Vládní nařízení ze dne 12.3.1934 o zevní úpravě nové stříbrné dvacetikoruny a dosavadních mincí stříbrných po 5 a 10 Kč

15.3.1934 | Sbírka:  48/1934 Sb. | Částka:  21/1934ASPI

Vztahy

Nadřazené: 94/1932 Sb.
Pasivní derogace: 39/1948 Sb.
48/1934 Sb. z. a n.
Vládní nařízení (II)
ze dne 12. března 1934
o zevní úpravě nové stříbrné dvacetikoruny a dosavadních mincí stříbrných po 5 a 10 Kč
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3, odst. 6 zákona ze dne 9. června 1932,č. 94 Sb. z. a n., o nové soustavě drobných peněz:
§ 1
(1) Stříbrná dvacetikoruna má na jedné straně v drobném perlovci střední znak republiky Československé, jehož hoření rohy tento perlovec přetínají a sahají až ke druhému perlovci na samém okraji mince složenému střídavě z obdélníčků a bodů. Po obou stranách znaku jest po jednom lipovém listu. Dokola jest mezi oběma perlovci nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" a letopočet ražby.
(2) Na druhé straně této mince jsou v kruhu z perlovce složeného střídavě z obdélníčků a bodů zobrazeny tři postavy, představující průmysl, zemědělství a obchod: dělník s kladivem, oráč s pluhem a Merkur, podávající si navzájem ruce. Po stranách jest označení hodnoty: "20" po levé a "Kč" po pravé straně; dole jest značka původcova "J H".
(3) Mince má po obou stranách plochou obrubu. Okraj jest hladký s vlnovými a křížkovými rýhami do hloubky.
(4) Průměr mince jest 34 mm, hrubá váha 12 g.
§ 2
Stříbrné dvacetikoruny počne vydávati Národní banka Československá u hlavního ústavu i u všech svých filiálek dnem 22. března 1934.
§ 3
(1) Zevní úprava dosavadních stříbrných mincí po 5 a 10 Kč se nemění.
(2) Stříbrná pětikoruna má na jedné straně malý znak republiky Československé, kolem něho nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" a letopočet ražby. Na druhé straně mince jest na vodorovně rýhované a jednou lomené pásce znázorněna vysoká pec s tovární budovou o dvou komínech vlevo a s věží těžní vpravo. Toto vyobrazení obepíná označení hodnoty "5 Kč". Pod obrazem jest značka původcova "G". Na obou stranách jest perlovec a plochá obruba. Okraj jest hladký s vlnovými a křížkovými rýhami do hloubky. Průměr mince jest 27 mm, hrubá váha 7 g.
(3) Stříbrná desetikoruna obyčejná má na jedné straně střední znak republiky Československé a nápisem dokola "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" a s letopočtem ražby. Na druhé straně jest symbolická postava mladé republiky sedící nad siluetou Hradčan, z nichž vyrůstá desetilistá lipová ratolest. Vlevo dole jest motiv průmyslu (kolo s kladivem), pravo motiv zemědělství (pluh a snop obilí), pod ním značka původcova "J. H.". V horní části jest vyznačena hodnota mince "10 Kč". Okraj jest vroubkovaný s plochou obrubou po obou stranách a s perlovcem k ní zevnitř přiléhajícím. Průměr mince jest 30 mm, hrubá váha 10 g.
(4) Stříbrná desetikoruna jubilejní má stejně jako obyčejná na jedné straně střední znak republiky Československé s nápisem dokola "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ", ale s desetiletím "1918 . 28 . X . 1928". Kromě toho liší se tato jubilejní mince od obyčejné tím, že mezi štítem znaku a nápisem jest vyznačena hodnota mince "10 Kč" a že na druhé straně jest podobizna presidenta republiky s označením: "TOMÁŠ G. MASARYK", dole značka původcova "O. Š.". Okraj jest vroubkovaný s plochou obrubou po obou stranách a s perlovcem na ní zevnitř přiléhajícím. Průměr mince jest 30 mm, hrubá váha 10 g.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
Malypetr v. r.
Dr. Beneš v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Černý v. r.
Dr. Czech v. r.
Dr. Trapl v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Krčmář v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Franke v. r.
Dostálek v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Příl.
Kresba: