Metodický pokyn ze dne 10.5.2006 Vzorová směrnice k provedení inventarizace

1.6.2006 | Sbírka:  360/2006-44 | Částka:  6/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: FZ07/2004, 505/2002 Sb., 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 16 229/2001-44
360/2006-44
Vzorová směrnice k provedení inventarizace
Část I.
Úvodní ustanovení
Vzorová směrnice je určena organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím (dále je účetní jednotky) v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako metodický návod ke zpracování jejich vnitřní směrnice k inventarizaci majetku a závazků. Obsah směrnice si účetní jednotka přizpůsobí s ohledem na své konkrétní potřeby.
Část II.
Vzor směrnice k provedení inventarizace
Název, sídlo a forma
účetní jednotky
Směrnice č. .../.... (rok)
Čl.I.
Základní ustanovení
1. Inventarizace majetku a závazků se provádí v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů, a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Inventarizací se zjišťuje skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřuje se, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle § 25 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb.
3. Inventarizace se provádí jako:
- periodická - v souvislosti s řádnou, popř. mimořádnou účetní závěrkou k okamžiku sestavení příslušné účetní závěrky,
- průběžná1) - v průběhu účetního období pouze u zásob, u nichž se určuje podle druhů nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, a u dlouhodobého hmotného movitého majetku, který vzhledem k funkci, jakou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží.
4. Skutečné stavy majetku a závazků se při inventarizaci zjišťují:2)
- fyzickou inventurou u hmotného, popř. nehmotného majetku,
- dokladovou inventurou u závazků a pohledávek, popř. u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru.
V souladu s § 30 zákona o účetnictví fyzickou inventuru hmotného majetku, kterou nelze provést ke konci rozvahového dne, lze provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popř. v prvním měsíci následujícího účetního období. Přitom účetní jednotka musí prokázat stav hmotného majetku ke konci rozvahového dne stavy fyzické inventury opravenými o přírůstky a úbytky uvedeného majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do konce účetního období, popř. za dobu od začátku následujícího účetního období do okamžiku ukončení fyzické inventury v prvním měsíci tohoto účetního období.
Čl.II.
Příkaz k provedení inventarizace
K provedení inventarizace veškerého majetku a zásob vydává vedoucí organizace příkaz, kterým:
I. zřizuje Ústřední inventarizační komisi a dílčí inventarizační komise (viz článek V.),
II. stanovuje Plán inventarizací (viz článek IV.).
Čl.III.
Příprava inventarizace
1. Zaměstnanci jmenovaní v ústřední inventarizační komisi, v dílčích inventarizačních komisích a ostatní zaměstnanci, v jejichž přímé odpovědnosti se inventarizovaný majetek nachází, jsou povinni zúčastnit se prací souvisejících s přípravou inventarizace.
2. Součástí přípravy inventarizace je výčet účtů k inventarizaci. Účty se rozdělí na dvě skupiny, podle toho, zda se jejich zůstatek bude ověřovat fyzicky či dokladově. U každého z účtů, které podléhají fyzické inventarizaci, se uvede úplný seznam inventarizačních míst.
3. Zaměstnanci odpovědní za inventarizovaný majetek (na základě dohod o hmotné odpovědnosti, potvrzení o převzetí, místních seznamů apod.) předají před zahájením inventarizačních prací předsedovi příslušné komise nebo jím pověřenému pracovníkovi písemné prohlášení, že:
- všechny doklady týkající se stavu a pohybu hospodářských prostředků jimi zpracovaných odevzdali k zaúčtování; v případě, že některé doklady, které se týkají stavu a pohybu majetku, nebyly předány k zaúčtování, uvedou tuto skutečnost v prohlášení a doklady předají předsedovi příslušné komise,
- všechny příjmy a výdaje těchto prostředků jsou zachyceny v účetnictví.
4. Zaměstnanci odpovědní za inventarizovaný majetek připraví svěřený majetek k provedení fyzické inventury. Tito zaměstnanci se fyzické inventury zúčastní a podepíší písemné prohlášení, že inventarizace proběhla za jejich přítomnosti, veškeré doklady byly předány k zaúčtování před zahájením inventury a žádné doklady ani informace nezatajili.
Čl.IV.
Plán inventarizací
1. Fyzická i dokladová inventarizace veškerého majetku a závazků se provádí v souladu s § 30 zákona o účetnictví pravidelně k okamžiku sestavení řádné účetní závěrky - tj. k 31.12. příslušného roku.
2. Účetní stav majetku a závazků se zjišťuje k 31.12. příslušného roku.
3. Skutečný stav majetku na základě fyzické inventury se zjišťuje např. k následujícím datům:3)
 - Hmotný majetek                 31.10.

  - Umělecká díla a předměty            31.10.

  - Zásoby                     30.11.

  - Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny     31.03.
                           30.06.
                           30.09.
                           31.12.
4. U peněžních prostředků a cenin se kromě výše uvedených pravidelných inventur provádějí další dvě inventury namátkové, bez ohlášení termínu.
5. U hmotného majetku, podléhajícího fyzické inventuře, u něhož nelze provést fyzickou inventuru ke konci rozvahového dne, který je z toho důvodu inventarizován v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popř. v prvním měsíci následujícího účetního období, musí účetní jednotka prokázat stav hmotného majetku ke konci rozvahového dne stavy fyzické inventury opravenými o přírůstky a úbytky uvedeného majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do konce účetního období, popř. za dobu od začátku následujícího účetního období do okamžiku ukončení fyzické inventury v prvním měsíci tohoto účetního období.
6. Dokladová inventura u ostatního majetku a závazků se provádí k 31.12. Stavy majetku a závazků zjištěné na základě dokladové inventury se doloží kontrolními sestavami dokladů.
Čl.V.
Inventarizační komise
1. Za organizaci, řízení a provedení inventarizace majetku a závazků odpovídá ústřední inventarizační komise (dále jen ÚIK) v následujícím složení:
Předseda ÚIK: ............. (Jméno a příjmení)
Člen ÚIK: ................. (Jméno a příjmení)
Člen ÚIK: ................. (Jméno a příjmení)
Člen ÚIK: ................. (Jméno a příjmení)
ÚIK ve spolupráci s dílčími inventarizačními komisemi zajišťuje provedení inventarizace.
2. Dílčí inventarizační komise č. 1 (dále jen DIK 1), jež provede inventarizaci dlouhodobého nehmotného majetku, je složena:
Předseda DIK 1: ........... (Jméno a příjmení)
Člen DIK 1: ............... (Jméno a příjmení)
Člen DIK 1: ............... (Jméno a příjmení)
Člen DIK 1: ............... (Jméno a příjmení)
DIK 1 provede inventarizaci majetku zaúčtovaného na účtech:
012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 - Software
014 - Ocenitelná práva
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Místo provedení: útvar, středisko č. ...
Termíny provedení inventarizace:
1. zahájení inventarizace dne ......
2. ukončení inventarizace dne ......
3. předání zpracovaných inventarizačních soupisů ÚIK nebo pracovníkovi odpovědnému za provedení inventarizací dne ....
3. Dílčí inventarizační komise č. 2 (dále jen DIK 2), která provede inventarizaci dlouhodobého hmotného majetku (odpisovaného i neodpisovaného), je složena:
Předseda DIK 2: ........... (Jméno a příjmení)
Člen DIK 2: ............... (Jméno a příjmení)
Člen DIK 2: ............... (Jméno a příjmení)
Člen DIK 2: ............... (Jméno a příjmení)
DIK 2 provede inventarizaci majetku zaúčtovaného na účtech:
021 - Stavby
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů
026 - Základní stádo a tažná zvířata
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
031 - Pozemky
032 - Umělecká díla a předměty
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Místo provedení: útvar, středisko č. ...
Termíny provedení inventarizace:
1. zahájení inventarizace dne ......
2. ukončení inventarizace dne ......
3. předání zpracovaných inventarizačních soupisů ÚIK nebo pracovníkovi odpovědnému za provedení inventarizací dne ..4)
Čl.VI.
Postup inventarizací a odpovědnost
1. Zaměstnanci, kteří se budou podílet na přímém provedení inventarizace, musí být proškoleni vedoucím Ústřední inventarizační komise o způsobu a cílech prováděných inventarizací, dále o kompetencích a odpovědnostech pracovníků dílčích inventarizačních komisí. Toto proškolení potvrzují písemně (viz příloha č. 11).
2. ÚIK svolá předsedy DIK a seznámí je s postupem inventarizací, provede jejich metodickou instruktáž a poskytuje metodickou pomoc při provádění dílčích inventur.
3. Předsedové DIK odpovídají za správné a včasné provedení inventarizací (tj. zjištění fyzického stavu, jeho porovnání s evidencí, vyčíslení inventarizačních rozdílů, úplné a správné zpracování písemných materiálů o inventarizaci a dodržení všech stanovených lhůt) na jednotlivých úsecích za svěřenou oblast majetku a závazků.
4. Vedoucí pracovišť jsou povinni uvolnit zaměstnance k provádění inventarizace v případě, že jsou tito zaměstnanci pověřeni funkcí vedoucích nebo členů inventarizačních komisí nebo jsou odpovědni za inventarizovaný majetek.
5. Pokud před zahájením nebo v průběhu inventarizace nastane mimořádná okolnost, která znemožní účast vedoucího nebo člena IK na inventarizaci (např. nemoc), je povinností zbývajícího člena IK oznámit neprodleně tuto skutečnost předsedovi DIK, případně ÚIK, aby bylo možno operativně zajistit náhradní řešení.
6. Zaměstnanci jmenovaní v ÚIK a v DIK jsou povinni při provádění inventarizací ohlásit každou odchylku od žádoucího stavu, a to neprodleně v průběhu probíhající inventarizace, předsedovi Ústřední inventarizační komise.
7. Druhy majetku a závazků, jejichž stav se zjišťuje fyzickou nebo dokladovou inventurou, popř. kombinací obou způsobů, jsou stanoveny v článku I.
8. Zaměstnanci, kteří jsou odpovědní za provedení inventur a inventarizace, předloží nejpozději do ..... podepsané inventurní soupisy a zápis o provedení inventarizace.
Čl.VII.
Inventurní soupis
1. Zjištěný stav majetku se zaznamenává v inventurních soupisech, které slouží jako doklady o provedené inventuře. Jednotlivé strany inventurních soupisů musí být označeny pořadovými čísly stránek. Na každé straně soupisu se uvede kontrolní součet peněžních hodnot a na poslední straně rekapitulace součtů jednotlivých stran a celkový součet.
2. Inventurní soupis musí obsahovat:
- skutečné stavy majetku a závazků účetní jednotky zjišťované fyzickou nebo dokladovou inventurou tak, aby bylo možno zjištěný majetek a závazky jednoznačně určit,
- podpisový záznam osoby, které byl majetek svěřen do užívání (připojí k soupisu prohlášen, že majetek uvedený v inventurním soupisu převzali a jsou si vědomi své odpovědnosti za řádnou péči o něj a za jeho ochranu před poškození nebo ztrátou),
- podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventur a inventarizace,
- způsob zjišťování skutečných stavů,
- ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury,
- okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury.
3. V případě provádění průběžné inventarizace mohou být inventurní soupisy nahrazeny průkazným účetním záznamem o provedení fyzické inventury a o vyúčtování inventarizačních rozdílů.
Čl.VIII.
Inventarizační zápisy a souhrnná zpráva o provedení inventarizace
1. Inventarizační zápis se vyhotovuje na závěr každé inventury. Dílčí inventarizační komise vypracují zápisy o výsledku inventarizace, které musí obsahovat:
- předmět inventarizace;
- den, k němuž byla inventura provedena;
- den zahájení a ukončení inventury;
- způsob provedení inventury (fyzicky, dokladově);
- celkovou hodnotu inventarizovaného majetku;
- počet stran přiložených inventurních soupisů;
- závady, které se v průběhu inventury vyskytly;
- rekapitulaci zjištěných stavů v porovnání s účetními stavy;
- zjištěné inventarizační rozdíly včetně zdůvodnění jejich vzniku;
- návrh na řešení inventarizačních rozdílů;
- návrh na preventivní opatření, jak předcházet vzniku inventarizačních rozdílů;
- jména a příjmení členů příslušné dílčí inventarizační komise, kteří podepíší inventarizační zápis a přiložené inventarizační soupisy; - návrh na efektivní způsob likvidace zjištěných nepotřebných a nepoužitelných zásob.
2. V případě, že inventarizační rozdíly vznikly neúmyslnou záměnou nebo chybným zaúčtováním, budu tyto případy ještě před vyčíslením konečných inventarizačních rozdílů napraveny. Příslušné doklady o nápravě takto vzniklých inventarizačních rozdílů budou přiloženy.
3. Pokud nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly ani jiné další závady, bude toto zjištění výslovně uvedeno v zápisu.
4. Zaměstnanec odpovědný za inventované prostředky potvrdí svým podpisem, že fyzická inventura byla provedena za jeho účasti. Náhrady a postihy za manka a škody budou uplatněny u pracovníků, kteří odpovídají za svěřený úsek hospodaření podle ustanovení Zákoníku práce.
5. U pozemků, u nichž se provádí dokladová inventura, musí být přílohou inventarizačního zápisu výpis z katastru nemovitostí.
6. DIK předají zápisy ÚIK k projednání. ÚIK odpovídá za provedení rekapitulace všech výsledků inventarizačních prací a za podání písemné souhrnné zprávy (vedoucímu či řediteli účetní jednotky) včetně návrhu na vypořádání inventarizačních rozdílů (mank a přebytků) v termínu do ...... po odevzdání zápisů DIK.
Odpovídá: předseda ÚIK
Čl.IX.
Inventarizační rozdíly - vypořádání a nápravná opatření
1. Inventarizačními rozdíly se rozumí rozdíly mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví, které nelze prokázat způsobem stanoveným zákonem o účetnictví, aby
- skutečný stav je nižší než stav v účetnictví - rozdíl se označuje jako manko, popř. schodek u peněžní hotovosti a cenin,
- skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví - rozdíl se označuje jako přebytek.
2. Inventarizační rozdíly se vyúčtují do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. Inventarizační rozdíly musí být zaúčtovány v termínu ......
Odpovídá: předseda ÚIK
vedoucí účtárny
3. Provedení oprav zjištěných inventarizačních rozdílů (mank a přebytků) a ostatních administrativních nedostatků musí být řádně zdokumentováno a přehled inventurních rozdílů dodatečně doplněn o čísla dokladů, kterými bylo provedeno jejich zaúčtování, a o předkontaci (účetní předpis).
Odpovídá: předseda ÚIK
vedoucí účtárny
4. K inventarizační dokumentaci budou dodatečně přiloženy zprávy příslušných pracovníků o tom, jak bylo naloženo s podněty odpovědných zaměstnanců a inventarizačních komisí směřujících k zlepšení péče o majetek.
Odpovídá: předseda ÚIK
předsedové DIK
5. Návrhy na vyřazení včetně návrhů na likvidaci inventarizovaného majetku předloží spolu s inventurními soupisy předsedové DIK do ...... Ústřední inventarizační komisi, která je po prověření a odsouhlasení předá k provedení vyřazení nebo případné likvidaci.5)
Čl.X.
Společná ustanovení
1. Přílohami této směrnice jsou vzory inventarizačního zápisu, inventurních soupisů, inventurních sumářů a vzor prezenční listiny z instruktáže členů ÚIK a DIK k provedení inventarizace.
2. Kontrolu dodržování této směrnice vykonává vedoucí účetní jednotky nebo jím pověření pracovníci kontroly.
Čl.XI.
Zrušovací ustanovení
Touto směrnicí se zrušuje Směrnice k provedení inventarizace majetku a závazků č. .../.... (rok).
Čl.XII.
Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem .....
V ...... dne ......
....................... vedoucí účetní jednotky
Část III.
Závěrečná ustanovení
Vzorová směrnice k provedení inventarizace ruší Vzorový návrh k provedení inventarizace v roce 2001 č.j. 16 229/2001-44, publikovaný ve Věstníku MŠMT, ročník LVII, sešit 7.
V Praze dne 10.5.2006
Mgr. Václav Pícl, v. r.
I. náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Příl.1
VZOR
(Název organizace)
Inventarizační zápis (počet stran ...)
1. Druh inventarizace (řádná, mimořádná, průběžná):
2. Druh inventarizovaného majetku či závazků včetně čísla syntetického účtu:
3. Umístění inventarizovaného majetku:
4. Jména zaměstnanců odpovědných za inventarizovaný majetek:
5. Den, k němuž byla inventarizace provedena:
6. Den zahájení a den ukončení inventury:
7. Způsob zjišťování skutečných stavů majetku (fyzicky, dokladově):
8. Přehled vyhotovených inventurních soupisů:
9. Inventarizační rozdíly:1)
Stav v účetnictví Kč .....
Skutečný stav zjištěný Kč .....
inventurou Kč
Rozdíl: přebytek Kč ...... manko (schodek) Kč ......
10. Vysvětlení inventarizačních rozdílů:
11. Vyjádření zaměstnance odpovědného za majetek k inventarizačním rozdílům:2)
12. Návrh na řešení inventarizačních rozdílů:
13. Návrh na preventivní opatření, jak předcházet vzniku inventarizačních rozdílů:3)
14. Vyjádření inventarizační komise k odpovědnosti za inventarizovaný majetek (např. zda je uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti - kdy a s kým):
15. Další komentář k průběhu inventury4)
16. Závěr5)
Výše uvedené údaje potvrzuje inventarizační komise a odpovědní zaměstnanci:
jméno a příjmení podpis
Vedoucí inventarizační komise:
Členové inventarizační komise:
Odpovědný zaměstnanec svým podpisem stvrzuje, že fyzická inventura byla provedena za jeho účasti, předal všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku k zaúčtování a žádný majetek nezatajil.
Přílohy:6) Inventurní soupisy
Inventurní sumáře
V ...... dne ......
Kontrola formální správnosti:
V ...... dne ....... Podpis účetní ......
Příl.2
---------------------------------------------------------------------------------------------------- INVENTURNÍ SOUPIS ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Název a sídlo účetní jednotky               Inventarizovaný majetek:*
 ............................               Dlouhodobý nehmotný majetek
 ............................               Dlouhodobý hmotný majetek
 ............................               Druh provedení inventury:* fyzická
                                           dokladová
                              Inventarizace provedena ke dni:
---------------------------------------------------------- Syntetický účet:
Útvar                           Analytický účet:
                              Číslo stránky:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
č.   Inventární   Výrobní číslo   Název DM - typ  Pořizovací cena** v Kč Poznámka***
řádku  číslo     dodavatele
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
18
----------------------------------------------------------------------------------------------------
               Celkem
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Doba provedení inventury                  Jména a podpisy pracovníků
                              provádějících inventuru
začátek dne:                        (inventarizační komise)

ukončení dne:                       ...........................
                              ...........................
                              ...........................

                              Datum:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámka:
----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
 * Nehodící se škrtněte.
 ** Termín "pořizovací cena" zahrnuje pro účely inventurního
  soupisu  technické  zhodnocení,  případně  i  reprodukční
  pořizovací cenu (např. u darovaného majetku) a vlastní náklady
  (v případě majetku vytvořeného vlastní činností).
+++ Ve sloupci "poznámka" uvede účetní jednotka skutečný stav
  majetku  (např. "poškozen",  "morálně zastaralý", apod.),
  případně i návrh na vyřazení a další skutečnosti, které
  považuje za relevantní.
Příl.3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                     INVENTURNÍ SOUPIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Název a sídlo účetní jednotky               Pozemky
 ............................               Druh provedení inventury:* fyzická
 ............................                             dokladová
 ............................               Inventarizace provedena ke dni:
---------------------------------------------------------- Syntetický účet:
Útvar                           Analytický účet:
                              Číslo stránky:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
č.   Označení  Číslo  Druh   Výměra  Pořizovací   Číslo     Číslo  Poznámka
řádku  katast.   parcely pozemku pozemku cena** v Kč  evid. listu  vlast.
    území                                listu
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
18
----------------------------------------------------------------------------------------------------
19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                   Celkem
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Doba provedení inventury                  Jména a podpisy pracovníků
                              provádějících inventuru
začátek dne:                        (inventarizační komise)

ukončení dne:                       ...........................
                              ...........................
                              ...........................

                              Datum:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámka:
----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
 * Nehodící se škrtněte.
 ** Termín "pořizovací cena" zahrnuje pro účely inventurního
  soupisu i reprodukční pořizovací cenu.
Příl.4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                     INVENTURNÍ SOUPIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Název a sídlo účetní jednotky               Zásoby
 ............................               Druh provedení inventury:* fyzická
 ............................                             dokladová
 ............................               Inventarizace provedena ke dni:
---------------------------------------------------------- Syntetický účet:
Útvar                           Analytický účet:
                              Číslo stránky:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
č.   Kód podle  Název  MJ**   Množství        Cena           Poznámka
řádku  platné   zásob              --------------------------------
    SKP                     za MJ    celkem Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
18
----------------------------------------------------------------------------------------------------
19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
               Celkem
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Doba provedení inventury                  Jména a podpisy pracovníků
                              provádějících inventuru
začátek dne:

ukončení dne:                       ...........................
                              ...........................
                              ...........................

                              Datum:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Potvrzuji, že fyzická inventura zásob se konala za mé účasti a že jsem žádné zásoby nezatajil(a) a
veškeré doklady jsem předal(a) k zaúčtování.
Místo vyhotovení:                     Hmotně odpovědný pracovník
                              Datum, podpis
----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
 * Nehodící se škrtněte.
** měrná jednotka
Příl.5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                     INVENTURNÍ SOUPIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Název a sídlo účetní jednotky               Pokladní hotovost
 ............................               Druh provedení inventury: fyzická
 ............................               Inventarizace provedena ke dni:
 ............................               Syntetický účet:
---------------------------------------------------------- Analytický účet:
Útvar                           Číslo stránky:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Jméno a příjmení hmotně odpovědného pracovníka:

Hmotná odpovědnost uzavřena s pracovníkem dne:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Potvrzuji, že se fyzická inventarizace pokladní hotovosti konala za mé účasti, a současně
prohlašuji, že jsem veškeré doklady zaúčtoval(a) do pokladní knihy a žádnou pokladní operaci jsem
nezatajil(a).

                              Hmotně odpovědný pracovník:
Místo vyhotovení:                     Datum, podpis:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Skutečný stav pokladní hotovosti:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
č. řádku     Bankovky hodnoty v Kč     Počet kusů       Celkem Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1        5 000,-
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 2        2 000,-
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 3        1 000,-
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 4         500,-
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 5         200,-
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 6         100,-
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 7         50,-
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 8         20,-
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      Celkem bankovky
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 9         50,-
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10         20,-
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11         10,-
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12          5,-
----------------------------------------------------------------------------------------------------
13          2,-
----------------------------------------------------------------------------------------------------
14          1,-
----------------------------------------------------------------------------------------------------
15          0,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      Celkem mince
----------------------------------------------------------------------------------------------------
       Pokladní hotovost celkem
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Doba provedení inventury                  Jména a podpisy pracovníků
                              provádějících inventuru
začátek dne:                        (inventarizační komise)

ukončení dne:                       ...........................
                              ...........................
                              ...........................

                              Datum:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámka:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Příl.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                     INVENTURNÍ SOUPIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Název a sídlo účetní jednotky               Ceniny
 ............................               Druh provedení inventury: fyzická
 ............................               Inventarizace provedena ke dni:
 ............................               Syntetický účet:
---------------------------------------------------------- Analytický účet:
Útvar                           Číslo stránky:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Jméno a příjmení hmotně odpovědného pracovníka:

Hmotná odpovědnost uzavřena s pracovníkem dne:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Potvrzuji, že se fyzická inventarizace cenin konala za mé účasti, a současně prohlašuji, že jsem
veškeré doklady zaúčtoval(a) do pokladní knihy a žádnou pokladní operaci jsem nezatajil(a).

                              Hmotně odpovědný pracovník:
Místo vyhotovení:                     Datum, podpis:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Skutečný stav cenin:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
č. řádku  Název ceniny   Hodnota ceniny v Kč   Počet ks     Celkem Kč     Poznámka
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
               Celkem
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Doba provedení inventury                  Jména a podpisy pracovníků
                              provádějících inventuru
začátek dne:                        (inventarizační komise)

ukončení dne:                       ...........................
                              ...........................
                              ...........................

                              Datum:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Příl.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                     INVENTURNÍ SOUPIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Název a sídlo účetní jednotky               Pohledávky
 ............................               Druh provedení inventury: fyzická
 ............................               Inventarizace provedena ke dni:
 ............................               Syntetický účet:
---------------------------------------------------------- Analytický účet:
Útvar                           Číslo stránky:

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo  Název    Číslo    Splatnost  Pohledávky v Kč           Účetní stav celkem
řádku  dlužníka  účetního  dne     ------------------------------------
          dokladu         z toho
          (faktury)        --------------------------------------------------------
                      do lhůty  po lhůtě  promlčené či Číslo   Celkem Kč
                      splatnosti splatnosti nedobytné   účtu
                                  pohledávky  dlužníka
----------------------------------------------------------------------------------------------------
č. řádku  Název ceniny   Hodnota ceniny v Kč   Počet ks     Celkem Kč     Poznámka
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
               Celkem
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Doba provedení inventury                  Jména a podpisy pracovníků
                              provádějících inventuru
začátek dne:                        (inventarizační komise)

ukončení dne:                       ...........................
                              ...........................
                              ...........................

                              Datum:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámka:

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Příl.8
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                     INVENTURNÍ SOUPIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Název a sídlo účetní jednotky               Závazky
 ............................               Druh provedení inventury: dokladová
 ............................               Inventarizace provedena ke dni:
 ............................               Syntetický účet:
---------------------------------------------------------- Analytický účet:
Útvar                           Číslo stránky:

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo  Název    Číslo    Splatnost  Závazky v Kč             Účetní stav celkem
řádku  věřitele  účetního  dne     ------------------------------------
          dokladu         z toho
          (faktury)        --------------------------------------------------------
                      do lhůty  po lhůtě  promlčené   Číslo   Celkem Kč
                      splatnosti splatnosti        účtu
                                         věřitele
----------------------------------------------------------------------------------------------------
č. řádku  Název ceniny   Hodnota ceniny v Kč   Počet ks     Celkem Kč     Poznámka
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
               Celkem
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Doba provedení inventury                  Jména a podpisy pracovníků
                              provádějících inventuru
začátek dne:                        (inventarizační komise)

ukončení dne:                       ...........................
                              ...........................
                              ...........................

                              Datum:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámka:

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Příl.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    INVENTURNÍ SUMÁŘ ZA*
     DNM, DHM, pozemky, zásoby, zboží, nedokončenou výrobu, pokladní hotovost, ceniny,
               valutovou pokladnu, pohledávky a závazky
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Název a sídlo účetní jednotky               Druh provedení inventury*: fyzická
 ............................                             dokladová
 ............................               Inventarizace provedena ke dni:
 ............................               Syntetický účet:
---------------------------------------------------------- Počet stránek (příp. počet příloh):
Útvar

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rekapitulace inventurních soupisů:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
č.     Název        Skutečný stav   Účetní stav v Kč Přebytek  Manko   Poznámka
řádku   inventarizovaného  zjištěný              v Kč    (schodek)
      majetku, příp.    inventarizací                 v Kč
      inventarizační    v Kč
      číslo
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      Celkem v Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům:

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Doba provedení inventarizace                Jména a podpisy pracovníků
                              provádějících inventuru
začátek dne:                        (inventarizační komise)

ukončení dne:                       Předseda DIK : ...........
                              Člen:     ...........
                              Člen:     ...........


                              Datum:     ...........
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Účetní předpis vzniklých inventarizačních rozdílů:           Kč     MD     D

 1. Přebytky (číslo řádku ...)

 2. Manka/schodky (číslo řádku ...)

Číslo účetního dokladu, na jehož základě došlo k zaúčtování:

Zaúčtováno dne:                         Zaúčtoval (podpis):
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Manko (schodek) předepsáno k úhradě dne:             Číslo protokolu či rozhodnutí:

Pracovníkovi:                          Ve výši Kč:

Zaúčtováno dne:                         Zaúčtoval (podpis):
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Inventurní sumář schválil dne:                  Schválil: ......................
                                       podpis - funkce

                                 Datum: .........................
----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
* Nehodící se škrtněte.
Příl.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    INVENTURNÍ SUMÁŘ ZA*
                    pohledávky, závazky
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Název a sídlo účetní jednotky               Druh provedení inventury: dokladová
 ............................               Inventarizace provedena ke dni:
 ............................               Syntetický účet:
 ............................               Analytický účet:
---------------------------------------------------------- Počet stránek (příp. počet příloh):
Útvar

----------------------------------------------------------------------------------------------------
č.     Číselné označení, příp.  Pohledávky/závazky v Kč               Pozn.
řádku   název analytického účtu       -----------------------------------
      dlužníka/věřitele     Celkem     z toho:
                   Kč    -----------------------------------
                        do lhůty  po lhůtě  promlčené/
                        splatnosti splatnosti nedobytné
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem v Kč - skutečný stav
zjištěný dokladovou inventarizací
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Účetní stav ke dni inventarizace
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozdíl
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům:

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Doba provedení inventarizace                Jména a podpisy pracovníků
                              provádějících inventuru
začátek dne:                        (inventarizační komise)

ukončení dne:                       Předseda DIK : ...........
                              Člen:     ...........
                              Člen:     ...........

                              Datum:     ...........
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Účetní předpis vzniklých inventarizačních rozdílů:           Kč     MD     D

 1. Přebytky (číslo řádku ...)

 2. Manka/schodky (číslo řádku ...)

Číslo účetního dokladu, na jehož základě došlo k zaúčtování:

Zaúčtováno dne:                         Zaúčtoval (podpis):
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Manko (schodek) předepsáno k úhradě dne:             Číslo protokolu či rozhodnutí:

Pracovníkovi:                          Ve výši Kč:

Zaúčtováno dne:                         Zaúčtoval (podpis):
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Inventurní sumář schválil dne:                  Schválil: ......................
                                       podpis - funkce

                                 Datum: .........................
----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
* Nehodící se škrtněte.
Příl.11
Prezenční listina
z instruktáže členů ústřední inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí k provedení inventarizace v roce .... konané dne ......
------------------------------------------------------------------
Jméno pracovníka       Podpis      Funkce (UIK, DIK)
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
1) Účetní jednotka uvede ve vnitřní směrnici konkrétně, u jakého majetku bude provádět průběžnou inventarizaci.
2) Účetní jednotka uvede konkrétně, u jakého majetku bude provádět fyzickou a u jakého majetku dokladovou inventuru.
3) Účetní jednotka stanoví termíny dle svých potřeb přímo ve směrnici nebo v příkazu k provedení inventarizace - viz článek II.
4) U dalších DIK budou uvedeny obdobné údaje jako u výše uvedených, např. DIK 3 provede inventarizaci zásob, DIK 4 inventarizaci pohledávek, závazků, časového rozlišení, rezerv apod. Případně může být stanovena zvlášť DIK pro provádění dokladové inventarizace. Ve směrnici není bezpodmínečně nutné uvádět jména a příjmení členů komisí - mohou být uvedeny pouze jejich funkce, popř. může být ve směrnici uvedena jen odpovědnost jednotlivých komisí za inventarizaci určitého majetku s odkazem, že jmenování členů komisí bude provedeno příkazem vedoucího organizace - viz článek II.
5) V případě, že je v účetní jednotce zřízena likvidační komise, předá návrhy ÚIK pouze se souhlasem k prověření a odsouhlasení likvidační komisi.
1) Zejména v případě, že dílčí inventarizační komise provádí inventarizaci více druhů majetku, je vhodné zapsat skutečné a účetní stavy a inventarizační rozdíly u jednotlivých druhů majetku do tabulky. Sloupce tabulky tvoří druh majetku, účet, účetní stav, skutečný stav a inventarizační rozdíl a řádky tabulky jsou tvořeny jednotlivými druhy majetku s posledním řádkem "celkem".
2) Pokud je toto vyjádření součástí inventurního sumáře či jiného dokumentu, který je přílohou inventarizačního zápisu, postačuje uvést odkaz na tuto přílohu.
3) V této kolonce bude uvedeno vyjádření inventarizační komise k zajištění ochrany inventarizovaného majetku před odcizením, poškozením, zničením a ztrátou.
4) Tato kolonka bude vyplněna v případě, že inventarizační komise považuje za nutné uvést ještě nějaké další informace k průběhu inventarizace které nejsou obsaženy v předešlých kolonkách. Jedná se např. o uvedení závad, které se v průběhu inventury vyskytly, návrh na efektivní způsob likvidace zjištěných nepotřebných a nepoužitelných zásob, apod.
5) V závěru se uvádí souhrnná informace o tom, zda byl či nebyl zjištěn inventarizační rozdíl, v jaké výši a případně zda byly zjištěny nějaké další závady. Pokud nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly ani jiné další závady, uvede účetní jednotka tuto skutečnost do závěru.
6) Přílohy vyjmenované - např. inventurní soupis pozemků, zásob, atd. s uvedením počtu stran. V případě, že tyto údaje jsou předmětem jiného bodu inventarizačního zápisu - např. bodu 8, postačuje uvést souhrnně "inventurní soupisy v souladu s bodem 8".