Vyhláška ze dne 16.10.2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů

30.10.2009 | Sbírka:  368/2009 Sb. | Částka:  119/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 120/2001 Sb.
Aktivní derogace: 330/2001 Sb.
368/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. října 2009,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:
Čl. I
Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění vyhlášky č. 233/2004 Sb., vyhlášky č. 291/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 94/2007 Sb. a vyhlášky č. 330/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Nestanoví-li se dále jinak, náleží exekutorovi, který upustil od provedení exekuce (§ 46 odst. 3 zákona), odměna“ nahrazují slovy „Splní-li povinný ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti vymáhaný nárok a uhradí zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného (§ 46 odst. 5 zákona), náleží exekutorovi odměna“.
2. V § 11 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 2 až 5.
3. V § 11 odst. 3 se číslo „4“ nahrazuje číslem „2“.
4. V § 11 odst. 5 se číslo „6“ nahrazuje číslem „4“.
5. V § 13 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Odstavce 1 až 4 se nepoužijí, sjednal-li si oprávněný s exekutorem předem výši účelně vynaložených výdajů podle § 89 zákona.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Byla-li povinnému do dne nabytí účinnosti této vyhlášky doručena výzva podle § 11 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 330/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, postupuje se podle dosavadních právních předpisů.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2009.
Ministryně:
JUDr. Kovářová v. r.