Zákon ze dne 17.12.2003, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

5.2.2004 | Sbírka:  39/2004 Sb. | Částka:  12/2004ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 363/1999 Sb., 159/1999 Sb., 368/1992 Sb., 248/1992 Sb.
Pasivní derogace: 278/2009 Sb.
39/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. prosince 2003,
kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Změna: 278/2009 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
Čl.II
zrušen
Čl.III
zrušen
Čl.IV
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl.V
Příloha k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 148/2003 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 276/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb., se mění takto:
1. V položce 64 písmeno b) zní:
"b) Podání žádosti
- o registraci pojišťovacího zprostředkovatele se základním 
 kvalifikačním stupněm odborné způsobilosti           Kč 2 000,-
- o registraci pojišťovacího zprostředkovatele se středním
 nebo vyšším kvalifikačním stupněm odborné způsobilosti     Kč 10 000,-
- o registraci samostatného likvidátora pojistných událostí   Kč 10 000,-
- o udělení souhlasu s nabytím účasti v pojišťovně        Kč 20 000,-
- o schválení převodu pojistného kmene pojišťovny        Kč 20 000,-
- o schválení záměru sloučení, splynutí, rozdělení 
 nebo přeměny pojišťovny nebo zajišťovny, nejedná-li se
 o rozdělení pojišťovny provozující souběžně
 životní a neživotní pojištění                 Kč 20 000,-
- o udělení souhlasu s jiným finančním umístěním 
 nebo o udělení souhlasu s tvorbou jiné rezervy         Kč 5 000,-
- o udělení předchozího souhlasu se změnou člena statutárního
 nebo dozorčího orgánu nebo osoby, která má vykonávat funkci 
 prokuristy tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny,
 anebo pověřeného zástupce pobočky pojišťovny se sídlem 
 v jiném státě, než je stát Evropského hospodářského prostoru  Kč 5 000,-".
2. V položce 64 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) Vydání osvědčení o středním nebo vyšším kvalifikačním 
  stupni odborné způsobilosti pojišťovacího 
  zprostředkovatele                      Kč 1 000,-".
Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena d) až k).
3. V položce 64 "Osvobození" se slova "podle písmene j)" nahrazují slovy "podle písmene k)".
4. V položce 64 "Zmocnění" se slova "podle písmene d)" nahrazují slovy "podle písmene e)".
5. V položce 64 "Poznámky" v bodu 2 se slova "podle písmene c)" nahrazují slovy "podle písmene d)".
Čl.VI
Přechodné ustanovení
Poplatky splatné přede dnem nabytí účinnosti se vybírají podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
Čl.VII
V § 8 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 11) zní:
"(1) Pojištění lze sjednat pouze u pojišťovny, která je podle zvláštního právního předpisu11) oprávněna provozovat pojištění záruky. Pojistné podmínky pro povinné pojištění záruky je pojišťovna povinna předložit Ministerstvu financí na jeho vyžádání ke kontrole. Ministerstvo financí spolupracuje při kontrole pojistných podmínek pro pojištění záruky s ministerstvem.
11) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.".
Poznámka pod čarou č. 12) se zrušuje.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Čl.VIII
Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 151/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 124/1998 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb. a zákona č. 438/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 35 odst. 3 se za slovo "podle" vkládají slova "§ 35l odst. 2 nebo".
2. V § 35l odst. 1 větě první se slova "do konce roku 2002" nahrazují slovy "bez zbytečného odkladu".
3. V § 35l odst. 2 se číslo "2003" nahrazuje číslem "2004".
4. V § 35l se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Podílníci otevřeného podílového fondu, který vznikl přeměnou z investičního fondu podle odstavce 1, neručí za případné závazky investičního fondu, které nebyly vypořádány do výmazu investičního fondu z obchodního rejstříku nebo za závazky investičního fondu, které vznikly před touto přeměnou a objeví se v budoucnu. Za tyto závazky ručí investiční společnost, která přeměněný otevřený podílový fond obhospodařuje, a tyto závazky zahrne do majetku příslušného podílového fondu.".
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.IX
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004, s výjimkou ustanovení části čtvrté čl. VIII, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení, ustanovení části první čl. I § 5a až 5c, § 6c, § 7 odst. 1 věta druhá, § 7 odst. 2 až 4, § 8 odst. 4, § 10 odst. 2 až 7 a § 10 odst. 8 písm. c), § 13 odst. 9, § 21a, § 22 odst. 8, § 26 odst. 4, § 27 odst. 1 písm. e) a § 27 odst. 5 až 7, § 31 odst. 2 věta čtvrtá, § 32a, § 33 odst. 6 až 8, § 37 odst. 6, § 37a a 39b zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění tohoto zákona, a příloha č. 2 k zákonu č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění tohoto zákona, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, a bodu 3 a § 35a odst. 2 písm. d) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění tohoto zákona, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.