Opatření ze dne 18.10.2005 Společná část plánu využití rádiového spektra PV/10.2005-35

31.10.2005 | Sbírka:  148/2005 (TV) | Částka:  14/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 197/2004 (TV), 196/2004 (TV), 136/2004 (TV), 134/2004 (TV)
148/2005
Společná část plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35
Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Praha 18. října 2005
Čj. 37757/2005-605
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona vydává opatřením obecné povahy
společnou část plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35.
Čl.1
Předmět úpravy
(1) Úřad v plánu využití rádiového spektra (dále jen "plán") stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami.
(2) Úřad v plánu uvádí informace týkající se budoucího vývoje využívání rádiového spektra, jsou-li známy a jsou-li dostatečně určité.
(3) Plán navazuje na plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka).
Čl.2
Obecná ustanovení
(1) Úřad v plánu stanoví využití rádiového spektra s cílem zajistit efektivní využívání tohoto omezeného přírodního zdroje v souladu se záměry mezinárodní harmonizace, s ohledem na zabezpečení jeho využití pro ochranu lidských životů a zdraví a s ohledem na zamezování škodlivé interferenci a rušení.
(2) Úřad v plánu vyváženě podporuje rozvoj moderních technologií a služeb při zajištění přiměřeného stupně jistoty stávajících uživatelů. Změny využití rádiového spektra Úřad stanoví transparentně a v dostatečném předstihu.
(3) Plán je tvořen touto společnou částí plánu využití rádiového spektra a částmi plánu využití rádiového spektra pro kmitočtová pásma vymezená dolním a horním mezním kmitočtem (dále jen "část plánu"). Úřad vydává části plánu jako opatření obecné povahy. Mezní kmitočty Úřad volí z dělících kmitočtů kmitočtových pásem uvedených v plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka).
(4) Přidělení kmitočtového pásma radiokomunikační službě v plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) je určující. Pokud dojde ke změně přidělení v plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) a tím se část plánu nebo některé jeho ustanovení dostane do rozporu s plánem přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), je účinnost části plánu, popřípadě jeho ustanovení v tomto rozsahu pozastavena.
(5) Je-li účinnost části plánu, popřípadě jeho ustanovení pozastavena podle odstavce 4, Úřad vydá opatření obecné povahy změnu části plánu nejpozději do tří měsíců.
(6) Rádiové spektrum lze využívat pro civilní komunikační činnosti na základě Úřadem vydaného všeobecného oprávnění podle § 9 zákona nebo individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů podle § 17 zákona.
(7) Pokud je počet práv k využívání rádiových kmitočtů omezen podle § 20 zákona, uděluje Úřad individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů držiteli přídělu příslušných rádiových kmitočtů.
(8) Provozování strojů, přístrojů a zařízení pro činnosti, které nejsou komunikačními činnostmi, např. pro průmyslové, vědecké a lékařské aplikace rádiové energie, které jsou označovány zkratkou ISM, je možné v pásmu nebo pásmech a za podmínek stanovených příslušnou částí plánu.
(9) Pro postup uživatelů spektra jsou určující skutečnosti podle čl. 1 odst. 1, jejichž účinek již nastal. Údaje vztažené k budoucnosti podle čl. 1 odst. 2 mají informativní charakter a nezakládají žádný nárok.
Čl.3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Plán využití kmitočtového spektra, čj. 29033/2001-605, ze dne 28. listopadu 2001, zveřejněný v částce 12/2001 Telekomunikačního věstníku.
2. Příloha č. 1/12.2001 pro kmitočtové pásmo 146 - 174 MHz k plánu využití kmitočtového spektra, čj. 29033/2001-605, ze dne 28. listopadu 2001, zveřejněná v částce 12/2001 Telekomunikačního věstníku.
3. Příloha č. 2/12.2001 pro kmitočtové pásmo 24,5 - 27,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra, čj. 29033/2001-605, ze dne 28. listopadu 2001, zveřejněná v částce 12/2001 Telekomunikačního věstníku.
4. Příloha č. 3/4.2002 pro kmitočtové pásmo 52,6 - 59 GHz k plánu využití kmitočtového spektra, čj. 35274/2001-605, ze dne 2. dubna 2002, zveřejněná v částce 4/2002 Telekomunikačního věstníku.
5. Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 34,4 - 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra, čj. 35274/2001-605, ze dne 2. dubna 2002, zveřejněná v částce 4/2002 Telekomunikačního věstníku.
6. Příloha č. 5/5.2002 pro kmitočtové pásmo 66 - 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra, čj. 7036/2002-605, ze dne 2. května 2002, zveřejněná v částce 5/2002 Telekomunikačního věstníku.
7. Příloha č. 6/5.2002 pro kmitočtové pásmo 1900 - 2200 MHz k plánu využití kmitočtového spektra, čj. 7036/2002-605, ze dne 2. května 2002, zveřejněná v částce 5/2002 Telekomunikačního věstníku.
8. Příloha č. 7/7.2002 pro kmitočtové pásmo 2700 - 4200 MHz k plánu využití kmitočtového spektra, čj. 11813/2002-605, ze dne 22. června 2002, zveřejněná v částce 7/2002 Telekomunikačního věstníku.
9. Příloha č. 8/8.2002 pro kmitočtové pásmo 14,5 - 15,35 GHz k plánu využití kmitočtového spektra, čj. 13228/2002-605, ze dne 2. srpna 2002, zveřejněná v částce 8/2002 Telekomunikačního věstníku.
10. Příloha č. 9/10.2002 pro kmitočtové pásmo 39,5 - 43,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra, čj. 15926/2002-605, ze dne 1. října 2002, zveřejněná v částce 10/2002 Telekomunikačního věstníku.
11. Příloha č. 10/9.2004 pro kmitočtové pásmo 470 - 970 MHz k plánu využití kmitočtového spektra, čj. 16994/2004-605, ze dne 31. srpna 2004, zveřejněná v částce 9/2004 Telekomunikačního věstníku.
12. Příloha č. 11/1.2003 pro kmitočtové pásmo 27,5 - 29,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra, čj. 25178/2002-605, ze dne 30. prosince 2002, zveřejněná v částce 1/2003 Telekomunikačního věstníku.
13. Příloha č. 12/4.2003 pro kmitočtové pásmo 1700 - 1900 MHz k plánu využití kmitočtového spektra, čj. 27012/2002-605, ze dne 2. dubna 2003, zveřejněná v částce 4/2003 Telekomunikačního věstníku.
14. Příloha č. 13/5.2003 pro kmitočtové pásmo 10 - 12,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra, čj. 6118/2003-605, ze dne 22. dubna 2003, zveřejněná v částce 5/2003 Telekomunikačního věstníku.
15. Příloha č. 14/6.2003 pro kmitočtové pásmo 2200 - 2700 MHz k plánu využití kmitočtového spektra, čj. 9078/2003-605, ze dne 27. května 2003, zveřejněná v částce 6/2003 Telekomunikačního věstníku.
16. Příloha č. 15/7.2004 pro kmitočtové pásmo 380 - 470 MHz k plánu využití kmitočtového spektra, čj. 13323/2004-605, ze dne 23. června 2004, zveřejněná v částce 7/2004 Telekomunikačního věstníku.
17. Příloha č. 16/9.2003 pro kmitočtové pásmo 21,2 - 24,25 GHz k plánu využití kmitočtového spektra, čj. 18453/2003-605, ze dne 2. září 2003, zveřejněná v částce 9/2003 Telekomunikačního věstníku.
18. Příloha č. 17/11.2003 pro kmitočtové pásmo 15,35 - 21,2 GHz k plánu využití kmitočtového spektra, čj. 22981/2003-605, ze dne 22. října 2003, zveřejněná v částce 11/2003 Telekomunikačního věstníku.
19. Příloha č. 18/12.2003 pro kmitočtové pásmo 12,5 - 14,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra, čj. 24532/2003-605, ze dne 18. listopadu 2003, zveřejněná v částce 12/2003 Telekomunikačního věstníku.
20. Příloha č. 19/11.2004 pro kmitočtové pásmo 5,925 - 10 GHz k plánu využití kmitočtového spektra, čj. 16995/2004-605, ze dne 26. října 2004, zveřejněná v částce 11/2004 Telekomunikačního věstníku.
21. Příloha č. 20/6.2004 pro kmitočtové pásmo 960 - 1700 MHz k plánu využití kmitočtového spektra, čj. 15060/2004-605, ze dne 12. května 2004, zveřejněná v částce 6/2003 Telekomunikačního věstníku.
22. Příloha č. 21/7.2004 pro kmitočtové pásmo 174 - 380 MHz k plánu využití kmitočtového spektra, čj. 11043/2004-605, ze dne 20. června 2004, zveřejněná v částce 7/2004 Telekomunikačního věstníku.
23. Příloha č. 22/11.2004 pro kmitočtové pásmo 87,5 - 146 MHz k plánu využití kmitočtového spektra, čj. 20092/2004-605, ze dne 26. října 2004, zveřejněná v částce 11/2004 Telekomunikačního věstníku.
24. Příloha č. 23/12.2004 pro kmitočtové pásmo 5901 - 105 GHz k plánu využití kmitočtového spektra, čj. 22542/2004-605, ze dne 22. listopadu 2004, zveřejněná v částce 12/2004 Telekomunikačního věstníku.
Čl.4
Účinnost
Tato společná část plánu využití rádiového spektra nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.
Odůvodnění
Úřad vydává k provedení § 16 odst. 2 zákona opatřením obecné povahy společnou část plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35.
Plán vychází z principů zakotvených v zákoně a evropské legislativě, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 3002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/EC o regulačním rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru).
Účelem plánu je zajistit transparentnost podmínek pro využívání rádiového spektra a předvídatelnost rozhodnutí Úřadu.
Článek 1 definuje předmět plánu v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona. Plán vychází z plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), zejména z jeho definic, podmínek přidělování a využívání kmitočtů a z přidělení kmitočtových pásem radiokomunikačním službám.
Článek 2 stanovuje principy efektivnosti využívání, harmonizace, přednosti využívání pro účely ochrany lidských životů a zdraví a omezování vzájemného ovlivňování při využívání rádiového spektra. Plán podporuje inovaci a rozvoj nových technologií za předpokladu zajištění oprávněných nároků stávajících uživatelů. Rozhodnutí o změnách bude Úřad zveřejňovat s dostatečným předstihem.
Stanovuje se, že podrobné podmínky pro souvislé části rádiového spektra, pro něž jsou charakteristické stejné fyzikální vlastnosti a obdobné využívání, Úřad vydává samostatnými opatřeními obecné povahy, která se označují v souladu s § 16 odst. 2 zákona částmi plánu využití rádiového spektra.
Vzhledem k tomu, že plán navazuje na plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), je přidělení kmitočtového pásma radiokomunikační službě v plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) určující.
Úřad bude v plánu pro naplnění zásady transparentnosti podmínek využívání s předstihem uvádět očekávané změny podmínek využívání. Vzhledem k tomu, že informace o budoucnosti jsou vždy zatíženy určitým stupněm neurčitosti, je tato část výhradně informativní a nelze z ní odvozovat žádné nároky.
Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh opatření obecné povahy plán využití rádiového spektra č. PV/XX.2005-Y a výzvu k uplatnění připomínek na diskusním místě dne 25. července 2005.
V rámci veřejné konzultace obdržel Úřad připomínky, které směřovaly k drobným úpravám textu.
V tabulce vypořádání připomínek zveřejněné na diskusním místě je uvedeno znění všech připomínek a jejich vypořádání.
Ing. David Stádník
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu