Vládní nařízení ze dne 7.12.1933 o cenách uhlí pro domácí otop

9.12.1933 | Sbírka:  220/1933 Sb. | Částka:  79/1933ASPI

Vztahy

Nadřazené: 95/1933 Sb.
Pasivní derogace: 235/1949 Sb.
220/1993 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 7. prosince 1933
o cenách uhlí pro domácí otop.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací, prodloužené zákonem ze dne 15. listopadu 1933, č. 206 Sb. z. a n.:
§ 1.
Za hnědé a kamenné uhlí druhů dále uvedených dodávané ode dne účinnosti tohoto nařízení do 30. dubna 1934 pro otop v domácnostech smějí býti požadovány a placeny na dolech nejvýše ceny:
a) u hnědého uhlí velikosti zrna zhruba nad 80 mm (kusů) a velikosti zrna zhruba od 0 do 80 mm (kostek I) a u kamenného uhlí o velikosti zrna zhruba nad 80 mm (kusů), o 5% nižší,
b) u hnědého uhlí velikosti zrna zhruba 15 až 35 mm (ořechu I) a u kamenného uhlí velikosti zrna zhruba od 10 do 30 mm (hrášku) nebo zhruba od 20 do 35 mm (ořechu II), o 8% nižší než ceny platné na dole.
§ 2.
Cenou platnou podle § 1 rozumí se cena účtovaná podnikatelem hor odběrateli za poslední dodávku uhlí pro otop v domácnostech v roce 1933, pokud tvoří základ pro výměru daně z uhlí, t. j. bez daně z uhlí, daně z obratu a úředně stanovených příplatků. Požíval-li odběratel podle zvláštního ujednání s podnikatelem hor nebo v důsledku letních slev ve způsobu rabatu zvláštní slevy, má podle tohoto nařízení toliko nárok na snížení (§ 1) té ceny, s které mu byl sražen rabat.
§ 3.
Této cenové úpravy nelze se dovolávati při smluvních ustanoveních o snížení prodejních cen uhlí k jiným účelům než pro otop v domácnostech.
§ 4.
(1) Uhlím pro otop v domácnostech rozumí se uhlí k tomu účelu na dole požadované s výjimkou uhlí deputátního a režijního.
(2) Prodej nebo užití uhlí takového druhu, získaného za zlevněnou cenu, k jiným účelům než pro otop v domácnostech není dovoleno a zakládá nárok na doplacení rozdílu v ceně.
§ 5.
(1) Za uhlí druhů uvedených v tomto nařízení smí býti požadována od spotřebitelů jen cena, která odpovídá slevě na ceně uhlí na dole podle § 1, dále vyhlášenému snížení dopravních sazeb železničních o 15% a snížení dosavadního distribučního podílu o 15%, a v žádném případě cena vyšší než je dosavadní cena se skládkou do sklepa snížená o 10%.
(2) Ministr veřejných prací může stanoviti v dohodě s ministry vnitra, financí, průmyslu, obchodu a živností a sociální péče ceny se zřetelem na kalkulační složky uvedené v odstavci 1 tak, aby cena pro spotřebitele se skládkou do sklepa byla snížena nejméně o 10%. Ceny takto stanovené vyhlásí ministr veřejných prací v Úředním listě republiky Československé.
(3) Ministr veřejných prací může v dohodě s ministry vnitra, financí, průmyslu, obchodu a živností a sociální péče pověřiti stanovením a vyhlášením cen uhlí pro spotřebitele podle předcházejícího odstavce místně příslušné okresní úřady.
§ 6
Po dobu účinnosti tohoto nařízení nejdéle však do 30. dubna 1934 nemohou býti vypověděny kolektivní smlouvy mezi podnikateli hor a odborovými organisacemi a na stejnou dobu se prodlužuje platnost ujednání mezi nimi uzavřených o zachování pracovních poměrů, o zaměstnanosti osazenstva a o poměrech s tím souvisejících, pokud nebyla ujednána na dobu delší. Není-li žádnému ujednání mezi podnikateli hor a odborovými organisacemi, platí obdobně na stejnou dobu ujednání uzavřené v hnědouhelném revíru severočeském.
§ 7.
Smluvní ustanovení, kterými se někdo zavazuje platiti ceny vyšší než jaké odpovídají tomuto nařízení, jsou neplatná.
§ 8.
Jednání nebo opominutí proti ustanovením tohoto nařízení trestá se podle § 4 zák č. 95/1933 Sb. z. a n.
§ 9.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provede je ministr veřejných prací v dohodě s ministry vnitra, financí, průmyslu, obchodu a živností a sociální péče.
T. G. Masaryk v. r.
Malypetr v. r.
Černý v. r.
Dr. Trapl v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Matoušek v. r.
Dostálek v. r.
Dr. Hodža v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Czech v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Šrámek v. r.