Zákon ze dne 23.2.1934, jímž se mění některá ustanovení branného zákona

28.2.1934 | Sbírka:  29/1934 Sb. | Částka:  14/1934ASPI

Vztahy

Prováděcí: 30/1934 Sb.
Aktivní derogace: 53/1927 Sb., 193/1920 Sb.
Pasivní derogace: 92/1949 Sb.
29/1934 Sb. z. a n.
Zákon
ze dne 23. února 1934,
jímž se mění některá ustanovení branného zákona
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl.I
Branný zákon republiky Československé ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. a n., o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona, se mění a doplňuje takto:
1. V § 2, odst. 4 se nahrazuje třetí věta těmito ustanoveními:
"Důstojníci z povolání podléhají branné povinnosti bez jakéhokoli časového omezení, a to i když jsou přeloženi do výslužby. Rotmistři z povolání podléhají branné povinnosti po dobu své činné služby; po přeložení do výslužby přísluší jim branná povinnost až do konce roku, v němž dokončí 60. rok věku."
2. V § 9, odst. 2 se připojují k druhé větě slova "nestanoví-li ministerstvo národní obrany jinak".
3. § 14 zní takto:
"§ 14
Zařadění do branné moci
Služební povinnost se počíná dnem zařadění do branné moci. Tímto dnem se stává zařaděný příslušníkem branné moci (vojenskou osobou).
Branci v jednom roce odvedení se zařadí - mimo výjimky dále uvedené - do branné moci dnem, který je stanoven jako termín pro nastoupení do presenční služby u té zbraně, služby nebo kategorie, k níž tito branci patří, a to i když pro odklad presenční služby nebo z jiných důvodů nastoupí do presenční služby později. Též branci určení pro náhradní zálohu se zařadí do branné moci dnem, který je stanoven jako termín pro nastoupení do presenční služby u té zbraně nebo služby, k níž tito branci patří.
Branci, kteří byli odvedeni v témže roce po nástupním termínu uvedeném v předcházejícím odstavci, zařadí se do branné moci dnem svého odvedení.
Dobrovolníci se zařadí do branné moci, nestanoví-li ministerstvo národní obrany jinak, dnem svého dobrovolného odvedení.
Branci, jimž bylo povoleno nastoupiti předčasně do presenční služby přede dnem, jejich pravidelného zařadění do branné moci, zařadí se do branné moci dnem své presentace."
4. § 15 zní takto:
"§ 15
Nastoupení do presenční služby a do vojenského výcviku
Do presenční služby nastupují branci toho roku, v němž byli odvedeni, a to zpravidla v podzimním období od 1. září do 1. prosince, a jde-li o brance, ke kterým třeba přihlížeti při výběru dorostu pro důstojníky v záloze, v červenci v den, který stanoví ministerstvo národní obrany.
Branci, jimž byl povolen odklad presenční služby, nastoupí do presenční služby v roce, do kterého jim byl tento odklad povolen, a to v den, který je v tomto roce nástupním termínem pro zbraň, službu nebo kategorii, k níž tito branci patří.
Do vojenského výcviku nastupují příslušníci náhradní zálohy toho roku, který následuje po roku odvedení, a to v první polovici dubna v den, který stanoví ministerstvo národní obrany.
Ministerstvo národní obrany může podle potřeby naříditi jiné nástupní termíny, a to buď v roce odvedení, nebo třeba-li, i v roce následujícím.
Nástupní termíny vyhlásí každoročně ministerstvo národní obrany ve Sbírce zákonů a nařízení.
Nastoupení do presenční služby není na překážku, byl-li odvedený odsouzen k trestu na svobodě, který nepřevyšuje dobu šesti měsíců. Takový trest se proto na dobu presenční služby odloží nebo přeruší, požádá-li o to příslušný vojenský útvar.
Dobu presenční služby nebo vojenského výcviku, zameškanou opožděným nastoupením, třeba nahraditi. Osoby povinné vojenským výcvikem mohou býti při delším opoždění přidrženy k vykonávání vojenského výcviku podle potřeby teprve v příštím výcvikovém období.
Osoby, kterým byl povolen odklad presenční služby nebo které z jiné příčiny odůvodněně nenastoupily do této služby v den, kdy byly zařaděny do branné moci, jsou od tohoto dne vojenskými osobami na trvalé dovolené."
5. V § 16, odst. 1 se slova "do 1. října roku" v první a v třetí větě (v té dvakrát) nahradí slovy "do nástupního termínu, který platí pro jejich zbraň, službu nebo kategorii v roce".
6. V § 23 se mezi první a druhý odstavec vkládá nový odstavec tohoto znění:
Nastoupení do činné služby za mobilisace není na překážku, byla-li osoba povolaná do této služby odsouzena k trestu na svobodě, který nepřevyšuje dobu dvou let. Takový trest se proto na dobu činné služby odloží nebo přeruší, požádá-li o to příslušný vojenský útvar."
7. V § 27, odst. 1 se číslovka "tří" nahrazuje číslovkou "pěti".
8. § 45 se doplňuje tímto novým odstavcem:
"Kdo se dopustí pletich za mobilisace nebo ve válce v úmyslu, aby vymkl sebe neb jiného trvale nebo na nějaký čas službě před nepřítelem, trestá se pro zločin žalářem do pěti let."
9. V § 46 zní třetí odstavec takto:
"Byl-li čin uvedený v odstavci 1 spáchán za mobilisace nebo ve válce v úmyslu,a by ten, o jehož tělo nebo zdraví běží, ušel trvale nebo na nějaký čas službě před nepřítelem, trestá se jako zločin žalářem do pěti let."
10. V § 54:
a) se odstavec 1 doplňuje slovy: "u zločinů 5 let";
b) v odstavci 2, písm. a) zní začátek takto: "v případech uvedených v §§ 43 až 46 koncem toho roku...".
11. V § 55, odst. 1 zní první citace v druhé větě takto: "§ 45, předposlední odstavec".
12. V § 57 se připojuje k odstavci 2 toto nové ustanovení:
"f) šest měsíců u trestů do pěti let (§§ 45, 46)".
13. V § 58 se slova "trestných čin" nahrazují slovem "přečinů".
Čl.II
Zákon č. 53/1927 Sb. z. a n. se mění a doplňuje takto:
1. V § 4, odst. 2 se první věta doplňuje těmito slovy:
"nebo u odvodní komise aspoň ústně ohlásiti a nejpozději do 15 dní poté podati u okresního úřadu, v jehož obvodu byl odveden".
2. V § 7, odst. 2 se připojuje tato nová věta:
"Zařízení živnosti nebo obchodu teprve po odvodu není důvodem pro zařadění do náhradní zálohy."
Čl.III
Ministr národní obrany se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů a nařízení vyhlásil plné znění branného zákona, jak vyplývá ze změn, provedených zákonem č. 53/1927 Sb. z. a n., zákonem ze dne 11. května 1932, č. 66 Sb. z. a n., o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona č. 53/1927 Sb. z. a n., a tímto zákonem. Při tom buďtež odstavce jednotlivých paragrafů branného zákona příslušně očíslovány.
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr národní obrany v dohodě se zúčastněnými ministry.
T. G. Masaryk v. r.
Malypetr v. r.
Bradáč v. r.