Sdělení ze dne 17.3.2008 k vyhlášce č. 16/2001 Sb., v platném znění

31.3.2008 | Sbírka:  11/29 382/2008-111 | Částka:  2/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 16/2001 Sb.
11/29 382/2008-111
Sdělení
k vyhlášce č. 16/2001 Sb., v platném znění
ze dne 17. 3. 2008
Referent:
Ing. M. Kolitsch,
tel.: 257 043 204
V důsledku rozšíření rozvahy podle novely vyhlášky č. 505/2002 Sb. s účinností od 1.1.2008 se v Příloze č. 4 vyhlášky č. 16/2001 Sb. v bodu 2.5.4 za písm. a) vkládá písm. aa) s následujícím textem:
aa) Od účetního období roku 2008 se za organizační složky státu, sumáře kapitol a státní fondy číslo sloupce účetního výkazu rozvaha vykazuje ve tvaru:
údaje finančního stavu položek aktiv k 1.1. - kód „xx01“,
údaje finančního stavu položek aktiv k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. - kód „xx02“,
údaje finančního stavu položek pasiv k 1.1. - kód „xx03“,
údaje finančního stavu položek pasiv k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. - kód „xx04“,
kde xx identifikuje část rozvahy podle vyhlášky č. 505/2002 Sb. ve znění vyhlášky 353/2007 Sb., a to:
xx = 00 rozvaha za účetní jednotku podle § 5 odst. 1 a 2;
xx = 98 podle § 5 odst. 11 a 12 (vykazuje organizační složka státu nebo státní fond, pokud hospodaří s majetkem souvisejícím s příjmy a výdaji státního rozpočtu členěnými v kapitole 398 VPS).
Ministerstvo financí jako organizační složka státu a kapitola 312 vykazuje všechny části rozvahy, pro označení sloupců platí konvence:
xx = 00 podle § 5 odst. 1 a 2,
xx = 10 podle § 5 odst. 3 a 4 (v sumáři za všechny OSS kapitoly),
xx = 50 podle § 5 odst. 5 a 6,
xx = 96 podle § 5 odst. 7 a 8,
xx = 97 podle § 5 odst. 9 a 10,
xx = 98 podle § 5 odst. 11 a 12.
Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu