Vyhláška ze dne 6.10.2008, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 34/2006 Sb.

20.10.2008 | Sbírka:  385/2008 Sb. | Částka:  124/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 307/2004 Sb.
Pasivní derogace: 314/2013 Sb.
385/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. října 2008,
kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 34/2006 Sb.
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 34/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova „stanoví na základě práva Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1)“.
2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují slova „Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 958/2007 ze dne 27. července 2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů.“.
3. V § 3 písm. a) se slova „a to jednotlivě za“ zrušují.
4. V § 3 písm. a) se body 1 a 2 zrušují.
5. V § 3 písm. d) se slovo „odvětvové“ zrušuje a slova „(OKEČ 65.2)“ se nahrazují slovy „(CZ-NACE 64.9)“.
6. § 4 se včetně nadpisu zrušuje.
7. § 5 včetně nadpisu zní:
㤠5
Výkazy fondu kolektivního investování
(1) Investiční společnost k poslednímu dni každého kalendářního měsíce (dále jen „měsíc“) za každý jednotlivý podílový fond a za investiční fond, jehož majetek obhospodařuje na základě smlouvy o obhospodařování, sestavuje výkaz
a) FKI (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv fondu kolektivního investování“ s kódem přiřazeného datového souboru RISIFI30,
b) FKI (ČNB) 3-12 „Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů fondu kolektivního investování“ s kódem přiřazeného datového souboru RISIFI33,
c) FKI (ČNB) 4-12 „Měsíční výkaz o změnách v ocenění fondu kolektivního investování“ s kódem přiřazeného datového souboru TISIFI10.
(2) Výkazy podle odstavce 1 investiční společnost předkládá České národní bance vždy do 25 kalendářních dnů následujícího měsíce, s výjimkou výkazu sestavovaného za fond peněžního trhu, který investiční společnost předkládá České národní bance vždy do 15 kalendářních dnů následujícího měsíce.
(3) Investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, sestavuje a předkládá České národní bance výkazy podle odstavců 1 a 2.
(4) Charakteristika struktury a obsahové náplně výkazů podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.“.
8. V § 6 odst. 1 se za slovo „každého“ vkládá slovo „kalendářního“ a za slovo „čtvrtletí“ se vkládají slova „(dále jen „čtvrtletí“)“.
9. V § 8 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
10. V § 8 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
11. V § 8 odst. 4 a v § 9 odst. 2 a 3 se slovo „čtvrtletí“ nahrazuje slovem „měsíce“.
12. V § 8 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
13. V § 11 písm. a) se za slovo „zamítnut“ vkládá slovo „insolvenční“ a slova „na prohlášení konkurzu“ se zrušují.
14. V § 12 odst. 1 se slova „§ 4 odst. 1,“ zrušují.
15. V § 13 odst. 3 se slova „Ostatní vykazující subjekty postupují podle odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „Podle odstavců 1 a 2 obdobně postupují i ostatní vykazující subjekty, a to“.
16. § 14 zní:
㤠14
(1) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem ke změnám vykazovaných údajů ve výkazech sestavených k 31. prosinci a předložených České národní bance podle této vyhlášky, sestaví a předloží vykazující subjekt tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami do 15 kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v účetnictví. Opětovné předložení výkazů sestavených k 31. prosinci provede vykazující subjekt formou zvláštní dodatečné opravy z důvodu auditu.
(2) Vykazující subjekt znovu sestaví a předloží z důvodu změny po auditu rovněž následující výkazy, pokud jsou ovlivněny úpravou údajů k 31. prosinci minulého roku podle odstavce 1. Opětovné předložení upravených výkazů provede vykazující subjekt formou běžné opravy do 30 kalendářních dnů po předložení upravených výkazů sestavených k 31. prosinci podle výsledků auditu.“.
17. V § 15 odstavce 2 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 24a znějí:
„(2) Vykazující subjekt předává výkazy podle odstavce 1 ve formě datových zpráv vytvořených v aplikaci pro sběr dat. Data připravuje fyzická osoba (dále jen „osoba“) pověřená vykazujícím subjektem přípravou dat výkazu, vytvořením a předáním datové zprávy, která má pro tyto činnosti přiřazenou roli v aplikaci pro sběr dat podle § 17.
(3) Datové zprávy podle odstavce 2 schválené a potvrzené osobou pověřenou vykazujícím subjektem podle § 17 vykazující subjekt před odesláním opatří zaručeným elektronickým podpisem24a) nebo zabezpečovacím kódem pověřené osoby, která má v aplikaci pro sběr dat přiřazenou roli umožňující provést zabezpečení předávané datové zprávy podle § 17.
(4) Předávané datové zprávy obsahují údaje o osobě pověřené přípravou dat příslušného výkazu podle § 17 odst. 1 písm. a) a b).
24a) § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.“.
18. V § 17 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „zaměstnance“ nahrazuje slovem „osoby“.
19. V § 17 odst. 1 písm. a) se za slovo „jména“ vkládají slova „a příjmení“ a slovo „zaměstnanců“ se nahrazuje slovem „osob“.
20. V § 17 odst. 1 písm. b) se slovo „zaměstnanců“ nahrazuje slovem „osob“ a na konci textu písmene se doplňují slova „a údaje o kvalifikovaném certifikátu vydaném pověřeným osobám akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb26), pokud vykazující subjekt používá pro zabezpečování předávaných datových zpráv zaručený elektronický podpis“.
Poznámka pod čarou č. 26 zní:
„26) § 2 písm. l) a j) a § 11 zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.“.
21. V § 17 odst. 1 písm. c) a odst. 3 se slovo „zaměstnanců“ nahrazuje slovem „osob“.
22. V § 17 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „zaměstnancům“ nahrazuje slovem „osobám“.
23. Příloha č. 1 se zrušuje.
24. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 307/2004 Sb.
Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
I) Měsíční bilance aktiv a pasiv fondu kolektivního investování - FKI (ČNB) 1-12
Výkaz FKI (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv fondu kolektivního investování" se sestavuje k poslednímu dni měsíce. Výkaz obsahuje statisticky členěné rozvahové údaje a vybrané doplňkové údaje za fond kolektivního investování.
Část 1: Aktiva
Obsahuje celková aktiva a jejich statisticky členěné složky - uložené převoditelné a ostatní vklady, poskytnuté úvěry, držené cenné papíry, stálá aktiva, finanční deriváty, ostatní aktiva a jejich složky.
Část 2: Pasiva
Obsahuje celková pasiva a jejich statisticky členěné složky - přijaté úvěry, emitované podílové listy/akcie fondu, finanční deriváty, ostatní pasiva a jejich složky.
Uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny podle zemí - souhrn za všechny země celkem, Česká republika, členské státy Evropské unie, které přijaly euro (dále jen „zúčastněné členské státy"), zbytek světa.
Část 3: Doplňkové údaje
Doplňkové údaje o struktuře poskytnutých úvěrů. Doplňkové údaje jsou členěny podle zemí - Česká republika, zúčastněné členské státy, a podle ekonomických sektorů - měnové finanční instituce, vládní instituce, nefinanční podniky, ostatní finanční zprostředkovatelé, pomocné finanční instituce, pojišťovny a penzijní fondy, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem.
II) Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů fondu kolektivního investování - FKI (ČNB) 3-12
Výkaz FKI (ČNB) 3-12 „Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů fondu kolektivního investování" se sestavuje k poslednímu dni měsíce. Výkaz obsahuje identifikaci fondem držených a emitovaných cenných papírů a jejich základní charakteristiku na individuální bázi.
Část 1: Aktiva
Obsahuje přehledy držených majetkových a dluhových cenných papírů s uvedením jejich základních charakteristik - kód cenného papíru, název cenného papíru, počet jednotek a celková reálná hodnota.
Část 2: Pasiva
Obsahuje přehled emitovaných podílových listů/akcií fondu s uvedením jejich základních charakteristik - kód cenného papíru, počet jednotek a celková aktuální hodnota, v členění podle zemí držitelů - Česká republika, zúčastněné členské státy, zbytek světa, a ekonomických sektorů držitelů - měnové finanční instituce, vládní instituce, nefinanční podniky, ostatní finanční zprostředkovatelé, pomocné finanční instituce, pojišťovny a penzijní fondy, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem.
III) Měsíční výkaz o změnách v ocenění fondu kolektivního investování - FKI (ČNB) 4-12
Výkaz FKI (ČNB) 4-12 „Měsíční výkaz o změnách v ocenění fondu kolektivního investování" se sestavuje k poslednímu dni měsíce. Výkaz obsahuje údaje o změnách v ocenění vybraných rozvahových položek v důsledku pohybu cen a směnných kurzů.
Vybrané rozvahové položky
Obsahuje celkové údaje o změnách v ocenění finančních derivátů na straně aktiv a pasiv a stálých aktiv.
Uvedené složky aktiv a pasiv se po dohodě s Českou národní bankou nemusejí vykazovat, pokud údaje o stavech těchto aktiv a pasiv, uvedené ve výkazu FKI (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv fondu kolektivního investování", představují méně než 5% celkové aktuální hodnoty emitovaných podílových listů/ akcií fondu.".
25. V příloze č. 4 v Části 1: Aktiva se slova „pohledávky pojišťovny za zajistiteli“ nahrazují slovy „pohledávky ze zajištění, podíl zajistitelů na technických rezervách, pohledávky České kanceláře pojistitelů z titulu deficitu ze zákonného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Investiční společnosti a investiční fondy předloží České národní bance výkaz podle § 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 307/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, sestavený poprvé k 31. lednu 2009.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2008.
Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.