Příkaz ze dne 6.3.2008 č. 3/2008, kterým se stanoví zpracování účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v roce 2008

1.4.2008 | Sbírka:  507/2008-18 | Částka:  4/2008ASPI
3/2008
Příkaz
ministra školství, mládeže a tělovýchovy
kterým se stanoví zpracování účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v roce 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
č.j.: 507/2008-18
státní tajemnici - I. náměstkyni ministra
náměstkům ministra
vrchním ředitelům
ředitelům odborů
ústřední školní inspektorce
ředitelům organizačních složek státu
ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
V souladu s vyhláškou č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
I. ukládám
postupovat při zpracování účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v roce 2008 podle Pokynu uvedeného v příloze.
II. ruším
příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 7/2007, kterým se stanoví zpracování účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v roce 2007 č.j.: 535/2007-44.
Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 6.3.2008.
Mgr. Ondřej Liška, v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Příloha
Pokyn ke zpracování účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v roce 2008
Část I.
Úvodní ustanovení
Článek I.
Právní předpisy ke zpracování účetních závěrek a další důležité předpisy, kterými jsou povinny se řídit organizační složky státu a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo) Následující výčet hlavních právních předpisů, kterými jsou povinny se řídit organizační složky státu a příspěvkové organizace, není definitivní. Předpisy mohou být během roku měněny a doplňovány. Organizační složky státu a příspěvkové organizace jsou povinny sledovat změny právních předpisů ve Sbírce zákonů České republiky, ve Finančním zpravodaji, ve Věstníku MŠMT a řídit se jimi.
1. Právní předpisy, jimiž se řídí účetní jednotky při zpracování účetní závěrky:
1.1 zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
1.2 vyhláška Ministerstva financí č. 505/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláškou je stanoveno uspořádání, označování a obsahové vymezení položek účetní závěrky, směrná účtová osnova, účetní metody a jejich použití.
1.3 vyhláška MF č. 16/2001 Sb.,
o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
1.4 sdělení MF k vyhlášce č. 16/2001 Sb.
1.5 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (České účetní standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu).
1.6 pokyny k účetním závěrkám
vydávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy před zpracováním účetních závěrek k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. a rozesílané oddělení 180 ministerstva, České školní inspekci, Vysokoškolskému sportovnímu centru, Centru pro zjišťování výsledků ve vzdělávání, přímo řízeným příspěvkovým organizacím a ostatním přímo řízeným příspěvkovým organizacím, které jsou v daném období povinny sestavovat a předkládat účetní a finanční výkazy.
2. Další důležité předpisy, kterými jsou povinny se řídit organizační složky státu a přímo řízené příspěvkové organizace:
2.1 zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
2.2 zákon č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2.3 zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
2.4 zákon č. 219/2000 Sb.
, o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
2.5 vyhláška MF č. 551/2004 Sb.
, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
2.6 vyhláška MF č. 416/2004 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2.7 vyhláška MF č. 323/2002 Sb.,
o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
2.8 vyhláška MF č. 114/2002 Sb.,
o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.
2.9 vyhláška MF č. 419/2001 Sb.,
o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů.
2.10 vyhláška MF č. 62/2001 Sb.,
o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů.
2.11 vyhláška MF č. 560/2006 Sb.,
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
2.12 Pokyn č. D – 300
– k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Příkazy ministra/ministryně a metodické pokyny ministerstva:
3.1 Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 34/2007,
kterým se stanoví způsob rozpočtování a účtování o příspěvcích a dotacích poskytnutých prostřednictvím nastavení rozpočtového limitu výdajů na bankovních účtech vedených u ČNB a jejich vykazování č.j.: 21 314/2007-441.
3.2 Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 1/2007,
kterým se mění Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2002 a Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/2006, kterým se upravuje předběžná řídící finanční kontrola a oprávnění příkazců operací č.j.: 288/2007/I/1.
3.3 Závazná osnova a obsah roční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č.j.: 30 895/2005-44.
3.4 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových organizací č.j.: 13 414/2007-44.
3.5 Vzorová směrnice o účtování majetku č.j.: 32 197/2005-44,
která byla uveřejněna ve Věstníku MŠMT, Sešit 1/2006.
3.6 Vzorová směrnice k provedení inventarizace č.j.: 360/2006-44,
která byla uveřejněna ve Věstníku MŠMT, Sešit 6/2006.
3.7 Směrnice upravující oběh účetních dokladů na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 21 328/2007-18.
4. Každoročně obnovované metodické pokyny:
4.1 Pokyn státního tajemníka – I. náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vypracování závěrečného účtu kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
4.2 Metodický pokyn k finančnímu vypořádání vztahů kapitoly 333 se státním rozpočtem.
4.3 Pokyny Ministerstva financí a ČNB pro postup při zpracování roční účetní závěrky na účtech státního rozpočtu.
Článek II.
Vedení účetnictví
Při vedení účetnictví jsou organizační složky státu a příspěvkové organizace povinny se řídit zejména třemi hlavními právními předpisy v následujícím pořadí:
1. zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“),
2. vyhláškou č. 505/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 505/2002 Sb.“),
3. Českými účetními standardy
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy“). V legislativní úpravě účetnictví příspěvkových organizací a organizačních složek státu v působnosti ministerstva nedochází od 1.1.2008 k zásadním změnám.
Článek III.
Účtování o příspěvcích a dotacích poskytnutých prostřednictvím nastavení rozpočtového limitu výdajů
Při účtování o prostředcích poskytnutých OSS a příspěvkovým organizacím zřízeným ministerstvem, vysokým školám a ostatním právnickým osobám prostřednictvím nastavení rozpočtového limitu výdajů se ministerstvo řídí Příkazem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 34/2007, kterým se stanoví způsob rozpočtování a účtování o příspěvcích a dotacích poskytnutých prostřednictvím nastavení rozpočtového limitu výdajů na bankovních účtech vedených u ČNB a jejich vykazování č.j.: 21 314/2007-441.
Při zaúčtování příspěvků a dotací poskytnutých prostřednictvím nastavení rozpočtového limitu výdajů postupuje ministerstvo následovně:
----------------------------------------------------------------
Text účetní operace                 MD   DAL
----------------------------------------------------------------
Otevření limitu rozpočtovaných výdajů        221  201
Snížení limitu výdajů                201  221
Poskytnutí dotace příspěvkové organizaci      203  223
Poskytnutí dotace ostatním subjektům        204  223
Vyúčtování poskytnuté dotace příspěvkové organizaci 201  203
Vyúčtování poskytnuté dotace ostatním subjektům   201  204
Vrácení nespotřebované dotace ostatních subjektů  223  204
Vrácení nespotřebované dotace příspěvkových     223  203
organizací 
----------------------------------------------------------------
 
Legenda:
201
Financování výdajů organizačních složek státu
203
Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím
204
Poskytnuté dotace ostatním subjektům
221
Limity výdajů
223
Bankovní účty k limitům organizačních složek státu
Příspěvkové organizace zřizované ministerstvem postupují při účtování o prostředcích poskytnutých prostřednictvím nastavení rozpočtového limitu výdajů následovně:
-------------------------------------------------------------------------------
Text účetní operace                 MD      DAL
-------------------------------------------------------------------------------
Poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu     Neúčtuje se Neúčtuje se
prostřednictvím otevření limitu výdajů 
Příjem prostředků na běžný účet organizace     241     346
Zúčtování přijatých prostředků           346     691
------------------------------------------------------------------------------- 
Legenda
241 Běžný účet
346 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
691 Příspěvky a dotace na provoz
Článek IV.
Zaúčtování vratek nevyčerpaných finančních prostředků u příspěvkových organizací
Při zaúčtování vratek nevyčerpaných dotací je třeba postupovat následovně:
1. Jedná-li se o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků před koncem účetního období, kdy se finanční prostředky vrací po dohodě s poskytovatelem na výdajový účet ministerstva, ze kterého byly poskytnuty, zaúčtuje se tato operace následovně:
-------------------------------------------------------------------
Text účetní operace                  MD  DAL
-------------------------------------------------------------------
Předpis odvodu části nevyčerpané účelové dotace    691 347
Úhrada nevyčerpané dotace               347 241
------------------------------------------------------------------- 
2. V případě, že se nevyužité prostředky z účelové dotace resp. příspěvky vrací až v dalším účetním období, tedy až po 1.1.2009, jsou tyto prostředky zaslány na depozitní účet ministerstva a zaúčtování tohoto případu je následující:
-------------------------------------------------------------------
Text účetní operace                  MD  DAL
-------------------------------------------------------------------
Předpis odvodu části nevyčerpané účelové dotace    931 347
Úhrada nevyčerpané dotace               347 241
------------------------------------------------------------------- 
 
3. Jestliže má příspěvková organizace ve svém rezervním fondu nevyčerpané prostředky projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU, které byly k 31. 12. ukončeny, převede je na depozitní účet ministerstva a jejich vyvedení zaúčtuje následujícím způsobem:
------------------------------------------------------------------- 
Text účetní operace                  MD  DAL
-------------------------------------------------------------------
Předpis závazku vůči státnímu rozpočtu        914 347
Úhrada závazku vůči státnímu rozpočtu         347 241
-------------------------------------------------------------------
Legenda:
241
Běžný účet
347
Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem
691
Příspěvky a dotace na provoz
914
Fond rezervní
931
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Článek V.
Účetní závěrka
Účetní závěrkou se rozumí zpracování účetní závěrky a uzavírání účetních knih.
Účetní závěrku vymezují § 18 – 23a zákona o účetnictví. Uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu a příspěvkové organizace je stanoveno vyhláškou č. 505/2002 Sb.
Účetní jednotky sestavují účetní závěrku jako řádnou, mimořádnou a mezitímní.
Řádnou účetní závěrku
sestavují účetní jednotky k poslednímu dni účetního období. Při této účetní závěrce se uzavírají účetní knihy a provádí se inventarizace.
Mimořádnou účetní závěrku
sestavují v ostatních případech. V případech sestavování mimořádné účetní závěrky se provádí mimořádná inventarizace.
Mezitímní účetní závěrku
sestavují účetní jednotky, pokud to stanoví zvláštní právní předpis. Tímto předpisem je pro organizační složky státu a příspěvkové organizace
vyhláška č. 16/2001 Sb.,
o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 16/2001 Sb.“). V případech sestavování mezitímní účetní závěrky účetní jednotky neuzavírají účetní knihy a provádějí inventarizaci jen pro účely vyjádření ocenění podle § 25 odst. 2 zákona o účetnictví.
Postup při
otevírání a uzavírání účetních knih
je stanoven Českými účetními standardy, konkrétně Standardem č. 502 – Otevírání a uzavírání účetních knih. Na konci účetního období se provádí ke dni řádné účetní závěrky inventarizace majetku a závazků. Inventarizace majetku a závazků je upravena v § 29 a § 30 zákona o účetnictví. Jedná se o soubor činností, pomocí kterých účetní jednotky zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků zachycenému v účetnictví. V rámci inventarizace se provádí fyzická a dokladová inventura. Na základě výsledků zjištěných inventurou se v účetnictví zohledňují zjištěné rozdíly v souladu s českým účetní standardem č. 506 – Rozdíly zjištěné při inventarizaci.
Každá účetní jednotka vypracuje vnitřní předpis o inventarizacích majetku a závazků, ve kterém stanoví mimo jiné i závazný obsah písemných dokumentů, dokladujících provedení inventarizace, místo, kde budou tyto dokumenty archivovány, a pravomoci inventarizační komise.
Vzorová směrnice k provedení inventarizace č.j.: 360/2006-44
byla uveřejněna ve Věstníku MŠMT, Sešit 6/2006.
Kromě účetních výkazů jsou organizační složky státu a státní příspěvkové organizace povinny vypracovávat a předkládat se čtvrtletní periodicitou finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů a přehled rozpočtových opatření. Způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozsah a způsob sestavení finačních a účetních výkazů a doplňujících údajů upravuje
vyhláška č. 16/2001 Sb.
Součástí finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů jsou části X., XI., XII., a XV., které slouží pro potřeby Ministerstva financí. V částech XI. a XII. finančního výkazu jsou v rámci výsledku od počátku roku vykazovány též všechny mimorozpočtové prostředky v příjmech a výdajích a převody do rezervních fondů kapitoly.
Účetní a finanční výkazy za kapitolu 333 MŠMT podepisuje ministr školství, mládeže a tělovýchovy, případně státní tajemník – I. náměstkyně ministra. V případě opravného zpracování skutečnosti v sumárních výkazech kapitoly 333 MŠMT podepisuje opravené části výkazů ředitel odboru hlavního účetního a metodiky účetnictví.
Převody do rezervního fondu na konci roku
Při převodech nevyčerpaných prostředků do rezervního fondu na konci roku podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, použijí organizační složky státu pro převody neinvestičních prostředků položku 5346 – Převody do fondů organizačních složek státu a pro převody investičních prostředků položku 6361 – Investiční převody do rezervního fondu organizačních složek státu.
Článek VI.
Opravná zpracování účetních závěrek
V souladu se smlouvou o dílo č.j.: 31 391/2004-44, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi ministerstvem a MÚZO Praha, s.r.o., je při zpracování účetních závěrek hrazeno ministerstvem u jednotlivých organizačních složek státu a příspěvkových organizací pouze nahrání první verze jednotlivých předávaných výkazů.
Organizační složky státu a příspěvkové organizace kapitoly 333 – Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v případě potřeby opravného zpracování budou tato zpracování a případné další služby hradit z prostředků jednotlivých organizačních složek státu a příspěvkových organizací v cenách dle Ceníku výkaznictví a rozpočetnictví MÚZO Praha, s.r.o.
Část II.
Obsah účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů kapitoly 333 v roce 2008
a) Správce kapitoly (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy):
předkládá
Ministerstvu
financí účetní a finanční výkazy a doplňující údaje a sumární údaje výkazů za kapitolu celkem,
samostatně v souhrnu za organizační složky státu a samostatně v souhrnu za jím zřízené příspěvkové organizace aktivní a zrušené v členění podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (podle prvních 4 míst položky OKEČ):
Čtvrtletně
– Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2 – 04 U).
– Přehled rozpočtových opatření včetně komentáře.
– Přílohu ke komentáři k finačnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů „Limity a zůstatky na účtech v České národní bance“.
– Rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad za organizační složky státu a za příspěvkové organizace.
– Výkaz zisku a ztráty.
– Přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací a regionálních rad za organizační složky státu a za příspěvkové organizace.
Ročně
– Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a stáních fondů, pouze s údaji schváleného rozpočtu (rozpis schváleného rozpočtu).
– Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje a v sumáři za kapitolu celkem v členění podle způsobu odměňování.
Požadované údaje předkládá správce kapitoly Ministerstvu financí v souladu s bodem 8. Přílohy č. 1 vyhlášky č. 16/2001 Sb., v podobě tištěných sestav i v elektronické podobě (ve formě datových souborů). Přesné organizační a technologické podmínky pro předávání elektronických údajů Ministerstvu financí jsou stanoveny Přílohou č. 3 k vyhlášce č. 16/2001 Sb. Předání dat v elektronické podobě zajišťuje na základě smlouvy o dílo č.j.: 31 391/2004-44, ve znění pozdějších dodatků, organizace MÚZO Praha, s.r.o.
b) Organizační složky státu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Česká školní inspekce, dále jen „ČŠI“, Vysokoškolské sportovní centrum, dále jen „VSC“ a Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, dále jen „CZVV“) předkládají:
Čtvrtletně
– Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2 – 04 U).
– Přehled rozpočtových opatření.
– Rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.
– Výkaz zisku a ztráty.
– Přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací.
Ročně
– Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, pouze s údaji schváleného rozpočtu (rozpis schváleného rozpočtu).
c) Příspěvkové organizace (přímo řízené organizace, dále jen „PŘO“, ostatní přímo řízené organizace, dále jen „OPŘO“) předkládají zřizovateli:
Čtvrtletně
– Rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.
– Výkaz zisku a ztráty.
– Přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.
Pololetně
(spolu s účetními výkazy k 30.6. a k 31.12.)
– Resortní výkaz výnosů a nákladů v souladu s příslušným metodickým pokynem (Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových organizací č.j.: 13 414/2007-44).
Ročně
– Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje.
Veškeré výkazy,
které předávají příspěvkové organizace a organizační složky státu kapitoly 333 – Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s tímto ustanovením,
musí být výstupem z centrálního zpracování MÚZO Praha, s.r.o.
Povinné náležitosti účetních výkazů
jsou upraveny zákonem o účetnictví a vyhláškou č. 505/2002 Sb.
§ 18 odst. 1 zákona o účetnictví stanoví, že účetní jednotka sestavuje k rozvahovému dni účetní závěrku, která je tvořena:
a) rozvahou,
b) výkazem zisku a ztráty,
c) přílohou.
Podle § 18 odst. 2 zákona o účetnictví musí účetní závěrka obsahovat:
a) název a sídlo účetní jednotky,
b) identifikační číslo,
c) právní formu účetní jednotky,
d) předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena,
e) rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje,
f) okamžik sestavení účetní závěrky,
g) podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky.
Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky dále upravuje vyhláška č. 505/2002 Sb. § 24 vyhlášky č. 505/2002 Sb. stanoví, že příloha účetní závěrky vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.
V
části 1. přílohy účetní závěrky
účetní jednotka uvede informace, které vyplývají z ustanovení § 18 a 19 zákona o účetnictví.
V
části 2. přílohy účetní závěrky
účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání uvedeném v příloze č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.
V
části 3. přílohy účetní závěrky
účetní jednotka uvede další údaje, které nejsou obsaženy v částech 1. a 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel.
Část III.
Úkoly vykazujících organizačních složek státu, příspěvkových organizací a věcně příslušných útvarů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Článek I.
Období před závěrkou
1. Rozpočet:

Provedení rozpisu rozpočtu a rozpočtových úprav příjmů,
kapitálových a běžných výdajů věcně příslušnými útvary
příkazců rozpočtových operací ministerstva v programu
ISROS JASU.
Termín:  průběžně
Odpovídá: jednotliví rozpočtáři a vedoucí věcně příslušných
     útvarů ministerstva

Předání databáze schváleného rozpočtu a rozpočtových
úprav příjmů, kapitálových a běžných výdajů do MÚZO
Praha, s.r.o.
Termín:  v termínech závěrky účetnictví OSS
     (do 7.4., 7.7., 6.10. 2008 a 15.1.2009)
Odpovídá: ŘO 15

Předání přehledu o rozpočtu nákladů a výnosů státních
příspěvkových organizací a dalších doplňujících údajů.
Termín:  do 31.3.2008
Odpovídá: ředitelé PŘO a OPŘO – prostřednictvím
      MÚZO Praha, s.r.o

Předání finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
správců kapitol, organizačních složek státu a státních
fondů, pouze s údaji schváleného rozpočtu.
Termín:  do 31.3.2008
Odpovídá: ŘO 15, ústřední školní inspektorka,
     ředitelé VSC a CZVV – prostřednictvím
     MÚZO Praha, s.r.o.

Předběžná řídící kontrola dodržování závazných ukazatelů
rozpočtu a jeho čerpání.
Termín:  průběžně
Odpovídá: ŘO 17 (kontrola v souladu s § 26 odst. 1
     písm. b) zákona č. 320/2001 Sb.)
     příkazci operací, ŘO 18

2. Registry:

Kontrola konzistence registrů ČNB, RARIS a MÚZO
Praha, s.r.o.
Termín:  1 x měsíčně
Odpovídá: ŘO 18 – prostřednictvím MÚZO Praha,
     s.r.o.
     
     
3. Česká národní banka:

Převzetí datového souboru limitů a zůstatků na účtech
vedených u ČNB a předání datového souboru limitů
a zůstatků odboru 18, zpřístupnění souboru všem příslušným
odborům ministerstva.
Termín:  do 3. pracovního dne v měsíci
Odpovídá: ŘO 18 – prostřednictvím MÚZO Praha,
     s.r.o.
 
4. Vysoké školy:

Předání přehledu o poskytnutých prostředcích na výzkum
a vývoj z kapitoly 333 – Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v členění na běžné, kapitálové, institucionální,
účelové prostředky (dle článků rozpočtové skladby)
oddělení 180.
Termín:  průběžně
Odpovídá: VSO 33
 
5. Prostředky poskytované ministerstvem prostřednictvím
Pokynu k nastavení rozpočtového limitu resp.
Pokynu ke zřízení výdajového účtu státního rozpočtu
(u nově zřizovaných účtů):

Předání příslušných dokladů dle Příkazu ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy č. 34/2007, kterým
se stanoví způsob rozpočtování a účtování o příspěvcích
a dotacích poskytnutých prostřednictvím nastavení
rozpočtového limitu výdajů na bankovních účtech
vedených u ČNB a jejich vykazování č.j.: 21 314/2007-441, 
oddělení 180.
Termín:  průběžně
Odpovídá: ředitelé věcně příslušných odborů skupin I,
     II, III, V, sekce IV

Kontrola a zaúčtování dokladů do příslušného období.
Termín:  průběžně
Odpovídá: ŘO 18 (VO 180)

6. Dotace poskytované ministerstvem účelově transferem:

Předání příslušných dokladů souvisejících s poskytováním
finančních prostředků v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb., č. 306/1999 Sb., č. 218/2000 Sb.
a č. 250/2000 Sb., ve zněních pozdějších předpisů,
oddělení 180.

Termín:  průběžně
Odpovídá: ředitelé věcně příslušných odborů skupin I,
     II, III, V, sekce IV
     
Kontrola a zaúčtování dokladů do příslušného období.
Termín:  průběžně
Odpovídá: ŘO 18 (VO 180)
 
7. Průběžná kontrola správnosti poskytování transferů
a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně, které jsou
vykazovány v části IX. finančního výkazu Fin 2-04
U „Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům
územní úrovně“ a jejich správného zaúčtování. Pro
průběžnou kontrolu využívat informace o poskytnutých
dotacích krajským úřadům, které jsou zveřejňovány na
webových stránkách ministerstva v sekci: Ekonomika
školství – RgŠ ÚSC a soukromé školství – Rozpočet
– Dotace krajům. Při zjištění chybného zaúčtování
poskytnuté dotace nebo vratky dotace, je nutné okamžitě
ve spolupráci s oddělením 180 zajistit nápravu.
Termín:  průběžně
Odpovídá: ředitelé věcně příslušných odborů skupin I,
     II, III, V, sekce IV, ŘO 18 (VO 180)
     
8. Předkládání části IX. finančního výkazu Fin 2-04
U „Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům
územní úrovně“.
– za období 1 – 11/2008 Termín: 12.12.2008
– za období 1 – 12/2008 Termín: 16.1.2009
Odpovídá: ŘO 18 (VO 180)
      ředitelé věcně příslušných
      odborů skupin I, II, III,     V
      a sekce IV
      
      
Článek II.
Období závěrky
1. Převzetí schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření
za příslušné období roku 2008 z databáze programu
ISROS JASU a počátečních stavů rozvah archivovaných
v MÚZO Praha, s.r.o. do výkazů.
Termín:  do 7. dne po ukončení čtvrtletí
Odpovídá: ŘO 18 – prostřednictvím MÚZO Praha,
     s.r.o.
     
2. Předání rozpočtových přesunů v kompetenci ČŠI, VSC
a CZVV k zamezení přečerpání rozpočtu na paragrafech
a položkách rozpočtové skladby v souladu s § 25
odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, odboru 15 a do MÚZO Praha, s.r.o.
Termín:  v termínech čtvrtletních závěrek účetnictví
      OSS (do 7.4., 7.7., 6.10. 2008 a 15.1.2009)
Odpovídá: ústřední školní inspektorka, ředitelé VSC
      a CZVV
      
      
3. Zajištění přítomnosti odpovědných pracovníků, kteří
a) v případě zjištění nesrovnalosti v průběhu zpracování
účetní závěrky provedou potřebnou opravu
údajů ve spolupráci s příslušnými útvary ministerstva
(oddělení 180 pro rozdíly ve skutečnosti, odbor
15 pro rozdíly v rozpočtu).
b) v případě zjištění neodstranitelných rozdílů (např.
chybné financování) vypracují k těmto rozdílům
komentář.
Termín:  v průběhu zpracování účetních závěrek
Odpovídá: ředitelé věcně příslušných odborů skupin I,
     II, III, V a sekce IV

4. Předání dat o skutečnosti do MÚZO Praha, s.r.o. za
přímo řízené organizace, ostatní přímo řízené organizace,
ČŠI, VSC, CZVV a ministerstva prostřednictvím
softwarového vybavení AUTOMAT.
Termín:  do 7.4., 7.7., 6.10. 2008 a 15.1.2009
Odpovídá: ředitelé PŘO, OPŘO, ústřední školní
     inspektorka, ředitelé VSC a CZVV, ŘO 18
(VO 180)
5. Kontroly bankovních, výkazových a mezivýkazových
vazeb dat o skutečnosti, předání kontrolních sestav
vykazujícím jednotkám a věcně příslušným odborům
ministerstva.
Termín:  obratem po předání dat o skutečnosti
Odpovídá: ŘO 18 - prostřednictvím MÚZO Praha,
     s.r.o
     
     
6. Předání opravených dat o skutečnosti do MÚZO Praha,
s.r.o. za PŘO, OPŘO, ČŠI, VSC, CZVV a ministerstva
prostřednictvím softwarového vybavení
AUTOMAT.
Termín:  do 10.4., 10.7., 9.10. 2008 a 21.1.2009
Odpovídá: ředitelé PŘO, OPŘO, ústřední školní
     inspektorka, ředitelé VSC a CZVV, ŘO 18
     (VO 180)
     
     
7. První sumarizace kapitoly.
Termín:  10.4., 10.7., 9.10. 2008 a 21.1.2009
Odpovídá: ŘO 18 – prostřednictvím MÚZO Praha,
     s.r.o.
8. Předání komentářů o průběhu poskytování dotací
v uplynulém účetním období s důrazem na změny
rozpočtu a odchylky proti rozpočtu po změnách
a investiční výdaje mimo ISPROFIN v daném období
věcně příslušnými útvary ministerstva odboru 18,
které budou využity ke zpracování komentářů k účetním
závěrkám a ke zpracování materiálů Informace
o plnění příjmů a čerpání výdajů státního rozpočtu za
kapitolu 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Termín:  10.4., 10.7., 9.10. 2008 a 21.1.2009
Odpovídá: příkazci operací skupiny I, II, III, V a sekce IV
 
9. Opravy pracovníky ministerstva, předání komentáře
k rozdílům, které nelze odstranit (chybné financování),
odboru 18 písemně i elektronicky na adresu: brumovskal@
msmt.cz; předběžné předání dat Ministerstvu
financí.
Termín:  do 15.4., 15.7., 14.10. 2008, 26.1.2009
Odpovídá: příkazci operací skupiny I, II, III, V a sekce
     IV

opravy zaúčtování ve spolupráci s O 18
(oddělení 180)
opravy rozpočtu ve spolupráci s O 15
ŘO 18 prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.
10. Předání výkazů a jejich sumářů za kapitolu Ministerstvu
financí v elektronické podobě.
Termín: 16.4., 16.7., 15.10.2008 a 28.1.2009
Odpovídá: ŘO 18 prostřednictvím MÚZO Praha, s.r.o.
11. Předání výkazů za PŘO, OPŘO, ČŠI, VSC, CZVV
podepsané jejich statutárními zástupci do MÚZO
Praha, s.r.o. k archivaci. Veškeré předávané výkazy
musí být výstupem z centrálního zpracování MÚZO
Praha, s.r.o.
Termín:  18.4., 18.7., 17.10.2008 a 30.1.2009
Odpovídá: ředitelé PŘO, OPŘO, ústřední školní
     inspektorka, ředitelé VSC a CZVV
     
     
12. Předání výkazů za ministerstvo podepsané statutárním
zástupcem do MÚZO Praha, s.r.o. k archivaci.
Veškeré předávané výkazy musí být výstupem z centrálního
zpracování MÚZO Praha, s.r.o.
Termín:  28.4., 28.7., 27.10.2008 a 10.2.2009
Odpovídá: ŘO 18 (VO 180)
 
13. Předložení výkazů a jejich sumářů za kapitolu schválených
a podepsaných statutárním zástupcem kapitoly
podle bodu 8 a) Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.
v písemné podobě Ministerstvu financí.
Termín:  18.4., 18.7., 17.10.2008 a 30.1.2009
Odpovídá: ŘO 18 (VO 181)
 
14. Předání výstupů (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) za
jednotlivé vysoké školy a sumáře za oblast vysokého
školství samostatnému oddělení 33.
Termín:  dle požadavků samostatného oddělení 33
Odpovídá: ŘO 18 – prostřednictvím MÚZO Praha,
     s.r.o.
     
Článek III.
Období po ukončení závěrky
1. Kontrola návaznosti rozvah předaných do územní databáze
na sumář předaný Ministerstvu financí a kontrola
vazeb dat předaných do územní databáze na číselník
RARIS.
Termín:  po schválení sumáře Ministerstvem financí
Odpovídá: ŘO 18 – prostřednictvím MÚZO Praha,
     s.r.o.
     
     
2. Zajištění oprav zjištěných rozdílů, případně jejich
komentování.
Termín:  bezprostředně po zjištění rozdílu
Odpovídá: ŘO 18 – ve spolupráci s MÚZO Praha,
     s.r.o.
     
3. Předání sestavy ARIS 409M - Kontrola poskytnutých
a přijatých dotací a půjček ze SR a SF (k 31.3., 30.6.,
30.9. a 30.11.2008) financujícím útvarům ministerstva.
Termín:  bezprostředně po obdržení sestavy
Odpovídá: ŘO 18
 
4. V návaznosti na sestavu ARIS 409M – Kontrola
poskytnutých a přijatých dotací a půjček ze SR a SF,
provést opravu vykázaných rozdílů ve spolupráci
s odborem 18 (oddělení 180) tak, aby v následující
účetní závěrce byly vykázané údaje správné (v případě
chybného zaúčtování či chybného poskytnutí finančních
prostředků), a zajistit opravu v případě chyb zjištěných
při zaúčtování přijatých dotací u jednotlivých
krajů a MHMP. Pokud již není možné provést opravy
v případě chybného financování nebo opravu chybného
zaúčtování, je nutné pro tuto skutečnost sestavit
komentář.
Termín:  předání komentáře k neodstranitelným rozdílům
     a zajištění opravy do 10 pracovních
     dnů po obdržení sestavy
Odpovídá: příkazci operací skupiny I, II, III, V a sekce IV
     ŘO 18 (VO 180)
     
     
5. Umístění elektronické verze sumárních výkazů za
kapitolu 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
předaných Ministerstvu financí, na serveru
HERU (R:) – R:\MSMT-1\odbor18\aktuální finanční
a účetní výkazy.
Termín:  do 3 pracovních dnů po podpisu výkazů
     statutárním zástupcem ministerstva
Odpovídá: ŘO 18
Část IV.
Závěrečná ustanovení
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem podpisu ministra.