Pokyn ze dne 10.1.2008 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmu za zdaňovací období roku 2007

15.1.2008 | Sbírka:  D-317 | Částka:  1/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 586/1992 Sb.
D-317
Pokyn
o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2007.
Na základě zmocnění podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), Ministerstvo financí sděluje:
1) Průměrné ceny pohonných hmot v Kč/l včetně DPH uplatňované jejich rozhodujícími prodejci v České republice ve zdaňovacím období roku 2007 u jednotlivých druhů činily:
 +------------------+--------------------+----------+
 | Benzin Speciál  | BA - 91      | 29,37 Kč |
 +------------------+--------------------+----------+
 | Benzin Natural  | BA - 95      | 29,72 Kč |
 +------------------+--------------------+----------+
 | Benzin Super plus| BA - 98, 99 a 100 | 32,47 Kč |
 | (Natural)    |          |     |
 +------------------+--------------------+----------+
 | Benzin Normál  | BA - 91      | 29,29 Kč |
 | (Natural)    |          |     |
 +------------------+--------------------+----------+
 | Nafta motorová  |          | 28,76 Kč |
 +------------------+--------------------+----------+
2) Tyto ceny může poplatník použít pro účely stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona, t.j. u vlastních silničních motorových vozidel nezahrnutých do obchodního majetku a silničních motorových vozidel bezplatně vypůjčených ve smyslu § 659 občanského zákoníku.
3) Použije-li poplatník ceny vyšší, je povinen je doložit doklady o jejich nákupu, jak to vyplývá z § 24 odst. 2 písm. k) zákona.
4) V případě, že poplatník nakupoval jiný druh benzinu, který není uveden v bodu 1, uplatní cenu toho druhu benzinu, který má shodné oktanové číslo. Pokud benzin se shodným oktanovým číslem bod 1 neobsahuje, uplatní cenu benzinu s nejbližším oktanovým číslem.
5) Tímto pokynem nejsou dotčeny ceny pohonných hmot stanovené na základě § 189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vyhláškami Ministerstva práce a sociálních věcí, které se používají výhradně pro stanovení výše náhrady za pohonné hmoty, na kterou má nárok zaměstnanec, použije-li pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele.
V Praze dne 10.1.2008
Ing. Stanislav Špringl, v. r.
ředitel odboru 15 - Legislativa daní z příjmů
Ministerstvo financí