Vyhláška ze dne 21.7.2009, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů

30.7.2009 | Sbírka:  232/2009 Sb. | Částka:  70/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 256/2004 Sb., 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 605/2006 Sb.
Pasivní derogace: 276/2010 Sb.
232/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. července 2009,
kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů
Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., a § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb. a vyhlášky č. 234/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě a které splňují tyto požadavky:
1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření bezpečnostních značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,
3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.“.
2. § 3 zní:
㤠3
Obchodník s cennými papíry, který není bankou, předkládá České národní bance výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu způsobem uvedeným v § 6 odst. 2.“.
3. V § 4 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).
4. V § 4 písmeno d) zní:
„d) přijatých pokynech a uzavřených obchodech podle § 13 zákona, způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 5 k této vyhlášce a ve lhůtě do 23 kalendářních dnů po uplynutí příslušného kalendářního měsíce zasláním výkazů MKT (ČNB) 41-12, MKT (ČNB) 42-12, MKT (ČNB) 43-12 a MKT (ČNB) 44-12 vypracovaných podle datových souborů MOKAS41, MOKAS42, MOKAS43 a MOKAS44,“.
5. V § 4 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
6. V § 5 písmeno g) zní:
„g) organizační struktuře a osobách s kvalifikovanou účastí, způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 6 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí zasláním výkazu OCP (ČNB) 48-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS48,“.
7. V § 5 písm. h) se slova „v listinné podobě“ zrušují a slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 1“.
8. V § 5 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:
„i) změnách ve skutečnostech, na jejichž základě mu bylo uděleno povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, s výjimkou údajů zasílaných podle písmene g), zasláním hlášení způsobem uvedeným v § 6 odst. 1, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 18 k této vyhlášce, a to bez zbytečného odkladu,
j) tom, že pozbyl oprávnění podle zvláštního právního předpisu k výkonu činnosti, která byla zaregistrována podle § 6a zákona, zasláním hlášení způsobem uvedeným v § 6 odst. 1, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 19 k této vyhlášce, a to bez zbytečného odkladu.“.
9. § 6 a 7 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3 až 8 znějí:
㤠6
Způsob zasílání některých informací
(1) Hlášení podle § 5 písm. h) až j) zasílá obchodník s cennými papíry České národní bance v elektronické podobě ve formě datové zprávy na adresu elektronické podatelny nebo v listinné podobě na adresu České národní banky, s jednoznačným označením informační povinnosti. Datová zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem3) kontaktní osoby založeném na kvalifikovaném certifikátu4). Hlášení v listinné podobě musí být opatřeno podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za obchodníka s cennými papíry.
(2) Informaci uvedenou v § 3 zašle obchodník s cennými papíry v elektronické podobě stanovené zvláštním právním předpisem o digitalizaci obchodního rejstříku5) na adresu elektronické podatelny České národní banky. Datová zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem kontaktní osoby. Pokud velikost datové zprávy neumožňuje zasílání elektronickou poštou, zašle obchodník s cennými papíry výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu v elektronické podobě na pevném nosiči dat.
§ 7
Způsob a forma předkládání výkazů
(1) Obchodník s cennými papíry zasílá České národní bance výkazy podle § 4 a § 5 písm. a) až g) v elektronické podobě jako datové zprávy6) a ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím
a) aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b) vlastní aplikace obchodníka s cennými papíry umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo
c) vlastní aplikace obchodníka s cennými papíry používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).
(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) opatří obchodník s cennými papíry zaručeným elektronickým podpisem kontaktní osoby založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo elektronickou značkou založenou na použití kvalifikovaného systémového certifikátu7).
(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) opatří obchodník s cennými papíry zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.
(4) Obchodník s cennými papíry není povinen poskytnout informaci podle § 4 písm. e) České národní bance způsobem uvedeným v odstavci 1, pokud zabezpečí, aby byla součástí informace o uzavřených obchodech podle zvláštního právního předpisu o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému8).
3) § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
4) § 2 písm. l) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
5) § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku).
6) § 2 písm. d) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
7) § 2 písm. m) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
8) § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 236/2008 Sb., o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému.“.
10. V § 7 odst. 4) se slovo „e)“ nahrazuje slovem „d)“.
11. Příloha č. 1 se zrušuje.
12. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.
Druhy a rozsah poskytnutých investičních služeb
Výkazy OCP (ČNB) 30-04, OCP (ČNB) 31-04 s kódem datového souboru DOSOS30, DOCOS31 obsahují údaje o objemu obhospodařovaného majetku podle jednotlivých investičních nástrojů a dále obsahují celkový počet zákazníků, počet zákazníků podle typu smluvního vztahu, aktivity zákazníka, nároku zákazníka na náhradu z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry a sídla nebo bydliště zákazníka. Údaje se člení do dvou částí, strukturovaných na datové oblasti.
Část 1: Přehled obhospodařovaného majetku
Datová oblast: Objem obhospodařovaných cenných papírů (jen pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou)
Datová oblast obsahuje údaje o objemech obhospodařovaných investičních nástrojů podle § 3 odst. 1 písm. a) až c) zákona. Přehled obsahuje členění podle druhu investičního nástroje. Vykazuje se celková reálná hodnota investičních nástrojů k poslednímu dni sledovaného období.
Datová oblast: Objem obhospodařovaných derivátů
Datová oblast obsahuje údaje o objemech obhospodařovaných derivátů. Přehled obsahuje členění podle druhu derivátu a kategorie podkladového aktiva. Vykazovaným údajem je celková reálná hodnota derivátů k poslednímu dni sledovaného období a celková hodnota podkladového aktiva k poslednímu dni sledovaného období.
Datová oblast: Objem obhospodařovaných finančních prostředků
Datová oblast obsahuje údaje o objemech obhospodařovaných finančních prostředků. Část 2: Počet a struktura zákazníků (jen pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou)
Datová oblast: Struktura zákazníků
Datová oblast obsahuje informace o celkovém počtu zákazníků a o počtu zákazníků podle typu smluvního vztahu, aktivity zákazníka, podle objemu obchodů rozlišené na aktivní a neaktivní zákazníky, nároku zákazníka na náhradu z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry a podle sídla nebo bydliště zákazníka. V případě, že je zákazník s obchodníkem ve více smluvních vztazích, vykazují se údaje za každý typ smluvního vztahu. Počet zákazníků celkem nemusí souhlasit se součtem počtů zákazníků podle jednotlivých smluvních vztahů. Datová oblast dále obsahuje informace o počtu nových zákazníků.“.
13. Příloha č. 3 se zrušuje.
14. Přílohy č. 5 a 6 znějí:
„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.
Přijaté pokyny a uzavřené obchody (deník obchodníka s cennými papíry)
Výkazy MKT (ČNB) 41-12, MKT (ČNB) 42-12 MKT (ČNB), 43-12, MKT (ČNB) 44-12 a MKT (ČNB) 45-12 s kódem datových souborů MOKAS41, MOKAS42, MOKAS43, MOKAS44 a MOKAS45 obsahují informace o přijatých pokynech k obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičních nástrojů, informace o obchodech uzavřených na základě těchto pokynů na účet zákazníka nebo na vlastní účet obchodníka s cennými papíry za příslušné období, informace o investičních nástrojích, které jsou předmětem pokynu nebo obchodu a osobách, jejichž identifikace je uváděna v informacích o pokynech a obchodech.
Zákazník je ve výkazech vždy identifikován rodným číslem, identifikačním číslem právnické osoby nebo náhradní identifikací přidělenou zákazníkovi osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů namísto takového čísla, nebo jedinečným číslem přiděleným zákazníkovi způsobem stanoveným vnitřními předpisy obchodníka s cennými papíry, pokud mu rodné číslo, identifikační číslo právnické osoby nebo náhradní identifikace nebyly přiděleny. Obchodník s cennými papíry je ve výkazech vždy označen mezinárodním identifikačním kódem banky (BIC).
Výkaz MKT (ČNB) 41-12 - datový soubor MOKAS41 : Informace o pokynech Výkaz obsahuje evidenci pokynů k obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičních nástrojů. Vykazují se všechny podané pokyny včetně neuskutečněných s uvedením veškerých náležitostí podaného pokynu, zejména číslo pokynu, cenová notace, typ vztahu, typ pokynu, způsob přijetí pokynu, datum a čas přijetí pokynu, propojovací číslo pokynu, identifikace zadavatele, identifikace zákazníka, datum platnosti pokynu, identifikace investičního nástroje, ukazatel nákupu/prodeje, limitní cena, limitní objem, požadované množství/nominální hodnota, notace množství, požadované datum vypořádání, požadovaná protistrana, další dispozice k provedení pokynu, výše a měna úplaty obchodníkovi s cennými papíry, identifikace třetí osoby, výše a měna úplaty třetí osobě, datum a čas přijetí zrušení pokynu, datum a čas předání zrušení pokynu, důvod zrušení, požadavek na nezveřejnění limitního pokynu, nestandardní požadavek na provedení pokynu, datum a čas zveřejnění pokynu, datum a čas předání pokynu a identifikace osob, které prováděly odborné obchodní činnosti související s pokynem.
Výkaz MKT (ČNB) 42-12 - datový soubor MOKAS42: Informace o obchodech
Výkaz obsahuje evidenci obchodů uskutečněných na základě přijatých pokynů, jejichž předmětem je investiční nástroj, jakož i obchodů uzavřených obchodníkem s cennými papíry na vlastní účet. Vykazují se všechny realizované obchody s uvedením všech relevantních skutečností, zejména cenová notace, typ transakce, kategorie zákazníka dle směrnice MiFID, číslo pokynu, referenční číslo obchodu, autor čísla obchodu, datum a čas uskutečnění obchodu, ukazatel nákupu/prodeje, postavení, identifikace investičního nástroje, identifikace zákazníka, jednotková cena v měně nebo v procentech, množství/nominální hodnota, protistrana obchodu, identifikace místa, předpokládaný a skutečný den vypořádání, objem obchodu, výše a měna úplaty obchodníkovi s cennými papíry, výše a měna úplaty třetí osobě, datum a čas zrušení obchodu a identifikace osob, které prováděly odborné obchodní činnosti související s obchodem.
Výkaz MKT (ČNB) 43-12 - datový soubor MOKAS43: Informace o nástrojích
Výkaz obsahuje údaje o investičních nástrojích, jejichž identifikace byla použita ve výkazech Informace o pokynech a Informace o obchodech s výjimkou kótovaných investičních cenných papírů podle § 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona. Vykazuje se zejména měna nominální hodnoty/realizační ceny, druh investičního nástroje podle číselníku ČNB, typ podkladového aktiva, rozlišení dle sídla emitenta, identifikace a název investičního nástroje, identifikace a název podkladového nástroje, druh investičního nástroje podle ISO 10962 (volitelně), datum splatnosti/realizace, realizační cena, cenový multiplikátor/hodnota bodu, aktuální nominální hodnota a vysvětlivka.
Výkaz MKT (ČNB) 44-12 - datový soubor MOKAS44: Informace o osobách
Výkaz obsahuje údaje o všech zadavatelích pokynu, zákaznících, protistranách obchodu, osobách, které prováděly odborné obchodní činnosti související s pokynem a obchodem a vázaném zástupci vyskytujících se ve výkazech Informace o pokynech a Informace o obchodech. Vykazuje se zejména identifikace osoby, ekonomický sektor osoby, autor identifikace osoby, datum narození, identifikační číslo osoby, název nebo příjmení, jméno a adresa bydliště nebo sídla. Informace o osobách, které jsou identifikovány prostřednictvím Market Identifier Code (MIC) dle ISO 10383 není požadována.
Výkaz MKT (ČNB) 45-12 - datový soubor MOKAS45: Informace o zrušení záznamu
Výkaz obsahuje identifikace nahlášených záznamů ve výkazech deníku obchodníka (MKT (ČNB) 41-12, MKT (ČNB) 42-12, MKT (ČNB) 43-12 a MKT (ČNB) 44-12, které byly nahlášeny chybně. Případná změna nahlášených záznamů se provádí jejich opětovným zasláním se stejnou hodnotou v údaji identifikace záznamu. Vykazuje se zejména identifikace rušeného záznamu, identifikace datové oblasti ve které byl záznam nahlášen a indikace typu zrušení.
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.
Organizační struktura a osoby s kvalifikovanou účastí
Výkaz OCP (ČNB) 48-04 s kódem datového souboru DOCOS48 obsahuje základní identifikační údaje o vykazujícím subjektu, údaje o základním kapitálu, dále údaje o počtu zaměstnanců, počtu organizačních jednotek, identifikační údaje o pobočkách v zahraničí a údaje o členech statutárního a dozorčího orgánu a řídících osobách vykazujícího subjektu, dále jsou uvedeny kontaktní osoby pro vymezené oblasti činností. Výkaz obsahuje také přehled o akcionářské struktuře a informace o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry. Výkaz je členěn do 5 částí strukturovaných do datových oblastí.
Část 1: Základní údaje o obchodníkovi s cennými papíry
Datová oblast: DIS60_01 Identifikace vykazujícího subjektu
Datová oblast obsahuje název, identifikační číslo, adresu sídla a korespondenční (doručovací) adresu, telefonické a faxové spojení, adresu elektronické pošty a internetové stránky obchodníka s cennými papíry
Datová oblast: DIS60_06 Údaje o zřizovateli pobočky
Datová oblast obsahuje název zřizovatele subjektu, identifikační číslo, adresu sídla, telefonické a faxové spojení a adresu elektronické pošty ústředny sídla zřizovatele pobočky (organizační složky)
Datová oblast: DIS60_02 Základní kapitál vykazujícího subjektu
Datová oblast obsahuje Základní kapitál obchodníka s cennými papíry (zapsaný, splacený i zapsaný v obchodním rejstříku) a dále prostředky pro splacení základního kapitálu včetně emisního ážia v členění podle původu na Českou republiku státní a Českou republiku soukromý a dále na členské státy EU bez České republiky, ostatní státy EHP bez EU a ostatní státy bez EHP. Rozdělení základního kapitálu na tuzemský a zahraniční se uvádí u právnických osob podle státu registrace a u fyzických osob podle trvalého pobytu akcionáře.
Datová oblast: DIS60_03 Počet hlasovacích práv vykazujícího subjektu
Datová oblast obsahuje počet hlasovacích práv vykazujícího subjektu, z toho počet hlasovacích práv z držených vlastních akcií a uplatnitelná hlasovací práva.
Datová oblast: DIS60_04 Stav zaměstnanců vykazujícího subjektu
Datová oblast obsahuje evidenční a přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců obchodníka s cennými papíry v členění na Českou republiku centrálu a organizační složky, členské státy EU bez České republiky, ostatní státy EHP bez EU a ostatní státy bez EHP, a to vždy z pohledu organizační složky.
Datová oblast: DIS60_05 Počet organizačních jednotek vykazujícího subjektu
V této datové oblasti jsou vykazovány organizační jednotky bez centrály obchodníka s cennými papíry v členění na Českou republiku členské státy EU bez České republiky, ostatní státy EHP bez EU a ostatní státy bez EHP.
Datová oblast: DIS60_07 Základní identifikační údaje o pobočce v zahraničí
Datová oblast obsahuje název pobočky v zahraničí, adresu sídla, telefonické a faxové spojení a adresu elektronické pošty ústředny sídla pobočky obchodníka s cennými papíry, jméno a titul vedoucího představitele pobočky v zahraničí.
Část 2: Členové orgánů obchodníka s cennými papíry
Datová oblast: DIS60_11 Členové statutárního orgánu vykazujícího subjektu
Datová oblast obsahuje seznam členů statutárního orgánu obchodníka s cennými papíry s uvedením jejich jména, příjmení, titulu, data narození, telefonního a faxového spojení, adresy elektronické pošty, pracovní funkce a data nástupu do funkce.
Datová oblast: DIS60_12 Členové dozorčího orgánu vykazujícího subjektu
Datová oblast obsahuje seznam členů dozorčího orgánu obchodníka s cennými papíry s uvedením jejich jména, příjmení, titulu, data narození, telefonního a faxového spojení, adresy elektronické pošty, pracovní funkce a data nástupu do funkce.
Část 3: Řídící a kontaktní osoby obchodníka s cennými papíry
Datová oblast: DIS60_13 Řídící osoby vykazujícího subjektu
Datová oblast obsahuje seznam řídících osob obchodníka s cennými papíry s uvedením jejich jména, příjmení, titulu, data narození, telefonního a faxového spojení, adresy elektronické pošty, pracovní funkce a data nástupu do funkce, dále také vztah řídící osoby k vykazujícímu subjektu a hlavní pracovní oblasti.
Datová oblast: DIS60_14 Kontaktní osoby vykazujícího subjektu pro vymezené oblasti
Datová oblast obsahuje seznam kontaktních osob obchodníka s cennými papíry pro vymezené oblasti (vnitřní audit, statistika, výkaznictví pro Českou národní bankou, účetnictví, spolupráce s dohledem nad finančním trhem a styk s veřejností) s uvedením jejich jména, příjmení, titulu, data narození, telefonního a faxového spojení, adresy elektronické pošty a pracovní funkce.
Část 4: Akcionářská struktura a kvalifikovaná účast
Datová oblast: DIS60_42 Akcionáři vykazujícího subjektu - právnické osoby
Datová oblast obsahuje údaje o akcionářích obchodníka s cennými papíry - právnických osobách s uvedením identifikačního čísla, názvu právnické osoby, země sídla, ekonomického sektoru, ekonomické činnosti, celkové jmenovité hodnoty akcií držených akcionářem v Kč, celkového počtu hlasovacích práv držených akcionářem a uplatňování významného vlivu. Uvádějí se pouze akcionáři s podílem na základním kapitálu obchodníka s cennými papíry vyšším než 5 %.
Datová oblast: DIS60_43 Akcionáři vykazujícího subjektu - fyzické osoby
Datová oblast obsahuje údaje o akcionářích obchodníka s cennými papíry - fyzických osobách s uvedením jejich jména, příjmení, titulu, data narození, adresy bydliště, celkové jmenovité hodnoty akcií držených akcionářem v Kč, celkového počtu hlasovacích práv držených akcionářem a uplatňování významného vlivu. Uvádějí se pouze akcionáři s podílem na základním kapitálu obchodníka s cennými papíry vyšším než 5 %.
Datová oblast: DOCO48_10 Kvalifikovaná účast na vykazujícím subjektu - právnické osoby
Datová oblast obsahuje údaje o kvalifikovaných účastech na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou. Výkaz zachycuje všechny právnické osoby, které mají přímý nebo nepřímý podíl nebo součet těchto podílů představuje alespoň 10 % na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vykazujícího subjektu nebo uplatňují významný vliv na řízení vykazujícího subjektu. U nepřímého podílu se uvádí, o který stupeň nepřímého podílu se jedná a vazba na osobu, ve které má tato osoba přímou účast. Datová oblast také obsahuje údaje o osobách, které jednají ve shodě a tímto způsobem společně tvoří kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou. U vykázaných subjektů se uvádí základní identifikační údaje a hodnota podílu v propojené osobě a ve vykazujícím subjektu.
Datová oblast: DOCO48_20 Kvalifikovaná účast na vykazujícím subjektu - fyzické osoby
Datová oblast obsahuje údaje o kvalifikovaných účastech na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou. Výkaz zachycuje všechny fyzické osoby, které mají přímý nebo nepřímý podíl nebo součet těchto podílů představuje alespoň 10 % na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vykazujícího subjektu nebo uplatňují významný vliv na řízení vykazujícího subjektu. U nepřímého podílu se uvádí, o který stupeň nepřímého podílu se jedná a vazba na osobu, ve které má tato osoba přímou účast. Datová oblast také obsahuje údaje o osobách, které jednají ve shodě a tímto způsobem společně tvoří kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou. U vykázaných subjektů se uvádí základní identifikační údaje a hodnota podílu v propojené osobě a ve vykazujícím subjektu.
Datová oblast: DOCO48_30 Kvalifikovaná účast na vykazujícím subjektu - detail osob jednajících ve shodě
Datová oblast obsahuje údaje o právnických i fyzických osobách, které jednají ve shodě a společně mají kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou. Příslušnost ke skupině osob, které jednají ve shodě je vyznačena jednoznačnou identifikací. U vykázaných subjektů se uvádí základní identifikační údaje a hodnota podílu v propojené osobě a ve vykazujícím subjektu.
Část 5: Kvalifikované účasti obchodníka s cennými papíry
Datová oblast: DIS60_41 Kvalifikované účasti vykazujícího subjektu v jiných právnických osobách
Datová oblast obsahuje údaje o kvalifikovaných účastech obchodníka s cennými papíry v jiných právnických osobách s uvedením identifikačního čísla, názvu právnické osoby, země sídla, právní formy, ekonomického sektoru, odvětví, hospodářského výsledku, uplatňování významného vlivu, základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku, celkového počtu hlasovacích práv, hodnoty přímého a nepřímého podílu obchodníka s cennými papíry v Kč a počtu přímých a nepřímých hlasovacích práv.“.
15. V příloze č. 9 se v úvodní části číslice „8“ nahrazuje číslicí „7“.
16. V příloze č. 9 se Část 2 včetně nadpisu zrušuje.
Dosavadní části „3“ až „8“ se označují jako části „2 až 7“.
17. V přílohe č. 9 Část 6 zní:
„Část 6: Kapitálový požadavek k pozičnímu a měnovému riziku
Datová oblast: Kapitálový požadavek k úrokovému riziku obchodního portfolia - STA
Datová oblast obsahuje propočet kapitálového požadavku k pozičnímu riziku, tedy k obecnému a specifickému úrokovému riziku obchodního portfolia, k obecnému a specifickému akciovému riziku obchodního portfolia a k měnovému riziku, a to standardizovaným přístupem.
Datová oblast: Kapitálový požadavek k akciovému riziku obchodního portfolia - STA
Datová oblast obsahuje kapitálový požadavek k akciovému riziku obchodního portfolia stanovený standardizovaným přístupem. Zahrnuje kapitálový požadavek ke specifickému a obecnému akciovému riziku a kapitálový požadavek k akciovým pozicím nástrojů fondů kolektivního investování v obchodním portfoliu.
Datová oblast: Kapitálový požadavek k měnovému riziku - STA
Datová oblast obsahuje kapitálový požadavek k měnovému riziku obchodního a investičního portfolia stanovený standardizovaným přístupem.“.
18. V příloze č. 10 se slova „z osmi“ nahrazují slovy „ze sedmi“.
19. Příloha č. 13 se zrušuje.
20. Za přílohu č. 17 se doplňují přílohy č. 18 a 19, které znějí:
„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.
Změny ve skutečnostech, na jejichž základě bylo uděleno povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry
Informace o změnách ve skutečnostech, na jejich základě bylo uděleno povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry obsahuje všechny relevantní skutečnosti, které nejsou obsahem informace o organizační struktuře a osobách s kvalifikovanou účastí, zaslaných prostřednictvím výkazu OCP (ČNB) 48-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS48.
Příloha č. 19 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.
Pozbytí oprávnění podle jiného právního předpisu k výkonu činnosti, která byla zaregistrována podle § 6a zákona
Informace o skutečnosti, že obchodník s cennými papíry pozbyl oprávnění podle jiného právního předpisu k výkonu činnosti, která byla zaregistrována podle § 6a zákona, obsahuje všechny relevantní skutečnosti, zejména označení a popis další podnikatelské činnosti, která je předmětem zasílané informace, důvod pozbytí oprávnění k této podnikatelské činnosti, případně další relevantní údaje a datum účinnosti rozhodnutí příslušného orgánu.“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010, a čl. I bodů 3, 10, 12 a 13, které nabývají účinnosti dnem 1. října 2010.
Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.