Sdělení ze dne 26.11.2008 o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM a ukončení zveřejňování aktualizace Klasifikace zemí CZ-GEONOM ve Sbírce zákonů

1.1.2009 | Sbírka:  ST06/2009 | Částka:  1/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
SDĚLENÍ
ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU
ze dne 26. listopadu 2008
O AKTUALIZACI KLASIFIKACE ZEMÍ CZ-GEONOM A O UKONČENÍ ZVEŘEJŇOVÁNÍ AKTUALIZACÍ KLASIFIKACE ZEMÍ CZ-GEONOM VE SBÍRCE ZÁKONŮ
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 ze dne 13. prosince 2006 o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy byla provedena změna alfabetického kódu Černé Hory v Klasifikaci zemí CZ-GEONOM. Změna je vyjádřena v následující tabulce:
  +------------+------------------------+----------------------+
  |  Země  | Alfabetický kód (A2) | Numerický kód (N3) |
  |      +-------------+----------+----------------------+
  |      |  původní  |  nový  |    nezměněný   |
  +------------+-------------+----------+----------------------+
  | Černá Hora |   XM   |  ME  |     097     |
  +------------+-------------+----------+----------------------+
Od 1. ledna 2009 bude klasifikace i nadále aktualizována vždy na základě nového nařízení Komise. Nařízení Komise jsou zveřejňována v Úředním věstníku Evropské unie a jsou závazná v celém rozsahu a přímo použitelná ve všech členských státech, proto již nebudou další aktualizace klasifikace CZ-GEONOM zveřejňovány ve Sbírce zákonů.
Český statistický úřad bude klasifikaci CZ-GEONOM i nadále aktualizovat a zveřejňovat na svých internetových stránkách na adrese www.czso.cz. Platné znění aktualizované klasifikace CZ-GEONOM bude vždy k dispozici rovněž na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického řadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v.r.