Vládní nařízení ze dne 18.6.1937, jímž se mění zákon o prodeji zboží za jednotné ceny

29.6.1937 | Sbírka:  122/1937 Sb. | Částka:  36/1937ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1934 Sb.
Aktivní derogace: 251/1933 Sb.
Pasivní derogace: 235/1949 Sb., 178/1942 Sb., 43/1941 Sb., 327/1939 Sb., 346/1938 Sb.
122/1937 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 18. června 1937,
jímž se mění zákon o prodeji zboží za jednotné ceny.
Změna: 346/1938 Sb.
Změna: 178/1942 Sb.
Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. I zákona ze dne 21. června 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací, ve znění zákona ze dne 17. června 1936, č. 163 Sb. z. a n.:
Čl. I.
Zákon ze dne 22. prosince 1933, č. 251 Sb. z. a n. o prodeji zboží za jednotné ceny, ve znění vládního nařízení ze dne 27. března 1936, č. 70 Sb. z. a n., se doplňuje a mění takto:
§ 1, odst. 2 zní:
Povolení podle odstavce 1 nebuďtež až do 31. prosince 1939 udělována.
§ 2 zní:
(1) Prodejny podle § 1, odst. 1, zřízené před 1. prosincem 1933, smějí obchodovati jen s těmi druhy zboží, které prodávaly již před 1. prosincem 1933. Tyto prodejny nesmějí býti dále rozšiřovány co do počtu místností a plošné výměry a nesmějí býti překládány do jiné obce. Rovněž tak nesmějí býti zřizovány závody vedlejší.
(2) Prodejny podle § 1, odst. 1 smějí býti uvnitř obce překládány jen s povolením zemského úřadu po vyslechnutí obchodní a živnostenské komory.
(3) Provozování živnosti hostinské a výčepní se v těchto prodejnách zakazuje, a to i v těch případech, kdy byla koncese udělena před 1. prosincem 1933. Udělené koncese zanikají.
(4) Rovněž se zakazuje v těchto prodejnách prodej potravin a poživatin v podobě pevné i tekuté - vyjma cukrovinky a výrobky z oboru čokoládového - v městech do 30.000 obyvatel, dále prodej mlýnských výrobků (na př. mouky, krupice, krup atd.), cukru (kostkového, krystalového a práškového), prášků do pečiva, octa, kondensovaného mléka, másla, tvarohu, vajec, luštěnin (jako hrachu, čočky, fazolí, máku), dále brambor, čerstvé zeleniny, čerstvých rajských jablíček; dále prodej dámských a dětských klobouků a šišáků, prodej pánských klobouků, prodej zboží z drahých kovů, t. j. z platiny, zlata a stříbra, hodin a hodinek všeho druhu, prodej velocipedů, prodej školních sešitů a prodej zlatých plnicích per, prodej zboží brašnářského v ceně přes 30 Kč za jeden kus. Prodej všech těchto předmětů musí býti do 3 měsíců po vyhlášení nařízení zastaven.
(5) V prodejnách podle § 1, odst. 1, zřízených před 1. prosincem 1933, nesmí býti provozována jiná živnost než obchodní v den účinnosti zákona č. 251/1933 Sb. z. a n. tam provozovaná. Provozování jiné živnosti musí býti do 1 měsíce po vyhlášení nařízení zastaveno.
Čl. II.
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1937 a pozbývá jí dnem 31. prosince 1943; provede je ministr průmyslu, obchodu a živností v dohodě se zúčastněnými ministry.
(2) Ministr průmyslu, obchodu a živností se zmocňuje, aby upravil a vyhlásil ve Sbírce zákonů a nařízení úplné znění zákona č. 251/1933 Sb. z. a n. se všemi doplňky a změnami.
Dr. Beneš v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Krofta v. r.
Dr. Černý v. r.
Dr. Kalfus v. r.
Dr. Dérer v. r.
Najman v. r.
Dr. Zadina v. r.
Machník v. r.
Ing. Nečas v. r.
Dr. Czech v. r.
Tučný v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Spina v. r.
Zajiček v. r.