Opatření ze dne 25.5.2006, kterým se stanoví požadavky na kapitál instituce elektronických peněz

7.6.2006 | Sbírka:  4/2006 (CBN) | Částka:  7/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 124/2002 Sb., 6/1993 Sb.
Pasivní derogace: 1/2009 (CBN)
4/2006
OPATŘENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ZE DNE 25. KVĚTNA 2006,
KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ
Česká národní banka podle § 18e odst. 1 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 62/2006 Sb. a § 24 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance ve znění zákona č. 442/2000 Sb., 127/2002 Sb. a 62/2006 Sb. stanoví:
§ 1
Úvodní ustanovení
Toto opatření zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví požadavky na výši a složení kapitálu instituce elektronických peněz, způsob jeho výpočtu, pravidla pro výpočet celkových finančních závazků z vydaných elektronických peněz a pravidla pro hlášení o těchto skutečnostech České národní bance.
§ 2
Požadavky na výši kapitálu
(1) Instituce elektronických peněz průběžně udržuje kapitál minimálně ve výši 2 % svých celkových finančních závazků z vydaných elektronických peněz.
(2) Kapitál instituce elektronických peněz zároveň nesmí klesnout pod minimální výši kapitálu stanovenou zvláštním právním předpisem2).
§ 3
Složení kapitálu
(1) Kapitál instituce elektronických peněz tvoří
a) splacený základní kapitál nebo jeho část, zapsaný v obchodním rejstříku, snížený o účetní hodnotu vlastních akcií nabytých institucí elektronických peněz a negativní položky z operací s vlastními akciemi, zejména z forwardů a opcí na vlastní akcie,
b) plus emisní ážio, přičemž součástí této položky jsou
1. splacené emisní ážio, které souvisí se splaceným základním kapitálem zapsaným v obchodním rejstříku, a
2. emisní ážio vzniklé z operací s vlastními akciemi,
c) plus rezervní fondy a nerozdělený zisk, přičemž tato položka je součtem položek v bodech 1 až 4 sníženým o položku v bodě 5
1. povinné rezervní fondy,
2. ostatní fondy, které jsou vytvořeny z rozdělení zisku a lze je výhradně použít k úhradě ztráty uvedené v účetní závěrce instituce elektronických peněz,
3. nerozdělený zisk z předchozích období uvedený v účetní závěrce instituce elektronických peněz ověřené auditorskou společností, vyplývá-li povinnost instituce elektronických peněz ověřit účetní závěrku ze zákona o účetnictví, a schválené valnou hromadou, o jehož rozdělení valná hromada nerozhodla,
4. zisk za účetní období po zdanění uvedený v účetní závěrce instituce elektronických peněz ověřené auditorskou společností snížený o předpokládané dividendy a další předpokládané platby z rozdělení zisku,
5. neuhrazená ztráta z předchozích období včetně ztráty za minulé účetní období,
d) plus zisk za běžné účetní období uvedený v mezitímní účetní závěrce instituce elektronických peněz ověřené auditorskou společností snížený o předpokládané dividendy a další předpokládané platby z rozdělení zisku,
e) plus dodatkový kapitál, jehož součástí je
1. podřízený dluh,
2. oceňovací rozdíl ze změn reálných hodnot realizovatelných akcií a podílových listů, je-li pozitivní, a to po zohlednění daňového efektu,
f) minus ztráta běžného účetního období,
g) minus nehmotný majetek instituce elektronických peněz jiný než goodwill,
h) minus goodwill,
i) minus oceňovací rozdíl ze změn reálných hodnot realizovatelných kapitálových nástrojů, je-li negativní.
(2) Pro účely tohoto opatření se podřízeným dluhem rozumí vydaný podřízený dluhopis, úvěr, půjčka nebo jiná forma poskytnutí peněžních prostředků, které jsou jednorázově splaceny fyzickou či právnickou osobou instituci elektronických peněz, a které splňují podmínky uvedené v odstavci 3.
(3) Podřízený dluh lze zahrnovat do kapitálu instituce elektronických peněz, pokud jsou splněna tato kritéria:
a) smlouva o podřízeném dluhu nebo emisní podmínky podřízeného dluhopisu obsahují podmínku podřízenosti podle zvláštního zákona3),
b) částka podřízeného dluhu byla v plné výši převedena na instituci elektronických peněz; součástí podřízeného dluhu nejsou vlastní podřízené dluhopisy nabyté institucí elektronických peněz před jejich splatností,
c) podřízený dluh není přímo ani nepřímo financován institucí elektronických peněz,
d) podřízený dluh je nezajištěn,
e) podřízený dluh má lhůtu splatnosti nejméně pět let od data převedení částky podřízeného dluhu na příslušný účet instituce elektronických peněz a jistina podřízeného dluhu je jednorázově splatná; Pokud smlouva o podřízeném dluhu nebo emisní podmínky podřízeného dluhopisu obsahují ustanovení, podle kterého lze splatit tento dluh před dohodnutým termínem splatnosti, může být toto právo uplatněno nejdříve po pěti letech od data převedení částky podřízeného dluhu na příslušný účet;
f) podřízený dluh lze splatit před termínem splatnosti podle písmene e), pokud záměr splatit nebo vyplatit podřízený dluh byl oznámen a doložen popisem dopadů do kapitálu instituce elektronických peněz České národní bance a Česká národní banka předčasné splacení neodmítla ve lhůtě jednoho měsíce ode dne úplného doložení popisu dopadů nebo v této lhůtě neinformovala o prodloužení lhůty k vyjádření nejvýše o jeden měsíc,
g) smlouva o podřízeném dluhu nebo emisní podmínky podřízeného dluhopisu obsahují ujednání protistran o tom, že započtení pohledávky věřitele z podřízeného dluhu proti jeho závazkům vůči instituci elektronických peněz není přípustné,
h) pohledávku z titulu podřízeného dluhu nelze použít jako zajištění, a
i) záměr zahrnovat podřízený dluh do kapitálu včetně podmínek tohoto dluhu a jeho výše byl oznámen České národní bance a Česká národní banka tento záměr neodmítla ve lhůtě jednoho měsíce ode dne úplného doložení podmínek a výše podřízeného dluhu nebo v této lhůtě neinformovala o prodloužení lhůty k vyjádření nejvýše o jeden měsíc.
(4) Podmínky smlouvy o podřízeném dluhu nebo emisní podmínky podřízeného dluhopisu dotýkající se kritérií uvedených v odstavci 3 je možné změnit jen v případě, že záměr provést změny byl oznámen České národní bance a nebyl Českou národní bankou odmítnut ve lhůtě jednoho měsíce ode dne úplného doložení návrhu změn podmínek smlouvy o podřízeném dluhu nebo návrhu změn emisních podmínek podřízeného dluhopisu, ledaže v této lhůtě Česká národní banka informovala instituci elektronických peněz o prodloužení lhůty k vyjádření nejvýše o jeden měsíc. Při provedení změny smlouvy o podřízeném dluhu nebo emisních podmínek podřízeného dluhopisu v rozporu s větou první nelze nadále podřízený dluh zahrnovat do kapitálu instituce elektronických peněz.
(5) Podřízený dluh zahrnovaný do kapitálu se snižuje o 20 % ročně během posledních 5 let před termínem jeho splatnosti, není-li dále stanoveno jinak. Začíná se snižovat dnem následujícím po skončení pátého roku před svým termínem splatnosti, což znamená, že v posledním roce před dnem splatnosti se zahrnuje 20 % celkové částky tohoto dluhu.
(6) Pokud smlouva o podřízeném dluhu nebo emisní podmínky podřízeného dluhopisu obsahují ustanovení, podle kterého lze splatit tento dluh před dohodnutým termínem splatnosti, podřízený dluh zahrnovaný do kapitálu se snižuje během posledních pěti let před dohodnutým termínem splatnosti pouze v tom případě, jestliže navýšení úrokové míry podřízeného dluhu v případě nevyužití práva předčasného splacení je nejvýše 1,5 % p. a. Je-li dohodnuto navýšení úrokové míry vyšší než 1,5 % p. a., podřízený dluh zahrnovaný do kapitálu se snižuje během posledních pěti let přede dnem, kdy lze poprvé právo předčasného splacení využít. Podřízený dluh se v obou případech snižuje podle odstavce 5.
(7) Při výpočtu kapitálu se dodatkový kapitál zahrnuje nejvýše v rozsahu 50 % součtu položek podle § 3 odst. 1 písm. a) až c), body 1. až 4. a § 3 odst. 1 písm. d) sníženého o součet položek podle § 3 odst. 1 písm. f) až i) a neuhrazenou ztrátu z předchozích období včetně ztráty za minulé účetní období.
§ 4
Způsob výpočtu finančních závazků
(1) Výpočet celkových finančních závazků z vydaných elektronických peněz provádí instituce elektronických peněz
a) na základě aktuálního stavu finančních závazků k okamžiku výpočtu a
b) na základě průměrného stavu finančních závazků za posledních šest měsíců.
Pro výpočet výše kapitálu podle § 2 odst. 1 se použije ta z částek vypočtených podle písmene a) nebo b), která je vyšší.
(2) Pokud instituce elektronických peněz vykonává svou činnost po dobu kratší než šest měsíců, musí mít k dispozici kapitál nejméně ve výši 2 % svých celkových finančních závazků z vydaných elektronických peněz, které stanoví buď
a) na základě aktuálního stavu finančních závazků k okamžiku výpočtu, nebo
b) ve výši plánované pro šestiměsíční období.
(3) Při postupu podle odstavce 2 písm. b) musí být odhadovaná částka celkových finančních závazků z vydaných elektronických peněz pro šestiměsíční období doložena obchodním plánem.
§ 5
Pravidla hlášení
(1) Instituce elektronických peněz předkládá České národní bance výpočty výše kapitálu podle § 2 provedené podle stavu k 30.6. a 31.12. kalendářního roku, vždy nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.
(2) Česká národní banka je oprávněna si vyžádat pro účely výkonu dohledu na instituci elektronických peněz předložení výpočtu výše kapitálu podle § 2 provedeného i podle jiného stavu, než je uvedeno v odstavci 1, a to do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.
§ 6
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Guvernér
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. v. r.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/46/ES ze dne 18. září 2000 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností.
2) § 18e odst. 2 zákona č. 124/2002. Sb. o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 62/2006 Sb.
3) § 34 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.