Vyhláška ze dne 12.4.2007, kterou se mění vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu

27.4.2007 | Sbírka:  92/2007 Sb. | Částka:  37/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 256/2004 Sb.
Aktivní derogace: 536/2004 Sb.
Pasivní derogace: 230/2009 Sb.
92/2007 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. dubna 2007,
kterou se mění vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu
Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 písm. o) a p) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 56/2006 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu, se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
"1) Směrnice Komise 2003/124/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o definici a uveřejňování důvěrných informací a definici manipulace s trhem.
Směrnice Komise 2004/72/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o uznávané tržní postupy, definici důvěrné informace ve vztahu ke komoditním derivátům, sestavení seznamů zasvěcených osob, oznamování transakcí osob s řídicí odpovědností a oznamování podezřelých transakcí.".
2. V § 1 písmeno b) zní:
"b) uveřejňování vnitřní informace podle § 124 odst. 1 zákona a její zasílání České národní bance emitentem finančního nástroje (dále jen "emitent"),".
3. V § 1 písmeno e) zní:
"e) oznamování transakcí s cennými papíry emitenta nebo finančními nástroji odvozenými od těchto cenných papírů České národní bance osobami podle § 125 odst. 5 zákona, včetně způsobu zasílání oznámení České národní bance a podrobnějšího vymezení druhů transakcí, na které se oznamovací povinnost vztahuje,".
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.
4. V § 1 písm. g), § 4 odst. 1, § 6, § 10 odst. 2 a 3, § 12 odst. 2 písm. d) a § 12 odst. 4 se slovo "Komisi" nahrazuje slovy "České národní bance".
5. V § 1 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.
6. V § 2 odst. 1 písm. b) se za slova "na kurz" vkládají slova " , cenu nebo výnos".
7. V § 2 odst. 1 a 2 a v § 11 odst. 1 se slovo "investičního" nahrazuje slovem "finančního".
8. V § 3 odst. 1 písm. c) se slovo "investiční" nahrazuje slovem "finanční".
9. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova "na trhu uvedeném v § 1 písm. b)" nahrazují slovy "na regulovaném trhu členského státu Evropské unie".
10. V § 3 odst. 2 se slova "Komise ve Věstníku Komise pro cenné papíry" nahrazují slovy "Česká národní banka ve Věstníku České národní banky".
11. V nadpisu § 4 se slovo "Komisi" nahrazuje slovy "České národní bance".
12. V § 4 odst. 1, § 10 odst. 3 písm. a) se slova "Komise pro cenné papíry" nahrazují slovy "České národní banky".
13. V § 7 písm. b) se slovo "nebo" zrušuje.
14. V § 7 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se slovo "nebo".
15. V § 7 se doplňuje písmeno d), které zní:
"d) jsou zaměstnanci nebo jinými osobami, které mají u osoby podle písmene c) přístup k vnitřním informacím.".
16. V § 8 odst. 3 se slova "přestane mít přístup k vnitřním informacím" nahrazují slovy "získá přístup nebo přestane mít přístup k vnitřním informacím".
17. Nadpis části čtvrté zní:
"ČÁST ČTVRTÁ
OZNAMOVÁNÍ TRANSAKCÍ POVINNÝMI OSOBAMI".
18. § 9 včetně nadpisu zní:
"§ 9
Podrobnější vymezení druhů transakcí, na které se oznamovací povinnost vztahuje
(1) Oznamovací povinnosti podle § 125 odst. 5 zákona podléhají transakce s akciemi nebo zatímními listy vydanými emitentem a transakce s finančními nástroji, jejichž hodnota je od těchto akcií nebo zatímních listů odvozena.
(2) Osoba uvedená v § 125 odst. 5 zákona plní oznamovací povinnost, jestliže součet hodnot transakcí v kalendářním roce přesáhne částku odpovídající 5 000 eur, a to ohledně všech transakcí uskutečněných v kalendářním roce.
(3) K hodnotám transakcí se pro účely posouzení, zda je splněna podmínka podle odstavce 2, přičítají v případě vedoucí osoby emitenta nebo osoby, která je členem dozorčího orgánu emitenta, hodnoty trans-akcí provedených v témže kalendářním roce na vlastní účet
a) manželem,
b) nezaopatřeným dítětem,
c) jiným příbuzným, který s ní žije ve společné domácnosti po dobou nejméně jednoho roku,
d) jinou osobou, která je k vedoucí osobě emitenta nebo osobě, která je členem dozorčího orgánu emitenta, v poměru obdobném rodinnému, žije s ní ve společné domácnosti po dobu nejméně jednoho roku a újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, by druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní, nebo
e) právnickou osobou podle § 125 odst. 5 zákona.
(4) K hodnotám transakcí se pro účely posouzení, zda je splněna podmínka podle odstavce 2, přičítají v případě osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až e) hodnoty transakcí provedených v témže kalendářním roce na vlastní účet vedoucí osobou emitenta nebo osobou, která je členem dozorčího orgánu emitenta.
(5) Hodnotou transakce podle odstavce 2 se rozumí tržní hodnota předmětu transakce ke dni uskutečnění transakce; v případě opcí se hodnotou rozumí tržní hodnota podkladového aktiva.".
19. V § 10 odst. 1 písm. c) se slova "(dále jen "povinná osoba")" zrušují.
20. V § 10 odst. 1 písm. c) se slova " ; u fyzické osoby také rodné číslo" zrušují.
21. V § 10 odst. 1 písm. d) se slova "povinnou osobou" nahrazují slovy "osobou podle písmene c)".
22. V § 10 odst. 1 písm. e) se slova "(uzavření obchodu)" zrušují.
23. V § 10 odst. 1 písmeno f) zní:
"f) druh finančního nástroje, jehož se oznámení týká, a jeho identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), bylo-li přiděleno,".
24. V § 10 odst. 1 písm. g) se slova "jiný převod" nahrazují slovy "jiná transakce".
25. V § 10 odst. 2 a 3 se slova "Povinná osoba" nahrazují slovy "Osoba uvedená v odstavci 1 písm. c)".
26. V § 10 odst. 3 se slova "Oznámení o MO" nahrazují slovy "Oznámení o transakci".
27. V § 11 odst. 1 se slovo "investičním" nahrazuje slovem "finančním".
28. V § 11 odst. 1 písm. h) se slovo "a" zrušuje.
29. V § 11 odst. 1 písm. i) se slovo "informací" nahrazuje slovy "investičních doporučení".
30. V § 11 odst. 1 se na konci textu odstavce 1 tečka nahrazuje slovem " , a" a doplňuje se písmeno j), které zní:
"j) zda postup nebo obchod splňoval podmínky pro uznání tržního postupu podle § 126 odst. 8 zákona.".
31. V § 11 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
32. V § 12 odst. 2 písmeno a) zní:
"a) zprávou elektronické pošty na elektronickou adresu, kterou Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky,".
33. V § 12 odst. 2 písm. b) a d) se slova "Komise uveřejní ve Věstníku Komise pro cenné papíry" nahrazují slovy "Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky".
34. V § 12 odst. 2 písm. c) se slovo "Komise," nahrazuje slovy "České národní banky, nebo".
35. V § 12 odst. 3 písm. c) se slova "(uzavření obchodu)" zrušují.
36. V § 12 odst. 3 písmeno d) zní:
"d) označení finančního nástroje, jehož se oznámení týká, a jeho ISIN, byl-li přidělen,".
37. V § 12 odst. 3 písm. e) se slova "jiný převod" nahrazují slovy "jiná transakce".
38. Přílohy č. 1 až 4 znějí:
"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 536/2004 Sb.
Vzor
Oznámení o odkladu uveřejnění vnitřní informace
--------------------------------------------------------------------------
1.  Obchodní firma nebo název 
   emitenta
--------------------------------------------------------------------------
2.  IČ emitenta
--------------------------------------------------------------------------
3.  Druh finančního nástroje, 
   kterého se vnitřní informace
   týká
--------------------------------------------------------------------------
4.  ISIN finančního nástroje, 
   byl-li přidělen
--------------------------------------------------------------------------
5.  Obsah vnitřní informace, 
   jejíž uveřejnění chce emitent
   odložit
--------------------------------------------------------------------------
6.  Důvod odkladu uveřejnění 
   vnitřní informace
--------------------------------------------------------------------------
7.  Opatření přijatá emitentem podle 
   § 5 odst. 2 vyhlášky č. 536/2004 Sb.
--------------------------------------------------------------------------
8.  Další informace
--------------------------------------------------------------------------


  …………………………            ………………………………
    Datum            Vlastnoruční podpis
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 536/2004 Sb.
Vzor
Oznámení transakce s akciemi a zatímními listy
----------------------------------------------- ------------------------------
1.   Obchodní firma nebo název emitenta
----------------------------------------------- ------------------------------
2.   IČ emitenta
----------------------------------------------- ------------------------------
3.   Jméno a příjmení nebo obchodní firma
    nebo název a sídlo oznamovatele
----------------------------------------------- ------------------------------
4.   Datum narození nebo IČ oznamovatele,
    bylo-li přiděleno
----------------------------------------------- ------------------------------
5.   Povolání, zaměstnání, postavení či
    funkce oznamovatele nebo jeho jiný
    vztah k emitentovi
----------------------------------------------- ------------------------------
6.   Druh finančního nástroje
----------------------------------------------- ------------------------------
7.   ISIN finančního nástroje, byl-li
    přidělen
----------------------------------------------- ------------------------------
8.   Povaha transakce
    (nabytí / nabytí uplatněním opce /
    zcizení / zcizení uplatněním opce)
----------------------------------------------- ------------------------------
9.   Trh, na němž byla transakce
    uskutečněna, a byla-li transakce
    uzavřena mimo trh, podrobnosti o
    způsobu provedení transakce
----------------------------------------------- ------------------------------
10.   Datum             formát dd.mm.yyyy
    uskutečnění          
    transakce           
----------------------------------------------- ------------------------------
11.   Objem             Počet kusů finančního nástroje
    transakce           
----------------------------------------------- ------------------------------
12.   Jednotková           Jednotková  cena  nabytých  nebo
    cena              zcizených finančních nástrojů
    transakce
----------------------------------------------- ------------------------------
13.   Další informace
----------------------------------------------- ------------------------------

   …………………………            ………………………………
     Datum           Vlastnoruční podpis
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 536/2004 Sb.
Vzor
Oznámení transakce s opcemi
------------------------------------------------ -----------------------------------
1. Obchodní firma nebo název emitenta 
  finančního nástroje
  (podkladového aktiva), kterého se opce týká
------------------------------------------------ -----------------------------------
2. IČ emitenta finančního nástroje 
  (podkladového aktiva),
  kterého se opce týká
------------------------------------------------ -----------------------------------
3. Jméno a příjmení nebo obchodní firma 
  nebo název a sídlo
  oznamovatele
------------------------------------------------ -----------------------------------
4. Datum narození nebo IČ oznamovatele, 
  bylo-li přiděleno
------------------------------------------------ -----------------------------------
5. Povolání, zaměstnání, postavení či 
  funkce oznamovatele nebo
  jeho jiný vztah k emitentovi
------------------------------------------------ -----------------------------------
6. Povaha transakce (nabytí / zcizení)
------------------------------------------------ -----------------------------------
7. Druh finančního nástroje (podkladového 
  aktiva), kterého se opce týká
------------------------------------------------ -----------------------------------
8. ISIN finančního nástroje, kterého 
  se opce týká, byl-li přidělen
------------------------------------------------ -----------------------------------
9. Datum nabytí nebo zcizení opce        formát dd.mm.yyyy
------------------------------------------------ -----------------------------------
10. Popis opce
------------------------------------------------ -----------------------------------
11. Cena opce (opční prémie), je-li 
  úplatná
------------------------------------------------ -----------------------------------
12. Doba trvání práva opce nebo datum 
  jejího uplatnění
------------------------------------------------ -----------------------------------
13. Realizační cena opce (je-li známa) 
  nebo údaje o způsobu
  jejího stanovení
------------------------------------------------ -----------------------------------
    14. Celkový počet finančních nástrojů 
  emitenta, na které se
  vztahují všechny oznamovatelovy opce
------------------------------------------------ -----------------------------------
15. Trh, na kterém byla transakce uskutečněna, 
  a byla-li transakce uzavřena mimo trh, 
  podrobnosti o způsobu provedení
  transakce
------------------------------------------------ -----------------------------------
16. Další informace
------------------------------------------------ -----------------------------------

  …………………………         ………………………………
     Datum        Vlastnoruční podpis

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 536/2004 Sb.
Vzor
Oznámení transakce s ostatními finančními nástroji
------------------------------------------------ -----------------------------------
1.   Obchodní firma nebo název emitenta
------------------------------------------------ -----------------------------------
2.   IČ emitenta
------------------------------------------------ -----------------------------------
3.   Jméno a příjmení nebo obchodní 
    firma nebo název a sídlo
    oznamovatele
------------------------------------------------ -----------------------------------
4.   Datum narození nebo IČ oznamovatele, 
    bylo-li přiděleno
------------------------------------------------ -----------------------------------
5.   Povolání, zaměstnání, postavení či funkce 
    oznamovatele
    nebo jeho jiný vztah k emitentovi
------------------------------------------------ -----------------------------------
6.   Povaha transakce
    (nabytí / zcizení)
------------------------------------------------ -----------------------------------
7.   Druh finančního nástroje, kterého se 
    transakce týká
------------------------------------------------ -----------------------------------
8.   Popis finančního nástroje
------------------------------------------------ -----------------------------------
9.   Cena finančního nástroje
------------------------------------------------ -----------------------------------
10.  Doba trvání práva spojeného s finančním 
    nástrojem
------------------------------------------------ -----------------------------------
11.  Datum                 formát dd.mm.yyyy
    uskutečnění          
    transakce           
------------------------------------------------ -----------------------------------
12.  Objem transakce            Počet kusů finančního nástroje
------------------------------------------------ -----------------------------------
13.  Jednotková cena            Jednotková cena nabytých nebo zcizených
    transakce               finančních nástrojů
------------------------------------------------ -----------------------------------
14.  Další informace            Popis transakce, trh, na kterém byla
                       transakce  uskutečněna,  a  byla-li
                       transakce   uzavřena  mimo   trh,
                       podrobnosti  o  způsobu  provedení
                       transakce, druh finančního nástroje a
                       ISIN, byl-li přidělen a další informace
------------------------------------------------ -----------------------------------
    …………………………           ………………………………
     Datum           Vlastnoruční podpis“.
                
Čl. II
Přechodné ustanovení
Emitent přizpůsobí vedení seznamu osob, které mají přístup k vnitřním informacím, vyhlášce č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu, ve znění účinném ode dne účinnosti této vyhlášky, nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2007.
Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.