Vyhláška ze dne 18.10.2004, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

29.10.2004 | Sbírka:  548/2004 Sb. | Částka:  186/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 504/2002 Sb.
548/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 18. října 2004,
kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1:
Čl.I
Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 3 písm. b) se číslo "15," zrušuje.
2. V § 3 odst. 5 se slova "podle § 6 odst. 3" nahrazují slovy "podle § 6 odst. 2".
3. V § 8 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Za dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný se považují kromě pozemků, uměleckých děl, předmětů a sbírek i církevní stavby, například kostely, kaple, kláštery a galerie, za podmínky, že jsou tyto stavby uvedeny v základním dokumentu církve nebo náboženské společnosti, kterým je statut, řád nebo stanovy, a to v souladu se zásadami hospodaření církve nebo náboženské společnosti.".
Dosavadní odstavce 3 až 12 se označují jako odstavce 4 až 13.
4. V § 18 odst. 1 větě čtvrté se slovo "převzatého" nahrazuje slovem "nabytého".
5. V § 18 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 20a zní:
"(2) Položka "A.I.2. Fondy" obsahuje účelové zdroje vytvořené buď ze zisků po zdanění dosažených účetní jednotkou v předcházejících účetních obdobích, nebo zdroje bezúplatně přijaté účetní jednotkou převodem, anebo přechodem aktiv v souladu se zvláštními právními předpisy20a) od jiných osob. Uvádí se zde rovněž část výtěžku veřejných sbírek podle zvláštního právního předpisu určená k použití na předem stanovený účel a hodnota bezúplatně nabytých zásob. Položka rovněž obsahuje zdroje účetní jednotky vytvářené podle zvláštních právních předpisů21), stanov, statutů, nebo jiných zřizovacích listin, zakladatelských listin, interních předpisů účetní jednotky, nebo na základě rozhodnutí oprávněného orgánu účetní jednotky.
20a) Například podle § 628 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.".
6. § 31 zní:
"§ 31
(1) Směrná účtová osnova je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) Uspořádání směrné účtové osnovy je členěno na účtové třídy a účtové skupiny.
(3) Při vedení účetnictví v plném rozsahu účetní jednotka stanoví v účtovém rozvrhu uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci účtových skupin směrné účtové osnovy; při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu účetní jednotka sestaví účtový rozvrh, v němž může uvést pouze účtové skupiny. V účtovém rozvrhu je účetní jednotka povinna vycházet z označení a uspořádání účtových skupin směrné účtové osnovy.
(4) V rámci syntetických účtů účetní jednotky vytvářejí analytické účty, které zajišťují členění syntetických účtů například podle potřeb účetní závěrky, požadavků právních předpisů a případně dalších potřeb účetní jednotky.".
7. V § 38 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
"(7) Pokud účetní jednotka tvoří fond reprodukce investičního majetku jako peněžní fond, a nezajistí ke dni účetní závěrky, s výjimkou mezitímní účetní závěrky, krytí fondu reprodukce investičního majetku finančními prostředky, sníží se výsledkově o tento rozdíl fond reprodukce investičního majetku.".
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.
8. Poznámka pod čarou č. 33 zní:
"33) § 580 zákona č. 40/1964 Sb.".
9. Příloha č. 3 zní:
"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 504/2002 Sb.
Směrná účtová osnova
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
Účtové skupiny:
01 - Dlouhodobý nehmotný majetek
02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
06 - Dlouhodobý finanční majetek
07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Účtová třída 1 - Zásoby
Účtové skupiny:
11 - Materiál
12 - Zásoby vlastní výroby
13 - Zboží
Účtová třída 2 - Finanční účty
Účtové skupiny:
21 - Peníze
22 - Účty v bankách
23 - Krátkodobé bankovní úvěry
24 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci
25 - Krátkodobý finanční majetek
26 - Převody mezi finančními účty
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
Účtové skupiny:
31 - Pohledávky
32 - Závazky
33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
35 - Pohledávky za sdružením
36 - Závazky ke sdružením a závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
37 - Jiné pohledávky a závazky
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
Účtová třída 4 - volná
Účtová třída 5 - Náklady
Účtové skupiny:
50 - Spotřebované nákupy
51 - Služby
52 - Osobní náklady
53 - Daně a poplatky
54 - Ostatní náklady
55 - Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
58 - Poskytnuté příspěvky
59 - Daň z příjmů
Účtová třída 6 - Výnosy
Účtové skupiny:
60 - Tržby za vlastní výkony a za zboží
61 - Změny stavu vnitroorganizačních zásob
62 - Aktivace
64 - Ostatní výnosy
65 - Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek
68 - Přijaté příspěvky
69 - Provozní dotace
Účtová třída 7 a 8
Účetní jednotky použijí účty účtové třídy 7 a 8 podle vnitřního předpisu.
Účtová třída 9 - Vlastní jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé úvěry a půjčky, závěrkové a podrozvahové účty
Účtové skupiny:
90 - Vlastní jmění
91 - Fondy
92 - Oceňovací rozdíly
93 - Výsledek hospodaření
94 - Rezervy
95 - Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky
96 - Závěrkové účty
97 - 99 - Podrozvahové účty".
Čl.II
Ustanovení přechodná
Ustanovení § 38 odst. 7 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve znění vyhlášky č. 476/ /2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, účetní jednotky použijí již při sestavování účetní závěrky za účetní období započatá v roce 2004.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.