Opatření ze dne 22.10.2008 obecné povahy - Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/10.2008-14 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování krátkého dosahu

6.11.2008 | Sbírka:  59/2008 (TV) | Částka:  17/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
59/2008
všeobecné oprávnění
č. VO-R/10/10.2008-14 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Praha 22. října 2008
Čj. 76 688/2008-613
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 9 zákona vydává opatřením obecné povahy
všeobecné oprávnění č. VO-R/10/10.2008-14 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu.
Článek 1
Úvodní ustanovení
Podmínky provozování přístrojů1), 2) vztahující se na využívání rádiových kmitočtů a provozování vysílacích rádiových zařízení krátkého dosahu (dále jen "stanice") fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen "uživatel") stanoví zákon a toto všeobecné oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona3).
Článek 2
Společné konkrétní podmínky
Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. n) zákona jsou:
a) stanice lze používat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů;
b) stanice se užívají v pevné službě, pozemní pohyblivé službě a bezpečnostní službě v oblastech dálkového ovládání, telemetrie, signalizace a přenosu poplachových informací, přenosu hovorových signálů, přenosu dat, přenosu obrazových informací a v dalších podobných oblastech;
c) stanice lze provozovat pouze s vestavěnou anténou nebo s anténou, kterou stanoví výrobce, jím zmocněný zástupce v členském státě Evropské unie nebo osoba odpovědná za uvedení zařízení na trh dle návodu k obsluze4). Stanice nesmí být provozovány s přídavným i zesilovači vysokofrekvenčního výkonu a s převaděči;
d) stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech;
e) stanice jsou zařazeny do kategorie podružné (sekundární) služby5), nesmí tedy působit škodlivé rušení stanicím přednostních radiokomunikačních služeb a nemají ochranu před škodlivým rušením způsobeným vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo dalšími stanicemi krátkého dosahu již do provozu uvedenými. Případné rušení uživatelé řeší vzájemnou dohodou;
f) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněny;
g) není-li uvedeno jinak, hodnoty technických parametrů, uvedené v tomto všeobecném oprávnění, jsou hodnotami mezními a nesmí být překročeny v žádném provozním režimu zařízení.
Článek 3
Konkrétní podmínky pro nespecifikované stanice krátkého dosahu
(1) Nespecifikované stanice slouží zejména pro telemetrii, dálkové ovládání, signalizaci a přenos poplachových informací6).
(2) Technické parametry stanic jsou:
 
+------+-----------------------+-------------------------------------+--------- ---------------+--------------------+
| Ozn. | Kmitočtové pásmo   |    Vyzářený výkon, popř.    |   Kanálová rozteč   |   Klíčovací   |
|   |            |   intenzita magnetického pole   |             |   poměr 7)   |
+------+-----------------------+-------------------------------------+--------- ---------------+--------------------+
| a  |  6765 - 6795 kHz  |    42 dBmA/m/10m         |      8)      |    -      |
+------+-----------------------+-------------------------------------+--------- ---------------+--------------------+
| b  | 13,553 - 13,567 MHz |    42 dBmA/m/10m         |      8)      |    -      |
+------+-----------------------+-------------------------------------+--------- ---------------+--------------------+
| c  | 26,957 - 27,283 MHz |    42 dBmA/m/10m         |      8)      |    -      |
|   |            |   nebo 10 mW e.r.p.       |             |          |
+------+-----------------------+-------------------------------------+--------- ---------------+--------------------+
| d  | 40,660 - 40,700 MHz |    10 mW e.r.p.         |      8)      |    -      |
+------+-----------------------+-------------------------------------+--------- ---------------+--------------------+
| e  | 138,200 - 138,450 MHz |    10 mW e.r.p.         |      8)      |   < 1,0 %    |
+------+-----------------------+-------------------------------------+--------- ---------------+--------------------+
| f  | 433,050 - 434,790 MHz |    10 mW e.r.p.         |      8)      |   < 1,0 %    |
+------+-----------------------+-------------------------------------+--------- ---------------+--------------------+
| f1 | 433,050 - 434,790 MHz |    1 mW e.r.p.         |      8)      |   až 100 %   |
|   |            | Pro širokopásmové kanály o šířce  |             |          |
|   |            | > 250 kHz je spektrální hustota  |             |          |
|   |            | výkonu omezena na - 13 dBm/10 kHz |             |          |
+------+-----------------------+-------------------------------------+--------- ---------------+--------------------+
| f2 | 433,050 - 434,790 MHz |    10 mW e.r.p.         |    max. 25 kHz    |   až 100 %   |
+------+-----------------------+-------------------------------------+--------- ---------------+--------------------+
| g  | 863,000 - 870,000 MHz |    25 mW e.r.p.         |    viz odst. 4.   |  < 0,1 % 9) 10)  |
+------+-----------------------+-------------------------------------+--------- ---------------+--------------------+
| g1 | 868,000 - 868,600 MHz |    25 mW e.r.p.         |      8)      |   < 0,1 % 9)   |
+------+-----------------------+-------------------------------------+--------- ---------------+--------------------+
| g2 | 868,700 - 869,200 MHz |    25 mW e.r.p.         |      8)      |   < 0,1 % 9)   |
+------+-----------------------+-------------------------------------+--------- ---------------+--------------------+
| g3 | 869,300 - 869,400 MHz |    25 mW e.r.p.         |    max. 25 kHz    |     -     |
+------+-----------------------+-------------------------------------+--------- ---------------+--------------------+
| g4 | 869,400 - 869,650 MHz |    500 mW e.r.p.         |    max. 25 kHz    |   < 0,1 % 9)   |
|   |            |                   | celé kmitočtové pásmo  |          |
|   |            |                       | může být také využíváno |          |
|   |            |                   | jako 1 kanál pro přenos |          |
|   |            |                   | dat s vysokou rychlostí |          |
+------+-----------------------+-------------------------------------+--------- ---------------+--------------------+
| g5 | 869,700 - 870,000 MHz |    5 mW e.r.p.         |      8)      |   až 100 %   |
+------+-----------------------+-------------------------------------+--------- ---------------+--------------------+
| h  | 2400 - 2483,5 MHz   |    25 mW e.r.p.         |      8)      |     -     |
+------+-----------------------+-------------------------------------+--------- ---------------+--------------------+
| i  | 5725 - 5875 MHz    |    25 mW e.r.p.         |      8)      |     -     |
+------+-----------------------+-------------------------------------+--------- ---------------+--------------------+
| j  | 24,000 - 24,250 GHz  |    100 mW e.r.p.         |      8)      |     -     |
+------+-----------------------+-------------------------------------+--------- ---------------+--------------------+
| k  | 61,0 - 61,5 GHz    |    100 mW e.r.p.         |      8)      |     -     |
+------+-----------------------+-------------------------------------+--------- ---------------+--------------------+
| l  | 122 - 123 GHz     |    100 mW e.r.p.         |      8)      |     -     |
+------+-----------------------+-------------------------------------+--------- ---------------+--------------------+
| m  | 244 - 246 GHz     |    100 mW e.r.p.         |      8)      |     -     |
+------+-----------------------+-------------------------------------+--------- ---------------+--------------------+
(3) Stanice v kmitočtových pásmech f, f1, f2 a g nelze používat pro vysílání hovorových a akustických signálů. Stanice v kmitočtovém pásmu g5 lze používat pro vysílání hovorových a akustických signálů pouze za předpokladu použití pokročilých technik zmírňujících rušení.
(4) V kmitočtovém pásmu g lze provozovat:
a) zařízení s modulací FHSS s kanálovou roztečí = 100 kHz;
b) zařízení s modulací DSSS nebo s jinou širokopásmovou modulací kromě FHSS bez omezení kanálové rozteče; u těchto zařízení je spektrální hustota výkonu omezena na - 4,5 dBm/100 kHz v případě využití celého kmitočtového pásma, na +6,2 dBm/100 kHz v případě využití pouze kmitočtového úseku 865 - 868 MHz a na + 0,8 dBm/100 kHz v případě využití pouze kmitočtového úseku 865 - 870 MHz.
c) úzkopásmové zařízení s kanálovou roztečí = 100 kHz.
U zařízení podle písm. a) a c) se upřednostňuje kanálová rozteč 100 kHz, umožňující dílčí dělení na 50 kHz nebo 25 kHz. Poplachová zařízení v kmitočtovém pásmu g se řídí podmínkami uvedenými v článku 8.
(5) V kmitočtových pásmech g, g1, g2 a g4 musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách11); alternativně lze užít uvedené maximální hodnoty klíčovacího poměru.
(6) Přenos obrazových informacích je možný pouze na kmitočtech nad 2400 MHz.
(7) Kmitočtová pásma a, b, c, d, f, h, i, j, k, l mohou být použita také pro průmyslové, vědecké a lékařské aplikace (tzv. pásma ISM), tj. využití rádiových kmitočtů pro jiné účely než je přenos informací, například pro technologický ohřev, osvětlení, vaření, vědecké experimenty atd. Škodlivé rušení, které vzniká provozem těchto aplikací, musí být omezeno na minimum.
(8) Stanice v kmitočtovém pásmu i musí používat vstupní protokol v souladu s příslušnou technickou normou.
Článek 4
Konkrétní podmínky pro stanice určené k vyhledávání oběti lavin
Technické parametry stanic určených k vyhledávání obětí lavin12) jsou:
 

+------+-----------------------+--------------------------------+-------------- ------------------+
| Ozn. | Kmitočtové pásmo   |   Intenzita magnetického   |     Kanálová rozteč    |
|   |            |      pole        |                 |
+------+-----------------------+--------------------------------+-------------- ------------------+
| a  |    457 kHz     |      7 dBmA/m/10m     |nepřerušovaná nosná bez modulace |
+------+-----------------------+--------------------------------+-------------- ------------------+
Článek 5
Konkrétní podmínky pro stanice určené k aplikacím na železnici
(1) Stanice určené k aplikacím na železnici jsou stanice systému AVI (Automatic Vehicle Identification) pro automatickou identifikaci železničních vozů za jízdy vlaků a stanice systému řízení vlaků EUROBALISE a EUROLOOP13).
(2) Technické parametry stanic jsou:
 
+-------+--------------+--------------------------+--------------------+------- ------------------------------+
| Ozn. | Aplikace  |    Kmitočty     |  Vyzářený výkon  |      Další podmínky       |
|    |       |             |          |                   |
+-------+--------------+--------------------------+--------------------+------- ------------------------------+
|    |       | 2447,0 MHz; 2448,5 MHz; |          |                   |
|  a  |   AVI   | 2450,0 MHz; 2451,5 MHz; |  500mW e.i.r.p.  | vysílání pouze v přítomnosti vlaku |
|    |       |    2453,0 MHz     |          |                   |
+-------+--------------+--------------------------+--------------------+------- ------------------------------+
|  b  | EUROBALISE |    27,095 MHz     | podle odstavce 3 |                   |
+-------+--------------+--------------------------+--------------------+------- ------------------------------+
|  c  |  EUROLOOP  |    4515 kHz     | podle odstavce 4 | vysílání pouze po příjmu signálu  |
|    |       |             |          | systému EUROBALISE z vlaku     |
+-------+--------------+--------------------------+--------------------+------- ------------------------------+


(3) Hodnoty intenzity magnetického pole ve vzdálenosti 10 m pro systém EUROBALISE jsou:
 

(4) Hodnoty intenzity magnetického pole ve vzdálenosti 10 m pro měřicí šířku kmitočtového úseku 10 kHz pro vysílání v systému EUROLOOP jsou:
 

Článek 6
Konkrétní podmínky pro telematiku v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) a inteligentní dopravní systémy (ITS)
(1) Zařízeními RTTT se rozumějí zařízení určená k datové komunikaci mezi silničními vozidly navzájem a mezi silničními vozidly a silniční infrastrukturou pro rozličné dopravní aplikace14). Zařízeními ITS se rozumí škála systémů a služeb založených na informačních a komunikačních technologiích, včetně zpracování, řízení, lokalizace, komunikace a elektroniky, které se používají v podmínkách silniční dopravy3.
(2) Technické parametry stanic jsou:
+-------+--------------------+---------------------------------------------+--- ------------------------+
| Ozn. | Kmitočtové pásmo |        Vyzářený výkon        | Kanálová rozteč      |
|    |          |                           |              |
+-------+--------------------+---------------------------------------------+--- ------------------------+
|  a  | 5795 - 5805 MHz  |      2 W nebo 8 W e.i.r.p. 16)    |  5 MHz nebo 10 MHz 17)  |
+-------+--------------------+---------------------------------------------+--- ------------------------+
|  b  | 5805 - 5815 MHz  |      2 W nebo 8 W e.i.r.p. 16)    |  5 MHz nebo 10 MHz 17)  |
+-------+--------------------+---------------------------------------------+--- ------------------------+
|  c  |  63 - 64 GHz   |        dosud nestanoven       | není stanovena, může být |
|    |          |                       |  použito celé pásmo   |
+-------+--------------------+---------------------------------------------+--- ------------------------+
|  d  |  76 - 77 GHz   | 23,5 dBm e.i.r.p. (střední výkon pulzního | není stanovena, může být |
|    |          | radaru); 55 dBm (špičkový výkon)      |  použito celé pásmo   |
+-------+--------------------+---------------------------------------------+--- ------------------------+
|  e  | 21,65 - 26,65 GHz |        podle odstavce 4       |   podle odstavce 4    |
+-------+--------------------+---------------------------------------------+--- ------------------------+
|    |          |          2 W e.i.r.p.;       |              |
|  f  | 5,875 - 5,905 GHz |  spektrální hustota výkonu je omezena   |   podle odstavce 5    |
|    |          |          na 23 dBm/MHz       |              |
+-------+--------------------+---------------------------------------------+--- ------------------------+
(3) Kmitočtové pásmo a je určeno pro přenos do vozidel, zejména pro systémy mýtného. Pásmo d je určeno pro radary ve vozidlech a v infrastruktuře.
(4) Kmitočtové pásmo e se využívá takto: v celém pásmu pro ultraširokopásmovou část (UWB) vozidlového radarového zařízení krátkého dosahu s maximální střední hustotou výkonu - 41.3 dNm/MHz efektivního izotropicky vyzářeného výkonu (e.i.r.o.) a se špičkovou hustotou výkonu 0 dBM/50 MHz e.i.r.p., mimo kmitočtů nižších než 22 GHz, u nichž je maximální střední hustota omezena na - 61,3 dBm/MHz e.i.r.p. Rádiové spektrum v kmitočtovém pásmu 24,05 - 24,25 GHz se vymezuje pro režim /složku úzkopásmového vysílání, sestávající z nemodulované nosné s maximálním špičkovým výkonem 20 dBm e.i.r.p. a klíčovacím poměrem nepřesahujícím 10 % pro vysílání se špičkovou úrovní vyšší než - 10 dBm e.i.r.p. Vysílání v kmitočtovém pásmu 23,6 - 24,0 GHz pod úhlem 30o a větším nad vodorovnou rovinu se zeslabí alespoň o 25 dB u vozidlových radarových zařízení krátkého dosahu uvedených na trh před rokem 2010 a poté alespoň o 30 dB. Provoz v tomto pásmu je povolen pouze do 30. června 2013, s výjimkou zařízení ve vozidlech registrovaných v Evropském společenství před tímto datem.
(5) V pásmu f musí být použity techniky k potlačení rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako technicky popsané v harmonizovaných normách přijatých v souladu se směrnicí 1999/5/ES. Tyto techniky vyžadují automatickou regulaci výkonu (TPC) v rozsahu nejméně 30 dB.
Článek 7
Konkrétní podmínky pro zařízení pro detekci polohy a pohybu a pro ostrahu
(1) Technické parametry zařízení pro detekci pohybu a pro ostrahu 18), 19), 20) jsou:
+------+-----------------------+--------------------+---------------------+---- --------------+
| Ozn. |  Kmitočtové pásmo  |  Vyzářený výkon  |  Kanálová rozteč  | Klíčovací poměr |
|   |            |          |           |    7)     |
+------+-----------------------+--------------------+---------------------+---- --------------+
| a  | 169,400 - 169,475 MHz |  500 mW e.i.r.p. |  maximálně 50 kHz |    < 1 %    |
+------+-----------------------+--------------------+---------------------+---- --------------+
| b  |  2400 - 2483,5 MHz  |  25 mW e.i.r.p. |           |          |
+------+-----------------------+--------------------+           |          |
| c  |  9200 - 9975 MHz  |  25 mW e.i.r.p. |           |          |
+------+-----------------------+--------------------+           |          |
| d  |  13,4 - 14,0 GHz  |  25 mW e.i.r.p. |           |          |
+------+-----------------------+--------------------+           |          |
| e  |  24,05 - 24,25 GHz  |  100 mW e.i.r.p. |  není stanovena,  |          |
+------+-----------------------+--------------------+  může být     |          |
| f  |   4,5 - 7 GHz   |          |  použito celé   |     -     |
+------+-----------------------+          |  kmitočtové pásmo |          |
| g  |  8,5 - 10,6 GHz   |          |           |          |
+------+-----------------------+          |           |          |
| h  |  24,05 - 27 GHz   |  -41,3 dBm/MHz  |           |          |
+------+-----------------------+    e.i.r.p.   |           |          |
| i  |   57 - 64 GHz   |          |           |          |
|   +-----------------------+          |           |          |
| j  |   75 - 85 GHz   |          |           |          |
+------+-----------------------+--------------------+---------------------+---- --------------+
(2) Kmitočtové pásmo a je vyhrazeno pouze pro stanice sloužící ke sledování a vyhledávání majetku, které napomáhají při sledování a zajišťování odcizeného zboží.
(3) Kmitočtová pásma f, g, h, i, j jsou vyhrazena pouze pro radarové měřiče hladiny.
Článek 8
Konkrétní podmínky pro poplachová zařízení
(1) Rádiové kmitočty uvedené v tabulce slouží výlučně pro poplachová zařízení včetně systémů pro přivolání pomoci19).
(2) Technické parametry stanice jsou:
+------+-----------------------+--------------------+---------------------+---- ------------------+
| Ozn. |  Kmitočtové pásmo  |  Vyzářený výkon  |  Kanálová rozteč  |  Klíčovací poměr7)  |
+------+-----------------------+--------------------+---------------------+---- ------------------+
| a  | 868,600 - 868,700 MHz |  10 mW e.r.p.  |   25 kHz 21)   |    < 1 %     |
+------+-----------------------+--------------------+---------------------+---- ------------------+
| b  | 869,200 - 869,250 MHz |  10 mW e.r.p.  |    25 kHz    |    < 0,1 %     |
+------+-----------------------+--------------------+---------------------+---- ------------------+
| c  | 869,250 - 869,300 MHz |  10 mW e.r.p.  |    25 kHz    |    < 0,1 %     |
+------+-----------------------+--------------------+---------------------+---- ------------------+
| d  | 869,650 - 869,700 MHz |  25 mW e.r.p.  |    25 kHz    |    < 10 %     |
+------+-----------------------+--------------------+---------------------+---- ------------------+
| e  |   169,48125 MHz   |  500 mW e.r.p.  |    12,5 kHz   |    < 1 %     |
+------+-----------------------+--------------------+---------------------+ (netýká se systémů  |
| f  |   169,59375 MHz   |  500 mW e.r.p.  |    12,5 kHz   | pro přivolání pomoci) |
+------+-----------------------+--------------------+---------------------+---- ------------------+

(3) Kmitočtové pásmo b je vyhrazeno pouze pro systémy pro přivolání pomoci.
Článek 9
Konkrétní podmínky pro stanice pro dálkové ovládání jeřábů, lesních strojů a dalších mechanizmů
(1) Zařízení pracující na rádiových kmitočtech uvedených v tabulce slouží pro dálkové ovládání jeřábů, lesních strojů, průmyslových vah, železničních vleček a pro podobné aplikace19).
 (2) Technické parametry stanic jsou:

+-------+---------------------------+--------------------+--------------------+
    | Ozn. |   Kmitočtové pásmo   |  Vyzářený výkon  | Kanálová rozteč  |
+-------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|  a  | 172,525 MHz; 172,575 MHz; |  100 mW e.r.p.  |   12,5 kHz   |
|    | 173,650 MHz; 173,950 MHz |          |          |
+-------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|  b  |  430,000 - 430,450 MHz  |  100 mW e.r.p.  |   12,5 kHz   |
+-------+---------------------------+--------------------+--------------------+
Článek 10
Konkrétní podmínky pro stanice s indukční smyčkou
(1) Stanice s indukční smyčkou jsou používány například pro imobilizéry v automobilech, identifikaci zboží, osob nebo zvířat, zabezpečovací systémy, detekci kabelů, bezdrátový přenos hovoru, kontrolu vstupu, bezdotykové senzory, systémy proti krádeži zboží, systémy elektronického mýtného, řízení svozu odpadu apod.22).
(2) V případě vnější antény může být použita pouze indukční smyčka.
(3) Vyzařování stanic s indukční smyčkou v bezprostřední blízkosti od indukční smyčky se nepovažuje za rušení podle zákona.
(4) Technické parametry stanic jsou:
+-------+---------------------------+----------------------------------+------- -----------------------+
| Ozn. |   Kmitočtové pásmo   |  Intenzita magnetického pole  |    Další podmínky     |
+-------+---------------------------+----------------------------------+------- -----------------------+
|  aa |    9 - 59,750 kHz   | 72 dBmA/m ve vzdálenosti 10 m  |                |
+-------+---------------------------+----------------------------------+------- -----------------------+
|  ab |  59,750 - 60,250 kHz  | 42 dBmA/m ve vzdálenosti 10 m  |                |
+-------+---------------------------+----------------------------------+------- -----------------------+
|  ac |   60,250 - 70 kHz   | 69 dBmA/m ve vzdálenosti 10 m  |                |
+-------+---------------------------+----------------------------------+------- -----------------------+
|  b  |    70 - 119 kHz    | 42 dBmA/m ve vzdálenosti 10 m  |                |
+-------+---------------------------+----------------------------------+------- -----------------------+
|  c  |   119 - 135 kHz    | 66 dBmA/m ve vzdálenosti 10 m  |                |
+-------+---------------------------+----------------------------------+------- -----------------------+
|  c1 |   135 - 140 kHz    | 42 dBmA/m ve vzdálenosti 10 m  |                |
+-------+---------------------------+----------------------------------+------- -----------------------+
|  c2 |   140 - 148,5 kHz    | 37,7 dBmA/m ve vzdálenosti 10 m |                |
+-------+---------------------------+----------------------------------+------- -----------------------+
|  d  |   148,5 - 1600 kHz   |  -5 dBmA/m ve vzdálenosti 10 m |       23)       |
+-------+---------------------------+----------------------------------+------- -----------------------+
|  e  |   1600 - 5000 kHz    | -15 dBmA/m ve vzdálenosti 10 m |    podle odstavce 7    |
+-------+---------------------------+----------------------------------+------- -----------------------+
|  e1 |   1900 - 2100 kHz    |  5 dBmA/m ve vzdálenosti 10 m |                |
+-------+---------------------------+----------------------------------+------- -----------------------+
|  e2 |   3155 - 3400 kHz    | 13,5 dBmA/m ve vzdálenosti 10 m |                |
+-------+---------------------------+----------------------------------+------- -----------------------+
|  f  |    5 - 30 MHz     | -20 dBmA/m ve vzdálenosti 10 m |    podle odstavce 7    |
+-------+---------------------------+----------------------------------+------- -----------------------+
|  g  |   6765 - 6795 kHz    |  42 dBmA/m ve vzdálenosti 10 m |                |
+-------+---------------------------+----------------------------------+------- -----------------------+
|  h  |   7400 - 8800 kHz    |  9 dBmA/m ve vzdálenosti 10 m |                |
+-------+---------------------------+----------------------------------+------- -----------------------+
|  i  |   10,2 - 11,0 MHz    |  9 dBmA/m ve vzdálenosti 10 m |                |
+-------+---------------------------+----------------------------------+------- -----------------------+
|  j  |  13,553 - 13,567 MHz   |  42 dBmA/m ve vzdálenosti 10 m |                |
+-------+---------------------------+----------------------------------+------- -----------------------+
|  j1 |  13,553 - 13,567 MHz   |  60 dBmA/m ve vzdálenosti 10 m | pouze rádiová identifikační |
|    |              |                 | zařízení (DFID) a zařízení  |
|    |              |                 | elektronického dohledu nad  |
|    |              |                 |      zbožím (EAS)    |
+-------+---------------------------+----------------------------------+------- -----------------------+
|  k  |  26,957 - 27,283 MHz   |  42 dBmA/m ve vzdálenosti 10 m |                |
+-------+---------------------------+----------------------------------+------- -----------------------+

(5) Kanálová rozteč není stanovena, může být použito celé příslušné pásmo.
(6) V případě stanic s vestavěnou nebo výrobcem předepsanou smyčkovou anténou s plochou mezi O,05 m2 až 0,16 m2 je uvedená intenzita magnetického pole zmenšena o 10 x log (plocha/0,16 m2; v případě plochy smyčkové antény menší než 0,05 m2 je uvedená intenzita magnetického pole zmenšena o 10 dB.
(7) V kmitočtových pásmech e a f se uvedená maximální intenzita magnetického pole vztahuje na šířku kmitočtového úseku 10 kHz. Pro systémy pracující v úseku širším než 10 kHz je při dodržení této podmínky celková maximální intenzita - 5 dBmA/m ve vzdálenosti 10 m.
(8) V kmitočtových písmech 5,88 - 7,68 MHz a 12,66 - 14,46 MHz mohou stanice vysílající v kmitočtových pásmech g, j a j1 vyzařovat s hodnotami intenzity magnetického pole ve vzdálenosti 10 m takto:
 

Článek 11
Konkrétní podmínky pro bezdrátové mikrofony a naslouchadla
(1) Bezdrátové mikrofony jsou určeny jak pro profesionální, tak i pro spotřebitelské využití24).
(2) Technické parametry stanic jsou:
+-------+--------------------------+--------------------+--------------------+
| Ozn. |   Kmitočtové pásmo   |  Vyzářený výkon  | Kanálová rozteč  |
+-------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|  a  |  27,415 - 27,915 MHz  |  10 mW e.r.p.  | maximálně 50 kHz |
+-------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|  b  |  36,400 - 36,650 MHz  |  10 mW e.r.p.  | maximálně 50 kHz |
+-------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|  c  |  36,650 - 38,000 MHz  |   2 mW e.r.p.  | maximálně 50 kHz |
+-------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|  d  |  38,000 - 38,500 MHz  |  10 mW e.r.p.  | maximálně 200 kHz |
+-------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|  e1 | 169,400 - 169,475 MHz  |  500 mW e.r.p.  | maximálně 50 kHz |
+-------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|  e2 | 169,4875 - 169,5875 MHz |  500 mW e.r.p.  | maximálně 50 kHz |
+-------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|  f1 |    173,300 MHz    |  50 mW e.r.p.  | maximálně 75 kHz |
+-------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|  f2 | 173,965 - 174,015 MHz  |   2 mW e.r.p.  | maximálně 50 kHz |
+-------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|  g  |   174 - 216 MHz    |    50 mW    |          |
+-------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|  h  |   470 - 862 MHz    |    50 mW    |          |
+-------+--------------------------+--------------------+--------------------+
|  i  | 863,000 - 865,000 MHz  |  10 mW e.r.p.  |          |
+-------+--------------------------+--------------------+--------------------+
(3) Kmitočtová pásma c, e1, e2, f1 a f2 jsou určena pouze pro mikrofony pro nedoslýchavé a naslouchadla.
(4) Kmitočtová pásma g a h jsou přednostně vyhrazena pro televizní vysílání. Bezdrátové mikrofony mohou být v těchto pásmech provozovány pouze za podmínek podružné služby25), tzn. nesmí rušit příjem televizního signálu a nemají nárok na ochranu proti rušení televizním signálem.
(5) Provozování aplikací na kmitočtech 169,4125 MHz, 169,425 MHz a 169,4375 MHz může být do 31.12.2009 rušeno vysíláním služby ERMES na kmitočtu 169,425 MHz.
Článek 12
Konkrétní podmínky pro rádiová identifikační zařízení
(1) Mezi rádiová identifikační zařízení (Radio Frequency Identification Applications, RFID) patří například zařízení pro automatickou identifikaci zboží, sledování pohybu prostředků, poplachové systémy, řízení svozu odpadu, osobní identifikaci, řízení vstupu, bezdotykové senzory, systémy na ochranu zboží, systémy lokalizace, přenosy dat do ručních terminálů a bezdrátových řídicích systémů26).
 (2) Technické parametry stanic jsou:

+------+-----------------------+--------------------+---------------------+---- ----------------+
| Ozn. |  Kmitočtové pásmo  |  Vyzářený výkon  |  Kanálová rozteč  |  Klíčovací poměr  |
+------+-----------------------+--------------------+---------------------+---- ----------------+
| a1 |  2446 - 2454 MHz  |  500 mW e.i.r.p. |  není stanovena  |    do 100 %   |
+------+-----------------------+--------------------+---------------------+---- ----------------+
| a2 |  2446 - 2454 MHz  |   4 W e.i.r.p.  |  není stanovena  |    < 15 %    |
|   |            |          |           |v každé 200ms periodě|
+------+-----------------------+--------------------+---------------------+---- ----------------+
| b1 |   865 - 868 MHz   |  100 mW e.r.p.  |   200 kHz    |    LBT 27)   |
+------+-----------------------+--------------------+---------------------+---- ----------------+
| b2 |  865,6 - 867,6 MHz  |   2 W e.r.p.   |   200 kHz    |    LBT 27)   |
+------+-----------------------+--------------------+---------------------+---- ----------------+
| b3 |  867,6 - 686 MHz  |  500 mW e.r.p.  |   200 kHz    |    LBT 27)   |
+------+-----------------------+--------------------+---------------------+---- ----------------+
(3) Kmitočtové pásmo a2 je určeno pouze pro použití uvnitř budovy. Přitom musí být zajištěno, že ve vzdálenosti 10 m od vnější hrany budovy nesmí jakékoliv vysílání přesáhnout ekvivalent pole, jakou by mělo zařízení s vyzářeným výkonem 500 mW e.i.r.p. umístěné mimo budovu, kdyby bylo měřeno ve stejné vzdálenosti. V případě komplexu budov (například obchody v obchodní pasáži) musí být podmínka intenzity pole splněna ve vzdálenosti 10 m od hranice plochy náležející jednomu uživateli. Jako prostředek pro potlačení interferencí musí být použito technologie přeskoku kmitočtu (Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS).
(4) V rozsahu 865 - 868 MHz (pásma b1 až b3) je určeno 15 kanálů, jejichž středy jsou dány vztahem 864,9 MHz + (0,2 MHz x číslo kanálu). Zařízení může být provozováno ve více dílčích kmitočtových pásmech (b1 až b3).
Článek 13
Konkrétní podmínky pro lékařské implantáty
(1) Tato kategorie zahrnuje rádiové části aktivních lékařských přístrojů, které jsou určeny k implantaci, a jejich periferních zařízení28).
(2) Technické parametry stanic jsou:
 
+------+------------------------+-------------------------+------------------+- ---------------------------+
| Ozn. |  Kmitočtové pásmo  |    Intenzita    |  Klíčovací   |    Kanálová rozteč    |
|   |            |  magnetického pole /  |   poměr 7)   |               |
|   |            |   / vyzářený výkon  |         |               |
+------+------------------------+-------------------------+------------------+- ---------------------------+
| a  |   9 - 315 kHz    |   30 dBmA/m/10 m   |   < 10 %   | není stanovena, může být  |
|   |            |             |         |použito celé kmitočtové pásmo|
+------+------------------------+-------------------------+------------------+- ---------------------------+
| b  |   315 - 600 MHz   |   - 5 dBmA/m/10 m   |   < 10 %   | není stanovena, může být  |
|   |            |             |         |použito celé kmitočtové pásmo|
+------+------------------------+-------------------------+------------------+- ---------------------------+
| c  |   12,5 - 20 MHz   |   - 7 dBmA/m/10 m   |   < 10 %   | není stanovena, může být  |
|   |            |             |         |použito celé kmitočtové pásmo|
+------+------------------------+-------------------------+------------------+- ---------------------------+
| d  |   402 - 405 MHz   |    25 mW e.r.p.   |     -    |     25 kHz 29)     |
+------+------------------------+-------------------------+------------------+- ---------------------------+

(3) Kmitočtové pásmo b je určeno pro veterinární implantáty.
(4) Kmitočtové pásmo c je určeno pro veterinární implantáty. Vysílání smí být prováděno pouze uvnitř budovy. Uvedená maximální intenzita magnetického pole se vztahuje na šířku kmitočtového úseku 10 kHz, přičemž platí tento průběh v závislosti na kmitočtu: pokles 3 dB při šířce úseku 300 kHz, pokles 10 dB při šířce úseku 800 kHz a 20 dB při šířce úseku 2 MHz.
Článek 14
Konkrétní podmínky pro bezdrátové aplikace pro přenos zvuku
(1) Bezdrátové aplikace pro přenos zvuku zahrnují například bezdrátové reproduktory, bezdrátová sluchátka včetně sluchátek pro přenosné přehrávače a komunikační prostředky (například ve vozidlech), naslouchadla a pojítka na koncertech apod.30).
(2) Technické parametry stanic jsou:
 
+-------+--------------------------+--------------------+---------------------- ------------+
| Ozn. |   Kmitočtové pásmo   |  Vyzářený výkon  |     Kanálová rozteč      |
+-------+--------------------------+--------------------+---------------------- ------------+
|  a  |    863 - 865 MHz   |  10 mW e.r.p.  | není stanovena, může bý použito |
|    |             |          |    celé kmitočtové pásmo    |
+-------+--------------------------+--------------------+---------------------- ------------+
|  b  |   864,8 - 865,0 MHz  |  10 mW e.r.p.  |        50 kHz       |
+-------+--------------------------+--------------------+---------------------- ------------+
|  c  |   1795 - 1800 MHz   |    20 mW    | není stanovena, může být použito |
|    |             |          |    celé kmitočtové pásmo    |
+-------+--------------------------+--------------------+---------------------- ------------+
|  d  |   87,5 - 108 MHz   |  50 nW e.r.p.  |       200 kHz       |
+-------+--------------------------+--------------------+---------------------- ------------+

(3) V kmitočtovém pásmu a nemohou být použita úzkopásmová hlasová zařízení, jako jsou zařízení pro monitorování dětí, hlasové dveřní systémy apod.
(4) Kmitočtové pásmo b je určeno pro úzkopásmová hlasová zařízení, jako jsou zařízení pro monitorování dětí, hlasové dveřní systémy apod.
Článek 15
Konkrétní podmínky pro dálkové ovládání akustických informačních zařízení pro nevidomé
(1) Povelové stanice pro dálkové ovládání akustických informačních zařízení pro nevidomé slouží k dálkovému ovládání stacionárních akustických orientačních majáčků (AOM), případně digitálních hlasových majáčků (DHM) umístěných v orientačních bodech městské zástavby důležitých pro nevidomé, např. u vchodů do metra, zdravotnických zařízení, ústavů sociální péče, na autobusových a železničních nádražích, na letištích, nebo ke spuštění informačních systémů, umístěných v dopravních prostředcích městské hromadné dopravy19).
(2) Technické parametry stanic jsou:
 
+-------+--------------------------+--------------------+---------------------+ -----------------------+
| Ozn. |   Kmitočtové pásmo   |  Vyzářený výkon  |  Kanálová rozteč  |  Doba trvání povelu  |    |
+-------+--------------------------+--------------------+---------------------+ -----------------------+
|  a  |    86,790 MHz    |  10 mW e.r.p.  |    20 kHz    |  maximálně 100 ms  |
+-------+--------------------------+--------------------+---------------------+ -----------------------+

Článek 16
Konkrétní podmínky pro stanice v systémech odečtů měřičů
(1) Stanicemi v systémech odečtů měřičů se rozumí stanice využívané vodárenskými a elektrárenskými společnostmi19).
(2) Technické parametry stanic jsou:
 
+-------+--------------------------+-----------------------------------+------- ---------------------------+
| Ozn. |   Kmitočtové pásmo   |Maximální střední hustota e.i.r.p.|Maximální špičková hustota e.i.r.p.|
+-------+--------------------------+-----------------------------------+------- ---------------------------+
|  a  |    <= 1600 MHz    |      -90 dBm/MHz      |      -50 dBm/50 MHz     |
+-------+--------------------------+-----------------------------------+------- ---------------------------+
|  b  |   1600 - 3800 MHz   |   -85 dBm/MHz (viz odst. 4)   |      -45 dBm/50 MHz     |
+-------+--------------------------+-----------------------------------+------- ---------------------------+
|  c  |   3800 - 4200 MHz   |      -70 dBm/MHz      |      -30 dBm/50 MHz     |
+-------+--------------------------+-----------------------------------+------- ---------------------------+
|  d  |   4200 - 4800 MHz   |      -41,3 dBm/MHz      |       0 dBm/50 MHz     |
+-------+--------------------------+-----------------------------------+------- ---------------------------+
|  e  |   4800 - 6000 MHz   |  do 31.12.2010: -41,3 dBm/MHz  |  do 31.12.2010: 0 dBm/50 MHz  |
|    |             |   od 1.1.2011: -70 dBm/MHz   |  od 1.1.2011: -30 dBm/50 MHz  |
+-------+--------------------------+-----------------------------------+------- ---------------------------+
|  f  |   6000 - 8500 MHz   |      -41,3 dBm/MHz      |       0 dBm/50 MHz     |
+-------+--------------------------+-----------------------------------+------- ---------------------------+
|  g  |   8,5 - 10,6 GHz   |      -65 dBm/MHz      |      -25 dBm/50 MHz     |
+-------+--------------------------+-----------------------------------+------- ---------------------------+
|  h  |    >= 10,6 GHz    |      -85 dBm/MHz      |      -45 dBm/50 MHz     |
+-------+--------------------------+-----------------------------------+------- ---------------------------+
(3) Používání stanic, které jsou připojeny k pevné instalaci, pevné infrastruktuře, pevné venkovní anténě, k motorovému vozidlu nebo k železničnímu vozidlu, není povoleno vně budov.
(4) V kmitočtovém úseku 3400 - 4800 MHz je povolena maximální střední hustota e.i.r.p. -41,3 dBm/MHz za podmínky omezení klíčovacího poměru, kdy součet dob vysílání je menší než 5 % během kterékoliv sekundy a menší než 0,5 % během kterékoliv hodiny, přičemž žádné vysílání nesmí překročit dobu 5 ms.
(5) Stanice může vysílat s jinými limity e.i.r.p. při použití jiných vhodných technik zmírňujících rušení, pokud je dosaženo alespoň takové ochrany, jako při použití limitů uvedených v odstavci 2.
Článek 18
Závěrečná ustanovení
(1) Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 1. dubna 2003.
(2) Provozování zařízení RTTT v úseku 23,6 - 24,0 GHz kmitočtového pásma e podle čl. 6 odst. 2 musí být ukončeno ke dni 30. června 2013, s výjimkou zařízení ve vozidlech registrovaných v Evropském společenství před tímto datem.
(3) Provozování zařízení UWB v kmitočtovém pásmu e (4800 - 6000 MHz) podle čl. 17 odst. 2 s maximální střední hustotou e.i.r.p. větší než -70 dBm/MHz nebo s maximální špičkovou hustotou e.i.r.p. větší než -30 dBm/50 MHz musí být ukončeno ke dni 31. prosince 2011.
Článek 19
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se všeobecné oprávnění č. VO-R/10/03.2007-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu ze dne 5. března 2007, zveřejněné v částce 7/2007 Telekomunikačního věstníku.
Článek 20
Účinnost
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2008.
Odůvodnění
Úřad vydává k provedení § 9 zákona všeobecné oprávnění č. VO-R/10/10.2008-14 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu (dále jen "všeobecné oprávnění").
Všeobecné oprávnění vychází z principů zakotvených v zákoně, z kmitočtových plánů a harmonizačních záměrů Evropských společenství a nahrazuje všeobecné oprávnění č. VO-R/10/03.2007-4 zrušené článkem 19 tohoto všeobecného oprávnění.
V článku 2 jsou uvedeny konkrétní podmínky provozování zařízení krátkého dosahu, které jsou pro jednotlivé druhy zařízení a pro jednotlivá kmitočtová pásma rádiových kmitočtů specifikovány v článcích 3 až 17. Tyto podmínky vycházejí z rozhodnutí Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT), zejména z dokumentu "ERC Recommendation 70-03 Relatig to the Use of Short Range Devices (SRD)", ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/5/ES, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody, jakož i z požadavků vyplývajících z výkonu správy rádiového spektra. Tato ustanovení ve smyslu článku 18 nebrání provozu zařízení uvedených na trh před účinností všeobecného oprávnění. Články 19 a 20 stanoví účinnost všeobecného oprávnění a zrušují všeobecné oprávnění č. VO-R/10/03.2007-4.
Po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/03.2007-4 vydala Evropská komise tato rozhodnutí týkající se zařízení krátkého dosahu: Rozhodnutí komise 2008/432/ES ze dne 23. května 2008, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu, Rozhodnutí komise 2008/671/ES ze dne 5. srpna 2008 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 875 - 5 905 MHz pro aplikace inteligentních dopravních systémů (ITS) přispívající ke zvýšení bezpečnosti v silniční dopravě a Rozhodnutí komise 2008/673/ES ze dne 13. srpna 2008, kterým se mění rozhodnutí 2005/928/ES o harmonizaci frekvenčního pásma 169,4 - 169,8125 MHz ve Společenství.
Evropský radiokomunikační výbor dále vydal dne 30. května 2008 aktualizovanou verzi doporučení CEPT ERC/REC 70-03 - Užívání zařízení s krátkým dosahem. Za účelem inplementace těchto rozhodnutí EK a doporučení CEPT provedl Úřad ve smyslu § 12 zákona v tomto všeobecném oprávnění následující změny oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/10/03.2207-4:
1. Čl. 6 byl rozšířen o inteligentní dopravní systémy (ITS) a bylo v něm přidáno nové kmitočtové pásmo 5 875 - 5905 GHz (pásmo f).
2. V čl. 7 byla přidána nová kmitočtová pásma pro radarové měřiče hladiny (pásma f až j).
3. Byly provedeny dílčí formální úpravy, zejména za účelem sjednocení znění podmínek s formulacemi použitými v rozhodnutích Evropské komise.
Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil dne 19. září 2008 návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2008-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu, a výzvu k podávání připomínek na diskusním místě.
V rámci veřejné konzultace Úřad neobdržel žádnou připomínku.
za Radu Českého telekomunikačního úřadu:
Michal Frankl
člen Rady Českého telekomunikačního úřadu
1) § 73 až 75 zákona.
2) Evropské harmonizované normy, uvedené v jednotlivých přílohách tohoto všeobecného oprávnění.
3) Toto všeobecné oprávnění vychází z doporučení Evropského radiokomunikačního výboru (dále jen "ERC") Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (dále jen "CEPT") č. CEPT/ERC/REC 70-03 - Užívání zařízení s krátkým dosahem, verze z 30. května 2008 [Relating to the use of Short Range Devices (SRD)], z rozhodnutí Evropské komise (dále jen "EK") 2008/432/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu, z Rozhodnutí EK 2008/671/ES o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 875-5 905 MHz pro aplikace inteligentních dopravních systémů (IST) souvisejících s bezpečností a z Rozhodnutí EK 2008/673/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/92/ES o harmonizaci frekvenčního pásma 169,4-169,8125 MHz ve Společenství.
4) § 4 odst. 6 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, v platném znění.
5) Kapitola 5, bod 5.23 až 5.33 Plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtové tabulka) ze dne 21. října 2004, čj. 21047/04-605.
6) ČSN ETSI EN 300 220 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW. ČSN ETSI EN 300 330 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz. ČSN ETSI EN 300 440 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz.
7) Klíčovací poměr (duty cycle) je podíl času, kdy vysílač vysílá na nosném kmitočtu, v rámci jedné hodiny.
8) Kanálová rozteč není stanovena, pro přenos signálů může být použito celé uvedené kmitočtové pásmo.
9) Při použití technologie LBT (Listen Before Talk - vysílání pouze po vyžádání na základě příjmu) není klíčovací poměr omezen.
10) U širokopásmových zařízení s modulací FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) nebo DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) nebo s adaptivním využíváním kmitočtů (AFA - Adaptive Frequency Agility) se klíčovací poměr vztahuje na celkové vysílání v uvedeném pásmu. U širokopásmových zařízení s modulací FHSS, pracujících pouze v kmitočtovém pásmu 865-868 MHz, může být klíčovací poměr zvýšen až na 1 %. U širokopásmových zařízení s jinou modulací než DSSS a FHSS, pracujících pouze v kmitočtovém pásmu 865-868 MHz s vyzářeným výkonem do 10 mW e.r.p. a s šířkou pásma od 200 kHz do 3 MHz může být klíčovací poměr zvýšen až na 1 %.
11) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
12) ČSN ETSI EN 300 718 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Lavinové tísňové majáky - Systémy vysílač - přijímač.
13) ČSN ETSI EN 300 761 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Automatická identifikace vozidel (AVI) na železnici pracující v kmitočtovém rozsahu 2,45 GHz;
ČSN ETSI EN 300 330 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 kHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz;
14) ČSN ETSI EN 300 674 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s/250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz.
ČSN ETSI EN 300 440 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz.
16) S výkonem 8 W je možný přenos dat 1 Mbit/s v souladu s normou ES 200 674-1. S výkonem 2 W je možný přenos dat 500 kbit/s downlink a 250 kbit/s uplink v souladu s normou EN 200 674-1.
17) Pro kanálovou rozteč 5 MHz jsou doporučeny kanály: 5797,5 MHz, 5802,5 MHz, 5807,5 MHz a 5812,5 MHz; pro kanálovou rozteč 10 MHz jsou doporučeny kanály: 5800 MHz a 5810 MHz.
18) ČSN ETSI EN 300 440 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz.
19) ČSN ETSI EN 300 220 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW.
20) ČSN ETSI EN 302 372 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro detekci a pohyb - Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitočtových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz.
21) Celé kmitočtové pásmo může být rovněž použito jako jeden kanál pro přenos dat s vysokou rychlostí.
22) ČSN ETSI EN 300 330 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz.
23) Pro RFID je podle Rozhodnutí EK č. 2008/432/ES určen úseku 400 - 600 kHz s intenzitou magnetického podle - 8 dBmA/m ve vzdálenosti 10 m.
24) ČSN ETSI EN 300 422 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz. ČSN ETSI EN 301 357 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Uživatelské radiomikrofony a příposlechové systémy pracující v harmonizovaném pásmu CEPT 863 MHz až 865 MHz.
25) Kapitola 5, dob 5.23 až 5.33 Plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) ze dne 21. října 2004, čj. 21047/04-605.
26) ČSN ETSI EN 300 440 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz. ČSN ETSI EN 302 208 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2W.
27) Z charakteru zařízení a z požadavků harmonizované normy ČSN ETSI 302 208 vyplývá, že zařízení pracují v režimu Listen Before Talk (LBT) - vysílání pouze po vyžádání na základě příjmu.
28) ČSN ETSI EN 300 330 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz.
ČSN ETSI EN 301 839 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení aktivních lékařských implantátů a doplňků velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 412 MHz až 405 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
29) Pro dosažení větší šířky kanálu mohou být sousední kanály slučovány při použití pokročilých technik zmírňujících rušení.
30) ČSN ETSI EN 301 357 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Uživatelské radiomikrofony a příposlechové systémy pracující v harmonizovaném pásmu CEPT 863 MHz až 865 MHz.