Zákon ze dne 7.3.2007, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

4.4.2007 | Sbírka:  69/2007 Sb. | Částka:  31/2007ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 563/1991 Sb.
69/2007 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. března 2007,
kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
V § 21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb., se věta poslední zrušuje.
Čl.II
Přechodné ustanovení
Ke vzniku povinnosti účetní jednotky zveřejnit účetní závěrku též v Obchodním věstníku na základě ustanovení § 21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb., se do dne účinnosti tohoto zákona nepřihlíží.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.