1.2 Ochrana fauny
Z: služby NISD týkající se:
sdružení, která se snaží chránit volně žijící druhy živočichů prostřednictvím ochrany jejich jedinců a populací včetně ochrany živočichů v chráněných územích a rezervacích
08.1.9 Ostatní služby ochrany životního prostředí
Z: služby NISD týkající se:
- organizací založených za účelem předcházení nebo napravování škod na životním prostředí
- environmentálního poradenství
N: politické strany a akční skupiny, zaměřené hlavně na otázky ochrany životního prostředí (07.1.0)
08.2 VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
08.2.0 Výzkum a vývoj v oblasti ochrany životního prostředí
Z: služby NISD týkající se: výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí
09 SLUŽBY JINDE NEUVEDENÉ
09.1 OSTATNÍ SLUŽBY
09.1.1 Požární ochrana a jiná pomoc v krizi
Z:
- záležitosti dobrovolných hasičských jednotek
- záchrannou pomoc při katastrofách a při likvidaci jejich následků
ZT: služby týkající se záchrany po úrazech na horách, dohledu na vodních plochách, případně evakuace ze zaplavených míst apod.
N: organizace, které sbírají, usměrňují a poskytují pomoc jiným zemím při katastrofách nebo v nouzových situacích (09.1.5)
09.1.2 Místní a regionální rozvoj
Z: služby NI týkající se:
- usměrňování různých místních nebo regionálních hospodářských oblastí (zemědělství, využití půdy, zdroje energie a těžba, infrastruktura, komunitní plánování, doprava, spoje, hotely, služby pro udržitelný rozvoj, turistika, obchod atd.)
- organizací zabývajících se zlepšováním institucionální infrastruktury a kapacity za účelem řešení sociálních problémů a zlepšování kvality života
- organizací, které získávají, školí a umisťují dobrovolníky a propagují dobrovolnictví
- organizací založených za účelem získávání finančních prostředků pro místní a regionální rozvoj
N: služby hospodářských svazů (09.1.7)
Poznámka:
Dobrovolníky se rozumí pracovníci, kteří nejsou v pracovním poměru k zaměstnavateli a svoji činnost vykonávají bez nároku na mzdu nebo odměnu za práci. Dobrovolnými pracovníky mohou být jak dobrovolníci odvádějící zaměstnavateli práci dle zákona o dobrovolnické službě, tak další osoby vykonávající práci v organizaci bez nároku na odměnu (např. nehonorovaní členové správních a kontrolních orgánů, členové zpravodajské jednotky).
09.1.3 Ochrana lidských práv
Z: služby NISD týkající se:
- organizací hájících práva a prosazujících zájmy určitých skupin obyvatel (např. tělesně postižených, seniorů, mužů, žen nebo dětí)
- organizací hájících individuální občanské svobody a lidská práva
- organizací na ochranu nebo zlepšení sociálního postavení určitých skupin (např. etnika, národnostní menšiny)
09.1.4 Služby právní a obdobné pomoci
Z: služby NISD týkající se:
- organizací poskytujících právní služby a obdobnou pomoc při řešení sporů, obětem zločinu atd.
- subjektů zabývajících se ochranou práv spotřebitelů
09.1.5 Humanitární pomoc jiným zemím
Z: služby NISD týkající se:
organizací, které sbírají, usměrňují a poskytují pomoc jiným zemím při katastrofách nebo v nouzových situacích
09.1.6 Přátelství a porozumění mezi národy
Z: služby NISD týkající se:
organizací, které prosazují programy a podporují různé služby rozvíjející vzájemný respekt a přátelství mezi národy
09.1.7 Služby hospodářských svazů
Z: služby NI týkající se:
- organizací, které prosazují, regulují a háji zájmy rozvoje a prosperity jednotlivých hospodářských odvětví (např. průmyslové, zemědělské, obchodní)
- organizací, které prosazují a chrání zájmy a zajišťují potřeby svých členů
- organizací podporující ekonomický růst a zlepšení situace v určitých geografických lokalitách
N: organizace usměrňující místní a regionální rozvoj (09.1.2) Poznámka: Jedná se o organizace, které vznikají podle zákona o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
09.1.8 Služby ochrany domácích zvířat
Z: služby NISD týkající se:
sdružení, která usilují o prevenci krutosti v zacházení se zvířaty
09.1.9 Ostatní služby jinde neuvedené
Z: ostatní služby NISD týkající se organizací neuvedených v předchozích položkách
09.2 VYZKUM A VÝVOJ V OBLASTI SLUŽEB JINDE NEUVEDENÝCH
09.2.0 Výzkum a vývoj v oblasti služeb jinde neuvedených
Z: služby NISD týkající se:
organizací, které provádějí cílený a aplikovaný výzkum a experimentální vývoj nezařazených do oddílů 02, 04, 05 nebo 08 a dále fondů, nadací a charitativních organizací, které tyto činnosti financují
1) System of National Accounts 1993 (Komise Evropského společenství, Mezinárodní měnový fond, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Spojené národy, Světová banka).
2) Spotřební výdaje neziskových institucí sloužících domácnostem tzv. výdaje NISD z CZ-COPNI jsou identické s výdaji NPISH standardu COPNI.
3) Klasifikace CZ-COICOP zavedena „Sdělením ČSÚ", částka 160/2003 Sb.
4) Klasifikace CZ-COFOG zavedena „Sdělením ČSÚ", částka 160/2003 Sb.
5) Výdaj na finální spotřebu (P3) není nezbytně součtem cen (P2, D1 a K1) minus tržby z prodeje (P11). Zahrnuje také zboží a služby nakupované NISD od tržních výrobců pro přímou distribuci domácnostem jako sociální transfery v naturálních dávkách. Pokud přitom nedochází k zpracování zboží a dalším službám, jsou takové nákupy považovány za konečný výdaj a nikoliv za mezispotřebu. (Odst. 9.79 SNA z roku 1993). Podrobnosti jsou popsány v SNA 1993 - v této klasifikaci nejsou rozvedeny.
6) International Standard Classification of Education z 1997, Organizace Spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO), Paříž, 1997. Překlad této klasifikace do češtiny vypracoval Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha 1999.
7) Mezinárodní klasifikace neziskových organizací: ICNPO - Revize I, 1996, Lester M. Salamon a Helmut K. Anheier, Pracovní dokument 19, Institut Univerzity Johna Hopkinse pro studium řízení, Baltimor, USA, červen 1996.
8) Definice institucionálních sektorů, pro které jsou funkční klasifikace vytvářeny, jsou uvedeny v SNA z roku 1993 a nejsou v této klasifikaci uvedeny; nebo viz Číselník institucionálních sektorů a subsektorů (Sdělení ČSÚ, částka 160/2003 Sb.).