Směrnice ze dne 8.11.2006, kterou se upravuje postup odborných útvarů ČSÚ při ukládání pokut za neplnění zpravodajských povinností

1.1.2007 | Sbírka:  ST02/2007 | Částka:  1/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: ST02/2003
ST02/2007
Směrnice
předsedy Českého statistického úřadu,
kterou se upravuje postup odborných útvarů ČSÚ při ukládání pokut za neplnění zpravodajských povinností
Na základě čl. 7 odst. 7 organizačního řádu Českého statistického úřadu a v souvislosti s publikací zákona č. 230/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vydávám Směrnici, kterou se upravuje postup odborných útvarů ČSÚ při ukládání pokud za neplnění zpravodajských povinností v Českém statistickém úřadu.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), lze uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě za nesplnění zpravodajské povinnosti dle § 10 odst. 3 zákona pokutu až do výše 100 tisíc Kč (§ 26 odst. 3 zákona).
(2) Právnická ani podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(3) Při určení výměry pokuty právnické nebo podnikající fyzické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu (tj. nesplnění zpravodajské povinnosti), zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Pokutu lze uložit v případě, že právnická ani podnikající fyzická osoba úplně nebo z nedbalosti neposkytne údaje, požadované na základě schváleného programu statistických zjišťování, a to vůbec, nebo neúplně, nesprávně nebo opožděně, zvláště když k tomu dochází opakovaně.
Čl. 2
Předpoklad uložení pokuty
(1) Předpokladem k uložení pokuty je vždy předchozí písemná urgence neodevzdaného výkazu s upozorněním, že bude uložena pokuta. Tyto písemnosti se zpravodajské jednotce zasílají poštou doporučeně do vlastních rukou na dodejku.
(2) Jestliže zpravodajská jednotka přes urgenci nesplní svou povinnost, ukládá se pokuta za správní delikt. Řízení o uložení pokuty se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád.
(3) Odpovědnost právnické nebo podnikající fyzické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájí řízení do 3 let, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
Čl. 3
Postup při ukládání pokuty
(1) Úřední osobou oprávněnou k provádění úkonů v řízení o ukládání pokuty ve smyslu § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, je vedoucí samostatného oddělení právních činností a správního řízení a zástupce vedoucího podle popisu činnosti.
(2) Předpokladem zahájení řízení o uložení pokuty dle § 26 odst. 1 a 2 zákona je předložení průkazných podkladů věcně příslušným odborem (viz Směrnice č. 14/2005, kterou se pro ČSÚ vydávají pravidla operativního řešení non-response), včetně písemných urgencí, zpracovaných a odeslaných zpravodajské jednotce podle Směrnice č. 14/2005.
(3) Věcně příslušné odbory jsou povinny podat samostatnému oddělení právních činností a správního řízení potřebné vysvětlení ke každému případu. Jsou-li podkladové materiály pro zahájení správního řízení nedostatečné, vrátí je samostatné oddělení právních činností a správního řízení věcně příslušnému odboru k doplnění. Věcným podkladem pro uložené pokuty jsou zejména program statistických zjišťování a kopie urgence o nesplnění zpravodajské povinnosti včetně dodejky.
(4) Při ukládání pokut postupuje samostatné oddělení právních činností a správního řízení podle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, zejména části první, části druhé a části třetí (§ 152 - rozklad) tohoto zákona.
(5) Správní řízení ve věci uložení pokuty za správní delikt se zahajuje oznámením o zahájení řízení, které se doručuje právnické nebo podnikající fyzické osobě a musí mít náležitosti uvedené v § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.
(6) Ve věci řízení o uložení se zakládá spis dle § 17 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.
(7) Ve věci řízení o uložení pokuty lze nařídit ústní jednání dle § 49 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.
(8) Rozhodnutí o uložení pokuty se vydává na základě objektivně zjištěných skutečností, podepisuje je vedoucí samostatného oddělení právních činností a správního řízení anebo jeho zástupce dle popisu činností, jako úřední osoby ve smyslu § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.
(9) Originál rozhodnutí o uložení pokuty se zakládá do spisu. Účastníkům se rozhodnutí oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou (na dodejku).
Čl. 4
Výše pokuty, rozklad
(1) Podklady pro posouzení okolností přiznaných pro zvážení výše pokuty, zejména o závažnosti správního deliktu, o jeho následcích, za nichž byl spáchán, poskytují samostatnému oddělení právních činností a správního řízení věcné příslušné odbory.
(2) Rozhodnutí ve věci musí mít náležitosti dle § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.
(3) Proti rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt lze podat rozklad. O rozkladu rozhoduje předseda Českého statistického úřadu na návrh rozkladové komise.
(4) Rozkladovou komisi jmenuje předseda Českého statistického úřadu. Rozkladová komise má nejméně 5 členů, přičemž většinu členů rozkladové komise tvoří odborníci, kteří nejsou zaměstnanci Českého statistického úřadu.
(5) Při řízení o rozkladu se postupuje dle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.
(6) Rozklad přijímá a rozkladové komisi spolu se spisem předkládá samostatné oddělení právních činností a správního řízení.
(7) Rozhodnutí o uložení pokuty, které nabylo právní moci po vyčerpání řádného vyčerpání řádného opravného prostředku (byl podán rozklad), může být přezkoumáno správním soudem podle § 65 a následujícího soudního řádu správního. Žalobu lze podat do dvou měsíců po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí o zamítnutí rozkladu žalobci. Podání žaloby nemá odkladný účinek, ledaže ho přizná soud na návrh žalobce.
(8) Pravomocné rozhodnutí o uložení pokuty lze napadnout mimořádným opravným prostředkem - obnovou řízení jen za podmínek uvedených v § 62 a následujícího správního řádu. Rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku - obnově řízení připravuje a předkládá k podpisu předsedovi ČSÚ samostatné oddělení právních činností a správního řízení.
(9) V případných soudních sporech o žalobách proti rozhodnutí o řádném a mimořádném opravném prostředku vedených dle soudního řádu správního jedná jménem ČSÚ samostatné oddělení právních činností a správního řízení.
Čl. 5
Úhrada a vymáhání pokut
(1) Pokuty vymáhá a vybírá místně příslušný celní úřad. Za tím účelem je místně příslušnému celnímu úřadu zasíláno jedno vyhotovení pravomocného rozhodnutí Českého statistického úřadu o uložení pokuty.
(2) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
(1) Tato Směrnice ruší Směrnici č. 11/2003 předsedy ČSÚ, č.j.: 837/2003-1010, kterou se upravuje postup odborných útvarů ČSÚ při ukládání pokut za neplnění zpravodajských povinností.
(2) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu.
V Praze dne 8. listopadu 2006
Předseda Českého statistického úřadu
Ing. Jan Fischer, CSc, v.r.