Opatření ze dne 25.5.2006, kterým se stanoví povinná investiční aktiva instituce elektronických peněz a podmínky investování do těchto aktiv

7.6.2006 | Sbírka:  5/2006 (CBN) | Částka:  7/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 124/2002 Sb., 6/1993 Sb.
Pasivní derogace: 1/2009 (CBN)
5/2006
OPATŘENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ZE DNE 25. KVĚTNA 2006,
KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV
Česká národní banka podle § 18f odst. 2 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 62/2006 Sb. a § 24 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance ve znění zákona č. 442/2000 Sb., 127/2002 Sb. a 62/2006 Sb. stanoví:
§ 1
Úvodní ustanovení
Toto opatření zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví
a) aktiva, do kterých instituce elektronických peněz musí investovat peněžní prostředky nabyté vydáním elektronických peněz (povinná investiční aktiva),
b) podmínky investování do povinných investičních aktiv, včetně investičních limitů a omezení,
c) způsob oceňování aktiv a
d) pravidla hlášení výpočtu dodržování limitů a omezení České národní bance.
§ 2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely tohoto opatření se rozumí
a) bankou ve státě zóny A osoba oprávněná k přijímání vkladů od veřejnosti a poskytování úvěrů na základě povolení uděleného orgánem státu, který se nachází v zóně A. Pobočka takovéto osoby, která působí ve státě zóny B, se posuzuje jako banka ve státě zóny A;
b) bankou ve státě zóny B osoba oprávněná k přijímání vkladů od veřejnosti a poskytování úvěrů na základě povolení uděleného orgánem státu, který se nachází v zóně B. Pobočka takovéto osoby, která působí ve státě zóny A, se posuzuje jako banka ve státě zóny B;
c) centrální vládou ministerstva nebo jiné správní úřady a vládní agentury založené nebo najaté vládou, sloužící veřejným účelům, jejichž závazky jsou plně zaručené bezpodmínečnou, výslovnou a neomezenou zárukou státu;
d) vládou územního celku státu ministerstva nebo jiné správní úřady územních celků států (republik, kantonů a podobně) a jiné instituce a agentury, jejichž závazky jsou plně zaručeny bezpodmínečnou, výslovnou a neomezenou zárukou územního celku státu,
e) mezinárodními finančními institucemi
1. Evropská investiční banka (EIB),
2. mezinárodní rozvojové banky, a to Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, Mezinárodní finanční korporace, Meziamerická rozvojová banka, Asijská rozvojová banka, Africká rozvojová banka, Fond Rady Evropy pro znovuusídlení, Severská investiční banka, Karibská rozvojová banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Evropský investiční fond, Korporace pro meziamerické investice a Mnohostranná agentura pro investiční záruky,
f) zónou A všechny členské státy Evropského hospodářského prostoru (EEA) a všechny ostatní země, které jsou řádnými členy OECD, a země, které uzavřely s Mezinárodním měnovým fondem úvěrovou dohodu v rámci tzv. General Arrangements to Borrow (GAB). Jedná se o tyto státy: Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Island, Japonsko, Kanada, Korea, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Saudská Arábie, Slovenská republika, Spojené království, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko. Země, která restrukturalizovala nebo požádala o restrukturalizaci svého státního vnějšího dluhu, se po dobu následujících pěti let od provedení restrukturalizace, nebo od požádání o restrukturalizaci, do zóny A nezahrnuje;
g) zónou B všechny země, které nejsou zahrnuty do zóny A.
(2) Ekonomicky spjatou skupinou osob se pro účely tohoto opatření rozumí dvě nebo více fyzických nebo právnických osob, které, není-li prokázán opak, představují jediné riziko, neboť
a) jsou navzájem propojeny tím, že jsou ve vztahu ovládající a ovládané osoby2), nebo
b) jejich vzájemné vztahy jsou takové povahy, že finanční těžkosti jedné z osob mohou způsobit platební potíže alespoň jedné z ostatních osob.
§ 3
Povinná investiční aktiva
Instituce elektronických peněz investuje peněžní prostředky nejméně ve výši svých finančních závazků z vydaných elektronických peněz pouze do:
a) aktiv uvedených v příloze č. 1, pokud jsou dostatečně likvidní,
b) vkladů u bank ve státech zóny A splatných na viděnou, nebo
c) dluhopisů, které
1. jsou dostatečně likvidní,
2. nejsou uvedeny v písmenu a),
3. jsou uvedené v příloze č. 2 a
4. byly vydány jinými osobami, než které mají kvalifikovanou účast v dané instituci elektronických peněz nebo které musí být uváděny v konsolidovaných účtech těchto osob s kvalifikovanou účastí.
§ 4
Podmínky investování do povinných aktiv
(1) Investice do aktiv uvedených v § 3 písm. b) a c) nesmějí převýšit dvacetinásobek kapitálu3) instituce elektronických peněz.
(2) Investice do aktiv uvedených v § 3 písm. b) a c) nesmějí vůči jedné osobě nebo jedné ekonomicky spjaté skupině osob, s výjimkou osob uvedených v odstavci 3, přesáhnout 25 % kapitálu instituce elektronických peněz.
(3) Investice do aktiv uvedených v § 3 písm. b) a c) nesmějí vůči jedné osobě nebo ekonomicky spjaté skupině osob přesáhnout 20 % kapitálu instituce elektronických peněz, pokud je takovou osobou nebo členem ekonomicky spjaté skupiny osob
a) ovládající osoba instituce elektronických peněz nebo osoba institucí elektronických peněz ovládaná, případně jiná osoba ovládaná ovládající osobou instituce elektronických peněz nebo instituce elektronických peněz.
b) jiná osoba s úzkým propojením4) s institucí elektronických peněz.
(4) Úhrn investic do aktiv uvedených v § 3 písm. b) a c) vůči osobám nebo ekonomicky spjatým skupinám osob podle odstavců 2 a 3, vůči nimž výše investic dosahuje 10 a více procent kapitálu instituce elektronických peněz, nesmí přesáhnout 800 % kapitálu instituce elektronických peněz. Pokud je osoba zařazena ve více ekonomicky spjatých skupinách osob, pro účely tohoto limitu se výše investic vůči této osobě zahrne pouze do jedné ekonomicky spjaté skupiny osob. Pro účely sledování limitu 800 % se ale zahrnují i investice vůči ekonomicky spjaté skupině osob, jejichž výše v důsledku toho klesla pod 10 % kapitálu instituce elektronických peněz.
§ 5
K zajištění tržních rizik vyplývajících z vydávání elektronických peněz a z investic podle § 3 mohou instituce elektronických peněz využívat likvidních úrokových a devizových derivátů obchodovaných na burzách, pokud podléhají požadavkům na denní margin, nebo pokud jde o devizové kontrakty s původní splatností nejvýše 14 kalendářních dnů. Použití derivátů podle první věty je přípustné pouze ke snížení tržních rizik.
§ 6
(1) Pro účely dodržení požadavku stanoveného v § 3 se aktiva uvedená v § 3 oceňují pořizovací cenou a reálnou hodnotou5), přičemž se použije ta z nich, která je nižší.
(2) Jestliže hodnota aktiv uvedených v § 3 klesne pod úroveň finančních závazků z vydaných elektronických peněz, instituce elektronických peněz o této skutečnosti informuje bez zbytečného odkladu Českou národní banku a přijme vhodná opatření k okamžité nápravě této situace.
(3) Pro účely dodržení požadavků stanovených v § 4 se aktiva uvedená v § 3 oceňují reálnou hodnotou.
§ 7
Pravidla hlášení
(1) Instituce elektronických peněz předkládá České národní bance hlášení za účelem prokázání dodržování pravidel a limitů podle tohoto opatření provedené podle stavu k 30. 6. a 31. 12. kalendářního roku, vždy nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.
(2) Česká národní banka je oprávněna si vyžádat pro účely výkonu dohledu od instituce elektronických peněz předložení výpočtu dodržování limitů a omezení i podle jiného stavu, než je uvedeno v odstavci 1, a to do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.
§ 8
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Guvernér
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. v. r.
Příl.1
Aktivy pro účely § 3 písm. a) se rozumí
1. pokladní hodnoty,
2. pohledávky za centrálními vládami států zóny A, popřípadě přímo za těmito státy, včetně pohledávek, které jsou těmito vládami, popřípadě státy zaručeny,
3. pohledávky za Evropskými společenstvími, včetně pohledávek, které jsou Evropskými společenstvími zaručeny,
4. pohledávky za centrálními bankami států zóny A, včetně pohledávek, které jsou centrálními bankami zóny A zaručeny,
5. pohledávky za vládami územních celků států zóny A a za orgány územní samosprávy států zóny A, pokud těmto vládám a orgánům přiznává rizikovou váhu 0 příslušný zahraniční orgán dohledu
Příl.2
Dluhopisy pro účely § 3 písm. c) bod 3 se rozumí
1. dluhopisy emitované bankami se sídlem ve státech zóny A; to neplatí pokud se jedná se o dluhopisy emitované bankami se sídlem ve státech zóny A, na jejichž majetek byl prohlášen konkurz nebo jim byla odňata licence nebo bylo povoleno vyrovnání nebo jsou v likvidaci nebo u kterých byla zavedena nucená správa,
2. dluhopisy emitované bankami se sídlem ve státech zóny B s původní splatností nejvýše jeden rok; to neplatí pokud se jedná o dluhopisy emitované bankami se sídlem ve státech zóny B, na jejichž majetek byl prohlášen konkurz nebo jim byla odňata licence nebo bylo povoleno vyrovnání nebo jsou v likvidaci nebo u kterých byla zavedena nucená správa,
3. dluhopisy emitované mezinárodními finančními institucemi,
4. dluhopisy emitované vládami územních celků států zóny A, kterým nepřísluší riziková váha 0,
5. dluhopisy emitované orgány územní samosprávy států zóny A, kterým nepřísluší riziková váha 0,
6. dluhopisy emitované obchodníky s cennými papíry se sídlem ve státech zóny A; to neplatí, pokud se jedná o dluhopisy emitované obchodníky s cennými papíry se sídlem ve státech zóny A, na jejichž majetek byl prohlášen konkurz nebo jim byla odňata licence nebo bylo povoleno vyrovnání nebo jsou v likvidaci nebo u kterých byla zavedena nucená správa;
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/46/ES ze dne 18. září 2000 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností
2) § 66a obchodního zákoníku.
3) § 3 Opatření České národní banky č. 4 ze dne 25. května 2006, kterým se stanoví požadavky na kapitál
4) § 4 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 27 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.