Podmínky ze dne 12.7.2006 Podmínky veřejné soutěže na prodej majetku dle zákona č. 92/1991 Sb.

12.7.2006 | Sbírka:  PF01/2006 | Částka:  1/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 513/1991 Sb., 92/1991 Sb.
Podmínky
veřejné soutěže na prodej majetku dle zákona č. 92/1991 Sb. (platné od 12.7.2006)
Obecné podmínky jednokriteriální obchodní veřejné soutěže (dále jen "soutěž"):
1. Soutěžní řád vydaný v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ust. § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů je zájemcům k dispozici bezplatně na každém územním pracovišti Pozemkového fondu ČR (dále jen "ÚP PF ČR") a na internetové adrese: www.pfcr.cz.
2. Předmětem soutěže je určení osoby, která bude mít právo na uzavření kupní smlouvy o prodeji podniku (části podniku, o prodeji privatizovaného majetku popř. majetkových účastí (dále jen majetek). Majetek, k nimž vzniká účastníku soutěže, jehož nabídka byla přijata, právo jej koupit, je určen níže v připojeném konkrétním vymezení soutěže.
3. Okruh účastníků
a) Účastníkem soutěže může být:
- fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, starší 18 let a způsobilá k právním úkonům
- právnická osoba se sídlem v České republice,
- obec,
- občan jiného členského státu Evropské unie s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství, starší 18 let a způsobilý k právním úkonům
b) Účastníkem soutěže nemůže být:
- právnická osoba, která má právo nebo příslušnost hospodařit s majetkem státu,
- osoba, která na základě smluvního vztahu spravuje pro PF ČR majetek nabízený v soutěži.
c) Účastníkem opakované soutěže nemůže být osoba, která nabyla k majetku, jenž je předmětem této soutěže, již v minulosti právo na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 12 tohoto soutěžního řádu, avšak podmínky § 12 nesplnila a kupní smlouvu proto neuzavřela.
Okruh účastníků soutěže může být dále omezen rozhodnutím o privatizaci.
d) Účastník soutěže nebo jeho zástupce je povinen prokázat svoji totožnost platným úředním průkazem (občanským průkazem, cestovním pasem, průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu EU). Kromě toho je zástupce účastníka jednající na základě plné moci povinen prokázat se plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem zmocnitele a doložit písemný souhlas účastníka se zpracováním a uchováním jeho osobních údajů PF ČR na dobu 10 let, v němž se účastník zároveň zaváže, že po tuto dobu tento souhlas neodvolá (dále jen "souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů"). V případě, že je účastník zastoupen advokátem, který předloží plnou moc k právním úkonům spojeným s účastí na soutěži, nebude vyžadováno úřední ověření podpisu zmocnitele na plné moci.
Jestliže jedna osoba zastupuje více samostatných účastníků nebo vystupuje současně jako účastník i jako zástupce dalšího účastníka na základě plné moci, jde o střet zájmů, pro který se nemůže zúčastnit soutěže.
Statutární orgán účastníka je povinen prokázat oprávnění jednat za právnickou osobu originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců. Pokud zápis v obchodním rejstříku nekoresponduje s aktuálním stavem, musí statutární orgán účastníka doložit originál nebo úředně ověřenou kopii listiny prokazující změnu. Zástupce obce je povinen listinou dokládající jeho oprávnění jednat za obec a usnesením obecního zastupitelstva obsahujícím souhlas se záměrem nabýt nabízené nemovitosti do vlastnictví obce.
e) Jestliže bude chtít nabýt nabízený majetek do spoluvlastnictví více osob, budou považovány za jednoho účastníka s tím, že podmínky pro účast v soutěži musí splňovat každá z nich.
f) Účastník je povinen uhradit účastnický poplatek a kauci, je- li stanovena, dle podmínek zveřejněných v oznámení o vyhlášení soutěže.
4. Hodnotící kritérium soutěže:
Nejvyšší nabídnutá kupní cena, vyjádřená v Kč, a to bez jakýchkoli podmínek.
5. Průběh a podmínky soutěže:
- Soutěž se realizuje obálkovou metodou nejméně v jednom a nejvíce ve třech kolech, která se uskuteční v jednom dni.
- Realizaci soutěže organizuje, nabídky účastníků přijímá, vyhodnocuje a výsledek účastníkům oznamuje v den realizace soutěže tříčlenná komise složená ze zaměstnanců PF ČR.
- Nabídkovou cenou pro první kolo soutěže je minimální cena jako cena účetní resp. nominální nebo cena zjištěná dle platného cenového předpisu.
- Nabídkovou cenou pro druhé kolo soutěže je cena rovnající se nejméně 50 % nabídkové ceny z prvního kola, přitom však nesmí být nižší než nabídková cena stanovená pro třetí kolo.
- Nabídková cena pro třetí kolo soutěže je cena rovnající se nejméně 10% nabídkové ceny z prvního kola (u schváleného splátkového režimu pro zemědělskou prvovýrobu i nižší, avšak kupní cena musí být vždy zaplacena před podpisem kupní smlouvy).
- Účastník soutěže, jehož nabídka kupní ceny byla přijata, je povinen uzavřít v den konání soutěže dohodu, ve které se zaváže uhradit kupní cenu před podpisem kupní smlouvy a uzavřít kupní smlouvu ve stanoveném termínu, jinak právo na uzavření kupní smlouvy ztratí.
- U bytových domů po odstoupení od přímého prodeje je soutěž jednokolová s minimální cenou účetní resp. nominální nebo cenou zjištěnou dle platného cenového předpisu.
6. Charakteristika majetku:
"Stručnou charakteristiku majetku" včetně příloh zájemce získá bezplatně, "Komplexní charakteristiku majetku" po zaplacení poplatku XXX Kč buď v hotovosti v sídle toho ÚP PF ČR, které soutěž realizuje nebo bezhotovostně bankovním převodem. Převzetí "Stručné charakteristiky majetku" je jednou z podmínek pro účast v soutěži.
7. Prohlídka privatizované jednotky:
Prohlídky se může zúčastnit každý zájemce, který předloží doklad o převzetí "Stručné charakteristiky majetku". PF ČR si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky, případně upřesnit vyhlášená kritéria nebo obchodní veřejnou soutěž zrušit.