Dohoda ze dne 6.5.2004 o poskytování dat mezi Ministerstvem financí ČR a Českým statistickým úřadem

1.6.2004 | Sbírka:  ST06/2004 | Částka:  6/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 151/1997 Sb., 89/1995 Sb.
ST06/2004
DOHODA O POSKYTOVÁNÍ DAT
I. Strany dohody
Ministerstvo financí
se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1,
jehož jménem jedná Ing. Bc. Robert Szurman, ústřední ředitel
(dále také jen "Ministerstvo financí")
a
Český statistický úřad
se sídlem Na Padesátém 81, 100 82 Praha 10,
jehož jménem jedná Ing. Jiří Křovák, CSc.,
první místopředseda Českého statistického úřadu na straně druhé
(dále také jen "Český statistický úřad")
II.
Předmět dohody
Ministerstvo financí bude poskytovat Českému statistickému úřadu tato data:
Data pro zajištění statistiky obchodu mezi členskými státy EU (Intrastat)
Data pro zajištění statistické úlohy "Ceny sledovaných druhů nemovitostí"
Data pro "Registr ekonomických subjektů"
Vymezení požadované struktury statistických dat i dat získaných z daňových řízení, termíny a způsob předávání dat v jednotlivých souborech jsou uvedeny v jednotlivých přílohách této dohody, označených jako Příloha č. 1, 2 a 3. K případným změnám a úpravám v jednotlivých přílohách jsou oprávněni vrchní ředitelé Českého statistického úřadu dle své věcné příslušnosti, ředitel sekce Ústředního finančního a daňového ředitelství Ministerstva financí anebo ředitelé příslušných odborů Ministerstva financí a Českého statistického úřadu.
III.
Ochrana předávaných dat
Údaje předávané na základě této dohody budou sloužit pouze k internímu využití stran této dohody a nelze je předávat jiné straně, s výjimkou dat již publikovaných. Při předávání dat a při jejich využití bude oběma stranami této dohody zajištěna ochrana osobních a individuálních údajů v souladu s platnou právní úpravou.
IV.
Právní důvod poskytování dat
Data pro zajištění statistiky obchodu mezi členskými státy EU (Intrastat)
Povinnost předávat údaj o "Hodnotě zboží odeslaného z ČR do zemí EU a hodnoty zboží přijatého v ČR ze zemí EU" z přiznání k dani z přidané hodnoty pro potřeby statistiky je stanovena v zákoně č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a vyplývá rovněž z článku 11 Nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 ze dne 7.11.1991, o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy:
"Příslušné daňové orgány jednotlivých členských států dodají nejméně jednou za tři měsíce orgánům členských států zodpovědných za sestavování statistik obchodu se zbožím mezi členskými státy seznamy plátců DPH, kteří nahlásili, že během sledovaného období uskutečnili nákupy v jiných členských státech nebo dodávky do jiných členských států."
Data pro zajištění statistické úlohy "Ceny sledovaných druhů nemovitostí"
Podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je v § 33 odst. 3 stanovena finančním úřadům povinnost předávat pořizované údaje, obsažené v daňových přiznáních o cenách zjištěných při oceňování nemovitostí a o cenách sjednaných za tyto nemovitosti v případě prodeje podávaná Ministerstvu financí a Českému statistickému úřadu. Data jsou spravována MF ČR.
Data budou obsahovat údaje vyplývající z následujících ustanovení vyhlášky Ministerstva financí druhy nemovitostí definované dle vyhlášky Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., a ve znění pozdějších předpisů.
Část druhá - hlava I - oceňování staveb nákladovým způsobem: budovy a haly, rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky, rekreační a zahrádkářské chaty, garáže tvořící příslušenství jiné stavby, studny, byty a nebytové prostory.
Část druhá - hlava III - oceňování staveb a bytů porovnávacím způsobem: garáže samostatné, byty ve vícebytových domech.
Část třetí - pozemky: pozemky stavební dle cenové mapy, pozemky stavební neuvedené v cenové mapě, zemědělské pozemky, lesní pozemky a pozemky s lesním prostorem, jiné pozemky.
Data pro "Registr ekonomických subjektů"
Na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 2 písm. a) pro potřeby vedení a správy registru ekonomických subjektů budou předávána tato data:
- seznam plátců DPH - v běžném roce stav ke konci října běžného roku
- seznam poplatníků daně z příjmu - právnické osoby - za předchozí rok počátkem listopadu běžného roku s možností si vyžádat ještě opakované předání dat za předminulý rok
- seznam poplatníků daně z příjmu - fyzické osoby - za předchozí rok počátkem listopadu běžného roku s možností si vyžádat ještě opakované předání dat za předminulý rok
V. Seznam příloh
Data pro zajištění statistiky obchodu mezi členskými státy EU (Intrastat).
Data pro zajištění statistické úlohy "Ceny sledovaných druhů nemovitostí".
Data pro "Registr ekonomických subjektů".
V Praze dne 6. května 2004
Za Ministerstvo financí:
Za Český statistický úřad:
Ing. Bc. Robert Szurman, v. r.
Ing. Jiří Křovák, CSc., v. r.
ústřední ředitel
1. místopředseda ČSÚ
Příl.1
Data pro zajištění statistiky obchodu mezi členskými státy EU (Intrastat)
Hodnota zboží odeslaného z ČR do zemí EU a hodnota zboží přijatého v ČR ze zemí EU z přiznání k dani z přidané hodnoty.
Údaje členěné podle jednotlivých daňových subjektů (DIČ) budou poskytovány čtvrtletně (v členění podle jednotlivých měsíců) do 90. kalendářního dne po skončení čtvrtletí.
Data budou předávána elektronicky ve tvaru XML.
Údaje budou využity pro neveřejnou část RES a pro aktualizaci registru zpravodajských jednotek statistiky Intrastat, který bude ČSÚ poskytovat MF - GŘC k zajištění sběru údajů.
Povinnost předávat tyto údaje pro potřeby statistiky je stanovena v zákoně o státní statistické službě, číslo 89/1995 Sb., a vyplývá z Nařízení EU č. 3330/91.
Příl.2
Data pro zajištění statistické úlohy "Ceny sledovaných druhů nemovitostí"
ČSÚ a MF ČR spolupracují od roku 1997 na vytvoření systému monitorování cen nemovitostí v ČR. Podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je v § 33 odst. 3 stanovena finančním úřadům povinnost předávat pořizované údaje, obsažené v daňových přiznáních o cenách zjištěných při oceňování nemovitostí a o cenách sjednaných za tyto nemovitosti v případě prodeje, Ministerstvu financí a Českému statistickému úřadu. Vlastníkem dat je MF ČR.
ČSÚ požaduje od MF, aby poskytoval uvedená data v měsíční frekvenci, v dohodnutém formátu a s níže definovaným minimálním obsahem. ČSÚ dále požaduje poskytovat data ze všech podaných daňových přiznání.
Data budou obsahovat údaje za následující druhy nemovitostí definované dle vyhl. MF č. 540/2002 Sb. a ve znění pozdějších předpisů.
Část druhá - hlava I - oceňování staveb nákladovým způsobem: budovy a haly, rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky, rekreační a zahrádkářské chaty, garáže tvořící příslušenství jiné stavby, studny, byty a nebytové prostory.
Část druhá - hlava III - oceňování staveb a bytů porovnávacím způsobem: garáže, byty ve vícebytových domech.
Část třetí - pozemky: pozemky stavební dle cenové mapy, pozemky stavební neuvedené v cenové mapě, zemědělské pozemky, lesní pozemky a pozemky s lesním porostem, jiné pozemky.
Data budou poskytována v následujícím formátu (2 textové soubory):
a) hlavičkový, který obsahuje následující data pro identifikaci: číslo finančního úřadu, číslo finančního formuláře, katastrální území, datum právního účinku vkladu do katastru nemovitostí, období sběru dat, celková kupní cena za nemovitost, odkaz na vyhlášku,
b) detailní, který obsahuje: číslo finančního úřadu, číslo finančního formuláře, druh nemovitosti, pořadové číslo v rámci druhu nemovitosti v posudku, měrnou jednotku, rozlohu, účel užití (klasifikace: SKP, BPEJ, SLT), typ nemovitosti (kód), kulturní památka (kód), nedokončená stavba (kód), stavba určená k odstranění (kód), koeficient vybavení stavby, koeficient inflace, koeficient prodejnosti, základní cenu upravenou (za měrnou jednotku), opotřebení v %, způsob výpočtu opotřebení (kód), přirážky a srážky, zjištěnou odhadní cenu (znalecký posudek), z toho výnosovým způsobem (roční nájemné), výnos (roční nájemné upravené dle vyhl.), specifikace spec. stavby (pouze pro stavby druh = 103), období, způsob ocenění nemovitosti, příslušnost k nemovitosti, typ příslušné nemovitosti, cena pozemku, patřícího k nemovitosti oceňované porovnávacím způsobem.
Dále ČSÚ požaduje od MF informace o aktuálních změnách používaných číselníků a formátu dat, jakožto i včasné informace o připravovaných změnách vyhlášky o oceňování majetku, které by k takovýmto změnám používaných číselníků a formátu dat vedly.
Příl.3
Data pro registr ekonomických subjektů
a) seznam plátců DPH
Popis předávaných dat:
1. Seznam jednotlivých polí pro plátce DPH
Číslo Zdrojového FÚ     c_zfu    IS  3   Číslo FÚ, ze kterého pochází záznam
Číslo Daňového Subjektu   c_ds    DN  11.0 Jedenáctimístné identifikační číslo DS
Typ DS            typ_ds   CH  1   P - právnická osoba, F - fyzická osoba
Příjmení           prijmeni  CS  36  Příjmení fyzické osoby
Jméno            jmeno    CS  20  Jméno fyzické osoby
Titul            titul    CS  10  Titul fyzické osoby
Zkrácené Obchodní Jméno   zkrobchjm  CS  23
Dodatek zkr. obchd. jména  dodobchjm  CS  11
Číslo Obce          c_obce   II  6
Ulice A Číslo        ulice_c   CA  38  Ulice a číslo orientační, nebo část obce
                           a číslo domovní
PSČ             psc     CA  5   Poštovní směrovací číslo
Datum Účinnosti Registrace  d_reg    DD  8
2. Seznam polí pro číselník obcí
Číslo Obce          c_obce   II  6
Datum Počátku Platnosti   d_pocpl  DD  8
Datum Ukončení Platnosti   d_ukopl  DD  8
Úplný Název Obce       az_obce  CA  48  Úplný název obce, zapsaný velkými písmeny
Poznámka:
Seznam plátců DPH obsahuje pouze aktuální plátce DPH ke dni předání dat (tzn. že jsou předávána data za plátce s ukončenou registrací k datu předání dat).
b) seznam plátců daně z příjmu - právnické osoby
Popis předávaných dat:
Identifikace právnické osoby:
Č.DS, IČO, Obchodní jméno, Zkrácené obchodní jméno, Dodatek obchodního jména, Číslo obce, Číslo části obce, Ulice a číslo, PSČ.
Údaje z DAP DPP: Je požadováno sdělovat následující údaje z DAP:
Čistý obrat: eviduje se v příloze číslo 1 část K. Uvádějí ho poplatníci účtující podle Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele.
Výnosy nebo náklady: samostatně se v DAP DPP nevykazují. Údaj v příloze A na ř. 13 je pouze podmnožinou celkových nákladů, která může být v některých případech prázdná. Podle názoru garanta DPP má relevantní vypovídací schopnost hospodářsky výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji uváděný na ř. 10 DAP DPP, jestliže bude mít hodnotu různou od nuly. Jde sice o syntetický údaj, ale případy, kdy by účetní jednotka vykazovala pouze výnosy nebo pouze náklady (zde je pravděpodobnost vyšší, zejména při jejím vzniku), je výjimkou.
Odpisy: důvodem pro kladnou odpověď je nenulová hodnota údaje na ř. 9 a 10 přílohy B.
Investice: je možné vycházet z nenulové hodnoty ř. 4 přílohy F s tím, že vypovídací schopnost je zúžena pouze na hmotný majetek, u kterého lze uplatnit položku odčitatelnou od základu daně podle § 34 odst. 3 zákona o daních z příjmů.
Struktura předávaných dat:
------------------------------------------------------------------------
IČO                      ico        CH 10
Číslo FÚ                    c_fu       IS 3
Rok                      rok        IS 4
Zdaňovací období od              zdobd_od     TD 10
Zdaňovací období do              zdobd_do     TD 10
Obchodní jméno část 1             obchjm      CS 45
Obchodní jméno část 2             obchjm      CS 45
Obchodní jméno část 3             obchjm      CS 45
Obchodní jméno část 4             obchjm      CS 45
Zkrácené obchodní jméno            zkrobchjm     CS 23
Dodatek obchodního jména            dodobchjm     CS 11
Číslo obce                   c_obce      II 6
Číslo části obce                c_castobce    II 6
Ulice a číslo                 ulice_c      CA 38
PSČ                      psc        CA 5
Čistý obrat příloha č. 1 část K ř. 1      obrat       DN 16 2
Hosp. Výs. ř. 10                hos.v.      DN 16 2
Odpisy příloha č. 1 část B ř. 9        odpisy      DN 16 2
Odečet podle § 34 ř. 240            odecet240     DN 16 2
Odečet podle § 34 příl. č. 1 část F ř. 8    odecetF8     DN 16 2
------------------------------------------------------------------------
Struktura předávaného textového souboru DP01rrrr.txt (rrrr - rok zdaňovacího období, za který se provádí předání dat):
1. Věta hlavičková:
Datum tvorby souboru/Počet vět/Data/Rrrr/
Popis: Datum tvorby souboru - aktuální datum vytvoření souboru
    Počet vět - počet vět v souboru včetně hlavičkové věty
    Data - identifikace úplnosti vět (0 - úplná informace ze
      všech úřadů, 1 - neúplná informace)
    Rrrr - zdaňovací rok, za který jsou předávaná data
Další věty:
IČO/Číslo/FÚ/Rok/Zdaňovací období od/Zdaňovací období do/Obchodní jméno část 1/Obchodní jméno část 2/Obchodní jméno část 3/Obchodní jméno část 4/Zkrácené obchodní jméno/Dodatek obchodního jména/Číslo obce/Číslo části obce/Ulice a číslo/PSČ/Čistý obrat/Hospodářský výsledek/Odpisy/odecet240/odecetF8/.
Poznámka:
V DPP jsou poplatníci evidováni pod IČO nebo pod vlastním číslem plátce (VČP). VČP je devítimístné číslo, kde první znak je 6. Pokud nebude k VČP existovat IČO, bude v položce IČO předáváno VČP.
Třídění bude provedeno za IČO, Číslo FÚ, Rok, Zdaňovací období od, Zdaňovací období do, tj. za podtržené položky. Jednotlivé hodnotové položky budou vyplněny dle výše popsaných algoritmů (doporučujeme prověřit, zda takto získané informace mají požadovanou vypovídající hodnotu).
c) seznam plátců daně z příjmu - fyzické osoby
Popis předávaných dat:
Identifikace fyzické osoby:
Rodné číslo, IČO, Příjmení, Jméno, Titul, Obchodní jméno část 1, Obchodní jméno část 2, Obchodní jméno část 3, Obchodní jméno část 4, Číslo obce, Číslo části obce, Ulice a číslo, PSČ, Číslo obce podnikání, Číslo části obce podnikání, Ulice a číslo podnikání, PSČ podnikání
Údaje z DAP DPF:
Je požadované předávat údaje pouze z DAP DPF typu formuláře "B" s údaji dle Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (bude rozlišeno dle vyplněné účetní soustavy, nebo poplatníka, který není účetní jednotkou). Je požadováno předávat pouze údaje z DAP DPF za celé zdaňovací období, kde v případě konkursu se nepředávají údaje z DAP DPF při prohlášení a při zrušení konkursu. Údaje z DAP DPF, které je podané za zemřelého DS, se předávají.
Struktura předávaných dat za rok 2002:
Rodné číslo                  rodne_c      CH 10
Číslo FÚ                    c_fu       IS 3
Rok                      rok        IS 4
Zdaňovací období od              zdobd_od     TD 10
Zdaňovací období do              zdobd_do     TD 10
IČO                      ico        CH 10
Příjmení                    prijmeni     CS 36
Jméno                     jmeno       CS 20
Titul                     titul       CS 10
Obchodní jméno část 1             obchjm      CS 45
Obchodní jméno část 2             obchjm      CS 45
Obchodní jméno část 3             obchjm      CS 45
Obchodní jméno část 4             obchjm      CS 45
Číslo obce                   c_obce      II 6
Číslo části obce                c_castobce    II 6
Ulice a číslo podnikání            ulice_c_p     CA 38
PSČ podnikání                 psc        CA 5
Účetní soustava                uc_soust     CS 1
("1" - jednoduché účetnictví,
"2" - podvojné účetnictví,
"0" - není účetní jednotkou)
Podíl na HV (zisk) ř. 107           kc_pod_so     DN 16 2
Podíl na spol. příjmech ř. 109         kc_pod_vaso    DN 16 2
Podíl jako společníka VOS ř. 112        kc_pod_komp    DN 16 2
Čistý obrat příl. č. 1 část 2 ř. a       kc_cisobr     DN 16 2
Příjmy dle § 7 ř. 101             kc_prij7     DN 16 2
Příjmy dle § 9 ř. 205             kc_prij9     DN 16 2
Částky zvyšující § 9 ř. 208          kc_zvysukon9   DN 16 2
Příjmy dle § 10 ř. 211             kc_prij10     DN 16 2
Dlouh. nehm. majetek konec obd.        kc_dpfmz01    DN 16 2
Dlouh. hmot. majetek konec.obd.        kc_dpfmz02    DN 16 2
Poznámka:
V DPF jsou poplatníci evidováni pod rodným číslem nebo pod vlastním číslem plátce (VČP). VČP je devítimístné číslo, kde první znak je 6. Pokud nebude k VČP existovat rodné číslo, bude v položce rodné číslo předáváno VČP.
Třídění bude provedeno za Rodné číslo, Číslo FÚ, Rok, Zdaňovací období od, Zdaňovací období do, tj. za podtržené položky. Jednotlivé hodnotové položky budou vyplněny dle výše popsaného členění dle účetní soustavy, popř. dle poplatníků, kteří nejsou účetní jednotkou (položky, které nejsou v jednotlivém členění uvedeny, budou prázdné).