Dohoda ze dne 11.9.2009 o spolupráci uzavřená mezi Českým statistickým úřadem a Jihomoravským krajem

1.10.2009 | Sbírka:  ST91/2009 | Částka:  10/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 40/1964 Sb.
ST91/2009
DOHODA O SPOLUPRÁCI
uzavíraná ve smyslu ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen "dohoda")
I.
Smluvní strany
Česká republika - Český statistický úřad,
se sídlem: Na Padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82
zastoupen: Ing. Jiřím Křovákem, CSc., 1. místopředsedou Českého statistického úřadu pověřeným zastupováním předsedy ČSÚ
regionální zmocněnec ČSÚ pro Jihomoravský kraj: Mgr. Dagmar Pospíšilová, alternativně Bc. Iveta Konečná (dále jen "ČSÚ")
a
Jihomoravský kraj,
se sídlem: Žerotínovo nám. 3/5, Brno, PSČ 601 82
zastoupen: Mgr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje (dále jen "kraj")
ve věcech technických: Ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, alternativně Ing. Pavel Fišer
II.
Účel dohody
Účelem dohody je vytvoření užších vazeb mezi smluvními stranami v oblasti využití, zpracování a prezentace dat charakterizujících kraj za účelem zkvalitnění a zefektivnění práce v analytické činnosti a dále ve stanovení a vyhodnocování plnění přijatých statisticky měřitelných cílů v důležitých programových, projektových a koncepčních materiálech kraje.
III.
Hlavní formy a podmínky spolupráce
1. ČSÚ se zavazuje:
a) poskytovat statistické informace a anonymní údaje v tištěné i elektronické podobě, a to v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména datové a analytické produkty regionálního charakteru,
b) poskytovat statistické informace zdarma; hrazeny budou pouze nutné náklady spojené se zpracováním zakázek dle uzavřené Smlouvy o poskytování statistických informací (Smlouva č. 2/2002),
c) poskytovat statistické podklady pro zpracování programů, rozvojových projektů a dalších významných dokumentů realizovaných v kraji,
d) informovat o připravovaných větších cenzech (o sčítání lidu, domů a bytů o strukturálním šetření v zemědělství a o mimořádných šetřeních ČSÚ ve vybraných obcích a domácnostech kraje),
e) vyhodnocovat sledovaná data (indikátory ze zdrojů ČSÚ) pro potřeby monitorování plnění cílů Regionálního operačního plánu regionu NUTS 2 - Jihovýchod,
f) připravovat krátké zprávy o sociálním a ekonomickém vývoji Jihomoravského kraje pro jednání členů zastupitelstva kraje.
2. Kraj se zavazuje:
a) poskytovat informace z vlastních zdrojů v tištěné i elektronické podobě, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 120/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a s obecně závaznými právními předpisy upravujícími veřejnou podporu a podporu de minimis,
b) poskytovat významné dokumenty zpracované jednotlivými odbory v tištěné i elektronické podobě, a to v souladu se zákonem č. 120/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a s obecně závaznými právními předpisy upravujícími veřejnou podporu a podporu de minimis,
c) umožnit vystoupení zástupců ČSÚ na jednáních starostů a tajemníků měst a obcí k připravovaným nebo již realizovaným významným akcím (např. k volbám, ke sčítání lisu, domů a bytů, či dalším větším cenzům v domácnostech apod.) a na jednáních zástupců mikroregionů (poskytování informací o dostupnosti regionálních statistických dat).
3. Smluvní strany se zavazují:
a) spolupracovat při zabezpečování všech typů voleb a referend v kraji ve smyslu přijatých zákonných norem,
b) vzájemně průběžně se informovat o připravovaných vlastních publikačních materiálech, statistických šetřeních a významných jednorázových akcích,
c) spolupracovat na zpracování předem dohodnutých publikačních a propagačních materiálech, přípravě dotazníků a sběru dat v souladu s právními předpisy,
d) účastnit se vybraných jednorázových akcí druhé smluvní strany (např. odborných konferencí, pracovních setkání, seminářů, prezentací, konzultací),
e) na základě vzájemně odsouhlasených podmínek spolupracovat na přípravě a zpracování analytických dat ke strategickým, programovým a koncepčním dokumentům Jihomoravského kraje, obcí a mikroregionů na území kraje,
f) plnit odpovídající roli partnera při přípravě a realizaci projektů za podmínek, které budou předem oboustranně projednané a odsouhlasené,
g) vytvořit systém vzájemného informování o připravovaných úkolech a projektech,
h) vzájemně si poskytovat informace z datových zdrojů, a to sociálně ekonomického a demografického charakteru,
i) vyměňovat si další informace a podněty vyplývající z účelu této dohody,
j) koordinovat své činnosti s přihlédnutím k účelu této dohody,
k) odstraňovat překážky ve vzájemné spolupráci,
l) získávat za účelem plnění této dohody v rámci své činnosti podporu u veřejnosti a případně u svých partnerů, kteří nejsou smluvními stranami,
m) přispívat podle svých možností k vhodným podmínkám pro plnění této dohody,
n) při zveřejňování informací ze zdrojů druhé smluvní strany uvádět tuto jako zdroj informací a dodržovat ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
o) dodržovat obecně závazné právní předpisy včetně předpisů Evropských společenství,
p) vzít na vědomí, že kraj a ČSÚ jsou povinni poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
IV.
Z této dohody nevyplývají pro smluvní strany žádné závazky s výjimkou nutných nákladů spojených se zpracováním zakázek dle uzavřené Smlouvy o poskytování statistických informací (Smlouva č. 2/2002) dle čl. III. odst. 1 písm. b) za středníkem této dohody.
V.
Závěrečná ujednání
1. Předmětem této dohody není poskytování důvěrných statistických údajů, definovaných v § 2 písm. a) a b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Tato dohoda je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po třech vyhotoveních.
4. Veškeré změny této dohody lze provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Kterákoli ze smluvních stran může tuto dohodu kdykoli písemně vypovědět, a to bez udání důvodů. Výpovědní doba činí dva měsíce a začíná běžet prvním dnem ode dne následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují, že rozpracované akce (úkoly) se dokončí v dohodnutém rozsahu a termínech.
6. Smluvní strany prohlašují, že dohodu přečetly, jejímu obsahu bezezbytku porozuměly a že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.
Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
O schválení dohody rozhodla Rada Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své 25. schůzi konané dne 28.5.2009 usnesením č. 1429/09/R 25.


           V Praze dne 11.9.2009


Ing. Jiří Křovák, CSc., v.r.       Mgr. Michal Hašek, v.r.
  1. místopředseda         hejtman Jihomoravského kraje
Českého statistického úřadu
pověřen zastupováním předsedy ČSÚ