Opatření ze dne 30.6.2005 obecné povahy č. OOP/5/07.2005-8, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby

15.7.2005 | Sbírka:  107/2005 (TV) | Částka:  9/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Pasivní derogace: 86/2007 (TV)
107/2005
Opatření obecné povahy,
kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby
Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Praha 30. června 2005
Čj. 29451/2005-610
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen "zákon"), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 47 odst. 3 zákona vydává
opatření obecné povahy č. OOP/5/07.2005-8, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby.
Čl.1
Základní ustanovení
(1) Parametry kvality univerzální služby stanoví zvláštní právní předpis1).
(2) Poskytovatel univerzální služby uveřejňuje informace o výsledcích poskytování univerzální služby ve veřejné telefonní síti s pevným přístupem v hodnoceném kalendářním roce v tomto rozsahu a formě:
---------------------------------------------------------------------------+------------------------+------------------+
  1          2            3             |      4      |    5     |
---------------------------------------------------------------------------+------------------------+------------------+
 Parametr      Parametr         Jednotka           |    Stanovená    |  Výsledná   |
 podle1)                                  |   mezi hodnota   |   hodnota   |
---------------------------------------------------------------------------+------------------------+------------------+
§ 3 odst. 1   Doba, za kterou je    Počet dnů, během nichž bylo   |            |         |
písm. a)     zřízeno připojení    zřízeno připojení        |            |         |
         v pevném místě                      |            |         |
         k veřejné telefonní   - v 95% případů         |    <nebo=10     |         |
         síti                           |  kalendářních dnů  |         |
                     - v 99% případů         |    <nebo=15     |         |
                                      |  kalendářních dnů  |         |
                    ------------------------------------+------------------------+------------------+
                     Procento případů zřízených    |     100%      |         |
                     připojení v době dohodnuté    |            |         |
                     s uživatelem           |            |         |
---------------------------------------------------------------------------+------------------------+------------------+
§ 3 odst. 1   Četnost poruch      Četnost poruch vztažená na    |   <nebo=10/rok    |         |
písm. b)     vztažená na       100 účastnických přípojných   |            |         |
         účastnické připojené   vedení za rok          |            |         |
         vedení                          |            |         |
---------------------------------------------------------------------------+------------------------+------------------+
§ 3 odst. 1   Doba odstranění     Doba odstranění         |            |         |
písm. c)     poruchy         - 80% poruch           |  <nebo=6 hodin    |         |
                     - 95% poruch           |  <nebo=12 hodin   |         |
                    ------------------------------------+------------------------+------------------+
                     Procento případů odstranění   |            |         |
                     poruchy na účastnickém přípojném |     100%      |         |
                     vedení v době dohodnuté s    |            |         |
                     účastníkem            |            |         |
                    ------------------------------------+------------------------+------------------+
                     Doba odstranění         |            |         |
                     - 80% poruch           |  <nebo=6 hodin    |         |
                     - 95% poruch           |  <nebo=12 hodin   |         |
                    ------------------------------------+------------------------+------------------+
                     Procento případů odstranění   |            |         |
                     poruchy, s výjimkou poruchy na  |     100%      |         |
                     účastnickém přípojném vedení,  |            |         |
                     v době dohodnuté s účastníkem  |            |         |
---------------------------------------------------------------------------+------------------------+------------------+
§ 3 odst. 1   Doba, za kterou je    Průměrná doba, za kterou bylo  |            |         |
písm. d)     sestaveno spojení    sestaveno spojení        |            |         |
                     - u národních volání       |    <nebo=6s     |         |
                     - u mezinárodních volání     |    <nebo=10s    |         |
                                      |            |         |
                     Doba, za kterou bylo sestaveno  |            |         |
                     95% spojení           |            |         |
                     - u národních volání       |    <nebo=12s    |         |
                     - u mezinárodních volání     |    <nebo 18s    |         |
---------------------------------------------------------------------------+------------------------+------------------+
§ 3 odst. 1   Míra neúspěšnosti    Poměr vyjádřený v procentech   |            |         |
písm. e)     sestavení spojení                     |            |         |
                     a) u národních volání      |    <nebo=2,5%    |         |
                     b) u mezinárodních volání    |    <nebo=4%     |         |
---------------------------------------------------------------------------+------------------------+------------------+
§ 3 odst. 1   Četnost reklamací                     |            |         |
písm. f)     na vyúčtování ceny    Poměr vyjádřený v procentech   |    <nebo=0,5%    |         |
---------------------------------------------------------------------------+------------------------+------------------+
§ 3 odst. 1   Doba přihlášení     Průměrná doba přihlášení obsluhy |    <nebo=8s     |         |
písm. g)     obsluhy pracoviště    pracoviště            |            |         |
         informačních služeb  ------------------------------------+------------------------+------------------+
         o telefonních číslech  Poměr počtu přihlášení obsluhy  |    <nebo=98%    |         |
                     pracoviště v době do 20 s k   |            |         |
                     celkovému počtu volání vyjádřený |                |         |
                     v procentech           |            |         |
---------------------------------------------------------------------------+------------------------+------------------+

Pozn.: Hodnoty uvedené u mezinárodních volání jsou doporučené.
Čl.2
Způsob uveřejnění informací
Informace podle čl. 1 uveřejňuje poskytovatel univerzální služby i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Čl.3
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2005.
Odůvodnění
Úřad vydává k provedení § 47 odst. 3 zákona opatření obecné povahy č. OOP/5/07.2005-8 (dále jen "opatření"), kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby.
Toto opatření vychází z principů zakotvených v článku 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů, týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě).
Parametry kvality jsou stanoveny vyhláškou č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot a jsou převzaty do tohoto opatření.
Informace jsou uveřejňovány ve formě tabulky, která obsahuje parametry kvality a jejich mezní hodnoty stanovené uvedenou vyhláškou.
Poskytovatel univerzální služby uveřejňuje tyto informace i způsobem umožňujícím dálkový přístup a v termínech podle § 47 odst. 2 zákona a umožňuje tak zejména koncovým uživatelům přístup k úplným, srovnatelným a přehledným údajům.
Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě, úřad zveřejnil návrh opatření č. OOP/XX.2005, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby a výzvu k uplatnění připomínek k návrhu opatření na diskusním místě dne 6. května 2005.
V rámci veřejné konzultace neobdržel Úřad žádné připomínky.
Ing. David Stádník
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
1) Vyhláška č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot.