Nařízení ze dne 23.3.2005, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku

28.4.2005 | Sbírka:  163/2005 Sb. | Částka:  60/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 40/1964 Sb.
Aktivní derogace: 142/1994 Sb.
Pasivní derogace: 89/2012 Sb.
163/2005 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. března 2005,
kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku
Vláda nařizuje podle § 517 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.:
Čl.I
V nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, § 1 zní:
"§ 1
Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Výše úroků z prodlení se řídí nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění tohoto nařízení, nastalo-li prodlení s plněním peněžitého dluhu ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Výše úroků z prodlení, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se řídí dosavadními právními předpisy.
Čl.III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Němec v. r.