Vyhláška ze dne 20.10.2004, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění vyhlášky č. 474/2003 Sb.

29.10.2004 | Sbírka:  546/2004 Sb. | Částka:  186/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 502/2002 Sb.
546/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. října 2004,
kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění vyhlášky č. 474/2003 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1:
Čl.I
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění vyhlášky č. 474/2003Sb., se mění takto:
1. V § 10 odst. 2 větě druhé se slova "k činnostem, které s uvedenými činnostmi bezprostředně souvisí" nahrazují slovy "k činnostem, které souvisejí s pojišťovací nebo zajišťovací činností".
2. V § 10 odst. 8 závěrečné části textu se slova "které jsou drženy za účelem obchodování nebo k prodeji" nahrazují slovy "které jsou drženy jako cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů nebo cenné papíry realizovatelné" a slova "jen jsou-li tyto drženy za účelem obchodování nebo k prodeji" se nahrazují slovy "jen jsou-li tyto drženy jako cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů nebo cenné papíry realizovatelné".
3. V § 10 odst. 11 větě první se slova "depozita a depozitní certifikáty u bank" nahrazují slovy "vklady a vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem".
4. V § 10 odst. 12 větě druhé se za slova "kulturní hodnoty" vkládají slova "nebo pohledávky za zajišťovnami do výše limitu".
5. V § 10 se na konci odstavce 12 za slova "jinými finančními institucemi" doplňují slova " , ve znění pozdějších předpisů".
6. V § 10 se doplňuje odstavec 16, který zní:
"(16) Informace o finančním umístění uskutečněném podle § 21 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění platném před změnami provedenými zákonem č. 39/2004 Sb. nebo podle § 21 zákona č. 363/1999 Sb. ve znění zákona č. 39/2004 Sb. se uvádějí v příloze v účetní závěrce, pokud uvedená finanční umístění nebyla převedena do finančního umístění podle § 21a zákona č. 363/1999 Sb. ve znění zákona č. 39/2004 Sb.".
7. V § 11 odst. 2 se slova "E.I.1. pojistníci" nahrazují slovy "E.I.1. pojistníci29a)".
Poznámka pod čarou č. 29a zní:
"29a) § 3 písm. g) zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).".
8. V § 11 odst. 2 se slova "E.I.2. makléři" nahrazují slovy "E.I.2. pojišťovací zprostředkovatelé".
9. V § 11 odst. 3 se za slova "zajišťovateli" doplňují slova "včetně zajišťovacích makléřů30a)".
Poznámka pod čarou č. 30a zní:
"30a) § 2 odst. 1 písm. hh) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 39/2004 Sb.".
10. V § 16 odst. 2 se za slovo " , C.7.a)" vkládá slovo " , C.8.a)".
11. V § 16 odst. 3 se za slovo " , C.7.b)" vkládá slovo " , C.8.b)".
12. V § 16 odst. 3 se slova "zajistné smlouvy" nahrazují slovy "zajišťovací smlouvy36a)".
Poznámka pod čarou č. 36a zní:
"36a) § 2 odst. 1 písm. g) zákona o pojišťovnictví.".
13. V § 16 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) Položka "C.6. Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry" obsahuje technickou rezervu podle zvláštního právního předpisu37a).".
Poznámka pod čarou č. 37a zní:
"37a) § 18a zákona o pojišťovnictví.".
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.
14. V § 16 odst. 7 se slovo "C.7." nahrazuje slovem "C.8." a za slova "C.2. Rezerva pojistného životních pojištění" se vkládají slova "anebo "C.6. Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry".
15. V § 18 odst. 2 větě druhé se slova "této položce" nahrazují slovy "těchto položkách" a slova "makléřům" se nahrazují slovy "pojišťovacím zprostředkovatelům nebo zajišťovacím makléřům".
16. V § 19 odst. 9 se poslední věta zrušuje.
17. V § 20 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "V této položce se také uvádějí zachraňovací náklady podle zvláštního právního předpisu41a).".
Poznámka pod čarou č. 41a zní:
"41a) § 32 zákona č. 37/2004 Sb.".
18. V § 22 se na konci odstavce 6 za slova "jinými finančními institucemi" doplňují slova " , ve znění pozdějších předpisů".
19. V § 35 odst. 1 se za písmenem b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno c), které zní:
"c) transakcí podle § 7 odst. 3.".
20. V § 35 odst. 3 se slova "odstavců 1 a 2" nahrazují slovy "odstavce 1 písm. a) a b) a odstavce 2".
21. V části páté se hlava IV zrušuje.
22. V části páté se hlava V zrušuje.
23. V příloze č. 1 části "Aktiva" v položce "E.I.2." se slovo "makléři" nahrazuje slovy "pojišťovací zprostředkovatelé".
24. V příloze č. 1 části "Pasiva" se za položku "C.5." vkládá nová položka "C.6.", která zní:
"C.6. Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry
a) hrubá výše         .....     X   
b) podíl zajišťovatelů (-)  .....    .....
Dosavadní položky "C.6." a "C.7." se označují jako položky "C.7." a C.8.".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.