Vyhláška ze dne 30.8.2005, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

19.9.2005 | Sbírka:  363/2005 Sb. | Částka:  125/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 61/1988 Sb., 2/1969 Sb.
Aktivní derogace: 324/1990 Sb.
Pasivní derogace: 601/2006 Sb.
363/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 30. srpna 2005,
kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 9 a 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 272/1996 Sb. a zákona č. 587/2004 Sb., a Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:
Čl.I
Vyhláška č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, se mění takto:
1. § 14 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 18 a 19 zrušuje.
2. Část devátá se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 34 až 37 zrušuje.
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.
Předseda Českého báňského úřadu:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.