Zákon ze dne 9.6.1933 o mimořádné moci nařizovací

10.6.1933 | Sbírka:  95/1933 Sb. | Částka:  35/1933ASPI
95/1933 Sb. z. a n.
Zákon
ze dne 9. června 1933
o mimořádné moci nařizovací
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Vláda se zmocňuje, aby po dobu mimořádných poměrů hospodářských domácích i zahraničních, nejdéle však do 15. listopadu 1933 nařízením upravila celní sazebník republiky Československé a - pokud k tomu není zapotřebí zvláštního zákona podle předpisů ústavní listiny nebo se nejedná o zákonnou úpravu československé měny - činila opatření pro přiměřenou úpravu cen a výrobních a odbytových poměrů v průmyslu, živnostech a zemědělství, jakož i pro zachování rovnováhy v hospodářství státním, státních nebo státem spravovaných podniků, ústavů, fondů a zařízení, rovněž i ústavů, fondů nebo zařízení, jež z moci zákonné vybírají příspěvky, poplatky nebo dávky.
§ 2
Ustanovení zákonů upravujících týž obor jako nařízení vydaná podle tohoto zákona pozbývají účinnosti, pokud jsou od těchto nařízení odlišná.
§ 3
Nařízení podle tohoto zákona spolupodepisuje president republiky.
§ 4
Přestoupení nařízení vydaných podle tohoto zákona ve věcech celních trestají se podle ustanovení celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb. z. a n., jiné přestupky nařízení podle tohoto zákona vydaných trestají, nejde-li o čin trestný soudně, okresní (státní policejní) úřady, a to peněžitou pokutou až do 50.000 Kč, při nedobytnosti vězením, v zemi Slovenské a Podkarpatoruské uzamčením trvajícím nejdéle 6 měsíců, nebo vězením (uzamčením) do 6 měsíců, dále propadnutím předmětů, na něž se trestný čin vztahuje, jakož i ztrátou živnostenského oprávnění. Tyto tresty mohou býti uloženy též současně, nesmí však trest na svobodě spolu s náhradním trestem za nedobytnou pokutu činiti více než 6 měsíců.
§ 5
Nařízení vydaná podle tohoto zákona předloží vláda do 14 dnů ode dne vyhlášení oběma sněmovnám Národního shromáždění. Odepřou-li obě sněmovny hlasováním podle § 48, odst. 1 ústavní listiny je schváliti, pozbývají platnosti ode dne tohoto usnesení. Vláda vyhlásí bezodkladně ve Sbírce zákonů a nařízení, že a od kdy nařízení pozbylo platnosti.
§ 6
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
T. G. Masaryk v. r.
Malypetr v. r.,
též za ministra Dr. Beneše
Černý v. r.
Dostálek v. r.
Dr. Trapl v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Dérer v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Czech v. r.
Dr. Matoušek v. r.
Dr. Spina v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Šrámek v. r.