Vyhláška ze dne 22.9.2005, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb.

5.10.2005 | Sbírka:  403/2005 Sb. | Částka:  138/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 358/1992 Sb., 40/1964 Sb.
Aktivní derogace: 196/2001 Sb.
403/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 22. září 2005,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb.
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 480c odst. 1 občanského zákoníku, podle § 35b odst. 9 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 317/2001 Sb., a podle § 107 notářského řádu:
Čl.I
Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb., se mění takto:
1. § 15 včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:
"§ 15
(1) Odměna notáře za zjištění, zda je nebo není v Centrální evidenci závětí evidována závěť, listina o vydědění, listina o odvolání závěti nebo listina o odvolání listiny o vydědění (dále jen "závěť") nebo listina o ustanovení správce dědictví, listina o odvolání listiny o ustanovení správce dědictví nebo listina o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví (dále jen "listina o správě dědictví"), a za zjištění stavu a obsahu závěti nebo listiny o správě dědictví je obsažena v odměně notáře jako soudního komisaře.
(2) Provádí-li zjištění stavu a obsahu závěti nebo listiny o správě dědictví jiný notář15) než soudní komisař, náleží mu za to odměna ve výši 250 Kč.
15) § 175d odst. 2 část věty za středníkem občanského soudního řádu.".
2. Část šestá včetně nadpisu zní:
"ČÁST ŠESTÁ
ODMĚNA A NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ SPRÁVCE DĚDICTVÍ
HLAVA I
ODMĚNA SPRÁVCE DĚDICTVÍ
§ 22
Základem odměny správce dědictví je obvyklá cena zůstavitelova majetku13), k jehož správě byl správce dědictví ustanoven. Ustanovení § 12 odst. 2 platí obdobně.
§ 23
Pokud správce dědictví vykonává správu zůstavitelova majetku nebo jeho části po dobu čtyř měsíců, náleží mu odměna ve výši vypočtené podle § 13. Vykonává-li správu po dobu kratší nebo delší, odměna se poměrně sníží nebo zvýší.
§ 23a
Odměnu vypočtenou podle § 23 může soud přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100 %, jestliže úkony správce dědictví při správě dědictví byly mimořádně obtížné nebo časově náročné.
HLAVA II
HOTOVÉ VÝDAJE SPRÁVCE DĚDICTVÍ
§ 24
(1) Správce dědictví má nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených při správě dědictví.
(2) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštním právním předpisem16).".
3. Část sedmá včetně nadpisu zní:
"ČÁST SEDMÁ
ODMĚNA A NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ NOTÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY V SOUVISLOSTI S REJSTŘÍKEM ZÁSTAV
§ 24a
(1) Notářské komoře České republiky (dále jen "Komora") náleží odměna za provedení záznamu zástavního práva v Rejstříku zástav na základě jednoho rozhodnutí soudu nebo správního úřadu ve výši 600 Kč. Odměnu platí orgán, který podle § 35b odst. 3 notářského řádu zaslal Komoře rozhodnutí o zřízení zástavního práva k provedení záznamu v Rejstříku zástav.
(2) Komoře náleží náhrada hotových výdajů v souvislosti se zápisem, změnou a výmazem zástavního práva v Rejstříku zástav a v souvislosti s vydáním opisu nebo výpisu z Rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v Rejstříku zástav určitá věc, hromadná věc nebo soubor věcí není evidován jako zástava.
(3) Náhradu hotových výdajů podle odstavce 2 platí Komoře notář, který provedl zápis, změnu údajů nebo výmaz v Rejstříku zástav nebo vydal opis nebo výpis z Rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v Rejstříku zástav určitá věc, hromadná věc nebo soubor věcí není evidován jako zástava.
(4) Komoře nenáleží náhrada hotových výdajů v souvislosti se záznamem, změnou nebo výmazem zástavního práva podle odstavce 1 v Rejstříku zástav.".
4. V příloze - Sazebník odměny notáře za úkony notářské činnosti se na konci položky C doplňuje věta "Přijímá-li notář do úschovy peníze v souvislosti se smlouvou, kterou sepsal, jednu desetinu z odměny vypočtené podle vět první a druhé.".
5. V příloze - Sazebník odměny notáře za úkony notářské činnosti se doplňují položky Q až V, které znějí:
"Položka Q
Za sepsání listiny o ustanovení správce dědictví, listiny o odvolání 
listiny o ustanovení správce dědictví a listiny o odvolání souhlasu 
s ustanovením do funkce správce dědictví ................................ 900 Kč.

Položka R
Za zápis do Centrální evidence závětí nebo za provedení změny v zápisu .. 100 Kč.

Položka S
Za vyhotovení opisu zápisu nebo potvrzení z Centrální evidence závětí ... 150 Kč.

Položka T
Za sepsání veřejné listiny o identifikaci ............................. 1 000 Kč.

Položka U
Za sepsání osvědčení při přemístění zapsaného sídla evropské
společnosti .......................................................... 10 000 Kč. 

Položka V
Za sepsání osvědčení při založení evropské společnosti fúzí .......... 40 000 Kč.".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
JUDr. Němec v. r.