Zákon ze dne 4.5.2004, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

8.6.2004 | Sbírka:  354/2004 Sb. | Částka:  115/2004ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 366/2003 Sb., 95/1999 Sb., 219/1995 Sb., 229/1991 Sb.
Pasivní derogace: 323/2016 Sb., 503/2012 Sb.
354/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 4. května 2004,
kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Změna: 503/2012 Sb.
Změna: 323/2016 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Čl.II
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 166/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 253/2003 Sb., se mění takto:
1. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 4) se zrušuje.
2. V § 18a odst. 1 větě první se za slovo "obec" vkládá čárka a slova "nebo krajský úřad" se nahrazují slovy "kraj nebo stát".
ČÁST TŘETÍ
zrušena
Čl.III
zrušen
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou části druhé čl. II bodu 2, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.