Nařízení ze dne 23.5.2007, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění pozdějšíchb předpisů

7.6.2007 | Sbírka:  127/2007 Sb. | Částka:  48/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 513/1991 Sb.
Aktivní derogace: 503/2000 Sb.
Pasivní derogace: 351/2013 Sb.
127/2007 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. května 2007,
kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 770 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění nařízení vlády č. 408/2003 Sb. a nařízení vlády č. 511/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slovo "informatiky" nahrazuje slovem "vnitra".
2. V § 7a se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr vnitra a informatiky:
MUDr. Mgr. Langer v. r.