Podmínky ze dne 1.1.2004 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejné telekomunikační služby společnosti Aliatel a.s.

23.2.2004 | Sbírka:  42/2004 (TV) | Částka:  2/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 151/2000 Sb., 513/1991 Sb.
42/2004
Všeobecné podmínky
poskytování veřejných telekomunikačních služeb společnosti Aliatel, a. s.
1.
Předmět Všeobecných podmínek
1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb společnosti Aliatel, a. s., upravují poskytování veřejných telekomunikačních služeb společnosti Aliatel, a. s., která je oprávněna poskytovat veřejné telekomunikační služby uvedené v bodě 1.2 na základě uvedených telekomunikačních licencí a osvědčení o registraci podle generální licence, vydaných na základě zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích.
1.2 Podle těchto Všeobecných podmínek poskytování veřejných telekomunikačních služeb jsou společností Aliatel, a. s., poskytovány právnickým a fyzickým osobám tyto telekomunikační služby:
a) Veřejná telefonní služba poskytovaná prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě
- tato služba je poskytována na základě Telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, vydané dne 25.9.2000 Českým telekomunikačním úřadem pod č.j. 500021/2000-610.
b) Veřejná služba zprostředkování přístupu uživatel ke službám sítě Internet
- tato služba je poskytována na základě osvědčení o registraci č. 345/610 podle generální licence č. GL - 28/S/2000, vydané k poskytování telekomunikačních služeb - zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě Internet a hlasové komunikace prostřednictvím sítě Internet. Toto osvědčení bylo vydáno dne 29.3.2001 Českým telekomunikačním úřadem pod č.j. 12202/2001-610.
c) Veřejná služba pronájmu telekomunikačních okruhů
- tato služba je poskytována na základě osvědčení o registraci č. 05/610 podle generální licence č. GL - 29/S/2000, vydané k poskytování telekomunikačních služeb - pronájmu telekomunikačních okruhů. Toto osvědčení bylo vydáno dne 27.11.2001 Českým telekomunikačním úřadem pod č.j. 506938/2000-610.
d) Veřejná služba přenosu dat - tato služba je poskytována na základě osvědčení o registraci č. 04/610 podle generální licence č. GL - 27/S/2000, vydané k poskytování telekomunikačních služeb - přenosu dat. Toto osvědčení bylo vydáno dne 27.11.2001 Českým telekomunikačním úřadem pod č.j. 506937/2000-610.
e) Přídavné a další telekomunikační služby založené na přenosu hlasu - tyto služby jsou poskytovány na základě osvědčení o
registraci č. 220/610 podle generální licence č. GL - 25/S/2000, vydané k poskytování přídavných a dalších telekomunikačních služeb založených na přenosu hlasu. Toto osvědčení bylo vydáno dne 12.2.2001 Českým telekomunikačním úřadem č.j. 8122/2001-601. Toto osvědčení je vydáno na poskytování těchto služeb:
- veřejné významné operátorské služby;
- veřejné služby na účet volaného;
- veřejné služby se zvláštním tarifem.
1.3 Tyto Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování veřejných telekomunikačních služeb, uzavírané mezi poskytovatelem a účastníkem.
2.
Definice pojmů
2.1
Definice pojmů pro účely Všeobecných podmínek a dalších navazujících dokumentů (v textu zvýrazněny):
2.1.1 "Autorizovaný partner" je fyzická nebo právnická osoba, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu o obchodním zastoupení při prodeji nebo zprostředkování prodeje služeb uvedených v bodě 1.2 těchto Všeobecných podmínek.
2.1.2 "Ceník služeb" je Ceník příslušných služeb uvedených v bodě 1.2 těchto Všeobecných podmínek. Tyto služby dodává poskytovatel na základě smlouvy.
2.1.3 "Kontaktní centrum" je specializované pracoviště poskytovatele, které přijímá objednávky služeb, poskytuje účastníkovi technickou podporu a přijímá jeho stížnosti na poskytování služeb.
2.1.4 "Kontaktní osoba" je osoba určená smluvní stranou. Tato osoba zajišťuje přenos informací, týkajících se plnění smlouvy, mezi oběma smluvními stranami a je oprávněna podepsat "Předávací protokol služby" a závazně jednat ve věcech kvality a rozsahu poskytování služby. Oprávněný zástupce smluvní strany může písemně určit kontaktní osoby a stanovit oblasti, které jim náleží, nebo pořadí, ve kterém mají být druhou stranou kontaktovány. Pokud to smluvní strana neurčí, jsou za kontaktní osoby pokládány druhou smluvní stranou osoby podle zákona (§ 15 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění). Kontaktní osobou poskytovatele je vždy také jednající operátor kontaktního centra ve službě.
2.1.5 "Lokalita účastníka" je prostor účastníkem ve smlouvě určený pro instalaci telekomunikačního zařízení poskytovatele uvedením adresy, budovy, podlaží a místnosti v Technické specifikaci příslušné služby.
2.1.6 "Oprávněný zástupce" je osoba oprávněná jednat za smluvní stranu a podepsat smlouvu a Technické specifikace. Pokud nejde o osobu oprávněnou zastupovat smluvní stranu podle zákona, musí mít oprávněný zástupce smluvní strany k uvedeným činnostem platnou plnou moc. Oprávněný zástupce, který jedná za účastníka, se prokáže touto plnou mocí na žádost poskytovatele.
2.1.7 "Poskytovatel" je společnost Aliatel, a. s.
2.1.8 "Přídavné služby" jsou veřejné telekomunikační služby, poskytované na základě osvědčení o registraci, uvedeného v bodě 1.2, písm. e).
2.1.9 "Reklamační řád" je dokument, který upravuje postup při uplatňování práv a povinností, vyplývajících ze smlouvy.
2.1.10 "Služba" je příslušná veřejná telekomunikační služba, uvedená v bodě 1.2 těchto Všeobecných podmínek, a služby spojené s poskytováním takové služby, dodávané poskytovatelem na základě smlouvy. Parametry poskytované služby jsou uvedeny ve smlouvě, zejména v Popisu služby nebo v Technické specifikaci. Součástí služby může být též poskytnutí telekomunikačního zařízení, pokud není dohodnuto nebo stanoveno jinak.
2.1.11 "Smlouva" je příslušná smlouva o poskytování veřejných telekomunikačních služeb, uzavřená mezi poskytovatelem a účastníkem.
2.1.12 "Technická specifikace" je smluvní dokument, který je přílohou smlouvy a ve které jsou uvedeny zejména technické náležitosti poskytování příslušné služby, poplatky za příslušnou službu a další stanovené údaje. U vybraných služeb jsou takové náležitosti a údaje uvedeny přímo v uzavřené smlouvě. V těchto případech je pojem Technická specifikace užívaný v těchto Všeobecných podmínkách a v dalších dokumentech uvedených v bodu 18.4 těchto Všeobecných podmínek shodný s termínem smlouva.
2.1.13 "Telekomunikační síť" znamená veřejnou telekomunikační síť dle definice zákona č. 151/2000 Sb., provozovanou držitelem příslušné licence. Prostřednictvím této sítě je poskytována služba.
2.1.14 "Účastník" je uživatel příslušné služby, který splnil podmínky stanovené příslušnými právními předpisy a těmito Všeobecnými podmínkami a který má s poskytovatelem uzavřenu smlouvu.
2.1.15 "Uživatel" je fyzická nebo právnická osoba, které je poskytována příslušná služba.
2.1.16 "Veřejná telefonní služba" je veřejná telekomunikační služba, spočívající v přepravě nebo směrování mluvené řeči v reálném čase mezi koncovými body telekomunikační sítě, která umožňuje každému uživateli používat zařízení připojené k takovému koncovému bodu za účelem komunikace s jiným uživatelem, jehož zařízení je připojené k jinému koncovému bodu, a služby spojené s poskytováním veřejné telefonní služby, dodávané poskytovatelem na základě smlouvy.
2.1.17 "Veřejná telekomunikační služba" je služba, jejíž poskytování spočívá zcela nebo zčásti v přepravě nebo směrování informací telekomunikačními sítěmi třetím osobám a z jejíhož poskytování není předem vyloučen žádný zájemce o její využití.
2.1.18 "Všeobecné podmínky" jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb, vydané poskytovatelem v souladu se zákonem č. 151/2000 Sb. a zákonem č. 513/1991 Sb., v platném znění.
3.
Platnost a účinnost smlouvy
3.1 Postup při uzavírání smlouvy se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský soudní řád, a zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích.
3.2 Smlouva, resp. Technická specifikace v její příloze, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněného zástupce poskytovatele a oprávněného zástupce účastníka, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.
4.
Práva a závazky poskytovatele
4.1 Poskytovatel je oprávněn:
4.1.1 požadovat po účastníkovi doložení údajů nezbytných pro uzavření smlouvy;
4.1.2 jednostranně měnit Všeobecné podmínky, Reklamační řád, Provozní podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb, Popis služby a ceník služeb;
4.1.3 omezit poskytování služby po nezbytně nutnou dobu ze závažných důvodů uvedených dále;
4.1.4 změnit číslo účastnické stanice z naléhavých technických důvodů i bez souhlasu účastníka, pokud je to nutné k řádnému poskytování služby, přičemž na tuto změnu bude účastník předem upozorněn; technickým důvodem je rozhodnutí příslušného správního orgánu o změně čísla nebo číslovacího plánu v souladu se zákonem č. 151/2000 Sb., nebo pokud je to stanoveno, v jiném právním předpisu;
4.1.5 nepřijmout změnu smlouvy požadovanou účastníkem, pokud provedení takové změny není technicky možné nebo se účastník takovou změnou snaží obejít některá ustanovení smlouvy, zejména pokud by požadovaná změna obcházela smysl ustanovení bodu 16.2.3 těchto Všeobecných podmínek týkajícího se vyúčtování jednorázového poplatku v případě nedodržení minimální doby užívání služby ze strany účastníka.
4.2 Poskytovatel se zavazuje:
4.2.1 zřídit účastníkovi službu za podmínek a v termínech stanovených smlouvou a nepřetržitě tuto službu poskytovat za podmínek a v cenách stanovených smlouvou, s výjimkou případů dále uvedených;
4.2.2 umožnit účastníkovi seznámit se s platným zněním Všeobecných podmínek, s Reklamačním řádem, Provozními podmínkami veřejných telekomunikačních služeb, Popisem služby a Ceníkem služeb;
4.2.3 informovat účastníka o změnách Provozních podmínek veřejných telekomunikačních služeb, Ceníku veřejné telefonní služby nebo Ceníků přídavných služeb, a to nejméně jedenadvacet (21) kalendářních dnů před účinností těchto změn;
4.2.4 informovat účastníka o změně Všeobecných podmínek nejméně tři (3) měsíce před účinností této změny;
4.2.5 realizovat přijatou změnu smlouvy, požadovanou účastníkem, oboustranně potvrzenou na příslušném dodatku smlouvy nebo na Technické specifikaci ve sjednané lhůtě;
4.2.6 udržovat své telekomunikační zařízení a telekomunikační infrastrukturu své sítě v takovém technickém a provozní stavu, aby byla služba poskytována v souladu s podmínkami a parametry uvedenými ve smlouvě a v příslušných právních předpisech;
4.2.7 odstraňovat poruchy nebo závady vzniklé na svém telekomunikačním zařízení a své telekomunikační síti v souladu s článkem 8. Poskytovatel neodpovídá za poruchy nebo závady vzniklé mimo jeho telekomunikační zařízení a jeho telekomunikační síť;
4.2.8 informovat účastníka o veškerých omezeních, přerušeních, změnách nebo nepravidelnostech v poskytování služby, které jsou poskytovateli v dostatečném předstihu známy;
4.2.9 informovat účastníka o změně účastnického čísla dle 4.1.4 co nejdříve, avšak nejpozději dva (2) měsíce před provedením této změny, pokud není v rozhodnutí příslušného správního orgánu stanoveno jinak, nebo pokud právní předpis nestanoví jinak.
5.
Práva a závazky účastníka
5.1 Účastník je oprávněn:
5.1.1 užívat službu v souladu se smlouvou a příslušnými právními předpisy;
5.1.2 požádat o změnu smlouvy;
5.1.3 obracet se se svými připomínkami a žádostmi na kontaktní centrum nebo na autorizované partnery;
5.1.4 uplatňovat reklamace proti rozsahu, kvalitě služby a účtované ceně.
5.2 Účastník se zavazuje:
5.2.1 užívat službu pouze způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnou smlouvou, těmito Všeobecnými podmínkami, Provozními podmínkami veřejných telekomunikačních služeb, Popisem služby a písemnými návody a pokyny poskytovatele;
5.2.2 řádně a včas platit za poskytnuté služby dle příslušné smlouvy nebo platného ceníku služby v době poskytnutí služby;
5.2.3 užívat službu pouze prostřednictvím koncových zařízení schválených pro provoz v České republice;
5.2.4 neužívat službu v rozporu se závaznými právními předpisy nebo v rozporu s dobrými mravy a nezneužívat připojení k telekomunikační síti, zejména neuskutečňovat činnosti uvedené dále v bodě 16.4.2;
5.2.5 neprovádět žádné úpravy, v jejichž důsledku by nebylo možno zajistit bezpečnost provozu telekomunikační sítě;
5.2.6 užívat dodatečně zavedené způsoby ochrany telekomunikační sítě, pokud je to ve prospěch účastníka nebo telekomunikační sítě;
5.2.7 neprodleně ohlásit poskytovateli všechny sobě známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit poskytování služby, zejména poruchy telekomunikační sítě a závady v poskytování služby;
5.2.8 oznamovat písemně po celou dobu účinnosti smlouvy změnu svých identifikačních údajů; účastník, je-li právnickou osobou nebo fyzickou osobou zapsanou v Obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci, je povinen oznámit poskytovateli veškeré změny v údajích, jež jsou předmětem zápisu do Obchodního rejstříku nebo do jiné zákonem upravené evidence; účastník, který je fyzickou osobou, je povinen oznámit poskytovateli změnu jména a adresy trvalého bydliště (pobytu). Dále je účastník povinen oznámit poskytovateli změnu fakturační adresy. Změny je účastník povinen oznámit poskytovateli do dvaceti (20) pracovních dnů ode dne uskutečnění takové změny;
5.2.9 nepřevádět vlastní práva a povinnosti, vyplývající ze smlouvy, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele;
5.2.10 umožnit ze závažných důvodů osobám, pověřeným poskytovatelem, přístup k účastnickým linkám a telekomunikačním zařízením instalovaným poskytovatelem (např. odstranění poruchy nebo závady, výměna telekomunikačního zařízení, nutná údržba atd.) a umožnit jim přístup do prostor, předem určených dle Technické specifikace, z důvodů zřízení, změny nebo ukončení poskytování služby v souladu s Provozními podmínkami veřejných telekomunikačních služeb;
5.2.11 připojovat na zařízení poskytovatele pouze taková telekomunikační zařízení, která mají platná technická a bezpečnostní osvědčení, povinná pro provoz ve státě, kde je připojováno; účastník odpovídá za stav svého telekomunikačního zařízení, které připojuje na zařízení poskytovatele, včetně nastavení parametrů, pokud nebude dohodnuto jinak;
5.2.12 zajistit součinnost s poskytovatelem při přípravě stavebních a instalačních činností pro instalaci, úpravu nebo demontáž technického zařízení poskytovatele, které souvisí s poskytovanou službou; taková součinnost spočívá především v zajištění písemného souhlasu majitele objektu a majitele vnitřních rozvodů v objektu, ve kterém se nachází lokalita účastníka (případně v dalších objektech uvedených ve smlouvě), s provedením projektových, stavebních a instalačních prací a v poskytnutí všech nezbytných podkladů a dokladů ke zpracování projektové dokumentace a získání příslušných povolení;
5.2.13 zajistit na svůj náklad potřebné provozní prostory a podmínky pro provoz zařízení poskytovatele v souvislosti s poskytovanou službou. Tyto prostory a podmínky, popsané v Provozních podmínkách veřejných telekomunikačních služeb, musí po celou dobu poskytování služby odpovídat požadavkům poskytovatele a bez písemného souhlasu poskytovatele nemohou být měněny;
5.2.14 neměnit bez osobní účasti nebo písemného souhlasu poskytovatele nastavení, zapojení, umístění a prostorové uspořádání zařízení poskytovatele v lokalitě účastníka proti stavu při zřízení příslušné služby;
5.2.15 učinit veškerá možná opatření, zabraňující nepovolaným osobám manipulovat s telekomunikačním zařízením poskytovatele, umístěným v lokalitě účastníka, poškodit je nebo je odcizit;
5.2.16 neposkytovat příslušné služby třetím osobám, pokud k tomu není účastník oprávněn příslušnou telekomunikační licencí, generální licencí nebo oprávněním, jež byly vydány příslušným správním orgánem, a nemá písemný souhlas poskytovatele;
5.2.17 vrátit veškerá zařízení poskytnutá účastníkovi poskytovatelem při ukončení smlouvy, popř. jednotlivé služby, nebo na písemnou žádost poskytovatele;
5.2.18 uhradit poskytovateli veškeré náklady spojené se zřízením nebo změnou služby, které musel poskytovatel vynaložit, protože účastník nesplnil podmínky stanovené pro zřízení nebo změnu služby dle Provozních podmínek veřejných telekomunikačních služeb;
5.2.19 zajistit a předložit poskytovateli písemné prohlášení subjektu přiřazené účastnické stanice, je-li potřebné pro zabezpečení poskytování příslušných služeb poskytovatele;
5.2.20 předložit poskytovateli na jeho žádost dokumenty, potvrzující jeho důvěryhodnost a solventnost;
5.2.21 užívat ochranných známek poskytovatele pouze v souvislosti s užíváním služeb poskytovatele, způsobem nesnižující jejich hodnotu a v souladu se závaznými právními předpisy.
6.
Rozsah a územní vymezení poskytované služby
6.1 Rozsah poskytované služby včetně nezbytných specifikací je uveden ve smlouvě, zejména v Technické specifikaci nebo Popisu služby. Jednotlivá služba je zřizována a poskytována na základě příslušné jednotlivé Technické specifikace.
6.2 Služba je poskytována na území České republiky.
7.
Ceny a platební podmínky
7.1 Ceny za poskytnuté služby a podrobnosti, týkající se způsobu jejich účtování a placení, jsou uvedeny v příslušné smlouvě nebo platném Ceníku služeb. Platný Ceník služeb je účastníkovi k dispozici v sídle poskytovatele nebo u autorizovaných partnerů. Poskytovatel může požadovat zaplacení zálohy na poskytování služby či poskytnutí odpovídajícího zajištění k vyrovnání existujících pohledávek za účastníkem.
7.2 Poskytovatel vystaví účastníkovi po skončení jednoho (1) měsíčního zúčtovacího období základní vyúčtování, ve smyslu opatření Českého telekomunikačního úřadu OÚ-4/S/2000, k úhradě částky za služby poskytnuté v uvedeném zúčtovacím období a vyúčtování doručí účastníkovi do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne ukončení zúčtovacího období. Takové vyúčtování bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu.
7.3 Splatnost vyúčtování je čtrnáct (14) kalendářních dnů od data vystavení, pokud se poskytovatel a účastník nedohodli jinak. Úhrada je provedena dnem připsání dlužné částky na účet poskytovatele. Neuhradí-li účastník vyúčtované částky do data splatnosti příslušného vyúčtování, je účastník v prodlení s placením vyúčtované ceny za poskytnuté služby.
7.4 Účastník je povinen uhradit vyúčtované částky i tehdy, jestliže došlo k užívání služby jinými uživateli než účastníkem. V případě neoprávněného užívání služby jinými uživateli je účastník povinen uhradit vyúčtované částky, které jsou účtovány až do doby, než poskytovatel omezí aktivní užívání služby na základě písemného oznámení účastníka o zneužití služby. Poskytovatel omezí aktivní užívání služby co nejdříve, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) hodin od doby převzetí tohoto oznámení.
7.5 Neuhradí-li účastník vyúčtované ceny do data splatnosti příslušného vyúčtování (faktury), je tento účastník v prodlení s placením vyúčtované ceny za poskytnuté služby nebo v prodlení s placením ostatních peněžních závazků dle smlouvy. Ocitne-li se účastník v prodlení s placením vyúčtované ceny za poskytnuté služby, nebo je-li v prodlení s placením ostatních peněžních závazků dle smlouvy, je poskytovatel oprávněn účtovat mu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení je účastník povinen zaplatit ve lhůtě splatnosti vyúčtování, obsahujícího takový úrok z prodlení.
7.6 Právo poskytovatele domáhat se náhrady škody z titulu prodlení účastníka s platbou dlužných částek není zaplacením úroku z prodlení dotčeno.
7.7 Poskytovatel provádí vyúčtování tímto způsobem:
7.7.1 jednorázové poplatky jsou účtovány po převzetí příslušného plnění účastníkem v prvním následném vyúčtování;
7.7.2 pravidelné poplatky za úplné zúčtovací období jsou účtovány zpětně k poslednímu dni zúčtovacího období;
7.7.3 poplatky za provoz, resp. minimální poplatky za provoz, jsou účtovány zpětně k poslednímu dni zúčtovacího období;
7.7.4 pravidelné poplatky nebo minimální poplatky za provoz za neúplné zúčtovací období jsou vypočteny jako: poplatek za jeden den zúčtovacího období násobený délkou neúplného zúčtovacího období. Poplatek za jeden den zúčtovacího období se vypočte jako: příslušná výše dohodnutého pravidelného poplatku, popř. minimálního poplatku za provoz/skutečný počet dní v daném zúčtovacím období.
7.8 Pravidelné poplatky za poskytování veřejné telefonní služby nebo přídavných služeb se začínají účtovat dnem zřízení nebo provedení změny příslušné služby. Poplatky za provoz, resp. minimální poplatky za provoz veřejné telefonní služby nebo přídavných služeb, se začínají účtovat bezprostředně po zřízení nebo provedení změny příslušné služby. Pravidelné poplatky za poskytování ostatních veřejných telekomunikačních služeb se začínají účtovat dnem bezprostředně následujícím po dni zřízení nebo provedení změny příslušné služby. Pokud dojde k ukončení poskytování některé služby, pak se pravidelné poplatky, poplatky za provoz, resp. minimální poplatky za provoz přestávají účtovat počínaje dnem ukončení poskytování příslušné služby.
8.
Hlášení poruch nebo závad a termíny jejich odstranění
8.1 Zjistí-li účastník poruchu telekomunikační sítě nebo vadu služby, ohlásí tuto skutečnost na bezplatné lince ohlašovny poruch nebo pošle písemné oznámení na kontaktní centrum poskytovatele (nahlášení poruchy nebo závady).
8.2 Poskytovatel se zavazuje odstranit poruchy nebo závady vzniklé na své straně zpravidla do dvaceti čtyř (24) hodin od nahlášení takové poruchy nebo závady účastníkem. Pokud se ohlášená porucha nebo závada nenachází na straně poskytovatele, předá poskytovatel informaci o této poruše či vadě provozovateli telekomunikační sítě, který zajišťuje připojení účastníka k telekomunikační síti.
8.3 Další podmínky týkající se provozu služby a hlášení poruch nebo závad jsou uvedeny v platných Provozních podmínkách veřejných telekomunikačních služeb a Reklamačním řádu.
9.
Reklamace a kompenzace
9.1 Účastník je oprávněn reklamovat rozsah služby, kvalitu služby a výši účtované ceny. Reklamace musí mít písemnou formu a musí být podána neodkladně, jedná-li se o reklamaci rozsahu a kvality poskytované služby. Jedná-li se o reklamaci nesprávně vyúčtované ceny, musí být tato reklamace písemně podána na kontaktním centru nejpozději do dvou (2) měsíců od doručení vadného vyúčtování. Reklamaci lze podat též faxem nebo v elektronické podobě podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění.
9.2 Podání reklamace na výši vyúčtované ceny nemá odkladný účinek a účastník je povinen uhradit cenu za poskytnutou službu nejpozději do dne splatnosti příslušného vyúčtování.
9.3 Detailní informace o postupu podávání reklamací, způsobu jejich vyřizování a další souvisící informace jsou uvedeny v Reklamačním řádu, který je závazný pro poskytovatele i účastníka.
10.
Omezení poskytování služby
10.1 Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit nebo přerušit poskytování služby z následujících závažných důvodů:
10.1.1 provádění údržby nebo opravy telekomunikační sítě v souladu s Provozními podmínkami veřejných telekomunikačních služeb;
10.1.2 stanovených v příslušných právních předpisech (např. § 87 zákona č. 151/2000 Sb., v platném znění);
10.1.3 okolnosti vylučujících odpovědnost ze zákona;
10.1.4 písemného oznámení účastníka o zneužití služby dle 7.4.
10.2 Poskytovatel je oprávněn omezit aktivní užívání služby, pokud je účastník v prodlení s úhradou plateb za poskytnuté služby a/nebo neplní další smluvní podmínky a nezjednal nápravu ani v náhradním termínu plnění, který mu byl poskytovatelem stanoven v prokazatelně dodaném upozornění. Jestliže účastník neplní smluvní podmínky opakovaně, má poskytovatel právo vypovědět smlouvu dle 16.4.1.
10.3 Bezprostředně poté, co pominou důvody omezení nebo přerušení služby dle předchozích bodů, poskytovatel provoz služby obnoví.
11.
Seznam účastníků veřejné telefonní služby; informace o účastnických číslech
11.1 Poskytovatel zpracuje, bude uchovávat a předá poskytovateli univerzální služby identifikační údaje všech účastníků služby pro zajištění informační služby o telefonních číslech účastníků a k vydání jednotného telefonního seznamu ve formě schválené Českým telekomunikačním úřadem. Tyto údaje budou poskytnuty v rozsahu, se kterým účastník vyslovil souhlas.
11.2 Údaje zpracované podle 11.1 může poskytovatel používat též pro účely informační služby o telefonních číslech účastníků služby, případně i pro vydávání telefonního seznamu účastníků služby.
11.3 Text označení účastnické stanice navrhne účastník, avšak poskytovatel je oprávněn upravit jej tak, aby neodporoval právním předpisům a aby bylo vyhledávání účastníků co nejvíce usnadněno. S takto upraveným textem je poskytovatel povinen účastníka seznámit. V textu telefonního seznamu se neuveřejňují inzertní údaje ani reklama.
11.4 Poskytovatel zajistí na žádost účastníka opravu, výmaz nebo nezveřejnění údajů dle 11.1 v jednotném telefonním seznamu při jeho nejbližší redakční úpravě.
12.
Účastnická stanice, telefonní číslo, volba operátora, přenositelnost čísla
12.1 U veřejné telefonní služby a přídavných služeb podmínky zřízení, překládání, přemístění, popřípadě přeměny účastnické stanice, včetně dodací lhůty, a povinnosti vyplývající z užívání telefonního čísla určuje příslušný provozovatel telekomunikační sítě, ke které je koncové zařízení účastníka připojeno, nebo poskytovatel v závislosti na technických a provozních podmínkách ve vlastní telekomunikační síti a v propojených telekomunikačních sítích.
12.2 Účastník má právo na uveřejnění v telefonním seznamu, vydávaném dle zákona č. 151/2000 Sb. Závazky spojené s uveřejňováním v telefonním seznamu a s jeho distribucí plní příslušný provozovatel telekomunikační sítě, ke které je koncové zařízení účastníka připojeno.
12.3 Přenositelnost telefonního čísla (§ 76 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb.) a výběr poskytovatele služeb (§ 76 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb.) zajišťuje příslušný provozovatel telekomunikační sítě, ke které je koncové zařízení účastníka připojeno, v souladu s platnými právními předpisy.
12.4 Podrobné podmínky zajištění výběru poskytovatele služeb nebo přenositelnosti telefonního čísla, jsou-li zajišťovány poskytovatelem, jsou uvedeny v platných Provozních podmínkách poskytování veřejných telekomunikačních služeb.
13.
Druhy telefonních hovorů a blokování čísel nebo číselné řady na základě žádosti účastníka
13.1 Druhy telefonních hovorů nabízených poskytovatelem jsou uvedeny v platném Ceníku veřejné telefonní služby.
13.2 Na základě písemné žádosti účastníka kontaktnímu centru zablokuje poskytovatel odchozí hovory na telefonní čísla určená účastníkem, pokud takové blokování odchozích hovorů u příslušné služby nezajišťuje jiný poskytovatel veřejných telekomunikačních služeb. Tato služba je zpoplatňována dle platného Ceníku veřejné telefonní služby.
14.
Ochrana osobních dat o účastnících a důvěrnost informací
14.1 Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje a informace o účastníkovi, nutné pro evidenci v systému, a užívat je v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a § 84 a § 86 zákona č. 151/2000 Sb., v platném znění.
14.2 Poskytovatel smí zpracovávat údaje o účastníkovi pro obchodní účely pouze s předchozím písemným souhlasem účastníka, s tou výjimkou, že poskytovatel je oprávněn uvést účastníka ve svém referenčním listu, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
14.3 Při uzavření smlouvy autorizovaným partnerem jsou údaje o účastníkovi v nezbytném rozsahu poskytovány příslušnému autorizovanému partnerovi. Autorizovaný partner je poskytovatelem zavázán při zpracování údajů o účastníkovi dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a příslušných právních předpisů.
14.4 Smluvní strany považují za obchodní tajemství (dle § 17 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění) veškeré údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy, nebo které se v souvislosti s jejím plněním dozvědí. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a účinným způsobem zajistí, aby nedošlo k jejich zneužití. Závazek mlčenlivosti platí ještě tři (3) roky po zániku smlouvy.
14.5 Za obchodní tajemství ve smyslu předchozího bodu 14.4 se nepovažuje údaj, který má prokazatelně alespoň jednu z těchto vlastností:
- údaj je před sdělením již veřejně známý nebo veřejně dostupný;
- údaj je nutno sdělit třetí straně ze zákonných důvodů.
14.6 Účastník výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel a/nebo autorizovaný partner (v případě stanoveném v bodu 14.3) je za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a tímto článkem oprávněn zpracovávat osobní údaje účastníka za účelem využívání takových osobních údajů při své podnikatelské činnosti, a to po dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí 3 let od ukončení smlouvy. Účastník je kdykoliv oprávněn takový souhlas odvolat písemným oznámením na adresu poskytovatele (to neplatí pro případy, kdy dochází ke zpracování osobních údajů na základě povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy). Účastník prohlašuje a potvrzuje, že byl před udělením předmětného souhlasu poučen o veškerých právech vyplývajících pro něj z výše uvedeného zákona.
15.
Změna smlouvy
15.1 Smlouvu lze měnit pouze těmito způsoby:
15.1.1 přidáním nové přílohy Technické specifikace, podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran;
15.1.2 nahrazením Technické specifikace novou Technickou specifikací (změnová Technická specifikace), podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran;
15.1.3 písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran;
15.1.4 nabytím účinnosti nových Všeobecných podmínek, Provozních podmínek veřejných telekomunikačních služeb, Popisem služby, příslušného Ceníku veřejné telefonní služby nebo příslušných Ceníků přídavných služeb, Reklamačního řádu.
16.
Trvání a zánik smlouvy
16.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Minimální doba užívání veřejné telefonní služby nebo přídavných služeb je uvedena v příslušném Ceníku veřejné telefonní služby nebo Ceníku přídavných služeb. Minimální doba užívání ostatních veřejných telekomunikačních služeb je stanovena na 12 měsíců. Takto stanovené minimální doby užívání veřejných telekomunikačních služeb se počítají ode dne zřízení služby, popř. ode dne provedení změny služby dle změnové Technické specifikace. Případné prodloužení minimální doby užívání služby dohodou smluvních stran je uvedeno v příslušné Technické specifikaci.
16.2 Účastník může písemně vypovědět smlouvu nebo jednotlivou službu:
16.2.1 do jednoho měsíce od doručení informace o změně Všeobecných podmínek nebo Ceníku veřejné telefonní služby nebo příslušných Ceníků přídavných služeb, jestliže poskytovatel změnil práva a povinnosti stanovené ve Všeobecných podmínkách v neprospěch účastníka, nebo jsou ceny, uvedené ve změněném Ceníku veřejné telefonní služby nebo změněných Cenících přídavných služeb, zvýšeny v neprospěch účastníka; výpovědní lhůta v takovém případě činí čtrnáct (14) kalendářních dnů a začíná běžet dnem doručení výpovědi poskytovateli; toto právo nenáleží účastníkovi v případě, že k uvedeným změnám dojde na základě závazného právního předpisu, rozhodnutí správního orgánu nebo soudu;
16.2.2 s okamžitou účinností, tj. dnem doručení písemné výpovědi poskytovateli, při podstatném porušení smluvních závazků poskytovatelem v následujících případech:
a) poskytovatel opakovaně nezřídil požadovanou službu ani 10 kalendářních dnů po uplynutí lhůty, uvedené pro zřízení dané služby ve smlouvě, Ceníku služby, Popisu služby nebo v příslušné Technické specifikaci;
b) poskytovatel opakovaně neprovedl písemně dohodnutou změnu služby ani 10 kalendářních dnů po uplynutí lhůty, uvedené pro provedení změny dané služby ve smlouvě, Popisu služby, Ceníku služby nebo v příslušné Technické specifikaci;
c) poskytovatel opakovaně zavinil škodu na hmotném majetku účastníka;
16.2.3 z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu; výpovědní lhůta činí tři (3) měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce bezprostředně následujícího po doručení výpovědi poskytovateli. Podá-li účastník výpověď dle tohoto bodu tak, že výpovědní lhůta skončí dříve, než je stanovená minimální doba užívání služby dle 16.1, má poskytovatel právo vyúčtovat účastníkovi za období mezi koncem výpovědní lhůty a uplynutím stanovené minimální doby užívání služby jednorázový poplatek ve výši:
a) 50 % součtu pravidelných měsíčních poplatků a minimálních poplatků za provoz u veřejné telefonní služby;
b) 50 % součtu pravidelných měsíčních poplatků u ostatních veřejných telekomunikačních služeb.
Pokud je pravidelný měsíční poplatek a/nebo minimální poplatek za provoz účtován v nulové výši nebo není účtován vůbec, použije se pro stanovení výše jednorázového poplatku dle tohoto bodu pravidelný měsíční poplatek a/nebo minimální poplatek za provoz stanovený Ceníkem služby.
16.3 Výpovědí smlouvy není dotčena povinnost účastníka uhradit poskytovateli veškeré dlužné částky, ani oboustranná odpovědnost za případnou škodu.
16.4 Poskytovatel může vypovědět smlouvu nebo jednotlivou službu s okamžitou účinností, tj. dnem doručení písemné výpovědi účastníkovi:
16.4.1 v případě opakovaného a/nebo vážného neplnění smluvních podmínek ze strany účastníka;
16.4.2 v případě existence důvodného podezření, že účastník zneužívá telekomunikační síť nebo užívá službu v rozporu se závaznými právními předpisy nebo v rozporu s dobrými mravy, zejména následujícím způsobem:
a) účastník úmyslně nebo z nedbalosti podporuje či umožňuje jakékoli nelegální činnosti, nebo se do nich zapojuje, včetně přenosu;
b) komunikace porušující práva na ochranu osobnosti, šíření pomluv, šíření počítačových virů, porušování vlastnických a autorských práv;
c) účastník narušuje bezpečnost systému nebo sítě ve snaze získat neoprávněný přístup;
d) účastník neoprávněně využívá data, systémy a sítě, nebo neoprávněně zkouší, zkoumá či testuje zranitelnost systémů nebo sítí;
e) účastník porušuje bezpečnostní a ověřovací procedury bez výslovného souhlasu vlastníka systému nebo sítě;
f) účastník zasahuje do služeb poskytovaných jiným uživatelům, hostitelským systémům nebo sítím [např. formou přetížení nebo zahlcení daty (mailbombing), svévolných pokusů přetížit systém] a jiných zásahů s nekalým úmyslem;
g) účastník rozesílá nevyžádanou elektronickou poštu a přispívá do diskusních skupin v rozporu s pravidly diskusní skupiny, nebo jinak porušuje zásady občanského soužití;
h) účastník uskutečňuje zlomyslná nebo obtěžující volání jiným uživatelům nebo účastníkům, tedy i uživatelům a účastníkům jiných poskytovatelů veřejné telefonní služby;
i) účastník uskutečňuje zlomyslná nebo obtěžující volání na čísla linek tísňového volání;
16.4.3 v případě, že účastník nezačne užívat jednotlivou službu do 1 měsíce ode dne zřízení takové služby poskytovatelem;
16.4.4 v případě výpovědi dle 16.4.1, 16.4.2 nebo 16.4.3 má poskytovatel právo účtovat účastníkovi poplatek, jehož režim a výše jsou upraveny v 16.2.3.
16.5 Poskytovatel může vypovědět smlouvu nebo jednotlivou službu z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu, s výpovědní lhůtou v délce tří (3) měsíců, která začíná běžet prvním dnem měsíce bezprostředně následujícího po doručení výpovědi účastníkovi.
16.6. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo jednotlivé služby s okamžitou účinností, tj. dnem doručení písemného oznámení o odstoupení účastníkovi v případě:
16.6.1 že při průzkumu realizovatelnosti zřízení (provedení změny) služby nebo při samotném zřízení (provedení změny) služby zjistí, že příslušnou službu nelze zřídit nebo provést její změnu z technických důvodů;
16.6.2 že při zřízení služby, provádění změny služby nebo při odstraňování poruch účastník neposkytuje dostatečnou součinnost poskytovateli v souladu se smlouvou;
16.6.3 v případě odstoupení od smlouvy nebo jednotlivé služby dle 16.6.2 má poskytovatel právo účtovat účastníkovi poplatek, jehož režim a výše jsou upraveny v 16.2.3.
16.7 V případě zajištění přenesení telefonního čísla účastníka od poskytovatele (přenositelnost čísla) budou příslušné jednotlivé služby, které nemohou být bez takového telefonního čísla poskytovány v telekomunikační síti poskytovatele, ukončeny dnem, kdy je poskytovateli doručeno od přejímajícího poskytovatele veřejných telekomunikačních služeb oznámení o aktivaci přenesení příslušného telefonního čísla u takového poskytovatele. Ukončení jednotlivé služby dle předchozí věty se považuje pro účely smlouvy za ukončení takové služby formou výpovědi ze strany účastníka dle bodu 16.2.3. Poskytovatel je tedy oprávněn účtovat účastníkovi poplatek, jehož režim a výše jsou upraveny v 16.2.3, a případně další sjednané smluvní sankce stanovené pro případ ukončení jednotlivé služby výpovědí ze strany účastníka a s tím spojené nedodržení minimální doby užívání služby.
16.8 Smlouva nebo jednotlivá služba může být ukončena také dohodou smluvních stran.
16.9 Smlouva bude ukončena okamžikem ukončení poskytování poslední jednotlivé služby.
16.10 Smlouva bude rovněž ukončena okamžikem pozbytí platnosti příslušné telekomunikační licence nebo osvědčení o registraci podle generální licence (uvedených v 1.2) dle zákona č. 151/2000 Sb., v platném znění.
16.11 Poskytovatel nebo účastník jsou oprávněni odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností, tj. dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana přestane být subjektem plně způsobilým k právním úkonům, její oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu smlouvy pozbude platnosti, na její majetek bude prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkurzu bude zamítnut z důvodu nedostatku majetku nebo bude zahájeno vyrovnávací řízení nebo vstoupí do likvidace.
16.12 Při ukončení smlouvy nebo jednotlivé služby výpovědí, podanou účastníkem před zřízením služby nebo provedením změny služby, je účastník povinen nahradit poskytovateli vynaložené výdaje, připadající na již provedené práce a jejich přípravu. Uvedené v předchozí větě platí i v případě výpovědi smlouvy nebo jednotlivé služby poskytovatelem dle 16.4 nebo odstoupení poskytovatele dle 16.6.2.
16.13 Při ukončení smlouvy je účastník povinen vrátit poskytovateli bez zbytečného prodlení vše, co je vlastnictvím poskytovatele. Veškeré pohledávky a závazky vyplývající ze smlouvy vyrovnají smluvní strany nejpozději do čtyřiceti pěti (45) kalendářních dnů po jejím ukončení.
17.
Doručování
17.1 Poskytovatel doručí písemnosti na adresu účastníka, naposledy oznámenou poskytovateli poštou, osobně nebo jiným dohodnutým způsobem. Za doručenou se považuje také písemnost, která byla uložena v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence a nebyla účastníkem vyzvednuta ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů ode dne jejího uložení.
17.2 Doručuje-li se prostřednictvím veřejné telekomunikační sítě, považuje se písemnost za doručenou okamžikem potvrzení odeslání na elektronickou adresu účastníka (e-mail) nebo potvrzení o bezporuchovém přenosu dat (fax).
17.3 Odepře-li účastník písemnost přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno.
18.
Odpovědnost za škodu a náhrada škody
18.1 Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu na hmotném majetku účastníka, vzniklou prokazatelně zaviněním poskytovatele, s výjimkou případů vylučujících odpovědnost podle zákona. Tuto škodu je poskytovatel povinen uhradit v prokázané skutečné výši, nejvýše však ve výši tři sta tisíc korun českých (300.000 Kč).
18.2 Příslušnou částku dle předchozího bodu 18.1 použije poskytovatel nejprve k vyrovnání splatných pohledávek za účastníkem. Pokud takové pohledávky neexistují, nebo pokud k vyrovnání určené náhrady za škodu uvedená částka nepostačuje, poskytne poskytovatel účastníkovi bezplatně službu ve výši příslušné částky (eventuálně sníženou o výši pohledávek). Pouze v případě, že bude náhrada škody poskytnuta po skončení platnosti smlouvy, bude tato náhrada vyplacena v penězích.
18.3 V případě neposkytnutí služby podle smlouvy je odpovědnost poskytovatele omezena na povinnost urychleně odstranit závadu a přiměřeně snížit cenu, resp. vrátit neoprávněně účtované a inkasované částky (nebo rozdíl, mezi neoprávněně vyúčtovanou cenou a skutečnou cenou za poskytnutou službu). Poskytovatel tedy není povinen uhrazovat účastníkům, resp. uživatelům služby, náhradu škody v důsledku neposkytnutí služby nebo vadného poskytnutí služby.
18.4 Účastník odpovídá pouze za skutečnou škodu na hmotném majetku poskytovatele, vzniklou prokazatelně zaviněním účastníka, nebo za skutečnou škodu na hmotném majetku poskytovatele, způsobenou třetí osobou, které účastník umožnil tuto škodu způsobit, s výjimkou případů vylučujících odpovědnost podle zákona. Tuto škodu je účastník povinen uhradit v prokázané skutečné výši, nejvýše však ve výši tři sta tisíc korun českých (300.000 Kč). Pokud by však ke škodě dle tohoto bodu došlo úmyslným jednáním účastníka, je účastník povinen uhradit takovou škodu v prokázané skutečné výši.
18.5 Účastník neodpovídá za škodu, která vznikne poskytovateli, pokud přes předchozí upozornění poskytovatelem pokračuje v činnosti, která byla poskytovatelem označena za zneužívání služby.
18.6. Účastník je odpovědný poskytovateli v plném rozsahu i za škodu způsobenou uživatelem, kterému úmyslně nebo z nedbalosti umožnil užívání služby, pokud uživatel přes předchozí upozornění účastníka poskytovatelem pokračuje v činnosti, která byla poskytovatelem označena za zneužívání služby.
18.7 Jakmile účastník uzná nebo poskytovatel prokáže škodu dle 18.4, 18.5 nebo 18.6, zaplatí účastník náhradu škody v plné výši do třiceti (30) kalendářních dnů bankovním převodem na účet poskytovatele.
19.
Společná a závěrečná ustanovení
19.1 Smluvní vztahy mezi účastníkem a poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky a zejména zákonem č. 151/2000 Sb. (o telekomunikacích), zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
19.2 Případné spory mezi smluvními stranami, vyplývající ze smlouvy nevyřešené smírnou cestou, jejichž rozhodování není v kompetenci příslušného správního orgánu v souladu se zákonem č. 151/2000 Sb., se budou rozhodovat v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení, v platném znění. Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci. Místo rozhodčího řízení je Praha. Vydaný rozhodčí nález je konečný a vykonatelný. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobách rozhodců do 30 dnů, předloží spor k rozhodnutí příslušnému soudu podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
19.3 Za písemné se považují právní úkony doručené poštou, kurýrem, faxem nebo elektronickou poštou ve formě určené zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění.
19.4 V případě rozporu ustanovení jednotlivých částí smlouvy a níže uvedených dokumentů mají postupně přednost ustanovení tam uvedená podle tohoto pořadí:
19.4.1 Číslované dodatky ke smlouvě v pořadí od nejnovějšího k nejstaršímu;
19.4.2 Technické specifikace poskytovaných služeb (součástí smlouvy);
19.4.3 Reklamační řád veřejných telekomunikačních služeb;
19.4.4 Provozní podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb;
19.4.5 Popis služby (není k dispozici u veřejné telefonní služby a přídavných služeb);
19.4.6 Ceník služeb;
19.4.7 Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb (součást smlouvy).
19.5 Neplatnost některého z ustanovení smlouvy, daná změnou zákona nebo rozhodnutím oprávněných státních orgánů nebo rozhodnutím smluvních stran, nemá vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že v případě potřeby nahradí neplatné ustanovení platným bez zbytečného prodlení.
19.6 Podpisem smlouvy účastník potvrzuje, že se s jednotlivými částmi smlouvy a dokumenty uvedenými v bodě 19.4 seznámil, že s nimi souhlasí a bude dodržovat podmínky tam uvedené.
19.7 Český text Všeobecných podmínek je závazný.
19.8. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2004. Pro účastníky, kteří uzavřeli s poskytovatelem smlouvu před 1.1.2004, vstupují tyto Všeobecné podmínky v účinnost dnem 1.4.2004.
Příloha
Aliatel
Smlouva o poskytování veřejných telekomunikačních služeb
ev. č.: ruší a nahrazuje smlouvu ev. č. ------------------------------------------------------------------ uzavřená mezi smluvními stranami
A/ Poskytovatel:
------------------------------------------------------------------

Aliatel, a. s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze v oddíl E, vložka 3988
Sokolovská 86/131, 186 00 Praha 8
IČO: 61058904     DIČ: 008-61058904
Bankovní spojení: Commerzbank AG, pobočka Praha
číslo účtu: 10146951/6200
Oprávněný zástupce

Jméno a příjmení:            Telefon:

Funkce:                 Fax:

                     E-mail:
B/ Účastník (u podnikatelů a dalších právnických osob údaje dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění):
------------------------------------------------------------------

Obchodní firma (u fyzických osob jméno a příjmení):

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u

Sídlo (bydliště):

IČO (r. č.):            DIČ:

Bankovní spojení:

Fakturační adresa (pokud se liší od sídla):

Oprávněný zástupce

Jméno a příjmení:            Telefon:

Funkce:                 Fax:

Adresa (pokud se liší od sídla):     E-mail:
------------------------------------------------------------------
Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zřídit a poskytovat účastníkovi veřejné telekomunikační služby podle technických specifikací příslušných služeb a závazek účastníka užívat poskytované služby v souladu se Všeobecnými podmínkami poskytování veřejných telekomunikačních služeb a za poskytované služby platit sjednanou cenu.
Podrobné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb, jakož i práva a povinnosti smluvních stran, jsou stanoveny v následujících dokumentech, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
a) Technická specifikace definující poskytovanou službu;
b) Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb v platném znění.
Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou a výše uvedenými dokumenty se řídí zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znění, a zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění. Smluvní strany se zavazují dodržovat podmínky dané výše uvedenými dokumenty. Veškeré změny této smlouvy musí mít písemnou formu. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran. Smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, která jsou obě pokládána za originál. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
Datum:               Datum:

Podpis               Podpis
oprávněného zástupce poskytovatele oprávněného zástupce účastníka
------------------------------------------------------------------
Aliatel, a. s., Sokolovská 86/131, 186 00 Praha 8, tel.: 225 252 525, fax: 225 251 515, http://www.aliatel.cz, e-mail: mail@aliatel.cz, IČO: 61058904, DIČ: 008-61058904, bankovní spojení: COMMERZBANK AG, číslo účtu: 10146851/6200, Akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3988