Vyhláška ze dne 17.12.2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu

23.12.2004 | Sbírka:  656/2004 Sb. | Částka:  224/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 280/1992 Sb., 551/1991 Sb.
Aktivní derogace: 418/2003 Sb.
Pasivní derogace: RS01/2005
656/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2004,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu
Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 3 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 127/1998 Sb., a podle § 16 odst. 6 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 225/1999 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:
"b) peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělení pojistného, včetně záloh a vyúčtování nákladné péče,3)
3) § 21 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 324/ /1993 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 438/2004 Sb.
§ 21a zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 438/2004 Sb.".
2. V § 1 se na konci odstavce 5 doplňují věty, které znějí: "Základní fond se snižuje též o odpisy ostatních nedobytných pohledávek, pokud byly zdrojem základního fondu. Pro posouzení nedobytnosti těchto ostatních pohledávek se použije přiměřeně ustanovení § 26c zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.".
3. V § 2 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:
"(4) Pokud nenastala povinnost použití rezervního fondu, je zdravotní pojišťovna nejpozději k rozvahovému dni povinna zajistit, aby rezervní fond byl naplněn do zákonem stanovené výše.18) Takto stanovený objem výše rezervního fondu vyjádřený v korunách českých, po odpočtu hodnoty prostředků vložených do cenných papírů, musí být na samostatném bankovním účtu rezervního fondu zajištěn nejpozději do 31. března následujícího účetního období.
18) § 7 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 69/2000 Sb. a zákona č. 438/ /2004 Sb.
§ 18 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 438/2004 Sb.".
4. V § 2 odst. 5 větě poslední se slova "zůstatek bankovního účtu provozního fondu" nahrazují slovy "zůstatek provozního fondu".
5. V § 3 odst. 2 písm. c) se slovo "investičního" zrušuje.
6. V § 3 se na konci textu odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "dále pohledávky za zaměstnaneckými pojišťovnami ve výši podílu nákladů na vedení registru všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a Informačního centra zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.".
7. V § 3 odst. 4 písmeno a) zní:
"a) závazky zdravotní pojišťovny vyplývající ze zajištění její provozní činnosti, včetně podílu úhrady účetních odpisů a zůstatkové ceny vyřazeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku souvisejících s prováděním veřejného zdravotního pojištění a úhrady podílu nákladů souvisejících s registrem všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, s Informačním centrem zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění a s provozem Centra mezistátních úhrad, včetně úhrad poskytnutých formou záloh s následným vyúčtováním,".
8. V § 3 odst. 4 písm. d) se slovo "investičního" zrušuje.
9. V § 3 odst. 4 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písmena i) až k).
10. V § 3 odst. 4 písm. k) se slovo "investičního" a slova "odpisů a" zrušují.
11. V § 3 se na konci textu odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "dále úhrady prostředků vynaložené na vedení registru všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a Informačního centra zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.".
12. V § 3 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
"(8) Finanční prostředky provozního fondu zdravotní pojišťovny není možno použít k poskytování finančních příspěvků konkrétním pojištěncům na úhradu nebo částečnou úhradu léčivých přípravků, ani k úhradě akcí preventivního charakteru pro skupiny pojištěnců pořádaných za účelem propagace zdravotní pojišťovny.".
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 9 až 11.
13. V § 3 odst. 9 se slovo "investičního" zrušuje.
14. V § 3 odst. 10 se věty první a druhá nahrazují větami "Příděl ze základního fondu do provozního fondu je možno provádět průběžně podle očekávané výše příjmů a počtu pojištěnců podle § 7 odst. 1 a 2 v daném čtvrtletí. Výše těchto přídělů až do výše limitu nákladů na činnost zdravotní pojišťovny se upřesňuje na základě skutečně dosažených příjmů a počtu pojištěnců k 31. březnu, 30. červnu a 30. září běžného roku postupem podle § 7.".
15. V § 4 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou "Sociální fond zdravotní pojišťovny se dále snižuje o bankovní poplatky, poštovní poplatky a záporné kursové rozdíly související s jeho činností.".
16. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Zůstatek sociálního fondu i zůstatek finančních prostředků samostatného bankovního účtu sociálního fondu dosažené ke konci účetního období se převádí do následujícího účetního období.".
17. V nadpisu § 5 se slovo "investičního" zrušuje.
18. V § 5 odst. 1 se slovo "investičního" zrušuje.
19. V § 5 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo "investičního" zrušuje.
20. V § 5 odst. 2 písm. a) se slovo "investičního" zrušuje.
21. V § 5 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo "investičního" zrušuje.
22. V nadpisu § 6 se slovo "investičního" zrušuje.
23. V § 6 odst. 1 se slovo "investičního" zrušuje.
24. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo "investičního" zrušuje.
25. V § 6 odst. 2 písm. d), f), g) a i) se slovo "investičního" zrušuje.
26. V § 6 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo "investičního" zrušuje.
27. V § 6 odst. 3 písm. d) a e) se slovo "investičního" zrušuje.
28. V § 6 odst. 4 větách první a druhé se slovo "investičního" zrušuje.
29. V § 7 odst. 2 se slovo "investičního" zrušuje.
30. V § 7 odst. 3 písm. b) se slovo "investičního" zrušuje.
31. V § 7 odst. 4 větě druhé se slovo "investičního" zrušuje.
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou článku I bodů 1 a 12, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.