Opatření ze dne 27.6.2005 obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel

1.7.2005 | Sbírka:  78/2005 (TV) | Částka:  7/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Pasivní derogace: 51/2012 (TV), 9/2011 (TV), 57/2009 (TV), 6/2009 (TV)
78/2005
Opatření obecné povahy,
kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel
Změna: 12/2007
Změna: 78/2009
Změna: 78/2009 (část)
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") sděluje, že k provedení § 34 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 15.7.2005.
Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejnil v částce 7/2005 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.
Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Praha 27. června 2005
Č.j.: 27213/2005-610
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen "zákon"), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 34 odst. 4 zákona vydává
opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel
ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ
Čl.1
Úvodní ustanovení
(1) Toto opatření obecné povahy (dále jen "opatření") určuje rozsah povinností podnikatelů zajišťujících veřejnou telefonní síť při realizaci přenositelnosti telefonních čísel.
(2) Podnikatelé, kteří mají povinnost podle § 34 odst. 1 zákona, vzájemně spolupracují při realizaci procesu přenesení telefonního čísla a vyvarují se jednání, které by narušilo rychlost, bezpečnost a plynulost přenesení telefonního čísla, nebo by vedlo k porušení podmínek hospodářské soutěže.
Čl.2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto patření se rozumí
a) službou přenesení čísla služba, která umožňuje každému účastníkovi veřejně dostupné telefonní služby, který o to požádá, ponechat si telefonní číslo, popřípadě čísla, nezávisle na podnikateli, který tuto veřejně dostupnou telefonní službu poskytuje,
b) přenositelností čísel soubor technických a organizačních opatření, která umožňují, aby každý účastník veřejně dostupné telefonní služby mohl za podmínek stanovených tímto opatřením využít službu přenesení čísla,
c) pevným operátorem podnikatel zajišťující veřejnou pevnou telefonní síť,
d) mobilním operátorem podnikatel zajišťující veřejnou mobilní telefonní síť,
e) účastníkem každý účastník veřejně dostupné telefonní služby poskytované na veřejné pevné nebo mobilní telefonní síti,
f) opouštěným operátorem pevný nebo mobilní operátor, od kterého má být přeneseno telefonní číslo k jinému pevnému nebo mobilnímu operátorovi v rámci poskytnutí služby přenesení čísla,
g) přejímajícím operátorem pevný nebo mobilní operátor, ke kterému má být přeneseno telefonní číslo od opouštěného operátora v rámci poskytnutí služby přenesení čísla,
h) originujícím operátorem pevný nebo mobilní operátor, v jehož telefonní síti provoz vznikl,
i) terminujícím operátorem pevný nebo mobilní operátor, v jehož telefonní síti byl provoz uskutečněn,
j) tranzitním operátorem pevný nebo mobilní operátor, přes jehož síť prochází provoz, který v této síti nevznikl ani nebyl ukončen,
k) držitelem rozsahu čísel podnikatel, jemuž bylo v souladu s § 30 zákona uděleno oprávnění k využívání čísel,
l) provozovatelem telefonního čísla pevný nebo mobilní operátor, v jehož veřejné telefonní síti je prostřednictvím příslušného čísla uživateli poskytována v daný okamžik veřejně dostupná telefonní služba,
m) Operátor ID identifikační číslo provozovatele přidělené Úřadem ve formátu specifikovaném v Číslovacím plánu síťových směrovacích čísel,1)
n) provozem volání a ostatní provoz prostřednictvím veřejné pevné nebo mobilní telefonní sítě,
o) voláním hlasové, datové a faxové volání prostřednictvím veřejné pevné nebo mobilní telefonní sítě,
p) ostatním provozem provoz, zahrnující signalizační zprávy, které jsou součástí služeb SMS a MMS,
r) společným řešením soubor hardwarových a softwarových nástrojů zajišťující referenční zdroj informací o číslech, na která byla aplikována služba přenesení čísla a související funkce pro podporu přenositelnosti čísel,
s) provozní hodnou hodina provozního času společného řešení,
t) předplacenou kartou SIM karta umožňující předplacení služeb,
u) autorizací ověření oprávnění účastníka nebo jím pověřené osoby k nakládání s čísly na ověřované objednávce,
v) pobočkovou ústřednou (PBX) koncové zařízení, které umožňuje přístup více koncových zařízení k jednomu nebo více koncovým bodům sítě a současně poskytování služeb elektronických komunikací mimo veřejnou komunikační síť.
Čl.3
Vlastnosti služby přenesení čísla
Služba přenesení čísla mezi operátory má tyto vlastnosti:
a) umožňuje každému účastníkovi veřejně dostupné telefonní služby stát se účastníkem jiného operátora při zachování stejného telefonního čísla, s výjimkou přenesení čísla mezi pevnými a mobilními operátory navzájem,
b) přenositelnost čísla lze aplikovat na telefonní čísla, u kterých je to stanoveno tímto opatřením, a na veřejné telefonní sítě, do kterých jsou tato čísla přidělena,2)
c) rozsah služeb poskytovaných účastníkovi přejímajícím operátorem po přenesení telefonního čísla do jeho telefonní sítě je závislý na nabídce služeb poskytovaných tímto operátorem a na jeho technických možnostech,
d) okamžikem přenesení čísla pozbývá účinnosti smlouva mezi účastníkem a opouštěným operátorem. Tímto nejsou dotčeny závazky vzniklé na základě této smlouvy.
Čl.4
Společná řešení pro zajištění přenositelnosti čísel
(1) Pevní operátoři zajišťují společné řešení, které slouží všem operátorům v České republice jako referenční zdroj informací o číslech, na která byla aplikována služba přenesení čísla mezi pevnými operátory, dostupný všem operátorům jednoduchými dálkově přístupnými prostředky. Toto společné řešení je jediným platným zdrojem informací o všech telefonních číslech přenesených mezi pevnými operátory.
(2) Mobilní operátoři zajišťují společné řešení, které slouží všem operátorům v České republice jako referenční zdroj informací o číslech, na která byla aplikována služba přenesení čísla mezi mobilními operátory, dostupný všem operátorům jednoduchými dálkově přístupnými prostředky. Toto společné řešení je jediným platným zdrojem informací o všech telefonních číslech přenesených mezi mobilními operátory.
(3) Společné řešení zajišťuje zejména plynulost, rychlost a jednoduchost vlastního procesu přenosu čísla mezi operátory, ochranu osobních údajů účastníků a důvěrnost obchodního tajemství operátorů. společné řešení musí být schopno poskytnout evidované údaje pro potřeby Úřadu.
(4) Provozovatel společného řešení je oprávněn stanovit denní limit počtu zpracovaných objednávek na přenesení čísla. Limit se stanoví tak, aby nebyla narušena hospodářská soutěž.
(5) Prostřednictvím společného řešení jsou operátorům dostupné zejména tyto informace a funkce:
a) zda bylo určité telefonní číslo přeneseno,
b) kdo je provozovatelem telefonního čísla podle písmene a),
c) historie přenášení telefonního čísla,
d) synchronizace dat umožňující operátorům synchronizovat jejich interní databáze použitím platných informací uložených ve společném řešení.
(6) Prostřednictvím společného řešení podle odstavce 2 jsou opouštěnému a přejímajícímu mobilnímu operátorovi dále dostupné tyto informace a funkce:
a) evidování objednávky,
b) ověření objednávky opouštěným mobilním operátorem,
c) uvolnění čísla k přenesení opouštěným mobilním operátorem,
d) stanovení data přenesení přejímajícím mobilním operátorem,
e) informace o vzájemné vazbě mezi přenesenými čísly, která tvoří logicky související skupinu.
(7) Společné řešení nemusí umožnit dotazování pro směrování provozu v reálném čase a informování účastníků o procesu přenesení čísla.
(8) Provozovatelé společného řešení podle odstavců 1 a 2 si umožňují navzájem přístup k informacím podle odstavce 5.
(9) Provozovatel společného řešení může stanovit další podmínky pro provozování společného řešení a podmínky upravující vztahy mezi operátory v souvislosti s využitím společného řešení.
Čl.5
Principy směrování a signalizace
(1) Každý operátor směruje provoz přímo na provozovatele telefonního čísla, je-li v daný okamžik k dispozici dostatečná kapacita na propojovacím bodě se sítí provozovatele telefonního čísla. U volání s kódem volby operátora tato odpovědnost přechází na poskytovatele veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím volby nebo předvolby operátora.
(2) Odpovědnost za směrování provozu podle odstavce 1 má vždy originující operátor.
(3) U příchozího mezinárodního volání zajišťuje směrování podle odstavce 1 operátor, který provozuje příchozí mezinárodní ústřednu, do které byl takový provoz doručen. U ostatního příchozího mezinárodního provozu odpovídá za správné směrování mobilní operátor, z jehož přiděleného číselného rozsahu pochází telefonní číslo, na které byl takový provoz doručen.
(4) Pokud nemá originující operátor v daný okamžik přímé propojení do sítě terminujícího operátora, a směruje provoz prostřednictvím smluvně dohodnutého tranzitního operátora, má odpovědnost zajistit směrování provozu podle odstavce 1 také tranzitní operátor. Toto se nevztahuje na volání s kódem volby operátora.
(5) Provoz na přenesená telefonní čísla, který vyžaduje směrování mezi veřejnými telefonními sítěmi, operátoři směrují do stejných rozhraní pro propojování veřejných telefonních sítí jako provoz na nepřenesená telefonní čísla vyžadující směrování mezi těmito telefonními sítěmi.
(6) V rozhraní pro propojování veřejných telefonních sítí je provoz na přenesená čísla směrován přes existující propojovací svazky pro daný typ provozu. Pro provoz na přenesená čísla se nepoužijí samostatné svazky, pokud se operátoři nedohodnou jinak.
(7) Při směrování volání do veřejných telefonních sítí nejsou operátoři povinni zaslat si vzájemně Operator ID. Mohou se však na takovém zasílání vzájemně dohodnout.
(8) Při směrování ostatního provozu mezi veřejnými mobilními telefonními sítěmi si mobilní operátoři vzájemně zasílají Operator ID provozovatele telefonního čísla v dohodnutém formátu, a to bez ohledu na skutečnost, zda je směrováno na přenesené či nepřenesené telefonní číslo. Tato informace je přenášena přes rozhraní pro propojování jejich veřejných telefonních sítí.
(9) Za ukončení provozu na přenesené číslo v terminující síti odpovídá terminující operátor.
Čl.6
Ochrana proti cyklickému směřování provozu mezi operátory
(1) Operátoři přijímají vhodná opatření pro zabránění cyklickému směrování provozu mezi operátory v důsledku nekonzistence směrovacích databází.
(2) Vhodnými opatřeními podle odstavce 1 se rozumí zejména
a) u volání mechanismus "Hop Counter", který automaticky rozpojí provoz poté, co dojde k vyčerpání operátory předem stanoveného počtu prvků sítě podílejících se na výstavbě trasy volání,
b) u ostatního provozu zastavení dalšího směrování provozu při zjištění provozu v příchozím Operator ID a vyhledaném Operator ID. Tento prostředek nesmí omezit možnost pozdějšího doručení ostatního provozu.
ČÁST DRUHÁ PŘENOSITELNOST TELEFONNÍCH ČÍSEL MEZI VEŘEJNÝMI PEVNÝMI TELEFONNÍMI SÍTĚMI
Čl.7
Čísla přenositelná mezi pevnými operátory
Čísla přenositelná mezi pevnými operátory jsou telefonní čísla tvořená a využívaná v souladu se zvláštním právním předpisem1) a která jsou provozně využívána operátory, kteří jsou držiteli oprávnění k využívání těchto čísel, s výjimkou:
a) zkrácených telefonních čísel pro přístup ke službám s kódem SAC = 11 až SAC = 19, čísel s přístupovým kódem k síti elektronických komunikací 600 a 910, čísel s přístupovým kódem ke službě elektronických komunikací 800 00 (Přístup ke službám přímého volání ze zahraničí do vlastní země - Home Country Direct), čísel se směrovacím kódem 701, 970, 977, 93 a 960 až 969, čísel s přístupovým kódem k neveřejným telefonním sítím 972 až 974, 980, 983 a čísel s přístupovým kódem k neveřejným komunikačním sítím 9890 až 9899,
b) čísel využívaných současně v sítích více operátorů,
c) individuálních čísel z vícenásobných telefonních čísel (MSN) a individuálních čísel a podbloků DDI,
d) nevolitelných čísel ISDN (například individuální telefonní čísla (IDN) ve skupině sériových linek nebo PCM do PBX),
e) individuálních čísel z ucelených bloků čísel s přístupovým kódem k neveřejným telefonním sítím 9500 až 9599, přidělených dle původního oprávnění k využívání čísel.
Geografická čísla lze přenášet mezi pevnými operátory pouze v rámci jednotlivých číslovaných oblastí, které jsou očíslovány zvláštním právním předpisem1).
Čl.8
Procesy při přenášení čísel mezi pevnými operátory
(1) Poskytnutí služby přenesení čísla je zahájeno akceptací požadavku účastníka na poskytnutí této služby přejímajícím operátorem. Přejímající operátor je povinen předem informovat účastníka o podmínkách poskytnutí služby přenesení čísla, jak vyplývají z jeho všeobecných podmínek pro poskytování služby.
(2) Přejímající operátor zadá objednávku na realizaci přenesení čísla opouštěnému operátorovi.
(3) Přejímající operátor odpovídá za zpracování a zadání objednávky podle požadavku účastníka. Opouštěný operátor odpovídá za vyřízení zadané objednávky přijaté od přejímacího operátora.
(4) Za prokázání oprávněnosti objednávky je odpovědný přejímající operátor.
(5) Proces přenášení čísla probíhá takto:
a) proces začíná zadáním objednávky přejímajícím operátorem opouštěnému operátorovi,
b) v období pěti pracovních dní od zadání objednávky probíhá
1. vyhodnocení a případné odmítnutí chybné objednávky opouštěným operátorem do konce druhého pracovního dne od jejího zadání,
2. ověření objednávky opouštěným operátorem,
3. technické šetření přejímajícím operátorem,
c) pokud opouštěný operátor neobdrží od účastníka požadavek na výpověď smlouvy do konce pátého pracovního dne od zadání objednávky, může vyřízení objednávky odmítnout.
(6) Opouštěný operátor potvrdí objednávku přejímajícímu operátorovi nejpozději do sedmého pracovního dne od zadání této objednávky.
(7) K přenesení čísla dojde nejpozději do desátého pracovního dne ode dne zadání objednávky opouštěnému operátorovi, pokud se účastník s přejímajícím operátorem nedohodnou na pozdějším datu a čase přenesení. Toto datum nesmí být pozdější než 60 kalendářních dnů od zadání objednávky. Tímto datem může být kterýkoliv den kromě státních svátků.
(8) Ke změně dohodnutého data a času přenesení čísla může dojít nejpozději před zadáním informace o budoucím přenesení čísla do společného řešení.
(9) Požadovaný čas přenesení určí přejímající operátor po dohodě s účastníkem na dobu připadající mezi 6.00 až 22.00 hodinou.
(10) Přejímající operátor má právo zrušit objednávku pouze do doby, než zadá informaci o budoucím přenesení čísla do společného řešení.
(11) Přejímající operátor informuje společné řešení o budoucím přenesení čísla nejpozději dva pracovní dny před dohodnutým datem přenesení čísla.
(12) V den přenesení před stanoveným časem přenesení ukončí opouštěný operátor poskytování veřejně dostupné telefonní služby. Přejímající operátor začne tuto službu poskytovat nejpozději v čase stanoveném pro přenesení čísla.
(13) Přerušení poskytované veřejně dostupné telefonní služby účastníkovi nesmí být v souvislosti s přenesením čísla další než tři hodiny.
ČÁST TŘETÍ PŘENOSITELNOST TELEFONNÍCH ČÍSEL MEZI VEŘEJNÝMI MOBILNÍMI TELEFONNÍMI SÍTĚMI
Čl.9
Čísla přenositelná mezi mobilními operátory
Čísla přenositelná mezi mobilními operátory jsou telefonní čísla tvořená a využívaná v souladu se zvláštním právním předpisem1) a která jsou provozně využívána operátory, kteří jsou držiteli oprávnění k využívání těchto čísel, s výjimkou:
a) zkrácených telefonních čísel pro přístup ke službám s kódem SAC = 11 až SAC = 19, čísel s přístupovým kódem k síti elektronických komunikací 600 a 910, čísel s přístupovým kódem ke službě elektronických komunikací 800 00 (Přístup ke službám přímého volání ze zahraničí do vlastní země - Home Country Direct), čísel se směrovacím kódem 701, 970, 977, 93 a 960 až 969, čísel s přístupovým kódem k neveřejným telefonním sítím 972 až 974, 980, 983 a čísel s přístupovým kódem k neveřejným komunikačním sítím 9890 až 9899,
b) čísel využívaných současně v sítích více operátorů,
c) mezinárodních identifikátorů účastníků veřejné mobilní telefonní sítě (IMSI),
d) čísel, která byla v síti držitele oprávnění k využívání těchto čísel aktivována pro přímé připojení do sítě operátora. Tato čísla mohou být přenesena pouze v celých rozsazích a stejným způsobem se postupuje při zpětném přenášení do sítě vlastníka rozsahu čísel. Opouštěný a přejímající operátor mohou po vzájemné dohodě při přenášení těchto čísel postupovat odlišně od úpravy stanovené v tomto opatření, pokud takový postup neomezuje oprávněné zájmy uživatele těchto čísel.
e) individuálních čísel z ucelených bloků čísel s přístupovým kódem k neveřejným telefonním sítím 9500 až 9599, přidělených dle původního oprávnění k využívání čísel.
Čl.10
Transparentnost cen při volání na přenesená mobilní čísla
Pro zajištění transparentnosti cen při volání na přenesená mobilní telefonní čísla umožní originující mobilní operátor svým účastníkům získat informaci dostatečnou ke zjištění ceny volání, a to nejméně těmito způsoby:
a) prostřednictvím internetových stránek mobilního operátora, přičemž tato služba musí být poskytována nepřetržitě a není za ni účtována cena,
b) prostřednictvím bezplatné krátké textové zprávy (SMS) zaslané účastníkovi jako odpověď na jeho dotaz učiněný prostřednictvím krátké textové zprávy,
c) automaticky aktivovaným bezplatným hlasovým oznámením učiněným před sestavením spojení pro originované volání. Hlasové oznámení je poskytováno pouze v případě hlasového volání z mobilního telefonního přístroje na účastnické telefonní číslo přenesené ze sítě originujícího operátora do jiné sítě nebo naopak. Hlasové oznámení musí být učiněno v českém jazyce, popřípadě v dalším jazyce, a jeho celková délka nesmí být delší než šest sekund. Po skončení hlasového oznámení musí být poskytnuta účastníkovi lhůta o délce minimálně jedné sekundy tak, aby mohl přerušit volání ještě před okamžikem zahájení vlastního účtování volání. Hlasové oznamování musí být možné na přání účastníka jednoduchým způsobem vypnout. Tento způsob se nemusí použít, pokud se voláním na přenesené číslo cena nezvyšuje.
Čl.11
Procesy při přenášení čísel mezi mobilními operátory
(1) Proces přenesení čísla je zahájen kontaktem účastníka s přejímajícím operátorem. Přejímající operátor je povinen informovat účastníka o podmínkách poskytnutí služby přenesení čísla, jak vyplývají z jeho všeobecných podmínek pro poskytování služby.
(2) Přejímající operátor zadá objednávku na přenesení čísla do společného řešení a předá její identifikaci účastníkovi.
(3) Před zadáním objednávky na přenesení čísla zkontroluje přejímající mobilní operátor, zda telefonní číslo je přenositelným mobilním číslem podle tohoto opatření a zda žádost obsahuje správný údaj o opouštěném operátorovi.
(4) Pokud opouštěný operátor neobdrží od účastníka projev vůle směřující k ukončení nebo dalšímu nepokračování smlouvy dle podmínek sjednaných touto smlouvou, a to do deseti pracovních dnů od zadání objednávky do společného řešení, je objednávka vyřazena ze společného řešení, o čemž je přejímající operátor informován.
(5) Opouštěný mobilní operátor odmítne objednávku pouze z následujících důvodů, které zkoumá pro každé z čísel uvedené v objednávce v tomto pořadí:
a) nebyla úspěšně provedena autorizace účastníka. Opouštěný mobilní operátor je povinen po první neúspěšné autorizaci informovat účastníka a přejímajícího mobilního operátora prostřednictvím společného řešení o důvodech neúspěšné autorizace a poskytnout účastníkovi nejméně dvě další možnosti autorizace během sedmi následujících pracovních dní,
b) identifikace objednávky neodpovídá účastnickému číslu (MSISDN),
c) číslo není přenositelné podle tohoto opatření,
d) číslo je obsaženo v jiné ověřené objednávce evidované ve společném řešení,
e) číslo není v síti opouštěného mobilního operátora aktivní,
f) číslo je opouštěným mobilním operátorem evidováno jako odcizené,
g) číslo užívá účastník na základě smlouvy, kterou platně vypověděl.
(6) Opouštěný mobilní operátor autorizuje účastníka v případě písemné smlouvy porovnáním identifikačních údajů v objednávce a ve smlouvě. V ostatních případech s využitím hlasového konverzanta (IVR), krátkých textových zpráv (SMS) nebo internetové stránky.
(7) Nebyla-li objednávka odmítnuta pro některý z důvodů uvedených v odstavci 5, považuje se za ověřenou. Opouštěný operátor je povinen sdělit výsledek ověření objednávky přejímajícímu operátorovi prostřednictvím společného řešení a účastníkovi bez zbytečného odkladu, a to v případě předplacených karet nejpozději do dvou provozních hodin a v případě písemné smlouvy do pěti pracovních dní od obdržení projevu vůle směřující k ukončení nebo dalšímu nepokračování smlouvy dle podmínek sjednaných touto smlouvou od účastníka. Lhůta stanovená pro sdělení výsledku ověření objednávky se prodlužuje v případě postupu podle odstavce 5 o dobu, ve které účastník úspěšně provedl opakovanou autorizaci. Po sdělení kladného výsledku ověření objednávky opouštěný mobilní operátor do pěti provozních hodin uvolní číslo k přenesení- O uvolnění informuje společné řešení.
(8) Zamítnutím objednávky je objednávka vyřazena ze společného řešení.
(9) Přejímající operátor ve spolupráci s účastníkem naplánuje datum přenesení uvolněného čísla tak, aby k přenesení došlo nejpozději do čtrnácti pracovních dní po uvolnění čísla.
(10) Přejímající operátor informuje nejpozději jeden pracovní den před přenesením čísla společné řešení o plánovaném datu přenesení čísla. Od podání této informace již nelze požadovat zastavení procesu přenesení čísla.
(11) Před okamžikem přenesení čísla ukončí opouštěný operátor poskytování služby účastníkovi na přeneseném čísle a přejímající operátor zahájí poskytování služby po okamžiku přenesení čísla. Doba bez poskytování služby může připadnout pouze na dobu od 0.00 do 6.00 hodin v den přenesení čísla. Po tuto dobu nesmí být znemožněno tísňové volání na číslo 112.
(12) Po přenesení čísla je objednávka vyřazena ze společného řešení.
ČÁST ČTVRTÁ ZÁSADY PRO ÚČTOVÁNÍ CENY MEZI PODNIKATELI V SOUVISLOSTI S PŘENOSITELNOSTÍ TELEFONNÍCH ČÍSEL
Čl.12
Ceny služeb souvisejících s přenositelností telefonních čísel
Ceny služeb související s přenositelností čísel, jimiž jsou
a) přenos čísla mezi opouštěným a přejímajícím operátorem,
b) vyhledání a správné směrování přeneseného čísla.
c) služby poskytované provozovatelem společného řešení, a způsob jejich úhrady si dohodnou operátoři ve smlouvách o propojení v souladu s čl. 17 odst. 2.
Čl.13
Cena za přenos čísla mezi opouštěným a přejímajícím operátorem
(1) Cenu za přenesení telefonního čísla, tj. za zpracování objednávky žadatele na přenesení čísla podle čl. 8 nebo čl. 11, hradí přejímající operátor opouštěnému operátorovi.
(2) Cena uvedená v odstavci 1 může být sjednána zvlášť za přenos jednoho čísla nebo za přenos více čísel.
Čl.14
Cena za vyhledání a správné směrování přeneseného čísla
(1) Operátor, který vyhledal přenesené číslo v případě, že k tomu příslušný operátor směroval provoz do jiné telefonní sítě, než ve které měl být provoz ukončen nebo neuvedl správné Operator ID provozovatele telefonního čísla při předání provozu, má nárok na cenu za každé takové vyhledání přeneseného čísla.
(2) Cenu podle odstavce 1 hradí operátor, který chybně směroval provoz.
(3) Operátor, který vyhledal přenesené číslo podle odstavce 1, má nárok na cenu za tranzit takového volání ve vlastní síti a dále na cenu za jeho terminaci, kterou zaplatil provozovateli telefonního čísla, nebo cenu za jeho originaci, kterou zaplatil provozovateli originující sítě, pokud se operátoři nedohodli jinak.
Čl.15
Cena za služby poskytované provozovatelem společného řešení
(1) Provozovatel společného řešení má nárok na nákladově orientovanou cenu za poskytnuté služby společného řešení podle čl. 4 odst. 5 a 9 bez zahrnutí odpisů investic na společné řešení.
(2) Cenu podle odstavce 1 hradí operátoři, popřípadě jiné subjekty využívající tyto služby.
(3) Náklady na pořízení investic společného řešení podle čl. 4 odst. 1 hradí pevní operátoři společně a nerozdílně.
(4) Náklady na pořízení investic společného řešení podle čl. 4 odst. 2 hradí mobilní operátoři společně a nerozdílně.
(5) V případě jediného společného řešení pro pevné i mobilní sítě hradí operátoři náklady na pořízení investic společného řešení společně a nerozdílně.
ČÁST PÁTÁ PŘEÚČTOVÁNÍ POPLATKU ZA POUŽÍVÁNÍ PŘENESENÉHO ČÍSLA
Čl.16
Přeúčtování poplatku za používání přeneseného čísla
(1) Držitel rozsahu čísel má nárok na úhradu poplatku za práva plynoucí z oprávnění k využívání telefonních čísel4) za každé telefonní číslo, které v příslušném kalendářním roce bylo provozováno v jiné veřejné telefonní síti než je síť držitele rozsahu čísel, a to od všech operátorů, kteří byli v daném roce provozovateli tohoto telefonního čísla.
(2) Postup podle odstavce 1 není poskytnutím služby.
ČÁST ŠESTÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl.17
Smluvní ujednání upravující službu přenesení mobilního čísla
(1) Podnikatelé, kteří mají povinnost zajistit přenositelnost telefonních čísel podle § 34 odst. 1 zákona, doplní všeobecné podmínky jimi poskytovaných služeb o ustanovení upravující podmínky pro službu přenesení čísla v souladu se zákonem a tímto opatřením do čtyř měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření. Podnikatelé ve všeobecných podmínkách stanoví zejména
a) způsob určení přiměřeného nároku na vyrovnání v případě předčasné výpovědi smlouvy na dobu určitou z důvodu přenesení čísla, a to tak, aby toto vyrovnání neodrazovalo od využívání služby přenesení čísla,
b) způsob bezplatného informování účastníka o výši nároku podle písmene a), pokud o to požádá.
(2) Podnikatelé, kteří mají povinnost zajistit přenositelnost telefonních čísel podle § 34 odst. 1 zákona, doplní vzájemně uzavřené smlouvy o propojení jimi provozovaných veřejných telefonních sítí tak, aby obsahovaly nezbytné podmínky pro zajištění přenositelnosti čísel v souladu se zákonem a tímto opatřením, a to do čtyř měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření.
Čl.18
Odpovědnost za využívání přenesených čísel
Provozovatel telefonního čísla odpovídá držiteli oprávnění k využívání příslušného rozsahu čísel za škodu způsobenou porušením povinností stanovených rozhodnutím o udělení oprávnění k využívání čísel nebo o změně tohoto oprávnění. Takový operátor odpovídá za dodržování podmínek využití přeneseného čísla, pokud vyplývají ze zákona nebo předpisů vydaných k jeho provedení.
Čl.19
Využití přenesených čísel
Provozovatel telefonního čísla, jehož užívání bylo účastníkem v síti provozovatele telefonního čísla ukončeno, vrátí prostřednictvím společného řešení číslo zpět do sítě držitele rozsahu čísel do třiceti dnů od ukončení jeho užívání.
Čl.20
Přechodná ustanovení
Do doby účinnosti vyhlášky Ministerstva informatiky, kterou se stanoví číslovací plány*), jsou čísla, na která se aplikuje přenositelnost čísla podle § 34 zákona, stanovena číslovacím plánem veřejných telefonních sítí3) a další národní směrová čísla 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 72, 73, 77 a 79 určená pro služby veřejných mobilních telefonních sítí.
Čl.21
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 15. července 2005.
Odůvodnění
Úřad vydává k provedení § 34 odst. 4 zákona opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3 (dále jen "opatření"), kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel.
Toto opatření vychází z principů zakotvených v zákoně a evropské legislativě, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů, vztahujících se k sítím a službám elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě). Opatření bylo zpracováno se zřetelem na účel regulace v oblasti elektronických komunikacích, jak je vymezen § 4 zákona, tedy zejména vytváření předpokladů pro řádné fungování hospodářské soutěže a pro ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu.
Vzhledem k tomu, že přenositelnost telefonních čísel ve veřejných pevných telefonních sítích byla realizována již za účinnosti zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo vhodné v této oblasti zachovat kontinuitu aplikovaných procesů mezi pevnými operátory. Při definování procesů pro přenositelnost čísel v rámci veřejných mobilních telefonních sítí postupoval Úřad obdobně.
Podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel jsou v opatření stanoveny tak, aby byla zaručena co největší možnost uživatelů změnit podnikatele poskytujícího telefonní službu při ponechání si telefonního čísla, a to bez průtahů. Současně byla respektována rovnost soutěžitelů - podnikatelů poskytujících telefonní službu.
Článek 1 opatření vychází z povinnosti zakotvené v § 34 odst. 4 zákona a stanovuje požadavky na vzájemnou spolupráci všech podnikatelů, kteří zajišťují přenositelnost čísel tak, aby tato byla zajištěna k maximálnímu prospěchu účastníků, a to včetně požadavku na dodržení podmínek hospodářské soutěže. V souladu s dikcí § 34 odst. 1 zákona vyplývá z ustanovení článku 1, že se toto opatření nevztahuje na přenositelnost telefonních čísel od nebo k podnikateli, který poskytuje veřejně dostupnou telefonní službu na veřejné telefonní síti jiného podnikatele.
Článek 3 definuje vlastnosti služby přenesení čísla mezi operátory. Důsledky přenesení čísla pro smlouvu mezi účastníkem a opouštěným operátorem jsou upraveny v písmenu d). Je zachován princip rovnosti pro každého jednotlivého účastníka bez ohledu na to, jaký typ smlouvy má s podnikatelem poskytujícím telefonní službu uzavřen, včetně uživatelů předplacených karet. Znamená to mimo jiné, že služba přenositelnosti čísel musí být dostupná všem uživatelům bez rozdílu. Přitom platí, že přestože smlouva od okamžiku přenesení čísla pozbývá účinnosti, závazky ze smlouvy, které vznikly během doby její platnosti, nadále trvají.
Článek 4 stanovuje pravidla pro fungování společného řešení jako referenční databáze informací o přenášených číslech. Taková referenční databáze je nezbytná pro spolehlivé fungování přenositelnosti čísel a také pro kontrolní činnost Úřadu. Ustanovení odstavců 1 a 2 nijak nevylučují možnost, aby pevní a mobilní operátoři zajišťovali jediné společné řešení pro pevné i mobilní sítě. Pro tento případ opatření v článku 15 odst. 5 upravuje i principy úhrady nákladů na pořízení takového společného řešení.
Informace o přenesených číslech z výše uvedených databází musí být dostupné všem operátorům, protože jsou nezbytně nutné pro směrování provozu. Kromě těchto informací jsou stanoveny i další informace a funkce, které musí být prostřednictvím společného řešení operátorům dostupné. Řešení zajišťující přenositelnost mobilních čísel zajišťuje i funkce objednávkového systému. Z tohoto důvodu je navíc zajištěna evidence objednávek na přenesení čísla, která umožňuje jednoznačnou identifikaci každé objednávky. Požadavek na zajištění synchronizace dat pro účely synchronizace interních databází operátorů stanoví opatření i s ohledem na možnou potřebu provádění dílčích aktualizací dat v interních databázích operátorů.
Článek 5 podrobněji upřesňuje principy směrování při volání na přenesená čísla tak, že určuje požadavek přímého směrování provozu. Současně stanovuje odpovědnost za zajištění správného směrování pro různé provozní případy.
Dále je zakotvena smluvní volnost operátorů k dohodě o způsobu vzájemného poskytování identifikačního čísla provozovatele (Operator ID) při směrování volání do veřejných telefonních sítí. Při směrování tzv. ostatního provozu mezi veřejnými mobilními sítěmi opatření stanovuje princip vzájemného zasílání Operator ID v dohodnutém formátu.
Podmínky, které jsou zásadní pro udržení integrity sítě, jsou stanoveny v článku 6. Jde o princip odmítnutí požadavku na zastavení dalšího směrování v případě jiného vyhledaného Operator ID a přijetí požadavku na zastavení dalšího směrování s tím, že ostatní provoz je možné doručit později.
V článku 7 jsou vymezeny okruhy telefonních čísel přenositelných mezi pevnými operátory, a to ve vazbě na platný číslovací plán veřejných telefonních sítí. U čísel, která jsou vyloučena z přenositelnosti, tato skutečnost vyplývá z povahy jejich využití. Jedná se zejména o případy, které se vymykají definici služby, nebo kdy by přenesení nebylo technicky možné.
Postup pevných operátorů při zajištění realizace požadavku účastníka na přenesení pevného telefonního čísla je uveden v článku 8. Opatření respektuje principy již aplikovaných procesů k zajištění přenositelnosti telefonních čísel mezi pevnými operátory.
V článku 9 jsou vymezeny okruhy telefonních čísel přenositelných mezi mobilního operátory, a to ve vazbě na platný číslovací plán veřejných telefonních sítí. U čísel, která jsou vyloučena z přenositelnosti, tato skutečnost vyplývá z povahy jejich využití. Jedná se zejména o případy, které se vymykají definici služby nebo kdy by přenesení nebylo technické možné. Do skupiny nepřenositelných čísel určených k systémovým účelům v rámci veřejných mobilních telefonních služeb se řadí a identifikační čísla pro poskytování vybraných datových služeb tzv. "User ID".
Opatření dále stanoví, že čísla, která byla v síti vlastníka rozsahu aktivována pro přímé připojení do sítě operátora, mohou být přenesena pouze po celých rozsazích a do sítě vlastníka rozsahu se mohou vracet pouze ve stejném režimu - jedná se o případy číselných bloků používaných pro připojování pobočkových ústředen. Ustanovení článku 9 však nijak neomezuje přenositelnost telefonních čísel v rámci mobilních sítí i v případech, kdy jsou jejich prostřednictvím poskytovány doplňkové služby.
V článku 10 se uvádějí způsoby, jimiž účastník může získat informaci o tom, zda jde o volání na přenesené telefonní číslo, a tedy možnost posoudit takto získanou informaci z hlediska ceny takového volání. Současně je stanoveno, že informace musí být poskytnuta účastníkovi bezplatně. Pro přenositelnost v pevných sítích není obdobné ustanovení v opatření uvedeno, neboť úrovně cen volání mezi pevnými sítěmi nevykazují takovou míru variability jako v případě volání v rámci mobilních sítí.
Proces přenášení čísel mezi mobilními operátory je stanoven v článku 11 opatření tak, že je zahajován kontaktem účastníka u přejímajícího mobilního operátora. Tím mají jak zájemce o přenesení čísla, tak i přejímající operátor možnost kontroly nad procesem. Přejímající operátor dále před zadáním objednávky na přenesení čísla provede kontrolu veškerých, v tu chvíli dostupných údajů za účelem snížení chybovosti objednávek.
Důvody, pro které může opouštěný operátor odmítnout objednávku, jsou stanoveny výčtem, přičemž se zkoumají ve stanoveném pořadí. Smyslem je umožnit opouštěnému operátorovi odmítnout objednávku na přenesení čísel pouze z uvedených důvodů. Pro autorizaci účastníka opouštěným mobilním operátorem stanovuje opatření v článku 11 odst. 6 přesný postup tak, aby účastníkovi nemohlo být bezdůvodně bráněno v přenesení čísla. Jsou stanoveny i požadované způsoby komunikace pro autorizaci v případě uživatelů předplacených karet.
Opatření stanovuje časový limit, v němž opouštěný mobilní operátor sděluje výsledek ověření objednávky přejímajícímu operátorovi a účastníkovi, a to v závislosti na typu smlouvy s účastníkem. Stanovená doba spoluurčuje maximální čas přenášení čísla a je určena tak, aby nezpomalovala proces v jednoduchých případech předplacených karet a zároveň i u složitějších případů umožnila ověření v daném limitu realizovat.
Zamítnutá objednávka bude vyřazena ze společného řešení. Tento princip je nutný pro udržení optimálního množství dat ve společném řešení.
Zásady účtování cen mezi podnikateli jsou stanoveny v článcích 12 až 15 pro služby související s přenositelností čísla. Operátoři mají volnost sjednat ceny a dohodnout si konkrétní podmínky (např. termíny úhrady, způsob úhrady) ve smlouvách o propojení.
Zásady účtování jsou všeobecné, založené na principu technologické neutrality a jsou sjednocené pro službu přenositelnosti čísel ve veřejné pevné telefonní síti a veřejné mobilní telefonní síti. Tyto zásady nabytím účinnosti opatření platí pro pevné i mobilní operátory. Cenové rozhodnutí č. 01/PROP/2003, kterým se stanoví způsob výpočtu ceny za propojení veřejných telekomunikačních sítí pro službu přenositelnosti čísla a maximální ceny za propojení veřejných telekomunikačních sítí pro službu přenositelnosti čísla, platí pro pevné operátory v souladu s § 142 odst. 2 zákona nejdéle do 30.4.2006. Potřeba regulace tímto cenovým rozhodnutím bude posouzena při analýzách relevantních trhů. Ceny regulované cenovým rozhodnutím jsou stanovené jako maximální, tudíž jednotliví pevní operátoři si mohou sjednat ceny nižší nebo ve stejné výši, jak jsou uvedeny v cenovém rozhodnutí.
Do ceny za přenos telefonního čísla mezi opouštěným a přejímajícím operátorem zahrne operátor náklady za služby související se zpracováním objednávky žadatele na přenesení čísla, které jsou specifikovány v článku 8 pro přenos čísla mezi pevnými operátory a v článku 11 pro přenos čísla mezi mobilními operátory.
Cena za vyhledání přeneseného čísla se hradí pouze za chybně směrovaná volání nebo volání směrovaná bez ohledu na skutečnost, že číslo bylo přeneseno.
Cena za služby poskytované provozovatelem společného řešení nezahrnuje odpisy investic vynaložených na společné řešení. Tyto investice hradí ve stejné výši pevní operátoři u společného řešení zajišťujícího přenositelnost čísla mezi pevnými operátory v souladu s článkem 4 odst. 1 nebo mobilní operátoři u společného řešení zajišťujícího přenositelnost čísla mezi mobilními operátory v souladu s článkem 4 odst. 2 opatření. Poskytování služby přenositelnosti telefonních čísel je uloženo provozovatelům veřejných telefonních sítí zákonem a slouží všem účastníkům, kteří tímto získávají možnost jednoduchým způsobem změnit poskytovatele veřejné telefonní služby. Takto vyvolané pozitivní účinky soutěže mezi operátory jsou ku prospěchu všech účastníků.
Článek 16 stanoví, že držitel rozsahu čísel přiděleného Úřadem má nárok na úhradu poplatku za práva plynoucí k využívání telefonních čísel za čísla, která byla přenesena k jiným operátorům. Ustanovení tohoto článku potvrzuje princip, že se jedná pouze o přeúčtování správního poplatku v té výši, jak byl držitelem rozsahu čísel uhrazen.
Článek 17 stanoví, že všichni podnikatelé, kteří mají povinnost zajistit přenositelnost telefonních čísel, doplní své všeobecné podmínky poskytovaných služeb a smlouvy o propojení ve stanovené lhůtě tak, aby byly v souladu se zákonem a tímto opatřením.
Pro doplnění všeobecných podmínek se v článku 17 odst. 1 stanoví požadavek na úpravu způsobu určení přiměřeného nároku na vyrovnání v případě předčasné výpovědi smlouvy na dobu určitou a způsobu bezplatného informování účastníka, v případě jeho žádosti o informaci o výši takového přiměřeného nároku. Doplnění všeobecných podmínek musí v případě mobilních operátorů zahrnovat i řešení ukončení blokování mobilního telefonního přístroje, pokud to souvisí s předčasnou výpovědí smlouvy s opouštěným operátorem.
Zakotvení odpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinnosti je jednou z nezbytných součástí smluvních vztahů s preventivními účinky. Pravidlo zakotvené v článku 18 vychází z obecných principů odpovědnosti užívaných v obchodních vztazích.
Princip stanovený v článku 19 pro vracení nevyužívaného účastnického čísla do sítě držitele rozsahu čísel vychází z pravidel využívání přidělených čísel stanovených zákonem a číslovacím plánem a souvisí zejména s odpovědností držitele oprávnění k využívání čísla za přidělené číslo.
Vzhledem k tomu, že v současné době není u národních směrových čísel pro služby mobilních sítí jejich přenositelnost definována platným číslovacím plánem veřejných telefonních sítí, je v článku 20 tato skutečnost řešena v rámci přechodných ustanovení, kde jsou vymezená čísla podřízena režimu přenositelnosti čísel. Tato skutečnost je upravena jako přechodné pravidlo platné do vydání vyhlášky Ministerstva informatiky podle § 29 odst. 4 zákona, kterou se stanoví číslovací plány.
Účinnost tohoto opatření je stanovena v souladu s § 124 odst. 2 zákona tak, aby zákonem požadovaný termín (šest měsíců ode dne účinnosti tohoto opatření) spuštění přenositelnosti čísel v mobilních sítích nepřipadl na přelom roku, kdy jsou sítě zatíženy nadměrným provozem. Stanovením účinnosti tohoto opatření na den 15. července 2005 je vytvořen dostatečný prostor pro bezproblémové zahájení poskytování služby dnem 15. ledna 2006.
Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh opatření č. OOP/10/XX.2005, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel, a výzvu k uplatnění připomínek k návrhu opatření na diskusním místě dne 17. května 2005. V souladu s oprávněním podle § 130 odst. 6 zákona a s ohledem na hrozící nebezpečí z prodlení, kdy je povinností Úřadu podle § 136 odst. 14 zákona vydat toto opatření do dvou měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, Úřad zkrátil lhůtu pro uplatnění připomínek do 3.6.2005.
V rámci veřejné konzultace obdržel Úřad připomínky, které směřovaly jak k obecným principům návrhu opatření, tak i k jeho konkrétním ustanovením. Připomínky, které směřovaly ke zpřesnění textu, Úřad akceptoval a promítl do konečné verze opatření. Připomínky, které požadovaly větší podrobnosti úpravy procesů přenášení čísel, Úřad přijal v těch případech, kdy byla zachována odpovídajícím míra podrobnosti úpravy pro přenositelnost čísel v rámci pevných a v rámci mobilních telefonních sítí. Připomínky, které směřovaly ke zcela zásadní změně pojetí procesů přenášení čísel, Úřad neakceptoval, pokud odporovaly zmocnění stanovenému zákonem nebo odporovaly principu jednoduchosti a rychlosti služby. Úřad zapracoval do opatření úpravu postupu v případě účastníků, kteří mají uzavřenu s opouštěným operátorem smlouvu na dobu určitou. Vyhověl legislativně technickým připomínkám směřujícím ke sloučení těch ustanovení, která shodně upravují přenositelnost jak v pevných, tak v mobilních sítích. Na základě připomínek rovněž v opatření Úřad zpřesnil vymezení čísel způsobilých k přenášení.
Opatření nebylo upraveno z hlediska připomínek požadujících úpravu procesu přenášení čísla na tzv. principu "one stop shopping". Text opatření není nijak s tímto požadavkem v rozporu, neboť v souladu s platnými právními předpisy může žadatel o přenesení čísla zmocnit přejímajícího operátora k jeho zastupování. Dále nebyl akceptován návrh na definování přenositelnosti telefonních čísel v pevných sítích při změně zeměpisného umístění, protože principem přenositelnosti čísla v pojetí § 34 zákona je přenositelnost telefonních čísel při změně poskytovatele služby, nikoliv při změně zeměpisného umístění uživatele služby.
V tabulce vypořádání připomínek zveřejněné na diskusním místě je uvedeno znění všech připomínek a jejich vypořádání.
V textu opatření jsou použity odborné veřejnosti obecně známé zkratky:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zkratka  Anglický termín     Český termín      Popis, detailnější vysvětlení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ČR     Czech Republic     Česká republika
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DDI    Direct Dial-In     Provolba        Typ doplňkové služby ISDN. Služba DDI umožňuje, aby
                              volající účastník volal přímo (bez spojovatelky)
                              účastníka připojeného do pobočkové ústředny
                              s provolbou. Služba je použitelná i pro analog.
                              (non-ISDN) pobočkové ústředny.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DN     Directory Number    Účastnické číslo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GSM    Global System      Globální systém
      for Mobile       pro mobilní
      Communications     komunikaci
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IDN    Individual Directory  Individuální telefonní
      Number         číslo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMSI    International Mobile  Mezinárodní
      Subscriber Identity   identifikační číslo
                  účastníka
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISDN    Integrated Services   Integrované služby
      Digital Network     digitální sítě
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISUP    ISDN User Part     ISDN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IVR                Hlasový konverzant
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LE     Local Exchange     Místní ústředna     Telefonní ústředna (prvek veřejné telekomunikační
                              sítě), ke které jsou připojeni účastníci.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MSISDN   Mobile Station     Účastnické číslo
      International ISDN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MMS    Multimedia       Multimediální přenos
      Messaging Service    zpráv
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MSN    Multiple Subscriber   Vícenásobné       Služba umožňující použití vícenásobného
      Number         účastnické číslo    účastnického čísla podle standardu
                              ETSI ETS 300 050.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PBX    Private Branch     Pobočková telefonní   Operator ID reprezentuje informaci, která bude
      Exchange        ústředna        použita k řízení výběru směrování pro volání
                              na přenesená čísla.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PCM    Pulse Code Modulation  Pulzně kódová modulace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIM    Subscriber Identity   Modul identity
      Modul          účastníka
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SMS    Short Message Service  Služba krátkých zpráv
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. David Stádník
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
1) Číslovací plán síťových směrovacích čísel, uveřejněný v částce 9/2003 Telekomunikačního věstníku.
2) § 32 odst. 1 písm. b) zákona.
3) Číslovací plán veřejných telefonních sítí zveřejněný v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1 zveřejněné v částce 7/2002 Telekomunikačního věstníku a Změny č. 2 zveřejněné v částce 10/2003 Telekomunikačního věstníku.
4) Nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel.
*) Pozn. ASPI: Vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací.