Sdělení ze dne 17.12.2009 ke zrušení Pokynu č. D-108

31.12.2009 | Sbírka:  15/97 790/2009-151 | Částka:  7/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 586/1992 Sb.
15/97 790/2009-151
Sdělení
ke zrušení Pokynu č. D-108
Referent:
Ing. Drahomíra Martincová
tel. 257 043 355
V Praze dne 7.12.2009
Zákonem č. 216/2009 Sb. byla s účinností od 20. 7. 2009 provedena změna zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), spočívající m.j. v doplnění ustanovení § 23 odstavec 4 o nové písmeno m). Na základě této změny se do základu daně z příjmů nezahrnuje rozdíl mezi hodnotou majetkových podílů stanovených podle jiného právního předpisu o transformaci družstev a vyplacenou částkou podle dohody mezi povinnou a oprávněnou osobou. Tato úprava se použije pro zjištění základu daně za zdaňovací období započaté v roce 2009.
Ve vztahu k výše provedené změně se Pokyn č. D-108, k účtování o postoupených pohledávkách a o vydaných majetkových podílech v nižší než nominální hodnotě a ke zdaňování příjmů z nich plynoucích ve vazbě na zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, ruší.
Ing. Stanislav. Špringl, v.r.
ředitel odboru 15 - Legislativa daně z příjmů