Vyhláška ze dne 5.6.2009, kterou se mění vyhláška č. 398/2008 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2009

18.6.2009 | Sbírka:  170/2009 Sb. | Částka:  51/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 398/2008 Sb.
170/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 5. června 2009,
kterou se mění vyhláška č. 398/2008 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2009
Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 398/2008 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2009, se mění takto:
1. V příloze č. 1 částech I a II se položky číslo
117. Provozovny 2009 Census sítě maloobchodních, ubytovacích a pohostinských provozoven,
120. přímé zjišťování Měsíční zjišťování cen průmyslových surovin a potravin na světových burzách
zrušují.
2. V příloze č. 2 částech I a II písm. h) Ministerstvo životního prostředí se položky číslo
1. Vod (MŽP) 1-01 Roční výkaz o placení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových,
2. Vod (MŽP) 3-01 Roční výkaz o znečištění vodních toků,
3. Mysl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře na území národních parků,
4. Les (MŽP) 4-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR a jejich ochranných pásem,
11. F-plyny (MŽP) 1-01 Roční výkaz o F-plynech
zrušují.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.