Zákon ze dne 26.3.2009, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

14.4.2009 | Sbírka:  95/2009 Sb. | Částka:  30/2009ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 252/1997 Sb., 569/1991 Sb.
Pasivní derogace: 503/2012 Sb.
95/2009 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. března 2009,
kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 503/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl. I
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zemědělství
Čl. II
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb. a zákona č. 35/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 2da odst. 3 písm. f) se za slovo „nepříznivými“ vkládá slovo „ekonomickými,“.
2. V § 2da se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) provozní financování.“.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.