Sdělení ze dne 27.6.2006 o aktualizaci Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)

14.7.2006 | Sbírka:  358/2006 Sb. | Částka:  111/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 497/2003 Sb.
358/2006 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 27. června 2006
o aktualizaci Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. září 2006 vydání úprav a změn ke Klasifikaci služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (dále jen "klasifikace CZ-COPNI"), kterou Český statistický úřad zavedl sdělením č. 497/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 s účinností od 1. ledna 2004.
Přehled úprav a změn v klasifikaci CZ-COPNI je uveden v příloze tohoto sdělení. Úplné platné znění klasifikace CZ-COPNI včetně upravených vysvětlivek bude uvedeno na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz a bude k dispozici v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Příl.
Přehled změn a úprav v klasifikaci CZ-COPNI
Nové položky (nové kódy     Stávající položky, které se    Poznámka
a upravené názvy položek)    k 1.7.2006 ruší 
platné od 1.7.2006
---------------------------------------------------------------------------------------
01.0.1 Společná správa bydlení  01.0.0 Bydlení           Stávající položka
01.0.2 Nájemní vztahy                        nahrazená třemi
01.0.9 Ostatní služby spojené                    novými položkami
    s bydlením
---------------------------------------------------------------------------------------
03.1.1 Sportovní služby     03.1.0 Rekreační a sportovní    Stávající položka
03.1.2 Rybářství a myslivost      služby           nahrazená čtyřmi
03.1.3 Podpora zájmových                      novými položkami
    činností
03.1.9 Ostatní rekreační
    služby
---------------------------------------------------------------------------------------    
03.2.1 Umění           03.2.0 Kulturní služby       Stávající položka
03.2.2 Média, informace a                      nahrazená čtyřmi
    vydavatelství                        novými položkami
03.2.3 Uchování kulturních
    hodnot
03.2.9 Ostatní kulturní
    služby
---------------------------------------------------------------------------------------    
04.1.1 Preprimární vzdělávání  04.1.0 Preprimární a primární   Stávající položka
04.1.2 Primární vzdělávání       vzdělávání         nahrazená dvěma
                                  novými položkami
---------------------------------------------------------------------------------------                                  
04.2.1 Sekundární všeobecné   04.2.0 Sekundární vzdělávání    Stávající položka
    vzdělávání                          nahrazená dvěma  
04.2.2 Sekundární odborné                      novými položkami                    
    vzdělávání
---------------------------------------------------------------------------------------    
04.5.1 Environmentální      04.5.0 Vzdělávání nedefinované   Stávající položka
    vzdělávání            podle úrovně        nahrazená dvěma
04.5.9 Ostatní vzdělávání                      novými položkami
    nedefinované podle
    úrovně
---------------------------------------------------------------------------------------    
04.7.1 Podpora vzdělávání    04.7.0 Ostatní vzdělávací služby  Stávající položka
04.7.2 Mimoškolní vzdělávání                    nahrazená třemi
    dětí a mládeže                        novými položkami
04.7.9 Ostatní vzdělávací
    služby jinde neuvedené
---------------------------------------------------------------------------------------    
08.1.1 Ochrana flóry a krajiny  08.1.0 Služby ochrany životního  Stávající položka
08.1.2 Ochrana fauny          prostředí          nahrazená třemi
08.1.9 Ostatní služby ochrany                    novými položkami
    životního prostředí
---------------------------------------------------------------------------------------    
09.1  Ostatní služby      09.1  Služby jinde neuvedené   Úprava názvu
--------------------------------------------------------------------------------------- 
09.1.1 Požární ochrana a jiná  09.1.0 Služby jinde neuvedené   Stávající položka
    pomoc v krizi                        nahrazená devíti                                   
09.1.2 Místní a regionální                     novými položkami
    rozvoj
09.1.3 Ochrana lidských práv
09.1.4 Služby právní a obdobné
    pomoci
09.1.5 Humanitární pomoc
    jiným zemím
09.1.6 Přátelství a porozumění
    mezi národy
09.1.7 Služby hospodářských
    svazů
09.1.8 Služby ochrany
    domácích zvířat
09.1.9 Ostatní služby jinde
    neuvedené               
---------------------------------------------------------------------------------------