Vyhláška ze dne 10.8.2007, kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech, ve znění vyhlášky č. 458/2004 Sb.

20.9.2007 | Sbírka:  240/2007 Sb. | Částka:  79/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 256/2004 Sb.
Aktivní derogace: 264/2004 Sb.
Pasivní derogace: 230/2009 Sb.
240/2007 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. srpna 2007,
kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech, ve znění vyhlášky č. 458/2004 Sb.
Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 písm. m) ve spojení s § 118 odst. 7 a § 119 odst. 4 a § 199 odst. 2 písm. n) ve spojení s § 122 odst. 15 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu:
Čl. I
Vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech, ve znění vyhlášky č. 458/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova "Komisi pro cenné papíry (dále jen "Komise")" nahrazují slovy "České národní bance".
2. § 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:
"§ 2
Elektronická podoba zprávy
(1) Zpráva v elektronické podobě sestává vždy ze dvou částí, kterými jsou
a) celistvý dokument obsahující všechny náležitosti zprávy stanovené právními předpisy1) a
b) vyplněný standardizovaný datový formulář účetních výkazů pro příslušný typ informační povinnosti, který Česká národní banka uveřejní nejpozději jeden měsíc před termínem plnění informační povinnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Emitent zašle České národní bance ve lhůtách stanovených zákonem zprávu podle odstavce 1 písm. a) v elektronické podobě stanovené zvláštním právním předpisem1a). Zprávu podle odstavce 1 písm. b) emitent zašle České národní bance v souboru, který je uzamčen pro úpravy a ochráněn heslem.
1) Například zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
1a) § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku).".
3. V § 3 se v nadpisu za slovo "zasílání" vkládají slova "a uveřejňování".
4. § 3 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:
"(1) Emitent zašle zprávu České národní bance elektronickou poštou na adresu elektronické podatelny, s tím, že v položce zprávy elektronické pošty předmět uvede "periodická zpráva" a opatří zprávu zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb2). Pokud velikost zprávy neumožňuje zasílání způsobem podle předchozí věty, zašle emitent zprávu České národní bance na datovém nosiči CD-R.
2) § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb.".
5. V § 4 odst. 1 a odst. 3 se slovo "Komisi" nahrazuje slovy "České národní bance".
6. V příloze vyhlášky se slovo "Komisi" nahrazuje slovy "České národní bance" a slovo "Komisí" nahrazuje slovy "Českou národní bankou".
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2007.
Guvernér:
v z. Ing. Singer, Ph.D. v. r.