Směrnice ze dne 20.6.2005, jíž se zrušuje Instrukce Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 22.8.1985, č.j. LP/3-271-21.8.1985 o prevenci, sledování, hlášení a vyšetřování potransfúzních reakcí

20.9.2005 | Sbírka:  20 979/2005-LEG | Částka:  5/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 129/2000 Sb., 128/2000 Sb., 2/1969 Sb.
20 979/2005-LEG
SMĚRNICE
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 20. června 2005
jíž se zrušuje Instrukce Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 22. 8. 1985, č. j. LP/3-271-21.8.1985 o prevenci, sledování, hlášení a vyšetřování potransfúzních reakcí
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 10 odst. 1 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 272/1996 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb., a v souladu s § 61 odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., § 30 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.:
Čl. 1
Zrušuje se Instrukce Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 22. 8. 1985, č. j. LP/3-271-21. 8. 1985 o prevenci, sledování, hlášení a vyšetřování potransfúzních reakcí, uveřejněná pod č. 14 v částce 14/1985 Věstníku vlády pro národní výbory.
Čl. 2
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministryně
Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. v. r.